018-274/2005 Elektro Gorenjska d.d.

Številka: 018-274/05-32-2138

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metke Cerar kot članice senata in člana Francija Kodela kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba posekov podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami na vpoklic", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Gozdarstvo Pirš, Vido Pirš s.p., Zgornji Tuhinj 9, Laze, ki ga zastopajo odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš, Matjaž Markelj in Tatjana Medic, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.09.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 2, vsebovana v dokumentu "Sklep oziroma Obvestilo o oddaji naročila", št. JN/OP-17/2005-ident 103806, z dne 26.07.2005.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 370.600,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu, št. 56, z dne 10.06.2005, številka objave Ob-16128/05, objavil javni razpis na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju za javno naročilo "Izvedba posekov podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami na vpoklic" po odprtem postopku, in sicer razdeljeno v 2 sklopa.

Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel za sklop 1, ki obsega območje Zg. Gorenjske (KN Jesenice, KN Radovljica - vključno KN Bled, KN Bohinj), samo eno ponudbo, to je ponudbo ponudnika Tilen štefelin s.p., Planina pod Golico 2c, Jesenice, za sklop 2, ki obsega območje Sp. Gorenjske (KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje, KN škofja Loka, KN Železniki) pa ponudbo vlagatelja in ponudbo ponudnika Ivan Trbovc s.p., Zg. Rečica 88, Laško.
Naročnik je z dokumentom "Sklep oziroma Obvestilo o oddaji naročila", z dne 26.07.2005, za sklop 1 izbral ponudbo ponudnika Tilen štefelin s.p., za sklop 2 pa ponudbo ponudnika Ivan Trbovc s.p.

Vlagatelj je dne 04.08.2005 naslovil na naročnika dokument "Zahteva za dodatno obrazložitev odločitve in Zahteva za priznanje sposobnosti", ki ga je naročnik prejel 05.08.2005, dne 05.08.2005 pa še zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 08.08.2005. Vlagatelj v zahtevku za revizijo uvodoma navaja, da ga vlaga "zlasti glede 2. sklopa" ter predlaga, da "pristojni organ reviziji ugodi in v delu, na katerega se nanašajo revizijski razlogi, razveljavi postopek oddaje javnega naročila". Vlagatelj je prepričan, da ponudnik Ivan Trbovc s.p. ne izpolnjuje tehničnih pogojev, saj nima primernih tehničnih sredstev za opravljanje dejavnosti, nima ustrezne delovne sile oziroma kadrovske usposobljenosti ter, da je nemogoče, da zagotavlja primeren odzivni čas, zlasti v primeru nujnih posekov zaradi havarij (odzivni čas 1 ura). Vlagatelj navaja, da ponudnik Ivan Trbovc s.p.:
1. nima dveh terenskih vozil za prevoz delavcev, kar bi lahko naročnik po pregledu registra osnovnih sredstev ponudnika Ivan Trbovc s.p. tudi ugotovil, saj razen tovornih vozil, terenskih vozil nima,
2. nima ustrezne delovne sile oziroma kadrovske usposobljenosti: vlagatelj zase trdi, da je predložil vso potrebno dokumentacijo o tem, da ima zaposlenih 8 kvalificiranih delavcev z opravljenim strokovnim izpitom in izpitom iz varstva pri delu, ter da je prepričan, da tega pogoja ponudnik Ivan Trbovc s.p. ne izpolnjuje,
3. nima stroja za mletje vejevja: vlagatelj trdi, da beseda "stroj" ni navedena v razpisni dokumentaciji kar tako, temveč je "terensko znano", da je potrebno imeti za delo v gozdu stroj, ki tehnično zadostuje standardom za varno delo in standardom za predelavo oziroma mletje vejevja, nadalje, da je prepričan, da drobilec vejevja ne more biti stroj za mletje vejevja, da se drobilec vejevja uporablja pri hišnih opravilih obrezovanja sadnega drevja, ter da za posege v gozdu v zvezi z izvedbo posekov podrastja drobilec vejevja gotovo ni primeren, ker po tehničnih standardih, zlasti ne po vzdržljivosti, ne omogoča normalno mletja vejevja,
4. nima tovornega vozila, opremljenega z vitlom,
5. ne bo mogel zagotavljati odzivnega časa za dela na vpoklic (1 ura), saj je "popolnoma nemogoče, da bo ponudnik Ivan Trbovc s.p. iz svojega sedeža, ki je na območju Laškega, lahko prišel v eni uri opraviti nujni posek zaradi havarij".
Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka (konferenca s stranko 200 točk in 20% DDV, zahteva za revizijo 2000 točk in 20% DDV, končno poročilo 50 točk in 20% DDV ter taksa v višini 100.000,00 SIT).

Naročnik je s sklepom, z dne 16.08.2005, ki ga je vlagatelj prejel 22.08.2005, o zahtevku za revizijo odločil, da se vlagateljeva zahteva za revizijo zavrne kot neutemeljena, prav tako pa da se zavrne tudi vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov. Naročnik v obrazložitvi navedenega sklepa navaja, da sta za sklop 2 prispeli pravočasno in pravilno opremljeni ponudba vlagatelja in ponudba ponudnika Ivan Trbovc s.p., Zg. Rečica 88, Laško. Naročnik še navaja, da je strokovna komisija naročnika ugotovila, da obe ponudbi izpolnjujeta vse zahtevane pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik pojasnjuje, da ponudnik Ivan Trbovc s.p. izpolnjuje vse zahteve glede tehnične opremljenosti, kadrovske sposobnosti in izpolnjevanja enournega odzivnega časa. Poleg tega naročnik navaja v zvezi z očitkom glede pretirano nizkih cen ponudnika Ivan Trbovc s.p., da je le-ta ponudil, glede na cene iz ponudbe izbranega ponudnika za sklop 1 (Tilen štefelin s.p.) predmetnega javnega naročila, povsem realne in ustrezne cene.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dokument, z dne 23.08.2005, z naslovom "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in Prva obrazložena vloga kot dopolnitev zahteve za revizijo", ki ga je naročnik prejel 24.08.2005. V navedenem dokumentu vlagatelj poleg izjave, da nadaljuje postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo, glede na navedbe naročnika v sklepu, z dne 16.08.2005, dodaja, da ponovno ne more mimo tega, da je ponudba ponudnika Ivan Trbovc s.p. neprimerna tudi iz razloga izjemno nizke cene, pri čemer pa spoštuje naročnikove navedbe, da naročnik sam izbira, kdo je cenovno bolj primeren ter, da je cena ponudnika Ivan Trbovc s.p. (zlasti v primerjavi s ponudnikom Tilen štefelin s.p.) popolnoma primerna. Vlagatelj dodaja, da cenovno vprašanje v zahtevku za revizijo ni bilo navedeno kot bistveno ter, da se je spustil zlasti v tehnične in kadrovske sposobnosti ter odzivni čas ponudnika Ivan Trbovc s.p. Vlagatelj z navedenim dokumentom priglaša še dodatne stroške (Prva vloga 2000 točk in 20% DDV).

Državna revizijska komisija je dne 26.08.2005 od naročnika prejela dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija v zvezi navedbo vlagatelja na prvi strani zahtevka za revizijo, da le-tega vlaga "zlasti glede 2. sklopa-a", na podlagi vlagateljevega predloga v zahtevku za revizijo ("da pristojni organ reviziji ugodi in v delu, na katerega se nanašajo revizijski razlogi, razveljavi postopek oddaje javnega naročila") ter na podlagi vlagateljeve obrazložitve zahtevka za revizijo, ki jo gradi izključno na očitku izbora ponudnika Ivan Trbovc s.p., ki je oddal ponudbo zgolj za sklop 2 predmetnega javnega naročila, ugotavlja, da obstaja spor zgolj glede izbora najugodnejšega ponudnika za sklop 2 predmetnega javnega naročila, in zatorej oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 1 ni presojala oziroma se o oddaji sklopa 1 ni izrekala. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je namreč ponudbo za sklop 1 predložil le ponudnik Tilen štefelin s.p., Planina pod Golico 2c, Jesenice, za sklop 2 pa sta ponudbo predložila vlagatelj in ponudnik Ivan Trbovc s.p., Zg. Rečica 88, Laško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na tehnično usposobljenost, to je pod točko 1 (glede dveh terenskih vozil za prevoz delavcev), 3 (glede stroja za mletje vejevja) in 4 (glede tovornega vozila, opremljenega z vitlom). Državna revizijska komisija je z vpogledom v razpisno dokumentacijo naročnika ugotovila, da je naročnik na strani 14 (poglavje II. Obvezni pogoji) za izpolnjevanje tehničnih pogojev določil, da ponudnik izpolni obrazec D14 - Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev, da razpolaga s potrebnimi pripomočki za izvedbo posekov podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami. Naročnik je v nadaljevanju še določil, da mora imeti ponudnik v lastništvu in uporabi opremo, ki je navedena v obrazcu D14. Obrazec D14 (priloga razpisni dokumentaciji) določa za vsak sklop, za katerega kandidira ponudnik, naslednjo opremo:
- najmanj 10 motornih žag
- 2 terenski vozili za prevoz delavcev,
- tovorno vozilo, opremljeno z vitlom,
- stroj za mletje vejevja,
- tovorno vozilo za odvoz na deponijo,
- traktor, opremljen z vitlom,
- ostalo orodje in opremo, potrebno za opravljanje razpisanih del.
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v 10. točki prvega odstavka 3. člena opredeljuje pogoj kot element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
Na podlagi pregleda ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta sicer predložil izjavo oziroma obrazec D14, pri čemer pa iz priloge - registra aktivnih osnovnih sredstev ne izhaja, da razpolaga z 2 terenskima voziloma, strojem za mletje vejevja (v registru aktivnih osnovnih sredstev je pod šifro 166 zapisan naziv osnovnega sredstva "drobilec vejevja") in tovornim vozilom z vitlom. še več, izbrani ponudnik v pojasnilih, z dne 21.07.2005, glede terenskih vozil tudi sam priznava, da teh vozil nima, in da to rešuje s tovornimi vozili za prevoz oseb. Nadalje izbrani ponudnik v pojasnilih, z dne 21.07.2005, glede stroja za mletje vejevja navaja, da "drobilec" po njegovem mnenju zadostuje za razpisana dela - če pa se je zmotil, bo to rešil na ustrezen način (tudi z nakupom druge naprave). V nadaljevanju izbrani ponudnik v pojasnilih, z dne 21.07.2005, glede tovornega vozila, opremljenega z vitlom, navaja, da razpolaga v ta namen s traktorjem, ki ima "vitlo" in je z njim mogoč dostop povsod tam, kamor bi sicer prišlo tudi tovorno vozilo z "vitlo", saj ima moč, ki se lahko primerja z močjo tovornega vozila z vitlom, ter zagotavlja, da "se pri vseh do sedaj opravljenih posekih nikoli ni zgodilo, da bi nekih posegov ne mogli opraviti, ker nismo imeli tovornega vozila z vitlom.". S takšno izjavo izbrani ponudnik tudi sam priznava, da tovornega vozila, opremljenega z vitlom, dejansko nima.
Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik zavezan spoštovati pogoje kot jih je opredelil v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Naročnik mora izločiti (če je seveda določil raven in druge okvire tehnične in kadrovske sposobnosti) iz postopka izbire ponudbo tistega ponudnika, ki ne dokaže, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi (arg. prvi odstavek 42.a člena ZJN-1).
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik zahtevam naročnika v razpisni dokumentaciji po dveh terenskih vozilih za prevoz delavcev in tovornemu vozilu, opremljenemu z vitlom, ni zadostil, medtem ko je zahtevi naročnika v razpisni dokumentaciji po stroju za mletje vejevja zadostil. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni opredelil karakteristik stroja za mletje vejevja v smislu morebitnih (tehničnih) karakteristik (zmožnost neprekinjenega delovanja oziroma obremenitve v določenem času, moč, stopnja mletja oziroma drobljenja, ipd.). Definicija "stroja za mletje vejevja", kot je določena v razpisni dokumentaciji, je določena tako ohlapno, da ni mogoče trditi, da je "drobilec vejevja" neustrezna naprava oziroma pripomoček za izvajanje predmetnih del. Ohlapne definicije razpisne dokumentacije ni moč presojati v škodo izbranega ponudnika. Poleg tega pa je izbrani ponudnik tudi ustrezno pojasnil v pojasnilih naročniku, z dne 21.07.2005, postavko "drobilec vejevja". Zatorej je Državna revizijska komisija sledila navedbam vlagatelja, vezanim na neizpolnjevanje zahtev po dveh terenskih vozilih za prevoz delavcev in tovornemu vozilu, opremljenemu z vitlom, in jih pripoznala kot utemeljene, medtem ko navedbi vlagatelja, vezani na neizpolnjevanje zahtev po stroju za mletje vejevja, zaradi predhodno navedenih argumentov ni mogla slediti in jo je pripoznala kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja pod točko 2, ki se nanaša na neustrezno delovno silo oziroma kadrovsko usposobljenost. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zgolj pavšalno napiše, da je prepričan, da izbrani ponudnik nima na razpolago delovne sile kot to določajo razpisni pogoji v razpisni dokumentaciji, ter da je sam predložil vso potrebno dokumentacijo o tem, da ima zaposlenih 8 kvalificiranih delavcev z opravljenim strokovnim izpitom in izpitom iz varstva pri delu. Pri tem vlagatelj ne pojasni, na kakšen način naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval pogoja glede delovne sile. V zvezi s to navedbo vlagatelja je še potrebno poudariti, da vlagatelj svoje trditve ne konkretizira in ne predloži nobenih dokazov oziroma argumentov, iz katerih bi bilo razvidno, da bi lahko šlo za neizpolnjevanje zahtev razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija je skladno s 7. in 212. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04 in 69/05), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, pri presoji vlagateljevih navedb upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti.
Izpostaviti je potrebno, da je zahtevek za revizijo namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika. Navedbam, katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu v revizijskem postopku ni mogoče slediti.
Ker v zahtevku za revizijo vlagatelj ni dokazal oziroma pojasnil, na kakšen način naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval pogoja glede delovne sile, Državna revizijska komisija ni presojala (ne)izpolnjevanja navedenega pogoja. Glede na navedeno Državna revizijska komisija v tem delu ni mogla slediti vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo ter jih posledično tudi ni mogla pripoznati kot utemeljene.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala še očitek vlagatelja pod točko 5, ki se nanaša na zmožnost zagotavljanja odzivnega časa s strani izbranega ponudnika za dela na vpoklic. Državna revizijska komisija je z vpogledom v razpisno dokumentacijo naročnika ugotovila, da je naročnik na strani 14 (poglavje II. Obvezni pogoji) določil, da ponudnik priloži izpolnjen obrazec izjave, da bo dela izvedel v roku, ki pa ne sme biti daljši od 15-ih delovnih dni, da se bo v primeru neodložljivih del s strani naročnika odzval in pričel opravljati dela v roku 1 delovnega dne po pisni zahtevi naročnika, ter da se je v primeru nujnih posekov zaradi havarij dolžan odzvati v času 1 ure. Izjava o roku izvedbe del in odzivnem času D18 iz Priloge - obrazcev razpisne dokumentacije povzema navedene zahteve.
Na podlagi pregleda ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta ustrezno predložil zahtevano izjavo D18.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je izbrani ponudnik izpolnil zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji glede zagotavljanja odzivnega časa za dela na vpoklic (1 ura) in zato v tem delu ni mogla slediti vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo in jih je zato pripoznala kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage zahtevku za revizijo ugodila, tako da je razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 2, vsebovano v dokumentu "Sklep oziroma Obvestilo o oddaji naročila", št. JN/OP-17/2005-ident 103806, z dne 26.07.2005. Ker je vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo izpodbijal izbor izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 2000 odvetniških točk ter 20% DDV in strošek za zahtevo za nadaljevanje postopka v višini 50 odvetniških točk ter 20% DDV. Državna revizijska komisija je štela vlagateljev dokument, z dne 23.08.2005, z naslovom "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in Prva obrazložena vloga kot dopolnitev zahteve za revizijo", kot zahtevo za nadaljevanje postopka. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 370.600,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 09.09.2005

Predsednica senata:

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
- Odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš, Matjaž Markelj in Tatjana Medic, Kolodvorska 6, Domžale,
- Ivan Trbovc s.p., Zg. Rečica 88, Laško,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.