018-295/2005 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-295/05-32- 2277

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VEL KABEL d.o.o., Abramova 17, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Anka Kenda-Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.09.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila št. JN 09/05- Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable, št. 1829/05-MB, z dne 22.07.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 367.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.03.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable, št. 39/05 IHG. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 26-28/05, z dne 18.03.2005, pod št. objave Ob-7636/05, popravek objave pa v Uradnem listu RS, št. 47, z dne 13.05.2005, pod št. objave OB-13102/05.

Naročnik je dne 22.07.2005 z dokumentom "Obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila št. JN 09/05- Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable", št. 1829/05-MB, zavrnil vse prispele ponudbe (v nadaljevanju: obvestilo o zaključku postopka, z dne 22.07.2005). V obrazložitev svoje odločitve naročnik navaja, da se je skladno s svojo poslovno politiko odločil, da ne bo opravil izbire ponudnika.

Vlagatelj je dne 29.07.2005, skladno z določilom drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), vložil zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o zaključku postopka, z dne 22.07.2005.

Naročnik v "Dodatni obrazložitvi odločitve naročnika glede oddaje javnega naročila št. JN 09/05- Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable", št. 1944/05-mag. PR/IHG, z dne 09.08.2005, kot razlog za zavrnitev vseh prispelih ponudb navaja, da bi bila oddaja predmetnega javnega naročila v nasprotju z usmeritvijo naročnika na področju javnega naročanja, t.j. večja vključitev proizvajalcev razpisnega blaga v sam postopek oddaje. Naročnik navaja, da je šele po pridobitvi ponudb in njihovem pregledu lahko presodil, ali je javni razpis po odprtem postopku omogočil upoštevanje teh smernic. Naročnik še navaja, da bo o argumentih za svojo odločitev, skladno z zahtevo 77. člena ZJN-1 obvestil nadzorni organ.

Vlagatelj je dne 24.08.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik oddajo predmetnega javnega naročila neupravičeno in brez utemeljenih razlogov zaključil brez izbire najugodnejšega ponudnika ter brez oddaje javnega naročila. Po vlagateljevem mnenju so pojasnila naročnika, navedena v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 1944/05-mag. PR/IHG, z dne 09.08.2005, neustrezna, nezadostna in nerealna ter ne ustrezajo niti dejanski situaciji niti dejanskemu stanju. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik skladno z določilom 77. člena ZJN-1 v odločitvi o zaključku postopka, z dne 22.07.2005, posebej natančno navesti razloge za zavrnitev, česar pa naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nedvomno ni storil, saj njegovih pojasnil brez dvoma ni moč šteti za zakonsko predpisane "natančne navedbe razlogov za zavrnitev". Vlagatelj še navaja, da je razlog, kot ga je v dodatni obrazložitvi odločitve naročnika glede oddaje javnega naročila št. JN 09/05- Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable", št. 1944/05-mag. PR/IHG, z dne 09.08.2005 navedel naročnik neumesten, saj je imel naročnik možnost predmetno javno naročilo prilagoditi vsem svojim usmeritvam, kar je po vlagateljevemu prepričanju nedvomno tudi storil. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep o zaključku postopka oddaje javnega naročila št. JN 09/05- Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable", št. 1829/05-MB, z dne 22.07.2005, ter se sprejme nov sklep, s katerim se bo postopek oddaje javnega naročila zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 08.09.2005 sprejel sklep, št. 2172/05-šV/MB, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da velja obstoj kontrahirne dolžnosti v postopkih oddaje javnih naročil od pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik navaja, da izbire najugodnejšega ponudnika še ni opravil, pač pa je postopek oddaje javnega naročila zaključil, saj je tekom postopka oddaje javnega naročila na osnovi prejetih ponudb ugotovil, da ne bo mogel v večji meri vključiti proizvajalcev razpisnega blaga, kar je njegova usmeritev na področju javnega naročanja. Naročnik navaja, da je obrazložitev svoje odločitve o zaključku postopka podal in takoj pisno obvestil ponudnike o teh razlogih zavrnitve ter, da jih bo seznanil o novem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, kjer bo upošteval svojo poslovno politiko in usmeritve na področju javnega naročanja. Po naročnikovem mnenju je naročnik ravnal skladno z določilom 77. člena ZJN-1, ki dopušča možnost, da kljub formalno uspešno izvedenemu postopku za oddajo javnega naročila, le-tega ne odda. Naročnik meni, da ni zavezan, da izbere najugodnejšega ponudnika in z njim sklene pogodbe, zato ima ponudnik le pravico uveljavljanja povrnitve stroškov sodelovanja v postopku in morebitne druge povzročene škode pred sodiščem splošne pristojnosti.

Naročnik je z dopisom št. 2248/05-IHG, z dne 19.09.2005, odstopil vlagateljev zahtevek skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik ob zavrnitvi vseh ponudb ravnal v nasprotju z določilom 77. člena ZJN-1. Določilo 77. člena ZJN-1 omogoča naročniku, da kljub formalno uspešno izvedenemu postopku za oddajo javnega naročila ne izbere najugodnejše ponudbe in ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Državna revizijska komisija pa opozarja, da pravica naročnika do zavrnitve vseh ponudb ni neomejena, pač pa je naročnik ob sprejemu odločitve o zavrnitvi vseh ponudb zavezan k nekaterim formalnim ravnanjem. Skladno z določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1 mora naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti razloge za zavrnitev. Določilo drugega odstavka 77. člena ZJN-1 pa naročniku nalaga, da mora o zavrnitvi vseh ponudb takoj pisno obvestiti vse ponudnike ali kandidate in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.
Državna revizijska komisija izhajajoč iz določila 77. člena ZJN-1 ugotavlja, da je naročnik ob sprejemu odločitve o zavrnitvi vseh ponudb zavezan h kumulativni izpolnitvi sledečih formalnih ravnanj: (1) svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb mora pisno utemeljiti, (2) natančno mora navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe in (3) o zavrnitvi vseh ponudb mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike ali kandidate. Državna revizijska komisija poudarja, da je namen zapovedanih formalnih ravnanj naročnika po omenjenem določilu ZJN-1 v seznanitvi ponudnikov/kandidatov z razlogi, ki pogojujejo naročnikovo odločitev o neizboru najugodnejše ponudbe. S seznanitvijo ponudnikov z naročnikovimi razlogi za zavrnitev vseh ponudb se omogoči zagotovitev pravnega varstva ponudnikov, ki je eden izmed temeljev vsake pravne države. Potrebnost zagotovitve pravnega varstva ponudnikov v primeru zavrnitve vseh ponudb, izhaja tudi iz sodbe Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C 92/00, Hospital Ingenierure Krankenhaustechnik Planungs-GmbH v. Stadt Wien, z dne 18.06.2002, v kateri je sodišče odločilo, da mora država v enaki meri zagotoviti pravno varstvo tudi zoper odločitve o tem, da se javno naročilo ne podeli, med drugim tudi tako, da lahko organ pravnega varstva takšno odločitev razveljavi. Zagotovitev pravnega varstva v primeru zavrnitve vseh ponudb izhaja tudi iz določil ZRPJN, ki omogoča vložitev pravnega sredstva zoper vsako ravnanje naročnika, tudi zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb (določilo 12. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija poudarja, da morajo imeti ponudniki, v primeru zavrnitve vseh ponudb, pravico zahtevati pravno varstvo zoper očitane kršitve naročnika. Očitane domnevne kršitve naročnika v primeru zavrnitve vseh ponudb se lahko nanašajo, ali na neizpolnjevanje po 77. členu ZJN-1 zapovedanih formalnih ravnanj naročnika, ali pa na (ne)utemeljenost razlogov za zavrnitev vseh ponudb, ki jih je naročnik po določilu 77. člena ZJN-1 dolžan navesti v obrazložitvi svoje odločitve. Državna revizijska komisija ponovno izpostavlja, da ima naročnik ob upoštevanju določila 77. člena ZJN-1 v vsakem postopku oddaje javnega naročila pravico zavrniti vse prispele ponudbe, vendar pa kot je Državna revizijska komisija v več revizijskih postopkih že zapisala, morajo biti razlogi, ki jih v utemeljitev svoje odločitve o zavrnitvi vseh ponudb navede naročnik, objektivno preverljivi in utemeljeni (glej sklep Državne revizijska komisije 018-139/05-34-1036, z dne 18. 05.2005, ali sklep št. 018-129/05-32-912, z dne 26.04.2005). Državna revizijska komisija tako poudarja, da je namen zahteve iz določila 77. člena ZJN-1 po pisni utemeljenosti in navedbi razlogov za zavrnitev vseh ponudb, tudi v tem, da se naročniku onemogoči razveljavitev slehernega, sicer formalno uspešno izvedenega postopka, iz razlogov, katerih ni moč preveriti in s preverbo ugotoviti njihovo objektivno utemeljenost, saj bi bilo takšno ravnanje naročnika v nasprotju z vsemi temeljnimi načeli javnega naročanja.

Državna revizijska komisija še poudarja, da določilo 77. člena ZJN-1 od naročnika zahteva pisno utemeljitev in navedbo razlogov za zavrnitev vseh ponudb že ob sprejetju tovrstne odločitve, in ne kakor je zaslediti iz pravnega pouka obvestila o zaključku postopka, z dne 22.07.2005 ter nadaljnjih ravnanj naročnika v konkretnem primeru, šele v dodatni obrazložitvi odločitve. Upoštevajoč določilo 77. člena ZJN-1, je ponudnikom zagotovljeno pravno varstvo zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, zato mora biti že sama odločitev o neizboru nobene od prispelih ponudb pisno utemeljena in v njej natančno navedeni razlogi, na podlagi katerih se je naročnik odločil vse ponudbe zavrniti.

Državna revizijska komisija, na podlagi obvestila o zaključku postopka, z dne 22.07.2005, ugotavlja, da je naročnik odločitev o zavrnitvi vseh ponudb obrazložil na sledeč način; "V skladu s svojo poslovno politiko se je naročnik odločil, da ne bo opravil izbire ponudnika, kot je razvidno iz izreka sklepa. Naročnik bo z novim postopkom oddaje predmetnega javnega naročila začel v čimkrajšem možnem času, pri čemer bo upošteval tako določila ZJN-1, kot tudi generalno usmeritev naročnika, oz. njegovo poslovno politiko.". Upoštevajoč že navedeno določilo 77. člena ZJN-1, mora naročnik odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti in posebej natančno navesti razloge za zavrnitev. Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem postopku neoddaje javnega naročila, naročnik odločitve o zavrnitvi vseh ponudb v odločitvi o zaključku postopka, z dne 22.07.2005, ni pisno utemeljil in navedel razloge za zavrnitev, saj neobrazložene navedbe "svoja poslovna politika" ni moč objektivno preveriti in s preverbo ugotoviti njene utemeljenosti. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da se z obravnavano obrazložitvijo odločitve o zaključku postopka, z dne 22.07.2005, ponudniki niso mogli seznaniti z razlogi za zavrnitev vseh ponudb, do česar so skladno z določilom 77. člena ZJN-1, upravičeni. Državna revizijska komisija iz zgoraj navedenih razlogov zaključuje, da naročnik ni zadostil zahtevanim formalnim ravnanjem iz določila 77. člena ZJN-1, saj odločitev o zaključku postopka, z dne 22.07.2005, ni pisno utemeljil in natančno navedel razlogov za zavrnitev vseh ponudb, kot to zahteva določilo 77. člena ZJN-1.

Vsled navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal skladno z določilom 77. člena ZJN-1, zato je Obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila št. JN 09/05- Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable, št. 1829/05-MB, z dne 22.07.2005, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške, ki jih je imel v zvezi z revizijo, in sicer stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek konference s stranko in pregled dokumentacije v višini 200 odvetniških točk, strošek sestave revizijskega zahtevka v višini 3000 odvetniških točk, skupaj z materialnimi stroški in pripadajočim DDV ter zamudnimi obrestmi. Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevajoč določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03) priznala strošek za sestavo revizijskega zahtevka v višini 2000 odvetniških točk ter skladno s tretjim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife, materialne stroške v višini 30 odvetniških točk, kar ob upoštevanju odvetniške točke 110 SIT znaša 223.300,00 SIT, vse povečano za 20% DDV. Stroški revizijskega postopka tako, skupaj s stroškom vplačane takse, znašajo 367.960,00 SIT.
Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 367.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne27.09.2005
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članicaDržavnerevizijskekomisije
Vročiti:
- Odvetnica Anka Kenda- Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana