018-281/2005 Občina Kočevje

Številka: 018-281/2005-33-2186

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "upravljanje javnih športnih objektov v občini Kočevje" in na podlagi zahtevka za revizijo in pritožbe, ki ju je vložil vlagatelj športna zveza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje, ki ga zastopa odvetnik Aleš Abrahamsberg, Merharjeva 3, Ribnica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.09.2005

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.05.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "upravljanje javnih športnih objektov v občini Kočevje".

Dne 30.06.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti, iz katerega izhaja, da se le-to odda ponudniku Staninvest, d.o.o., Ljubljanska 5a, Postojna (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z dopisoma, z dne 08.07.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti in "Predlog za rešitev problematike glede oddaje javnega naročila". Dodatno obrazložitev svoje odločitve je naročnik podal z dokumentom, z dne 13.07.2005.

Z vlogo, z dne 25.07.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja več kršitev, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Vlagatelj zato predlaga, da "revizijski organ" postopek oddaje javnega naročila male vrednosti "upravljanje javnih športnih objektov v občini Kočevje" v celoti razveljavi.

Z dopisom, z dne 28.07.2005, je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo. Vlagatelj je revizijski zahtevek dopolnil z vlogo, z dne 04.08.2005.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 12.08.2005, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega. Ob tem je vlagatelju podal tudi pravni pouk v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN.

Dne 23.08.2005 je naročnik izdal sklep, št. 621-2/05-153, s katerim je revizijski postopek ustavil. V obrazložitvi sklepa je navedel, da je bila naročnikova odločitev o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo slednjemu vročena dne 17.08.2005, vlagatelj pa v roku treh dni od prejema sklepa naročnika ni obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN se zato šteje, da je revizijski zahtevek umaknjen.

Dne 01.09.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil skupno pritožbo zoper odločitev naročnika o ustavitvi revizijskega postopka v predmetni zadevi, ter v zadevi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "opravljanje strokovnih nalog za šport v občini Kočevje". V pritožbi navaja, da se z ustavitvijo revizijskih postopkov ne strinja, zaradi česar predlaga, da se revizija postopkov oddaje obeh javnih naročil male vrednosti nadaljuje. Vlagatelj navaja, da je že v "predlogu za revizijo javnega naročila", ki ga je poslal naročniku, predlagal, da se zadeva obravnava pred Državno revizijsko komisijo, v ta namen pa je vplačal tudi predpisano takso za revizijo. Vlagatelj je skušal to vprašanje urediti z naročnikom po mirni poti, s predlogom, da slednji javno naročilo prekliče in nadaljuje s postopkom ustanovitve javnega zavoda. Naročnik svoje odločitve ni preklical, zato je vlagatelj vložil svoja revizijska zahtevka. Vlagatelj je ob tem mnenja, da zaradi dejstva, da ni zahteval nadaljevanja postopka v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, ne bi smel biti oškodovan, saj že vlagateljev predlog nepreklicno vsebuje zahtevo, da se revizija javnega naročila opravi. Vlagatelj zato predlaga, da se revizija vendarle opravi.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 05.09.2005, naročnika pozvala k posredovanju dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval v prilogi dopisa, ki ga je slednja prejela dne 09.09.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno z določili prvega odstavka 17. člena ZRPJN mora naročnik o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.
Državna revizijska komisija z vpogledom v vročilnico naročnikovega sklepa, z dne 12.08.2005, s katerim je ta odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ugotavlja, da je bila odločitev o zahtevku za revizijo vlagateljevemu pooblaščencu vročena dne 17.08.2005. Tega dne je pričel teči tudi tridnevni rok, določen v zgoraj citiranem prvem odstavku 17. člena ZRPJN, in povzet v pravnem pouku naročnikovega sklepa, s katerim je ta odločil o zahtevku za revizijo, v katerem bi vlagatelj naročnika lahko pravočasno obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj naročnika v zakonskem roku ni obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Takšna ugotovitev izhaja tako iz spisovne dokumentacije, kot tudi iz navedb vlagatelja v njegovi pritožbi, z dne 01.09.2005. Slednji namreč dejstva, da po prejemu odločitve o njegovem zahtevku za revizijo ni zahteval nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, ne prereka, temveč navaja le, da je opravo revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti zahteval že v svojem "predlogu za revizijo" (pravilno: zahtevku za revizijo, revizijskem zahtevku). Državna revizijska komisija v zvezi s takšnim stališčem vlagatelja izpostavlja, da je ZRPJN glede opredelitve nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo jasen; zahteva namreč, da se vlagatelj glede želenega nadaljevanja revizijskega postopka pred tem organom opredeli v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo. Iz takšne zakonske formulacije izhaja, da vlagatelj svoje zahteve po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ne more vključiti že v svoj revizijski zahtevek, oziroma, da je takšna vključitev brezpredmetna. Takšno stališče je skladno z zahtevo 16. člena ZRPJN po tem, da o revizijskem zahtevku najprej odloči naročnik, ki lahko s svojo odločitvijo le-tega zavrne ali pa mu ugodi tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila. V kolikor bo naročnik revizijskemu zahtevku v celoti ugodil, vlagatelj namreč ne bo imel pravnega interesa za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Ob zapisanem velja pripomniti še, da iz vlagateljevega zahtevka za revizijo tudi sicer ne izhaja, da slednji zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, temveč izhaja iz njega le zahteva po tem, da "revizijski organ" razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila; razveljavitev postopka oddaje javnega naročila pa lahko v revizijskem postopku, ki se vodi pred njim, izvede tudi naročnik. Vlagatelja pa velja opozoriti tudi, da je predložitev potrdila o plačilu takse za revizijo, na katero se sklicuje v svoji pritožbi, procesna predpostavka že v fazi revizijskega postopka, ki poteka pred naročnikom, plačilo takse za revizijo pa tako ni vezano zgolj na nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da vlagatelj ni pravočasno (oziroma sploh) zahteval nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, naročnik pa je posledično upravičeno izdal sklep, št. 621-2/05-153, z dne 23.08.2005, s katerim je revizijski postopek predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti ustavil.

Ker vlagatelj v svoji pritožbi ni uspel izkazati neskladja naročnikovega ravnanja v revizijskem postopku z določili ZRPJN, je Državna revizijska komisija, na podlagi določil 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, le-to zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 13.09.2005

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje,
- Odvetnik Aleš Abrahamsberg, Merharjeva 3, Ribnica,
- Staninvest, d.o.o., Ljubljanska 5a, Postojna,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.