018-282/2005 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-282/2005-35-2089

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 2/04 (10/04 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za čiščenje poslovnih prostorov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MANICOM d.o.o., Povšetova 65, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 02.09.2005

ODLOČILA

Predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo, z dne 25.08.2005, ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za sklope od 2 do 5, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 45/05, z dne 06.05.2005, pod št. objave Ob-12297/05.

Vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.08.2005, v katerem izpodbija pravilnost naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na skop 1.

Naročnik je z dopisom, št. 2081/05-IHG, z dne 31.08.2005, Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN izda sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za sklope od 2 do 5.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 1, zato ima vložen zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN suspenzivni učinek le v tem delu. Posamezni sklopi so namreč samostojni deli javnega naročila, znotraj katerih je praviloma dopustno predložiti samostojne oziroma ločene ponudbe, pri čemer mora naročnik ponudbe načeloma oceniti za vsak sklop posebej in tudi izbrati najugodnejše ponudnike za vsak posamezen sklop.

Ker vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 25.08.2005, torej ni zadržal postopka oddaje javnega naročila v sklopih od 2 do 5, lahko naročnik v tem delu nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ob takšni ugotovitvi pa naročniku ne gre priznati pravnega interesa za izdajo predlaganega sklepa.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.09.2005

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:

- ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- MANICOM d.o.o., Povšetova 65, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana