018-268/2005 Zavod RS za transfuzijsko medicino

Številka: 018-268/05-34-2050

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup vrečk za kri, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.08.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju, z dne 14.07.2005.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 264.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.02.2005 sprejel sklep št. JN-B-01/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup vrečk za kri, ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 36/2005, z dne 08.04.2005, pod številko objave Ob. 9423/05.

Naročnik je z dokumentom Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 28.06.2005, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Baxter AG, MĂĽellerestrasse 3, 8604 Volketswill, Switzerland (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 11.07.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je le-ta ponudil ceno z obračunanim DDV, katerega po vlagateljem mnenju skladno z veljavnimi predpisi ne sme obračunati. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik na specifikaciji predmeta pogodbe-priloga št. I pri rubriki Cena na roko popravil tekst tako, da je dodal besedi "z DDV" nad besedo "cena", svojega popravka pa ni parafiral. Na isti listini je pod ceno skupaj navedel znesek 822.560,00 EUR, rubrike DDV ni izpolnil, ter pri skupni vrednosti ponovno vpisal znesek 822.560,00 EUR. Vlagatelj meni, da je takšno prikazovanje cen zavajujoče, saj ponujena cena izbranega ponudnika ne more biti primerljiva s cenami slovenskih ponudnikov, za pravilno primerljivost cen pa bi moral naročnik na javnem odpiranju ponudb prebrati neto cene vseh ponudnikov, ki predstavljajo cene brez DDV in cene z DDV, kar pa ni storil. Vlagatelj še navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika, saj le-ta ne vsebuje overjenega slovenskega prevoda, ki ga je v nemškem jeziku izdal Handel registerand. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik izdal lastno izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije s podpisom direktorjev v angleščini, kakor je tudi podpisana izjava v nekaznovanju, kot potrdilo DURS pa je izbrani ponudnik predložil listino Kantonales steuerant ZĂĽrich v nemščini ter dokazilo v finančni sposobnosti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji nedvoumno zahteval, da mora biti ponudba pripravljena v slovenskem jeziku, za posamezne dodatke k razpisni dokumentaciji pa je naročnik dovolil, da so listine pooblaščenih institucij v angleškem jeziku. Po vlagateljevem mnenju bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in neprimerljivo izločiti iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj tudi navaja, da je v ponudbi ponudnika Karanta Ljubljana d.o.o, Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju: Karanta d.o.o.) v delu, ki se nanaša na vrečke v količinah 25000 kosov (četverna vrečka 450 ml CPD SAGM WB filter in četverno vrečko 450 ml CPDA1 WB filter) prišlo do velike razlike v vrednosti z ostalima ponudnika, ne glede na to ali se upošteva cena brez DDV ali neutemeljeno ceno z DDV. Vlagatelj je ob pregledu ponudbe ponudnika Karanta d.o.o. opazil velika odstopanja cene v delu, ki se nanaša na 20.000 vrečk (četverna vrečka 450 ml CPD SAGM TT ERI filter in četverno vrečko 450 ml CPD SAGM TB ERI filter). Vlagatelj meni, da bi moral naročnik skladno s predpisi preveriti neobičajno nizko ceno, saj seštevek cen oziroma posamezna cen vpliva na končno vrednost ponudbe. Nadalje vlagatelj navaja, da je na javnem odpiranju ponudb pravni zastopnik izbranega ponudnika, ki je sicer pravni zastopnik Baxter AG-podružnica Ljubljana, pristopil brez pooblastila.
Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila oziroma, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN-B-01/05, z dne 29.06.2005 in izloči izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o. iz nadaljnje obravnave ter sprejme odločitev v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj priglaša tudi odvetniške stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2000 odvetniških točk, kar z vključenim DDV znaša 264.000,00 SIT ter stroške plačila takse v znesku 200.000,00 SIT.

Naročnik je dne 14.07.2005 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije. V svoji odločitvi naročnik navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo, skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, ni izkazal interesa za dodelitev predmetnega javnega naročila, kot tudi ne realne stopnje verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti nastala škoda. Naročnik tako meni, da vlagatelj ni izkazal, da bi moral naročnik predmetno javno naročilo v primeru, da bi se ponudba izbranega ponudnika dejansko izkazala za nepravilno, kot najugodnejšo izbrati ponudbo vlagatelja. Naročnik pojasnjuje, da je glede na rezultate ocenjevanja ponudb vlagatelj zahtevka za revizijo uvrščen na tretje mesto od štirih in v nobenem primeru ne bi mogel biti izbran kot najugodnejši ponudnik.

Vlagatelj je dne 19.08.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo v kateri navaja, da je naročnikov sklep, z dne 14.07.2005, v celoti neutemeljen. Vlagatelj navaja, da je nesporno izkazal interes za dodelitev predmetnega javnega naročila, saj je v postopku aktivno sodeloval, iz zahtevka za revizijo pa izhaja, da bi moral naročnik iz postopka izločiti tako ponudbo izbranega ponudnika, kakor tudi ponudbo ponudnika Karanta d.o.o.. Po vlagateljevem mnenju je podana vzročna zveza med možnostjo nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika. Vlagatelj priglaša stroške za sestavo pritožbe v višini 2000 odvetniških točk, s pripadajočim 20% DDV.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Določilo prvega odstavka 9. člena ZRPJN določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev v postopku oddaje javnega naročila. Iz navedenega določila izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo, za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. V kolikor se v posameznem revizijskem postopku oddaje javnega naročila ugotovi, da ima vlagatelj dejanske možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik, ter s tem možnost pridobitve javnega naročila, mu je potrebno, skladno z določilom prvega odstavka 9. člena ZRPJN, priznati procesno upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo in o vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločiti.

V predmetnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila so ponudbe pravočasno predložili 4 ponudniki, izmed katerih je naročnik za vse ugotovil, da izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije. Kakor izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 28.06.2005, je naročnik ocenil ponudbe na podlagi meril, določenih v 12. točki razpisne dokumentacije "Merila za izbor", od katerih je ponudba izbranega ponudnika prejela najvišje število točk v višini 100, drugo najvišje število točk v višini 93,07 je prejela ponudba ponudnika Karanta d.o.o, tretje število točk v višini 88,28 je prejela ponudba vlagatelja in najnižje število točk v višini 82,98 je prejela ponudba ponudnika Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana.
V predmetnem revizijskem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi nepravilno obračunane cene, ter predložitve nekaterih dokazil v nemškem jeziku, brez overjenega slovenskega prevoda. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja tudi nepravilnost ponudbe drugo uvrščenega ponudnika Karanta d.o.o., zaradi prevelikih odstopanj in neobičajno nizke cene za skupaj 45 000 vrečk za kri, ter pristopa pravnega zastopnika na odpiranju ponudb brez pooblastila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila oziroma, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN-B-01/05, z dne 29.06.2005 in izloči izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o. iz nadaljnje obravnave ter sprejme odločitev v skladu z merili razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dvignil razpisno dokumentacijo in do roka za oddajo ponudb oddal svojo ponudbo, s čimer je nedvomno izkazal interes za dodelitev predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o., ki je prejel drugo najvišje število točk ter zahteva izločitev obeh ponudb. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ima vlagatelj, v primeru ugotovitve zatrjevanih nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o., kot ponudnik, čigar ponudba je glede na naročnikovo ocenitev ponudb prejela tretje najvišje število točk, možnost, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik, s čimer je izkazal, da bi mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti lahko nastala škoda. Vlagatelj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izkazal tako interes za dodelitev javnega naročila, kakor tudi, v primeru ugotovitve zatrjevanih naročnikovih kršitev, realno verjetnost nastanka škode. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je vlagatelj izpolnil oba pogoja, ki jih za priznavanje procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo zahteva določilo prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato mu je potrebno le-tega tudi priznati.

Glede na zapisano, Državna revizijska komisija ne more slediti ugotovitvi naročnika, da vlagatelj ni aktivno legitimiran kot stranka v postopku in zato neupravičen do vložitve revizijskega zahtevka. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral v obravnavanem revizijskem postopku naročnik ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. Glede na to, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ter da je vlagatelju, skladno z določilom prvega odstavka 9. člena ZRPJN, potrebno priznati aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo bi se moral naročnik do vlagateljevih navedb opredeliti in vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločati. Naročnik mora tako, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN, zato je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo v nasprotju z določili ZPRJN, zato je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 14.07.2005 razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi, z dne 19.08.2005, zahteval tudi povračilo odvetniških stroškov v višini 2000 odvetniških točk s pripadajočim DDV. Določilo 22. člena ZRPJN govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04 in 10/04, v nadaljevanju ZPP) Državna revizijska komisija je vlagateljevi pritožbi ugodila, zato mora naročnik, skladno z določilom prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi z določilom 366. člena ZPP, vlagatelju povrniti stroške nastale s pritožbo v višini 2000 odvetniških točk, s pripadajočim 20% DDV, kar skupaj znaša 264.000,00 SIT, v roku 15 dni, od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne29.08.2005 Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana
- Baxter AG, MĂĽellerestrasse 3, 8604 Volketswill, Switzerland
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana