018-277/2005 Psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-277/05-32- 2123

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup blaga-kuhinjski inventar in osnovna sredstva, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BIRO R d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.09.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju, z dne 25.08.2005.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup blaga- kuhinjski inventar in osnovna sredstva. Predmetni javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 60/05, z dne 24.06.2005, pod št. objave Ob-17642/05.

Naročnik je dne 27.07.2005 v obvestilu o oddaji javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika za sklope 1., 2. in 3. izbral podjetje AGS Gastro sistemi d.o.o., Kosovelova 2, Grosuplje, za sklopa 4. in 5. pa podjetje PUC d.o.o., Hoteršica 82, Hoteršica.

Vlagatelj je dne 02.08.2005, skladno z določilom drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.08.2005, kakor je razvidno iz poštne povratnice, prejel dne 16.08.2005 (v nadaljevanju: obrazloženo obvestilo).

Vlagatelj je dne 24.08.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik zmotno ugotavljal vse razpisne pogoje in lastna pojasnila. Vlagatelj navaja, da je naročnik ponudbo vlagatelja neupravičeno izločil, saj je za sklop 5-pomivalni stroj, ponudil stroj Hobart, AMXXTS-10 z vgrajenim avtomatskim mehčalcem vode, pri katerem ni potrebno ustavljanje stroja in prekinitev ciklusa pomivanja, s čimer ponudba vlagatelja ustreza zahtevam naročnika. Vlagatelj zahteva, da mora naročnik, glede na merilo najnižje cene, predmetno javno naročilo oddati vlagatelju.

Naročnik je dne 25.08.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Naročnik navaja, da je obrazloženo obvestilo, z dne 04.08.2005, istega dne po telefaksu posredoval vlagatelju, ter da ga je vlagatelj tega dne tudi prejel, kar potrjuje faks potrdilo naročnika. Naročnik tako meni, da je z dnem prejema obrazloženega obvestila po faksu začel teči desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo, zato je zahtevek za revizijo, z dne 24.08.2005, zavrgel kot prepozen.

Vlagatelj je dne 29.08.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, v kateri navaja, da je obrazloženo obvestilo, z dne 04.08.2005, prejel po pošti priporočeno s povratnico, dne 16.08.2005, zato 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo ni zamujen.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Določilo drugega odstavka 78. člena ZJN-1, med drugim določa, da od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja. Navedeno določilo glede roka za vložitev zahtevka za revizijo napotuje na uporabo določila 12. člena ZRPJN. Določilo prvega odstavka 12. člena ZRPJN določa, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Državna revizijska komisija poudarja, da se strankam s prejemom/ vročitvami pisanj omogoči seznanitev s potekom procesa ter procesnimi dejanji naročnika in udeležencev, kar je še posebej pomembno, kadar je na določeno procesno dejanje vezan potek prekluzivnih rokov.
V predmetnem revizijskem postopku je sporno, kdaj je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo, z dne 04.08.2005. Naročnik zatrjuje, da je vlagatelj dne 04.08.2005 po faksu prejel obrazloženo obvestilo, kar naj bi potrjevalo faks potrdilo naročnika. Nasprotno pa vlagatelj tako v zahtevku za revizijo, kot v pritožbi, nikjer sam ne zatrjuje, da je obrazloženo obvestilo prejel dne 04.08.2005, temveč zgolj navaja, da je obrazloženo obvestilo prejel dne 16.08.2005 po pošti s priporočeno povratnico.

V obravnavanem primeru je bistvena ugotovitev trenutka, ko je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo, saj je odločitev o pravočasnosti zahtevka za revizijo, z dne 24.08.2005, vezana na pravno relevantno notifikacijo prejema obrazloženega obvestila, od katerega začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da morebitni obstoj faks potrdila naročnika dokazuje le, da je bilo obrazloženo obvestilo dne 04.08.2005 vlagatelju posredovano, ne pa, da je vlagatelj istega dne obrazloženo obvestilo resnično tudi prejel. Državna revizijska komisija tako navedbi naročnika, da je vlagatelj s posredovanjem faks sporočila dne 04.08.2005 obrazloženo obvestilo istega dne tudi prejel, ne more slediti. Naročnikova navedba sicer lahko priča o določeni stopnji verjetnosti, da je vlagatelj dne 04.08.2005 obrazloženo obvestilo prejel, vendar pa zgolj določena stopnja verjetnosti obstoja zatrjevanega dejstva v okviru ugotavljanja procesnih predpostavk ne more biti pravno upoštevana, saj je za pričetek teka roka za vložitev zahtevka za revizijo bistvena pravno relevantna notifikacija prejema obrazloženega obvestila.

Vlagatelj je obrazloženo obvestilo, z 04.08.2005, prejel dne 16.08.2005 o čemer priča obvestilo o vročitvi-poštna povratnica, ki nesporno predstavlja pravno relevantno notifikacijo prejema obrazloženega obvestila. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je vlagatelj obrazloženo obvestilo prejel dne 16.08.2005, zato je potrebno šteti, da je zahtevek za revizijo, z dne 24.08.2005, skladno z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN, vložen pravočasno.
Glede na navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo v nasprotju z določili ZPRJN, zato je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 25.08.2005, razveljavila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral v obravnavanem revizijskem postopku naročnik ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne07.09.2005
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- BIRO R d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana
- Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana
- AGS Gastro sistemi d.o.o., Kosovelova 2, Grosuplje
- PUC d.o.o., Hoteršica 82, Hoteršica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana