018-273/2005 MORS

Številka: 018-273/05-31-2154

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter predsednika dr. Aleksija Mužina in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po sklopih in sicer za sklop A "izolirni dihalni aparati" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MI - STAR II d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.09.2005 soglasno

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi sklep naročnika o oddaji javnega naročila za sklop "A) izolirni dihalni aparati", št. 404-08-25/2005-54, z dne 06.07.2005.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.02.2005 sprejel "Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije", št. 404-08-25/2005-1 in javni razpis "nakup izolirnih dihalnih aparatov in pripadajoče opreme" za sklop "A) izolirni dihalni aparati" in sklop "B) izolirni dihalni aparati s pripadajočo opremo", objavil v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6132/05 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2005/S 44-042263, z dne 03.03.2005. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 404-08-25/2005-43, z dne 07.04.2005, izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Dne 06.07.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 404-08-25/2005-54, iz katerega izhaja, da se javno naročilo za sklop "A) izolirni dihalni aparati" odda ponudniku WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ter da se javnega naročila za sklop "B) izolirni dihalni aparati s pripadajočo opremo" ne odda.

Vlagatelj je v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo v zvezi z oddajo javnega naročila za sklop "A) izolirni dihalni aparati" in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika (dopis z dne 13.07.2005). Naročnik je vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo, št. 404-08-25/2005-58, z dne 27.07.2005, v katerem je vlagatelju navedel razloge za svojo odločitev ter poudaril, da ponudba izbranega ponudnika ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije in hkrati vlagatelju sporočil, da mu omogoča vpogled v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 02.08.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem zahteva razveljavitev sklepa naročnika o oddaji javnega naročila, izločitev ponudbe izbranega ponudnika iz nadaljnje obravnave (ker le - ta ne ustreza tehničnim specifikacijam oziroma vsebuje podatke, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in so zavajajoči) ter da se vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj navaja, da je na podlagi pregleda ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika in njegovega vzorca ugotovil pomanjkljivosti oziroma neustreznosti ponujenega blaga v zvezi z tehničnimi zahtevami naročnika.
Vlagatelj tako navaja, je izbrani ponudnik v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika za izolirni dihalni aparat pod zaporedno št. 3.6. navedel: "opozorilna naprava/oddaljenost od ušesa: 10 mm", kar naj bi bilo navedeno tudi v prospektu priloženemu specifikaciji. Vlagatelj navaja, da navedeni podatek izbranega ponudnika ne drži, saj aparat nima samostojne opozorilne naprave in je le - ta integrirana v napravi skupaj z manometrom in senzorjem gibanja z zvočno (opozorilno napravo), ki pa ni nameščena blizu ušesa temveč je pritrjena na naramni pas ter visi na prsnem delu uporabnika v bližini pasu.
Vlagatelj navaja, da prav tako ni izpolnjena zahteva naročnika po posebnem varovanju za signalno napravo in posebnem varovanju za manometer, saj je signalna naprava integrirana v napravo z manometrom in senzorjem gibanja in je priključena na reducirni ventil s skupno cevjo. Navedeno po vlagateljevi navedbi pomeni, da signalna naprava nima ločenega dovoda in s tem posebnega varovanja za manometer in posebnega za signalno napravo, kar je bila zahteva naročnika.
V nadaljevanju vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika v delu zaščitna maska ne ustreza zahtevi naročnika glede vidnega kota maske. Vlagatelj navaja, da je naročnik zahteval, da mora biti vidni kot maske večji, kot pri obrazni maski - površina stekla celoobrazne maske je večja od površine stekla obrazne maske, celoobrazne maske imajo povečano panoramsko steklo, ki je zaobljeno tako horizontalno, kot tudi vertikalno ter da je vidni kot maske 85%. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil te zahteve naročnika, čeprav je naročnik pridobil in obrazložitvi priložil mnenje Kliničnega centra - Očesne klinike, ki po navedbi vlagatelja tudi ni pooblaščena inštitucija za testiranje mask dihalnih aparatov.
Vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga tudi prospekte z obrazložitvami in opise ponujenih artiklov, ki naj bi potrjevali njegove navedbe.

Naročnik je s sklepom, št. 404-08-368/2005-3, z dne 18.08.2005, zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev pri lastnosti za izolirni dihalni aparat pod zaporedno številko 3.6. navedel "opozorilna naprava oddaljenost naprave od ušesa (v mm) -10 mm". Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v pojasnilih, z dne 12.08.2005, pojasnil, da je naročnik zahteval, da mora biti opozorilna naprava dobro slišna, ne pa tudi samostojna. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je opozorilna piščal pritrjena na posebni dovod iz funkcijskega bloka ter tako visi na prsnem delu uporabnika, ki pa jo lahko vedno premakne čim bližje k ušesu oziroma čisto do ušesa, kar torej ustreza navedbi, da je oddaljenost opozorilne naprave od ušesa 10 mm, kar zagotavlja dobro slišnost. Naročnik tako ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ustreza tehnični zahtevi, da mora biti opozorilna naprava dobro slišna in v blizu ušesa, saj je opozorilna naprava premična tako, da jo je mogoče med uporabo pristaviti neposredno k ušesu, torej na oddaljenost 10 mm. Naročnik prav tako navaja, da je drugače opozorilna naprava spuščena ob naramnici nosilnega ogrodja, to je na oddaljenosti 4000 mm. Naročnik poudarja, da ni pogojeval maksimalne oddaljenosti od ušesa in da je bilo pri pregledu ponudb ugotovljeno, da je slišnost in oddaljenost od ušesa opozorilne naprave ustrezna in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.
Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval ločen dovod na manometer in signalno napravo. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika v vrstici pod zaporedno številko 7.5. potrdil navedeno zahtevo in jo dokazoval z izjavo in sliko v prilogi (6.A/4). Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik v pojasnilu, z dne 12.08.2005, opisal delovanje piščali in visokotlačnega manometra ter pojasnil, da je akustična piščal povezana s samostojno cevjo direktno na funkcijski blok, bodyguard pa je funkcijski blok povezan samostojno z visokotlačno cevjo. Naročnik poudarja, da je dovod na opozorilno napravo in na manometer izveden v eni cevi, vendar je tehnična zahteva po ločenem dovodu zagotovljena z dvojno cevjo v eni cevi. Koaksialna cev (cev v cevi) zagotavlja ločen dovod. Akustična piščal je povezana samostojno s cevjo direktno na funkcijski blok, bodyguard pa je na funkcijski blok povezan samostojno z visokotlačno cevjo. Naročnik tako ugotavlja, da sta dovod na manometer in na signalno napravo ločena in tako ponujeno blago ustreza zahtevam naročnika.
Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika pri lastnostih zaščitne maske v vrsticah pod zaporedno številko 4.2. in 4.3. navedel, da je vidni kot zgoraj 30° in spodaj 75°, skupaj več kot 85°, kar je izbrani ponudnik izkazal tudi z izjavo v prilogi (št. 7.A/3.3). Naročnik nadalje navaja, da je pri analizi ponudb pridobil katalog opisa ponujene celoobrazne maske v katerem je naveden vidni kot cca. 75%. Zaradi dvoma v dejansko stanje je naročnik zaprosil za mnenje Očesno kliniko, Ljubljana, ki je v svojem izvedenskem mnenju (opr. št. 229/1-05, z dne 14.06.2005) navedla, da testirana maska PANORAMA NOVA P PC bistveno ne zmanjša vidnega polja (le v zgornjem delu za cca. 10°) in je torej vidno polje celotne maske večje kot 85°. Naročnik prav tako pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svojih pojasnilih, z dne 12.08.2005, predložil potrdilo neodvisne nemške institucije EXAM izdano za certificiranje po EN 136 standardu in dokazuje, da je efektivno vidno polje (skupno) 88,6%. Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da vidni kot ponujene maske ustreza vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.
Naročnik zaključuje, da je zahtevek za revizijo tako neutemeljen. Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega sklepa, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelja, je naročniku z dopisom, z dne 19.08.2005, sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 404-08-368/2005-5, z dne 25.08.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi celotne dokumentacije o oddaji javnega naročila in navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je bilo potrebno odgovoriti na vprašanje, ali izolirni dihalni aparat, zaščitna maska in dodatna oprema ustrezajo tehničnim in drugim zahtevam naročnika, kot jih je naročnik določil razpisni dokumentaciji (v prilogi 7 "tehnične in ostale zahteve naročnika" in v "tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika"). V zvezi s tem gre uvodoma ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji med tehničnimi in ostalimi zahtevami naročnika (priloga 7) določil, da mora imeti izolirni dihalni aparat "opozorilno napravo dobro slišno (čim bližje ušesu)". V nadaljevanju je v točki 3.6. določil, da morajo ponudniki v tabelo vpisati podatek o oddaljenosti opozorilne naprave od ušesa (v mm). Naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer natančneje določil kaj pomeni termin "dobro slišno" oziroma kakšna je lahko maksimalna oddaljenost (v mm) opozorilne naprave od ušesa. Prav tako je naročnik je v razpisni dokumentaciji med tehničnimi in ostalimi zahtevami naročnika (priloga 7) v delu varnostne zahteve določil, da mora izolirni dihalni aparat imeti posebno varovanje delovanja za signalno napravo, posebno varovanje delovanja za manometer in ločen dovod na manometer in signalno napravo. Enake zahteve je naročnik prav tako zapisal v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika v točkah 7.3., 7.4. in 7.5., pri čemer ni podal natančnejših specifikacij v zvezi z ločenim dovodom na manometer in signalno napravo.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji med tehničnimi in ostalimi zahtevami naročnika (priloga 7) tudi določil, da mora imeti zaščitna maska povečan vidni kot in nato v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika predvidel da ponudniki vidni kot vpišejo vidni kot v stopinjah zgoraj (točka 4.2.) in spodaj (točka 4.3.). V zvezi z vidnim kotom zaščitne maske je naročnik ponudnikom v dodatnih pojasnilih, št. 404-08-25/2005-11, z dne 11.03.2005 pojasnil: "Celoobrazna maska (ang. Full face mask) ima večji vidni kot, kot obrazna maska (ang. Face mask). Površina stekla celoobrazne maske je večja od površine stekla obrazne maske. Celoobrazne maske imajo povečano panoramsko steklo, ki je zaobljeno tako horizontalno (to velja za obrazne maske), kot največkrat tudi vertikalno. Zorni kot je zaradi povečanega panoramskega stekla močno povečan.". Na ponovno vprašanje ponudnika, kaj pomeni povečan vidni kot, če ta ni določen v stopinjah je naročnik ponudnikom v dodatnih pojasnilih, št. 404-08-25/2005-17, z dne 17.03.2005, pojasnil "Zahtevan vidni kot mask je minimalno 85%.".

V zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na (ne)ustrezen zorni kot maske izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v tabeli s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika pri lastnostih zaščitne maske v vrsticah pod zaporedno številko 4.2. in 4.3. navedel, da je vidni kot zgoraj 30° in spodaj 75°, skupaj več kot 85°, kar je izbrani ponudnik izkazal tudi z izjavo v prilogi (št. 7.A/3.3). Prav tako je izbrani ponudnik naročniku v okviru dodatnih pojasnil (tekom revizijskega postopka), da ponujena maska izpolnjuje zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije ter naročniku kot dokazilo poslal potrdilo neodvisne nemške inštitucije EXAM, izdano za certifikat po EN 136 standardu. Državna revizijska komisija je prav tako ugotovila, da vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer navaja, da vidni kot ne ustreza zahtevam naročnika ter da kot dokaz prilaga prospekte obraznih mask tako vlagatelja kot tudi izbranega ponudnika. Po pregledu priloženih prospektov za obrazno masko izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz predloženih prospektov ni mogoče razbrati, kakšen je vidni kot celoobrazne maske izbranega ponudnika. Navedbe vlagatelja, da celoobrazna maska izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, torej ne potrjujejo predloženi dokazi.
V skladu s 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, mora vlagatelj svoje navedbe konkretizirati ter navesti dejstva in dokaze, s katerimi se te kršitev dokazujejo. V zvezi z omenjeno navedbo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena dejstva in predloženi prospekti (dokazi) ne potrjujejo navedbe vlagatelja v zvezi z zornim kotom celoobrazne maske. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu, ki izhajajo iz smiselne uporabe določil ZPP (7., 212. člen in nasl.) ni podal ustreznih argumentov in dokazov, ki bi potrjevali njegove navedbe.
Ker vlagatelj ni izkazal, da maska izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika (kar bi sicer moral storiti na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu), ni mogoče ugotoviti, da celoobrazna maska izbranega ponudnika ne ustreza zahtevi naročnika po vidnem kotu.

V zvezi s sporom glede (ne)ustreznosti opozorilne naprave Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil opozorilno napravo spuščeno ob naramnici nosilnega ogrodja, ki je premična in jo je tako mogoče premakniti neposredno k ušesu. Prav tako je bilo mogoče ugotoviti, da je dovod na opozorilno napravo in manometer izveden z dvojno cevjo v eni cevi in je tako zagotovljen ločen dovod na manometer in signalno napravo.
Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni natančneje specificiral kolikšna je maksimalna razdalja opozorilne naprave od ušesa, niti ni natančneje specificiral pojma "ločen dovod na manometer in signalno napravo" ni bilo mogoče potrditi navedbam vlagatelja, da ponujeni izolirni dihalni aparat izbranega ponudnika v tem delu ne ustreza tehničnim in drugim zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zaradi pomanjkljivega opisa tehničnih specifikacij in drugih zahtev naročnika, prišlo do neprimerljivosti ponudbe vlagatelja in ponudbe izbranega ponudnika. Iz posredovane dokumentacije je namreč razvidno, da izolirna dihalna aparata, ki sta ju ponudila vlagatelj in izbrani ponudnik, med seboj nista tehnično povsem primerljiva.
Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da je naročnik s pomanjkljivim opisom tehničnih zahtev za izolirni dihalni aparat povzročil, da so lahko ponudniki njegove zahteve razumeli in (kot se je izkazalo v predmetnem postopku) tudi izpolnili na različne načine, zaradi česar je onemogočena primerljivost ponudb. Nejasno postavljena zahteva naročnika je v tem postopku oddaje javnega naročila namreč povzročila, da je vlagatelj zahtevo naročnika razumel tako, da je ponudil tehnično drugačen in posledično dražji proizvod.
Državna revizijska komisija zaključuje, da ima tehnična neprimerljivost v tem primeru za posledico tudi cenovno neprimerljivost ponujenih artiklov, kar pa ni dopustno, še zlasti upoštevaje dejstvo, da se je v postopku oddaje javnega naročila uporabilo merilo "najnižja cena" (zgolj) v kombinaciji z merilom "dobavni rok".
Ugotoviti gre, da sta bila v tem delu postopka oddaje javnega naročila kršena dva temeljna postulata javnega naročanja, in sicer načelo enakopravnosti ponudnikov iz 7. člena ZJN-1, v skladu s katerim mora naročnik vsem ponudnikom omogočiti sodelovanje v postopku pod enakimi pogoji, ter načelo zagotavljanja konkurence iz 5. člena ZJN-1.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila. Upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj zahteval (le) razveljavitev odločila o oddaji predmetnega javnega naročila in da Državna revizijska komisija lahko odloča le v okviru meja zahtevka, je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 404-08-25/2005-54, z dne 06.07.2005. Naročnik mora tako še enkrat pregledati in oceniti vse prispele ponudbe, v kolikor pa naročnik na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, naj postopa v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 09.09.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
- MI - STAR II d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana
- WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana