018-262/2005 Osnovno zdravstvo osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije - pritožba

Številka: 018-262/05-32-2010

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodela, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izbiro dobaviteljev za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na podlagi 1. faze omejenega postopka, za obdobje 3 let" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj DIPROS d.o.o., Gorenjesavska c. 54, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE, Gregorčičeva 3, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.08.2005

ODLOČILA

Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 1-DIR/JN/05-75, z dne 10.08.2005.
Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 08.08.2005, odločiti v skladu z določili ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.04.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku. Kot je razvidno iz dokumentacije iz spisa vodi naročnik predmetni postopek v imenu in na račun pooblastiteljev, in sicer petih javnih zdravstvenih zavodov.
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 38, z dne 15.04.2005, pod številko objave Ob-10316/05, objavil javni razpis za izbiro dobaviteljev za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na podlagi 1. faze omejenega postopka, za obdobje 3 let v več sklopih.

Naročnik je z dokumentom, št. 1-DIR/05-350-II/P, z dne 11.05.2005, 18 prijaviteljem priznal usposobljenost za dobavo blaga po posameznih razpisanih sklopih in dne 12.05.2005 vse usposobljene kandidate pozval k oddaji ponudb. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 1-DIR/05-350-II, z dne 28.06.2005, vse sodelujoče ponudnike obvestil o izbranih ponudbah po posameznih sklopih.

Vlagatelj je dne 04.07.2005, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila za 10. sklop (Zdravstveni dom Celje - sklop 10: reagenti Dialab), ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom št. 1-DIR/JN/05-75, z dne 11.07.2005.
Vlagatelj je dne 08.08.2005 vložil zahtevek za revizijo in zahteval razveljavitev naročnikove odločitve v delu, ki se nanaša na sklop 10 (Zdravstveni dom Celje - sklop 10: reagenti Dialab), s katero je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana.

Dne 10.08.2005 je naročnik sprejel sklep, št. 1-DIR/JN/05-75, s katerim je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrže. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je po pregledu zahtevka za revizijo ugotovil, da je vložen prepozno. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj dodatno obrazložitev odločitve prejel dne 27.07.2005 in da se je deset dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 06.08.2005. Ker je vlagatelj le-tega oddal priporočeno šele dne 08.08.2005, je prekoračil zakoniti rok, zato ga je naročnik zavrgel.

Zoper zgoraj citiran sklep je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. Vlagatelj navaja, da je naročnik sicer pravilno ugotovil tako datum prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (27.07.2005) kot tudi datum vložitve zahtevka za revizijo (08.08.2005), spregledal pa je dejstvo, da se je zadnji dan roka za vložitev zahtevka za revizijo iztekel v soboto. Vlagatelj ugotavlja, da bi moral naročnik ob upoštevanju določila iz četrtega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja tudi v postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, obravnavati njegov zahtevek za revizijo kot pravočasnega.
Vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi tako, da se razveljavi izpodbijani sklep ter naloži naročniku, da mora odločiti o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. V primeru, ko naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo določa desetdnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je potrebno upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je potek desetdnevnega prekluzivnega roka vezan na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila.
Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, zato je rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno šteti od dneva, ko mu je bila slednja vročena.
V obravnavanem primeru med strankama v tem postopku ni sporno, da je vlagatelj prejel dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila dne 27.07.2005. Ravno tako sta si stranki edini v tem, da je vlagatelj zahtevek za revizijo oddal s priporočeno pošiljko dne 08.08.2005. Pač pa se stranki ne strinjata v tem, ali je glede na opisano dejansko stanje zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Medtem, ko naročnik zatrjuje, da je le-ta vložen po poteku deset dnevnega prekluzivnega roka, pa vlagatelj nasprotno zatrjuje, da je bil zadnji dan roka sobota, kar pomeni, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel šele s pretekom prvega prihodnjega delavnika, to je v ponedeljek dne 08.08.2005, torej (t)istega dne, ko je po pošti priporočeno oddal zahtevek za revizijo.
V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. in 112. člena ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru deset dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo (kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj), iztekel v ponedeljek, dne 08.08.2005. Iz drugega odstavka 111. člena ZPP izhaja, da če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Ob upoštevanju te določbe je potrebno ugotoviti, da je sporni rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči dne 28.07.2005. Četrti odstavek 111. člena ZPP določa, da se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Ker se je torej v obravnavanem primeru zadnji dan deset dnevnega roka iztekel dne 06.08.2005, ta dan pa je bil sobota, se je ob upoštevanju navedene zakonske določbe sporni rok iztekel (šele) v ponedeljek dne 08.08.2005. Ob hkratnem upoštevanju določila iz drugega odstavka 112. člena ZPP, ki določa, da se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve organu, na katerega je pošiljka naslovljena (kot že zgoraj navedeno med strankama v tem postopku ni sporno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo oddal priporočeno po pošti dne 08.08.2005, navedeno dejstvo pa izhaja tudi iz priložene povratnice, ki se nahaja v spisovni dokumentaciji), je potrebno ugotoviti, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pravočasno ter da ga je naročnik zavrgel neupravičeno.

Na podlagi vsega zgoraj opisanega je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnikova odločitev o tem, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrže, ni utemeljena v obstoječem dejanskem stanju, zato je odločila, da je potrebno izpodbijani sklep naročnika, s katerim je le-ta zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, razveljaviti.
Naročnik je dolžan v nadaljevanju postopka preveriti, ali so izpolnjene vse ostale procesne predpostavke, ki jih za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo zahteva ZRPJN (prvi odstavek 9. člena ZRPJN in tretji odstavek 12. člena ZRPJN), ter o zahtevku za revizijo, z dne 08.08.2005, odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.08.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE, Gregorčičeva 3, Celje
- DIPROS d.o.o., Gorenjesavska c. 54, Kranj
- IRIS d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana.
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana