018-224/2005 DARS d.d.

Številka: 018-224/05-31-1706

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izgradnja viadukta 6-2/1 Boršt II in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto - Vipava; Rebernice" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje GIZ GRADIS, šmartinska 134 a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.07.2005

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.11.2004 sprejel sklep št. 2004/00526 o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 126-127/2004, z dne 26.11.2004, pod št. objave Ob-32172/04.
Naročnik je dne 15.06.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila št. 402-26/04-RPP-DB/526-1, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo za izvedbo viadukta 6-2/1 Boršt II (sklop 1) in javno naročilo za izvedbo viadukta Polance 6-6-/1 (sklop 2) oddal skupnim ponudnikom J.V. Vegrad d.d., Velenje, CPK d.d., Koper, GP Mostogradnja AD, Beograd in Ginex international d.o.o., Nova Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.06.2005 v katerem zahteva razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj je naročniku dne 28.06.2005 posredoval dopis "Umik zahtevka za revizijo in zahtevek za vračilo plačane takse", na podlagi katerega je naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije, št. 402-44/05-526, z dne 07.07.2005. Naročnik je z navedenim sklepom prav tako zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 18.07.2005, v kateri zahteva povrnitev stroškov plačane takse v višini 400.000,00 SIT na podlagi dejstva, da je z dopisom, z dne 28.06.2005 umaknil zahtevek za revizijo in hkrati zahteval tudi vračilo plačane takse v višini 400.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija je presojala ali je vlagatelj upravičen do povračila plačane takse in uvodoma ugotavlja, da je vlagateljevo "pritožbo" vsebinsko šteti za zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj ZRPJN v prvem odstavku 17. člena, kot edino pravno sredstvo zoper odločitev naročnika o zahtevku za revizijo, dopušča zgolj zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je na podlagi vlagateljevega pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 30.06.2005, naročnik izdal sklep, št. 102-44/05-526, z dne 07.07.2005, s katerim je ustavil postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja viadukta 6-2/1 Boršt II in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto - Vipava; Rebernice". Z navedenim sklepom je naročnik hkrati tudi zavrnil vlagateljev zahtevek za vračilo plačane takse.

Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ZRPJN v 3. odstavku 22. člena določa, da mora naročnik vlagatelju zahtevka za revizijo na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, (le) v primeru, če se izkaže, da je zahtevek za revizijo utemeljen. Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil zahtevek za revizijo še pred sprejemom meritorne odločitve naročnika o morebitni (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni ustrezne pravne podlage za to, da bi vlagatelju priznala povračilo stroškov (plačane takse) v zahtevani višini. Glede na dejstvo, da ZRPJN ne daje pravne podlage za priznanje stroškov v primeru umika zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov plačane takse zavrnila kot neutemeljeno.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.07.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (za GIZ GRADIS, šmartinska 134 a, Ljubljana)
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana