018-269/2005 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-269/05-35-2267

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05 v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine, kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup bolniških postelj (1. sklop) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.09.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 01-71/15-05, z dne 25.05.2005, v delu, ki se nanaša na 1. sklop.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 698.300,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.01.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 17-18, z dne 25.02.2005, pod številko objave Ob-5180/05, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za nakup bolniških postelj v dveh sklopih, in sicer v 1. sklopu - bolniške postelje v intenzivni negi - odrasli bolniki - 132 kosov (in dodatno 70 posteljnih vložkov za podaljšanje bolniških postelj). Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila, št 01-71/15-05, z dne 25.05.2005, ponudnike obvestil, da je izvedbo naročila v 1. sklopu (v katerem naj bi bili pravilni le ponudbi AICO - MED d.o.o., Trzin in SIMPĚ"S d.o.o., Trzin) oddal ponudniku AICO - MED d.o.o., Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da mu naročnik ni omogočil pravočasnega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in v ponudbo podjetja SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, in sicer v delu, ki se nanaša na 1. sklop predmetnega javnega naročila. Vlagatelj je predlagal, da naj se mu omogoči vpogled v ponudbi izbranih ponudnikov ter zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku, in sicer povrnitev plačane takse (200.000,00 SIT) in povrnitev odvetniških stroškov v višini 2000 točk in DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne odločbe do dne plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 01-71/28-05, z dne 08.07.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Po prejemu vlagateljevega dopisa, s katerim je le-ta sporočil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-223/05-35-1673, z dne 22.07.2005 zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavita odločitev naročnika o zahtevku za revizijo in naložila naročniku, da je dolžan vlagatelju (in ponudniku MIKRO + POLO d.o.o., Maribor) omogočiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, v delu, ki se nanaša na 1. sklop, najkasneje v roku 10 dni po prejemu tega sklepa. V obrazložitev tedanje odločitve je Državna revizijska komisija zapisala še, da ima vlagatelj v zvezi z ugotovitvami pri vpogledu možnost vložiti pripravljalno vlogo.

Vpogled v ponudbeno dokumentacijo je bil opravljen dne 29.07.2005, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 01.08.2005 vložil zahtevek za revizijo (ki ga je šteti kot pripravljalno vlogo, skladno s 105. členom in naslednjimi Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/04 v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v obe ponudbi, in sicer v delu, ki se nanaša na 1. sklop predmetnega javnega naročila prišel do naslednjih ugotovitev:

A. Ponudba ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin:
1. Ponudnik ni žigosal vseh strani ponudbe in s tem ravnal v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz 13.2. točke razpisne dokumentacije.
2. Ponudnik nudi izvedbo (le) z omejeno možnostjo nastavitve Tr/Atr položaja max. do 12 stopinj le v primeru, če je višina ležišča v nivoju med 530 - 620 mm.
3. Ponudnik ni navedel, koliko neprekinjenih manevrov omogoča polna baterija, niti ne navaja alarma v primeru potrošenih 50 - 75 % kapacitete baterije, ravno tako ne navaja časa polnjenja prazne baterije, s čimer je ravnal v nasprotju z naročnikovimi Splošnimi pogoji (tretja alinea, stran 23 razpisne dokumentacije).
4. Ponudnik je v Navodilih za čiščenje in vzdrževanje navedel, da se je pri pranju ponujene postelje potrebno izogibati direktnemu curku tekočine na vse električne dele. Glede na določila zaščitnih stopenj IP navedeno pomeni, da zaščita pred vdorom vode in prašnih delcev ne ustreza zahtevani stopnji IP.

B. Ponudba izbranega ponudnika:
1. Nobena od strani Navodil za uporabo ni parafirana in žigosana, kot je to zahtevala naročnikova razpisna dokumentacija na strani 12.
2. Izbrani ponudnik očitno ponuja takšen model bolniške postelje, ki omogoča le izravnavo vzglavnega dela ležišča, ne pa ležišča v celoti. V primeru nujnega posega reanimacije tako uporabnik nima možnosti izravnave ležišča (na primer iz sedečega v izravnan položaj), kot je bilo to zahtevano z razpisno dokumentacijo (7. alinea 2. točke Strokovnih zahtev za posteljo za odrasle bolnike v intenzivni negi).
3. Izbrani ponudnik je v poglavju "Navodila za čiščenje električnih nastavitvenih naprav", (v točki 5.3) navedel, da se nastavitvene naprave lahko čistijo pod tekočo vodo z normalnim pritiskom ter da le-te ne smejo biti predolgo pod vodo. Glede na določila zaščitnih stopenj, navedeno pomeni, da zaščita pred vdorom vode in prašnih delcev ne ustreza zahtevani stopnji IP iz razpisne dokumentacije.
4. Iz obrazca ponudbe izhaja, da v 1. sklopu ponuja posteljo Evolution 156 EO, kar iz prospektnega materiala ni razvidno. Model ponujene postelje v priloženem prospektnem materialu ni nikjer posebej označen oziroma razviden, niti ni razvidna kataloška številka, s čimer je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju 3. alineo naročnikovih Splošnih pogojev.
5. Vsi dokumenti v ponudbi, ki sestavljajo izvirnik, niso povezani z vrvico tako, da jih ne bi bilo mogoče neopazno dodajati ali odvzemati. Navodila za uporabo so nameščena preko plastičnega samolepilnega nastavka, iz katerega jih je mogoče kadarkoli odlepiti in prilepiti na novo. Z opisanim je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju s 14. točko razpisne dokumentacije (Opremljanje in označevanje ponudb).

Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo predmetne vloge, in sicer povračilo vplačane takse (200.000,00 SIT), 3000 točk (in DDV) za sestavo zahtevka za revizijo, 200 točk (in DDV) za udeležbo na sestanku s stranko in 100 točk (in DDV) za pregled razpisne dokumentacije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa dalje do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 1-71/38-05, z dne 05.08.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je ob upoštevanju vlagateljevih navedb ponovno v celoti preveril razpisno dokumentacij, pri čemer je ugotovil:

A. Ponudba ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin:
1. Vlagatelj je spregledal del teksta iz 13.2. točke razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da morajo biti vse strani ponudbene dokumentacije parafirane oz. podpisane s strani pooblaščene osebe ter žigosane (le tam) "kjer je to zahtevano".
2. Ponudnik je zahtevo po položaju trendelenburga +12 stopinj/-12 stopinj v celoti izpolnil, kar je razvidno tako iz opisa vsebine predmeta ponudbe kot tudi iz priloženih Navodil za uporabo. Strokovna zahteva je postavljena samo glede dolžine in širine postelje, ne pa tudi glede njene višine.
3. Ponudnik postavljeno zahtevo iz 3. alinee 23. strani razpisne dokumentacije v celoti izpolnjuje. Ponudnik je navedel, da se v primeru izpada elektrike, s posteljo upravlja ne da bi čutili posledice izpada, ker tudi tedaj vse funkcije delujejo. Na podlagi ogleda ponujene postelje pa je naročnik preveril še podane zahteve, in sicer tako glede števila manevrov, ki jih omogoča postelja oziroma akumulatorska baterija, kakor tudi ostalih zahtev. Ponujeni akumulator omogoča 24 urno brezžično upravljanje postelje, polnjenje baterije ob 50% izpraznitvi traja 6 ur, ob 75% izpraznjenosti pa 12 ur do polne kapacitete. Opozorilo o potrebnosti polnjenja je slišano s kratkim opozorilnim alarmnim piskom, ki ob aktivaciji komandne plošče signalizira, da je baterija prazna.
4. Naročnik je na podlagi priloženih navodil in tehnične specifikacije ugotovil, da ponudnik izpolnjuje postavljeno strokovno zahtevo po stopnji zaščite pred vdorom vode in prašnih delcev (vsaj IP 55). Ponudnik je ponudil posteljo, katere stopnja zaščite je IP 66, kar pomeni na obeh področjih za eno stopnjo boljšo zaščito.

B. Ponudba izbranega ponudnika:
1. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da morajo biti Navodila za uporabo parafirana in žigosana v celoti.
2. Strokovno zahtevo iz točke 2.7 razpisne dokumentacije je izbrani ponudnik v celoti izpolnil, kar izhaja tako iz opisa vsebine predmeta kot tudi iz Navodil za uporabo. Iz ponudnikove dokumentacije je razvidno, da je poleg spuščanja hrbtnega dela ležišča omogočena tudi postavitev postelje v položaj CPR, kar pomeni popolni horizontalni položaj. Omenjeno funkcijo je naročnik preveril tudi ob ogledu ponujene postelje, kjer se je celotno ležišče izravnalo v zahtevanem položaju.
3. Izbrani ponudnik je ponudil artikel, ki zagotavlja zaščito več kot IP 55 oziroma IP 66.
4. Izbrani ponudnik je priložil zahtevan originalen prospekt in kataloško številko. Iz ponudbe izhaja, da gre za ponujeno posteljo Evolution 156 EO. Iz specifikacije je razvidno, da pomeni E osnovno oznako, O pa pomeni "optional" oziroma opcijo dodatne opreme, ki jo je zahteval naročnik in katera ima vsaka svojo kataloško številko (npr.: polica za perilo).
5. Ponudba izbranega ponudnika je povezana z vrvico v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, Navodil za uporabo ni možno spremeniti oziroma posameznih listov le-teh ni mogoče odvzeti ali dodati povsem neopazno.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.08.2005, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Vlagatelj še dodatno utemeljuje navedbe iz pripravljalne vloge in odgovarja na naročnikove navedbe iz sklepa, s katerim je slednji zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zahteva povrnitev stroškov za sestavo obvestila o nadaljevanju v višini 50 točk, skupaj z DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.08.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23.08.2005, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 29.08.2005 in dne 30.08.2005 od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je zahtevano dodatno dokumentacijo prejela dne 30.08.2005 in dne 02.09.2005.

Državna revizijska komisija je v cilju ugotovitve pravilnega dejanskega stanja v predmetni zadevi skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN in s 14. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/2005) dne 05.09.2005 za strokovno mnenje zaprosila Dejana Žoharja univ.dipl.inž.el. (v nadaljevanju: strokovnjak). Državna revizijska komisija je strokovnjaka imenovala s sklepom št. 018-269/05-35-2097, z dne 05.09.2005. Z istim sklepom je Državna revizijska komisija od vlagatelja zahtevala, da v roku 3 dni od prejema sklepa založi predujem za izvedbo dokaza (s strokovnjakom s področja elektro stroke), in sicer v višini 200.000,00 SIT. Vlagatelj je znesek nakazal in dne 12.09.2005 predložil potrdilo.

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje prejela dne 19.09.2005 in ga istega dne posredovala naročniku in vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali sta izbrani ponudnik in ponudnik SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, ravnala v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali sta oddala pravilni ponudbi v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo navedel štiri razloge zaradi katerih naj bi bila nepravilna ponudba podjetja SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, in pet razlogov zaradi katerih meni, da je nepravilna tudi ponudba izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je presojala vlagateljeve očitke po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v pripravljalni vlogi. Najprej je obravnavala vse štiri očitke, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, nato pa še pet očitkov, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija se je pri presoji vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, iz 3. in 4. točke pripravljalne vloge (torej na izpolnjevanje naročnikovih zahtev, ki se nanašajo na zmogljivosti ponujene baterije in na izpolnjevanje naročnikovih zahtev, ki se nanašajo na stopnjo zaščite pred vdorom vode in prašnih delcev) ter na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika iz 2, 3 in 4 točke pripravljalne vloge (to so očitki, ki se nanašajo na možnost izravnave ležišča, na stopnjo zaščite pred vdorom vode in prašnih delcev in na priložen prospekt) oprla na pridobljeno strokovno mnenje. Državna revizijska komisija v celoti sprejema vse ugotovitve strokovnjaka. Mnenje strokovnjaka je namreč rezultat strokovne preučitve obstoječe razpisne in ponudbene dokumentacije, primerjave ponujene opreme z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter temelji na strokovnem znanju s področja predmetnega javnega naročila. Kot hkrati ugotavlja Državna revizijska komisija daje strokovno mnenje dovolj jasne odgovore o tem, ali sta obravnavani ponudbi v določenih spornih segmentih pripravljeni v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

1. Ponudba ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin:

Vlagatelj najprej očita naročniku, da je ponudba podjetja SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, nepravilna, ker ponudnik ni žigosal vseh strani ponudbe in s tem ravnal v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz 13.2. točke razpisne dokumentacije. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija naveden očitek ni utemeljen. Naročnik je namreč v 13.2. točki Splošnih navodil ponudnikom (Način označevanja) zapisal: "Izvirnik in vse kopije ponudbene dokumentacije morajo biti natipkane ali napisane z neizbrisljivo pisavo in podpisane od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika, vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Vse strani ponudbene dokumentacije, kjer je to zahtevano morajo biti parafirane oz. podpisane s strani pooblaščene osebe, ki podpisuje ponudbo in žigosane".
Kot izhaja iz zgoraj navedenega teksta se sporna naročnikova zahteva (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik) ne nanaša na celotno ponudbeno dokumentacijo pač pa le na tisti del le-te oziroma na tiste dokumente, kjer je to in/ali s katerimi je to (še posebej) zahtevano. Pregled ponudbene dokumentacije podjetja SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, pokaže, da je le-ta v celoti ravnal v skladu s predmetno točko in žigosal (ter parafiral oz. podpisal) vse tiste, s strani naročnika vnaprej pripravljene dokumente, v katerih je naročnik to izrecno zahteval (npr.: Nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v točkah 1-9, Ponudbo - Obrazec 03, Predračun z navodili- Obrazec 04, vzorec pogodbeâ??.).

Kar se tiče vlagateljevega očitka, da podjetje SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, nudi izvedbo (le) z omejeno možnostjo nastavitve Tr/Atr, torej položaja max. do 12 stopinj le v primeru, če je višina ležišča v nivoju med 530-620 mm, s čimer naj bi ravnalo v nasprotju z naročnikovo zahtevo, ki jo je zapisal v 5. alineo 2. točke Strokovnih zahtev za posteljo za odrasle bolnike v intenzivni negi (Ležišče), je potrebno ugotoviti, da ni utemeljen. Naročnik je namreč v sporni točki razpisne dokumentacije za ponujeno ležišče zahteval "mehansko nastavljiv trendelenburg položaj vsaj -12 in antitrendelenburg vsaj +12", ponudnik pa je sporno zahtevo izpolnil, saj je v ponudbo (točneje v Navodila za uporabo bolniške postelje VAL 30-30) zapisal, da ponujena postelja omogoča doseganje položaja trendelenburg 12Ëš v treh stopnjah in antitrendelenburg 12Ëš v dveh stopnjah. Ponudnik je hkrati zapisal, da je predmetni nagib v obeh položajih (trendelenburg 12Ëš v treh stopnjah in antitrendelenburg 12Ëš v dveh stopnjah) dosežen, če je višina ležišča v nivoju med 530-620 mm, nad to višino pa se položaj trendelenburg zmanjšuje (in na zgornji višini ni več mogoč), pod višino ležišča 530 mm pa se zmanjšuje tudi nagib v položaj antitrendelenburg (in na spodnji višini ležišča ni več mogoč).
Ker naročnik doseganja predmetnega položaja postelje ni zahteval v vseh višinah ležišča in/ali ker od ponudnikov ni mogoče zahtevati več kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, je potrebno ugotoviti, da je sporna strokovna zahteva, s strani ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, v celoti izpolnjena.

V zvezi z nadaljnjima očitkoma vlagatelja, ki se nanašata na ponudbo podjetja SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, se je Državna revizijska komisija oprla na prejeto strokovno mnenje. Strokovnjak je po naročilu Državne revizijske komisije opravil natančni pregled razpisne in ponudbene dokumentacije oziroma opravil predvsem primerjavo razpisne dokumentacije v spornih točkah s ponudbo predmetnega ponudnika in s ponujeno opremo (sicer ne bolniške postelje v celoti pač pa zgolj tiste dele le-te, na katere se nanašajo vlagateljevi očitki). Kot je razvidno iz priloženega strokovnega mnenja, ponujena oprema odgovarja obema spornima tehničnima zahtevama iz razpisne dokumentacije, navedene ugotovitve pa (kot že zapisano v obrazložitvi tega sklepa) v celoti sprejema (tudi) Državna revizijska komisija.

Tako je strokovnjak ugotovil, da ponujena baterija teoretično omogoča cca. 30 manevrov, praktično pa vsekakor več kot 10 manevrov. Strokovnjak je dalje ugotovil, da elektronsko vezje vsebuje vse potrebne komponente, da se lahko pred izpraznitvijo baterije sproži akustični alarm na potrošenih 50-75% kapacitete baterije (kar je strokovnjak tudi preizkusil) ter da se lahko svinčene baterije napolnijo prej kot v 10 - ih urah. Na podlagi navedenih ugotovitev je strokovnjak zaključil z ugotovitvijo, da ponudba ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, ustreza zahtevi iz 3. alinee naročnikovih Splošnih pogojev (torej pogoju, ki se glasi: "V primeru prekinitve omrežne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni, ko je postelja priključena na omrežno napetost. Polna baterija omogoča vsaj 10 neprekinjenih manevrov. Alarm pred izpraznitvijo baterije se sproži na potrošenih 50-75% kapacitete baterije. Čas polnjenja prazne baterije je največ 10-12 ur").

Na tem mestu Državna revizijska komisija še opozarja vlagatelja, da so bile vse (v predhodnem odstavku) navedene tehnične zahteve, s strani podjetja SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, izpolnjene že v času oddaje ponudb, zato vlagateljeva navajanja, da naj bi šlo v konkretnem primeru za spreminjanje oddane ponudbe (kar izhaja iz Obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo) v smislu 54. člena ZJN-1, ne vzdržijo revizijske presoje.

Kar se tiče vlagateljevega očitka, ki se nanaša na stopnjo zaščite pred vdorom vode je potrebno najprej ugotoviti, da sta si tako naročnik kot tudi vlagatelj edina v tem, da je podjetje SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, ponudilo stopnjo zaščite z oznako IP 66, kar je celo več kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik je namreč v 1. alinei Splošnih pogojev zahteval stopnjo zaščite vsaj IP 55. Kljub temu pa je vlagatelj v zvezi s tem očital naročniku, da je predmetni ponudnik v ponudbo zapisal (in sicer v Navodila za čiščenje in vzdrževanje), "da se je pri pranju potrebno izogibati direktnemu curku vode na vse električne dele", kar po njegovem pomeni, da stopnja zaščite ne ustreza (niti) zahtevani stopnji IP (torej niti IP 55). Glede na domnevno nasprotujoča si dejstva, ki naj bi v zvezi z (ne)izpolnitvijo obravnavane zahteve izhajala iz ponudbe ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, je Državna revizijska komisija predmetno problematiko predstavila strokovnjaku in mu zastavila vprašanje, ali je obravnavani ponudnik izpolnil naročnikovo zahtevo, ki se nanaša na stopnjo zaščite pred vdorom vode (vsaj IP 55). Strokovnjak v svojemu mnenju navaja, da je ob ogledu opreme ugotovil, da vsi sestavni električni deli vsebujejo originalne nalepke proizvajalca LINAK, na katerih je navedena stopnja zaščite IP 66. Strokovnjak dalje navaja, da je v Republiki Sloveniji še vedno veljaven in predpisan standard JUS N.A5.070 "Stopnje zaščite električne opreme, dosežene s pomočjo zaščitnih okrovov". Strokovnjak tako ugotavlja, da slednji določa način razvrstitve, označevanja in tipske preskuse stopnje zaščite, dosežene s pomočjo zaščitnih okrovov za električno opremo (aparate), pri katerih označena napetost ne preseže 72,5 kV. Stopnja zaščite, dosežena s pomočjo zaščitnega okrova, se označi z značilnima črkama IP in s številkama (karakteristični številki). Prva številka označuje stopnjo zaščite oseb pred dotikom delov pod napetostjo ali pred približanjem delom pod napetostjo, ki so v notranjosti okrova, kot tudi zaščita električne opreme pred vdiranjem trdnih teles. Druga številka označuje stopnjo zaščite električne opreme, nameščene v zaščitnih okrovih, pred škodljivimi učinki zaradi vdiranja vode. Okrov, ki ustreza neki stopnji zaščite med številkami od 1 do 6, izpolnjuje tudi pogoje za vse stopnje zaščite, označene z manjšo številko. "Zaščita pred vdorom vode IP 66" po navedenem standardu, navaja strokovnjak, tako pomeni s kratkim opisom "zaščita pred pljuskajočo vodo" in definicijo "pri močnem valovanju morja ali pod vplivom močnih curkov voda ne sme vdirati v okrov". Da električna oprema zadosti označbi, mora prestati tipski preskus. Za karakteristično številko 6 je predpisano, da se preizkusi z brizganjem okrova iz vseh mogočih smeri z vodnim curkom iz standardne preskusne šobe (pod naslednjimi preizkusnimi pogoji: notranji premer šobe je 12,5 mm, pretok vode je 100l/min, vodni tlak v šobi je okrog 100 kPa (1 bar), preskus traja 1 min na m2 površine okrova, vendar ne manj kot 3 min, razdalja med šobo in površino okrova je okrog 3m). V standardu je tudi opisano, v kakšnem stanju mora biti naprava po preskusu, kolikšna je količina vode, ki se dovoljuje v okrovu itd.
Strokovnjak ugotavlja, da je ponudnik v ponudbi sicer res (med drugim) navedel, da se je pri pranju potrebno izogniti direktnemu curku tekočine na vse električne dele, vendar pa je takšna navedba po njegovem mnenju razumljiva, saj je s tem ponudnik uporabniku (naročniku) preprečil možno premočnega brizganja vodnega curka na električne dele postelje. V nasprotnem primeru bi lahko uporabnik (naročnik) uporabil premočen curek, ki bi lahko poškodoval električne dele kljub navedeni stopnji zaščite IP 66. Strokovnjak še opozarja, da bi moral ponudnik, če bi hotel biti v zvezi z obravnavani navodilom izjemno natančen, v navodilih zelo podrobno definirati karakteristike vodnega curka, kar pa po mnenju strokovnjaka ni življenjsko in opravičuje ponudnikovo (zgolj) preventivno navedbo o tem, naj se uporabnik izogiba direktnemu curku tekočine na vse električne dele postelje.

Ob zgoraj ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno zaključiti, da niso podani razlogi, zaradi katerih bi bilo potrebno ponudbo ponudnika SIMPĚ"S d.o.o., Trzin, zavrniti kot nepravilno iz razlogov, ki jih v pripravljalni vlogi navaja vlagatelj.

2. Ponudba izbranega ponudnika:

Kar se tiče vlagateljevega očitka o tem, da izbrani ponudnik Navodil za uporabo ni parafiral in žigosal, s čimer naj bi ravnal v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz 13.2. točke Splošnih navodil ponudnikom (Način označevanja) se Državna revizijska komisija v celoti sklicuje na svoje ugotovitve iz zgornje obrazložitve (torej na ugotovitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje identične točke iz razpisne dokumentacije pri ponudniku SIMPĚ"S d.o.o., Trzin) in še dodaja, da (tudi) "Navodila za uporabo" niso sodila v tisti režim dokumentov, ki bi morali biti parafirani oz. podpisani (s strani pooblaščene osebe, ki podpisuje ponudbo) in žigosani.

V zvezi z nadaljnjimi (tremi) vlagateljevimi očitki se je Državna revizijska komisija v celoti oprla na prejeto strokovno mnenje. Kot že zapisano v obrazložitvi tega sklepa, je strokovnjak, po naročilu Državne revizijske komisije, opravil natančni pregled razpisne in ponudbene dokumentacije oziroma opravil primerjavo razpisne dokumentacije (v spornih točkah) s ponudbo izbranega ponudnika ter s ponujeno posteljo in odgovoril na vprašanja, ki mu jih je v zvezi s tem zastavila Državna revizijska komisija. Iz strokovnega mnenja izhaja, da ponudba izbranega ponudnika ustreza vsem trem spornim zahtevam iz razpisne dokumentacije (to je zahtevi, ki se nanaša na hitro mehansko izravnavo ležišča, zahtevi, ki se nanaša na stopnjo zaščite pred vdorom vode ter zahtevi po predložitvi originalnega prospekta ponujene postelje s kataloškimi številkami).

Kot je razvidno iz predloženega strokovnega mnenja, ponujena postelja odgovarja postavljeni tehnični zahtevi, ki jo je naročnik navedel v 7. alinei točke 2 (Ležišče) razpisne dokumentacije. Kot namreč ugotavlja strokovnjak, ima ponujena postelja, ročice za hitro mehansko izravnavo ležišča v primeru reanimacije (ki se imenujejo "Emergency CPR handle"), ki se nahajajo na levi in desni strani postelje ob vzglavju. Ob potegu teh ročic, navaja strokovnjak, se preko žice sprosti mehanizem v električnem motorju, ki omogoči, da zgornji (vzglavni) del ležišča kontrolirano mehansko izravnamo v poljubno hitrem času, torej tudi do 5 sekund. Ledveni in spodnji del ležišča ostaneta v takšnem položaju, kot sta bila pred potegom ročic za hitro mehansko izravnavo ležišča. Če hočemo, lahko ledveni in spodnji del ležišča izravnamo v popolnoma horizontalni položaj s pritiskom na električne kontrole bolniške postelje. Odvisno od zatečenega položaja slednjih dveh delov ležišč, traja tudi čas izravnave do popolnoma horizontalnega položaja celotnega ležišča. Strokovnjak v nadaljevanju ugotavlja, da je naročnikovo navodilo, v obravnavanem delu razpisne dokumentacije nejasno, saj govori o "ležišču", ki se mora izravnati, ne govori pa o "celotnem ležišču" ali samo "vzglavnem delu ležišča". Celotno ležišče je namreč sestavljeno iz več delov, kot so "vzglavno ležišče", "ledveni del ležišča", "spodnji del ležišča", ip., odvisno od strukture bolniške postelje. V tem primeru, navaja strokovnjak, mora biti celotno ležišče pač gibljivo najmanj v treh delih, kar tudi je. Zato je potrebno, ugotavlja strokovnjak, presoditi, ali izravnava vzglavnega dela ležišča v primeru nujne reanimacije z ročicami "Emergency CPR handle" zadosti obravnavanemu pogoju naročnika. Strokovnjak opozarja, da je namen hitre mehanske izravnave ležišča nujna reanimacija bolnika (oživljanje, masaža). CPR je kratica angleške besede "cardiopulmonary resuscitation", ki pomeni tehniko oživljanja, ko se človeško srce in dihanje zaustavita. Literatura navaja, opozarja strokovnjak, da se tehnika CPR oživljanja izvaja izključno nad ledvenim delom pacienta (na kratko: nujna vzpostavitev delovanja funkcije srca in pljuč) oz. drugače povedano, če se izvaja CPR tehnika na pacientu, ki leži na bolniški postelji, se vse aktivnosti izvajajo na vzglavnem delu ležišča. Zato moramo v takem primeru zelo hitro izravnati najmanj vzglavni del ležišča bolniške postelje.

Čeprav je izbrani ponudnik zgoraj navedeno tehnično zahtevo izpolnil in/ali čeprav je vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo neutemeljen pa Državna revizijska komisija kljub temu opozarja naročnika, da (upoštevaje zgoraj navedeno strokovno mnenje) "CPR položaj" ne pomeni (kot navaja naročnik) "popolni horizontalni položaj" pač pa je to kratica angleške besede "cardiopulmonary resuscitation", ki pomeni tehniko oživljanja, ki se izvaja izključno nad ledvenim delom in katera pogojuje izravnavo (najmanj) vzglavnega dela bolniške postelje (in ne ležišča v celoti).

V zvezi z naslednjo sporno postavko oziroma z naročnikovo zahtevo, ki se nanaša na stopnjo zaščite pred vdorom vode (1. alinea Splošnih pogojev) se Državna revizijska komisija (v izogib ponavljanju) sklicuje na ugotovitve strokovnjaka iz zgornje obrazložitve (torej na ugotovitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje identične točke iz razpisne dokumentacije pri ponudniku SIMPĚ"S d.o.o., Trzin). Strokovnjak je namreč v zvezi z le-to zapisal smiselno enake ugotovitve kot jih je navedel že pri istovrstnem očitku predhodno obravnavanega ponudnika in navedel, da je (tudi) izbrani ponudnik ponudil (vsaj) zahtevano stopnjo zaščite pred vdorom vode.

Tudi glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na ponujeni prospekt je potrebno ugotoviti, da ni utemeljen. Kot namreč izhaja iz strokovnega mnenja je v ponudbo priložen prospekt, ki je v spodnjem desnem kotu označen z oznako Model LI156Ex *Optional, originalni prospekt ponujene postelje brez dodatne opreme. Strokovnjak je v nadaljevanju podrobno navedel, zakaj kljub temu, da je v predračun izbranega ponudnika navedena oznaka bolniške postelje HILL-ROM Evolution 156 EO (v Navodilih za uporabo pa oznaka Evolution 156 B) meni, da je izbrani ponudnik ravnal v skladu s sporno zahtevo iz razpisne dokumentacije in "priložil originalni prospekt ponujene postelje s kataloškimi številkami". Strokovnjak tako ugotavlja, da pomeni "HILL-ROM" proizvajalca (ponujene postelje), oznaka "Evolution" pa pomeni družino postelj. Obe prej navedeni oznaki sta, navaja strokovnjak, na prospektu razvidni. Sledi številka 156, ki pomeni model iz družine postelj "Evolution", na prospektu pa razberemo oznako LI156. Strokovnjak ugotavlja, da črkovna oznaka "LI" vsebinsko ne pomeni ničesar, proizvajalec jo je na prospekt dodal, saj pomeni izgovorjavo francoske besede "lit", v prevodu postelja. E je prisoten tudi na prospektu in pomeni tip ponujene postelje. O, ki je naveden samo na predračunu, nadomešča na prospektu črko "x". "O" na predračunu pomeni, da je sestavni del ponujene postelje tudi oprema, ki je na prospektu označena z zvezdico"*". Zvezdica namreč označuje dodatne "opcije". Na prospektu je označba nedvoumno prikazana z napisom "*Optional". Črka "x", ki je na koncu označbe prospekta "LI156Ex" pa pomeni, da lahko na predračun namesto črke "x" uporabimo pač tisto črko, ki se navezuje na sestavne dele postelje, v obravnavanem primeru se črka "x" iz prospekta nadomesti z črko "O" na ponudbi, in pomeni vključene opcije. Strokovnjak še ugotavlja, da kataloška številka za ponujeno posteljo brez dodatne opreme ne obstaja. Iz strokovnega mnenja še izhaja, da je dodatna oprema na predračunu, dne 05.04.2005, pod osnovno oznako postelje HILL-ROM Evolution 156 EO, jasno navedena. Ta oprema je razvidna iz originalnega prospekta Evolution Accessories, ki pa vsebuje tudi kataloške številke. Strokovnjak je nadalje ugotovil, da so Navodila za uporabo sestavljena za bolniško posteljo HILL-ROM Evolution 156 B. Oznaka se od navedene v predračunu razlikuje samo v tipu postelje, na predračunu je naveden tip "EO", v navodilih pa tip "B". Oznaka "B" pomeni "B-basic". Navodila so tako, ugotavlja strokovnjak, napisana za osnovni tip postelje, ki pa se s stališča navodil za uporabo ne razlikuje od ponujenega tipa "EO".

Pač pa je utemeljen vlagateljev očitek v tistem delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo iz 14. točke Splošnih navodil ponudnikom (Opremljanje in označevanje ponudb). V slednji je naročnik izrecno opozoril ponudnike, da morajo biti vsi dokumenti, ki sestavljajo izvirnik, povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati tudi po odpiranju ponudb.
Kot pravilno ugotavlja vlagatelj je izbrani ponudnik Navodila za uporabo nalepil na plastični samolepilni nastavek, iz katerega jih je mogoče (kadarkoli) odlepiti. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija (ki je navedeno v nadaljevanju tudi sama preverila), je lepilo na nosilcu (nastavku) dovolj močno, da je mogoče večkratno lepljenje dokumentov nanj, poleg tega pa na lepilu odvzem dokumentov ne pušča nobenih sledi, ki bi kazale na to, da je bilo iz samolepilnega nastavka karkoli odvzeto, spremenjeno ali zamenjano. Državna revizijska komisija z prej opisanim ne namiguje na kakršnokoli (post festum) spremembo ponudbe izbranega ponudnika, pač pa zgolj ugotavlja, da izbrani ponudnik z navedenim ni izpolnil naročnikove izrecne zahteve iz 14. točke Splošnih navodil ponudnikom, saj Navodil za uporabo ni "povezal z vrvico in zapečatil tako", da jih ne bi bilo mogoče neopazno odvzeti, dodati ali spremeniti.
Ob zgoraj opisanem je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne. ZJN-1 v definiciji pravilne ponudbe (13. točka 3. člena ZJN-1) ne razlikuje med zahtevami, glede katerih lahko naročnik prosto odloča, ali jih bo upošteval ali ne pač pa obravnava vse zahteve kot enako pomembne. Za ugotovitev o tem, da določena ponudba ni pravilna, tako zadostuje že neizpolnjevanje ene same naročnikove izrecne zahteve iz razpisne dokumentacije. Ker v obravnavanem primeru ponudba izbranega ponudnika ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno. Zavrnitev nepravilne ponudbe je torej naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji. Sprejeti stališče, po katerem bi lahko naročnik zgolj na podlagi lastne presoje (in v nasprotju z vnaprej določenimi navodili iz razpisne dokumentacije) odločal in/ali določal, kdaj se šteje določena ponudba za pravilno, pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj. Povedano drugače. Glede na to, da je naročnik v obravnavanem primeru sam postavil dokaj stroga formalna pravila o tem, kako morajo biti predložene ponudbe, je bil dolžan ta pravila tudi upoštevati, in sicer enako strogo do vseh ponudnikov.

Ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 3.. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer (2 x po) 200.000,00 SIT za plačilo revizijske takse, 2000 točk za sestavo zahtevka ta revizijo, 300 točk za sestavo pripravljalne vloge, 200 točk za udeležbo na sestanku s stranko in 100 točk za pregled razpisne dokumentacije, povečano za DDV, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe dalje do plačila. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, ki so bili potrebni za vodenje tega revizijskega postopka, in sicer stroški v višini plačane takse (200.000,00 SIT), stroški za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2000 točk, stroški za sestavo pripravljalne vloge v višini 1725 točk, stroški za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka (50 odvetniških točk), povečano za 20% DDV, skupaj tako 698.300,00 SIT. Priznane stroške, nastale z revizijo, je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Ker je vlagatelj v obravnavani revizijski zadevi revizijsko takso vplačal dne 27.06.2005 (ob vložitvi zahtevka za revizijo, v višini 200.000,00 SIT) in dne 02.08.2005 (ob vložitvi pripravljalne vloge, v višini 200.000,00 SIT), lahko povračilo zneska v višini 200.000,00 SIT uveljavlja izključno od Ministrstva za finance.

Državna revizijska komisija o stroških za izdelavo strokovnega mnenja ni odločala, ker jih vlagatelj ni priglasil. Ker bo strokovnjak za izdelavo strokovnega mnenja prejel znesek v višini 177.627,00 SIT (bruto), se vlagatelju, znesek v višini 22.373,00 SIT, vrne na njegov transakcijski račun.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.09.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2 Ljubljana
- odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana
- AICO - MED d.o.o., Prevale 1, Trzin
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana