018-284/2005 Elektro Celje d.d.

Številka: 018-284/05-35-2131

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo materiala in opreme za gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav: kabel energetski SN, univerzalni samonosni kabli SN, ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TELMA TRADE d.o.o., Motnica 13, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.09.2005 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka javnega razpisa za dobavo materiala in opreme za gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav: kabel energetski SN, univerzalni samonosni kabli SN, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.06.2005 izdal sklep, št. Mi/32413/2005, o začetku postopka oddaje javnega naročila, javni razpis za predmetno javno naročilo pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 58/2005, z dne 17.06.2005, pod št. objave Ob-16820/05.

Naročnik je izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 7/42262/2005-Mi/Kl, z dne 02.08.2005, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ELTIMA d.o.o., šlandrova ul. 8A, Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 08.08.2005, v katerem izpodbija zakonitost odločitve o oddaji javnega naročila ter navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov v višini plačane takse (100.000 SIT).

Naročnik je sprejel sklep, št. 7/45141/05/Mi/LZ, z dne 25.08.2005, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.08.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Z dopisom, z dne 01.09.2005, je naročnik odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila Državni revizijski komisiji, v katerem naproša za čimprejšnjo obravnavo oziroma za sklep o nesuspenzivnosti postopka.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.09.2005, Državno revizijsko komisijo obvestil, da glede na sklep naročnika, s katerim je razveljavil postopek oddaje javnega naročila, umika zahtevek za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.09.2005

Predsednik senata:
Dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje
- TELMA TRADE d.o.o., Motnica 13, Trzin
- ELTIMA d.o.o., šlandrova ul. 8A, Ljubljana-Črnuče
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana