018-289/2005 Zavod za šport Slovenije

Številka: 018-289/05-31-2239

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti za: "Izbiranje izvajalcev globalnega in produktnega obveščanja v tiskanih medijih za leto 2005/2006" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DNEVNIK, Časopisna družba d.o.o., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za šport, Celovška 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.09.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št. 84/05, z dne 26.08.2005.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Dne 22.06.2005 je naročnik sprejel sklep, št. 84/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za: "Izbiranje izvajalcev globalnega in produktnega obveščanja v tiskanih medijih za leto 2005/2006".

Naročnik je dne 26.08.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 84/05, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje DELO d.d., Dunajska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.08.2005, skladno z določilom drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki mu jo je le-ta posredoval.

Vlagatelj je dne 05.09.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik pri izbiri najugodnejšega ponudnika ni sledil zahtevam razpisne dokumentacije ter da izvajalca za predmetno javno naročilo ni izbral na podlagi merila najnižja cena, temveč po mnenju vlagatelja s popolnoma neregularnim točkovanjem, do katerega ni imel ne formalne pravice ne vsebinskih možnosti. Naročnik je v svojem povabilu k oddaji ponudbe namreč navedel, da bo sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije ponudil najnižjo ceno po predračunu, nato pa je po mnenju vlagatelja pridobljene ponudbe ocenjeval z nepravilnim točkovanjem neobstoječih ponudbenih dokumentov. Vlagatelj navaja, da je naročnik upošteval podatke, ki jih v razpisni dokumentaciji ni navedel, nadalje, da je napačno opravil izračun točk in to z utemeljitvijo, da se je izbrani ponudnik že v minulih letih izkazal kot zanesljiv partner.
Vlagatelj zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer v višini plačane takse.

Naročnik je z vlogo, št. 118/05, z dne 09.09.2005, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je ponovno pregledal prejete ponudbe ter njihovo točkovno razvrstitev glede na merila, vendar pri tem ni ugotovil nobenih bistvenih nepravilnosti. Po mnenju naročnika je vlagateljev očitek o neregularnem ocenjevanju neutemeljen, saj so bila merila ovrednotena z določenim številom točk in navedena v razpisni dokumentaciji ter kot taka pri ocenjevanju prispelih ponudb v celoti upoštevana. Naročnik navaja, da bi bilo merilo najnižja cena možno upoštevati le ob prejetju enakovrednih ponudb, kar pa je v primeru ponudb tiskanih medijev nemogoče pričakovati, saj gre za različne ciljne skupine, različen doseg medija itd.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.09.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 15.09.2005 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj s celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Na podlagi poziva Državne revizijske komisije, št. 018-289/05-31-2204, z dne 15.09.2005, je vlagatelj skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj oporeka postopku ocenjevanja prispelih ponudb, saj naj bi naročnik upošteval merila, ki jih v Povabilu k oddaji ponudb ni navedel, poleg tega pa naj bi napačno opravil tudi sam izračun točk. Naročnik se z vlagateljem ne strinja in navaja, da so bila merila ovrednotena z določenim številom točk in navedena v razpisni dokumentaciji ter kot taka pri ocenjevanju prispelih ponudb v celoti upoštevana. Naročnik navaja, da bi bilo merilo najnižja cena možno upoštevati le ob prejetju enakovrednih ponudb. Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo naročnika gre ugotoviti, da je naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe, pod OBR-B, zapisal:
"Pogoji, merila in dokazila (skupaj 100 točk)
- reference v zvezi z dosedanjim spremljanjem razpisnega področja (20 točk)
- doseg medija, ciljne skupine in branost (30 točk)
- število rubrik in frekvenca pojavljanja tem s področja športne rekreacije ter tem s projekta Razgibajmo življenje (30 točk)
- predlagane vsebine prispevkov (15 točk)
- cena (5)."
Naročnik je v zvezi s postopkom ocenjevanja v nadaljevanju določil: "Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu, ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.".

Glede na zgoraj zapisana določila razpisne dokumentacije gre ugotoviti, da je naročnik jasno zapisal, da bo kot edino merilo za izbiro najugodnejše ponudbe upošteval najnižjo ceno, in sicer "ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije". Glede na to, da naročnik nikjer ni jasno zapisal, kaj so pogoji, je vlagatelj očitno razumel, da so reference, doseg medija itd. določeni kot pogoji.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je Povabilo k oddaji ponudbe nejasno in celo v nasprotju samo s seboj. Naročnik očitno ne loči med pogoji za priznanje sposobnosti in merili za ocenjevanje ponudb. ZJN-1 namreč v 9. točki 3. člena določa, da je merilo: "element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb", v 10. točki tega člena pa opredeljuje pogoj kot: "element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave". Iz zakonske definicije pogoja in merila namreč izhaja bistvena razlika v njuni naravi. Medtem, ko je merilo vedno relativne narave, je pogoj vedno absoluten oziroma izključujoč. To pomeni, da mora posamezna ponudba v celoti izpolnjevati vse pogoje oziroma zahteve naročnika zato, da se potem takšna ponudba lahko vrednoti na podlagi vnaprej določenih meril. Pogoj je torej conditio sine qua non, da lahko neko ponudbo štejemo za pravilno. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikovo ponudbo kot nepravilno, v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, izloči iz nadaljnjega postopka. V nasprotju s pogoji pa narava meril pomeni, da ni nujno, da posamezna ponudba izpolnjuje merila, da se šteje za pravilno. Ponudba, ki sicer izpolnjuje vse zakonske pogoje in pogoje oziroma zahteve, ki jih je določil naročnik, vendar pa pri vrednotenju na podlagi meril ne prejme prav nobene točke, se prav tako šteje za pravilno ponudbo.
Kot je razvidno iz "Poročila o oddaji JNMV", z dne 26.08.2005 in zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 25.08.2005, je naročnik prispele ponudbe ocenjeval na način, da je upošteval reference, doseg, število rubrik, vsebine in ceno na bralca. Vse ponudbe je naročnik v nadaljevanju sicer vrednotil po merilu najnižja cena, a je ob tem dejansko presojal tudi reference, doseg medija, število rubrik ter celo predlagane vsebine, ki pa jih v Povabilu k oddaji ponudb pod določilo, po katerih naj bi ocenjeval prejete ponudbe, ni določil. ZJN-1 v četrtem odstavku 50. člena določa: "Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji.". V obravnavanem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je tako potrebno pritrditi navedbam vlagatelja, da je glede na določilo Povabila k oddaji ponudb kot (edino) merilo možno šteti zgolj ceno, še zlasti, ker iz razpisne dokumentacije in postopka ocenjevanja sploh ni jasno, zakaj je npr. vlagatelj pri referencah dobil le 5 točk (oziroma koliko referenc bi moral navesti, da bi dobil 20 točk, kot izbrani ponudnik). Hkrati ni mogoče slediti stališču naročnika, da bi bilo merilo najnižja cena možno upoštevati le ob prejetju enakovrednih ponudb, saj je kriteriju "cena" sprva dodelil (le) 5 točk od 100, v nadaljevanju pa je ceno opredelil kot prevladujoč kriterij. Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v skladu z četrtim odstavkom 50. člena ZJN-1.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št. 84/05, z dne 26.08.2005. Naročnik bo tako moral še enkrat oceniti vse prispele ponudbe ter jasno ugotoviti in zapisati, katera od prejetih ponudb je najugodnejša. Pri ocenjevanju mora naročnik upoštevati le ceno, ki je glede na določila razpisne dokumentacije edino merilo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo.
Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju prizna kot potrebne stroške postopka stroške v višini 100.000,00 SIT za plačilo takse za revizijo, ki jih mora vlagatelju povrniti naročnik, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.09.2005
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zavod za šport, Celovška 25, Ljubljana
- DNEVNIK, Časopisna družba d.o.o., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana
- DELO d.d., Dunajska 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana