018-267/2005 Občina Gornja Radgona

Številka: 018-267/05-35-2034

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine, kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in člana Francija Kodela, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo pločnika Črešnjevci z ureditvijo vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltiranje in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili podjetji ELSA GORNJA RADGONA d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona in PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO d.o.o., Kosarjeva 4, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelja), zoper ravnanje naročnika OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska c. 13, Gornja Radgona (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu ponudnikom o oddaji javnega naročila "izgradnja pločnika, kolesarske poti in infrastrukture Črešnjevci", št. 34404-4/2005-104/DB, z dne 20.06.2005.

2. Naročnik je vlagateljema dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15-dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, v preostalem delu se zahteva za povračilo stroškov zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.05.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izgradnjo pločnika, kolesarske poti in ureditev komunalne infrastrukture Črešnjevci, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 50/2005, pod številko objave Ob-13541/05, z dne 20.05.2005. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument z dne 13.06.2005) je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe; vlagatelja sta oddala skupno ponudbo.

Dne 20.06.2005 je naročnik izdal obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila "izgradnja pločnika, kolesarske poti in infrastrukture Črešnjevci", št. 34404-4/2005-104/DB, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku LIPA z.o.o., Kraigherjeva ulica 19/b, Lenart (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelja sta zoper obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila "izgradnja pločnika, kolesarske poti in infrastrukture Črešnjevci", št. 34404-4/2005-104/DB, z dne 20.06.2005, dne 01.08.2005 vložila zahtevek za revizijo, v katerem navajata, da sta z dopisom, z dne 28.06.2005, na naročnika naslovila zahtevo za dodatno obrazložitev naročnikovega obvestila ponudnikom o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik s sklepom št. 230/2005, z dne 06.07.2005, kot prepozno zavrnil, zato sta vlagatelja dne 11.07.2005 in 15.07.2005 vložila zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 18.07.2005 izdal sklep št. 240/2005, s katerim je ugodil revizijskemu zahtevku in razveljavil sklep št. 230/2005 ter istega dne podal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in vlagateljema omogočil delni vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Vlagatelja navajata, da je naročnik kršil drugi odstavek 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in zlorabil 8. člen ZJN-1, ker ni dovolil vpogleda v ponudbeni predračun s popisom del, saj je po njunem mnenju to dokument javnega značaja in nima oznake "zaupno". Naročnik je kršil tudi 50. člen ZJN-1, ko je v dodatni obrazložitvi obvestila ponudnikom o oddaji javnega naročila za pojasnjevanje manjkajočih dokumentov izbranega ponudnika (obrazec- 9a, 10, 12 in 13) uporabil drugačna merila, kot jih je zahteval v razpisni dokumentaciji, točki 2.6 (izdelava ponudbe), kjer je določeno, da mora biti razpisna dokumentacija podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika. Ker je naročnik v dodatni obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila navedel, da je moral ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo oštevilčiti, podpisati in ožigosati vse obrazce, razen če je podal ponudbo samostojno (brez podizvajalcev), mu ni bilo treba podpisati in žigosati obrazcev št. 9a, 10, 12 in 13, vlagatelja navajata, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji navedeno, da omenjeni obrazci niso predmet razpisne dokumentacije in jih ni potrebno podpisati in žigosati. Naročnik je kršil določila razpisne dokumentacije glede izpolnjevanja pogojev za priznanje pravilne ponudbe in sicer točke 2.2., 2.5. in 2.6. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki jih pri izboru najugodnejše ponudbe ni upošteval, zato je kršil 76. člen ZJN-1.
Vlagatelja v nadaljevanju navajata, da izbrani ponudnik ni predložil nekaterih dokazil o izpolnjevanju usposobljenosti, ki bi morala biti predložena v originalu ali overjeni fotokopiji in sicer dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, kopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti in potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave â??., ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, namesto teh dokazil je predložil potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, datiranim decembra 2004. Izbrani ponudnik tudi ni predložil potrdila o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 3 mesecev, ampak je predložil neoverjeno fotokopijo z ročno zapisanim zaznamkom, da se original že nahaja pri naročniku. Ponudba izbranega ponudnika je nepravilna tudi zaradi naslednjih pomanjkljivosti: list 3 - izjava, da izpolnjuje obveznosti iz kolektivne pogodbe, ni žigosana; lista 4 in 11 nista overjena; listi 23, 24, 25, in 26 niso podpisani in žigosani; lista 40 in 41 nista žigosana; listi 42, 43, 45, 46, 48 in 49 niso podpisani in žigosani; manjka vzorec garancije za resnost ponudbe; listi 53, 55 in 57 niso podpisani in žigosani; listi 103, 104, 105, 106 in 107 niso žigosani; listi 109, 110, 111, 112, 113 in 115 niso podpisani in žigosani; obrazec 7 - izjava o kadrih - ni priloženih potrdil. Priloženi predračun s popisom del ni enak originalu iz razpisne dokumentacije (zajema samo računalniški izpis), niso oštevilčene strani od 86-87, dokument ni podpisan in ožigosan, izbrani ponudnik ni predložil ponudbenega predračuna s popisom del iz razpisne dokumentacije, prav tako ni priložen, podpisan in ožigosan originalen predračun naročnika. Iz navedenih razlogov ponudba izbranega ponudnika ni pravilna.
Vlagatelja predlagata, da naročnik ponudbo izbranega ponudnika izloči kot nepravilno in kot najugodnejšo izbere ponudbo, ki je izdelana skladno z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z določili ZJN-1. Vlagatelja zahtevata povračilo stroškov, nastalih z revizijo in sicer takso za vložena zahtevka za revizijo, z dne 30.06.2005 ter z dne 01.08.2005.

Naročnik je dne 09.08.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik navaja, da ni kršil določila drugega odstavka 78. člena ZJN-1, saj je vlagateljema dne 20.07.2005 posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila v celoti in jima omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika., razen v dokumente, ki so bili označeni kot tajno oziroma zaupno ter v popis del brez ponudbenega predračuna, ki predstavlja na podlagi veljavne zakonodaje poslovno skrivnost. Naročnik tudi ni kršil 50. člena ZJN-1, saj ni spremenil meril za izbiro najugodnejše ponudbe, ki so cena in garancijski rok za izvršena dela. Izbrani ponudnik je tudi predložil obrazce- 9a, 10, 12 in 13, vendar mu jih ni bilo treba potrditi iz razloga, ker bo javno naročilo izvedel samostojno, brez podizvajalcev, kar izhaja iz opombe v obrazcu 9. Izbrani ponudnik je tudi dokazal usposobljenost v skladu z določili 42. člena ZJN-1 s predložitvijo potrdila o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, ki ga je izdala Obrtna zbornica Slovenije. Naročnik sicer ni posebej navedel možnosti podaje nadomestnega dokazila, vendar bi nepriznavanje le-tega pomenilo kršitev 42.c člena ZJN-1.
Naročnik v nadaljevanju navaja, da je pri pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika kakor tudi pri ponudbeni dokumentaciji vlagateljev ugotovil majhne nepravilnosti, vendar je smatral, da sta oba ponudnika uspela dokazati usposobljenost izvedbe razpisanih del. Naročnik nato v 28 alineah našteva nepravilnosti ponudbe vlagateljev ter zaključuje, da če bi izločil ponudbo izbranega ponudnika bi prav tako moral izločiti ponudbo vlagateljev, z izborom ponudbe izbranega ponudnika pa je ravnal kot dober gospodar.

Vlagatelja sta z dopisom, z dne 12.08.2005, naročnika obvestila, da bosta revizijski postopek nadaljevala pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 17.08.2005, odstopil zahtevek za revizijo vlagateljev skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da ZJN-1 sicer uveljavlja načelo javnosti, vendar je naročnik skladno s konkretnimi pravili zakona dolžan varovati poslovno skrivnost ponudnika. Naročnika obvezuje 8. člen ZJN-1, da mora kot zaupne varovati vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Ponudbene dokumentacije ni mogoče v celoti obravnavati kot javen dokument, zato mora naročnik odkloniti dajanje takšnih podatkov, ki bi pomenili kršitev zaupnosti podatkov. Naročnik je namreč ves čas vodenja postopka oddaje javnega naročila dolžan paziti, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih skrivnosti, zato mora varovati kot zaupne vse podatke iz ponudb, razen tistih podatkov, ki so navedeni v zapisniku o odpiranju ponudb, če je odpiranje javno. Hkrati je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ne morejo veljati za zaupne podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje omejitev in pogojev za izbiro najugodnejše ponudbe, ter podatki, ki so na osnovi meril za izbiro najugodnejše ponudbe potrebni za vrednotenje ponudb, ki so javni, saj jih je naročnik ob odpiranju ponudb dolžan javno oznaniti in vnesti v zapisnik. Državna revizijska komisija je zato že večkrat odločila, da mora naročnik dopustiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v tistem delu, ki je na podlagi pravil zakona javna. S tem so mišljeni glavni podatki iz ponudbe, ki so bili, ali bi morali biti predstavljeni že ob javnem odpiranju ponudb in na podlagi katerih naročnik ocenjuje in med seboj primerja ponudbe ter izbere najugodnejšo ponudbo skladno z merili iz razpisne dokumentacije. V konkretnem primeru je bilo eno izmed meril za izbiro najugodnejše ponudbe cena, ki je bila javno prebrana na javnem odpiranju ponudb in zapisana v zapisniku o javnem odpiranju ponudb in s tem torej javno izražena, zato popis del za izbiro najugodnejše ponudbe ni bil relevanten dokument za vrednotenje ponudb.

Naročnik je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 dolžan poslati ponudniku dodatno obrazložitev svoje odločitve, vendar sme na podlagi tretjega odstavka 78. člena ZJN-1 zavrniti zahtevo za dodatno obrazložitev delno ali v celoti, če bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov.

Državna revizijska komisija se pridružuje mnenju naročnika, navedenem v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da bi z dovolitvijo vpogleda v predračun s popisom del izbranega ponudnika razkril poslovno skrivnost ponudnika. Naročnik je poslovno skrivnost ponudnika dolžan varovati na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 215/99, 45/01, 59/01; v nadaljevanju: ZGD). Prvi odstavek 39. ZGD določa: "Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepomâ??.". Izbrani ponudnik sicer predračuna s popisom del ni označil z oznako "zaupno", vendar je te podatke smiselno treba tretirati kot poslovno skrivnost na podlagi drugega odstavka 39. člena ZGD, ki določa: "Ne glede na to, ali so določeni sklepi iz prejšnjega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena osebaâ??.". Zakon s tem določilom nalaga naročnikom, da skrbno presodijo, kdaj in katere podatke lahko javno prezentirajo, bodisi z dovolitvijo vpogleda posameznega ponudnika v ponudbo drugega ponudnika ali z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji javnega naročila. Popis del kot sestavni del ponudbenega predračuna sodi med podatke, ki jih gre varovati kot poslovno skrivnost, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko vlagateljema ni dovolil vpogleda v popis del s cenami kot dela ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, ni ravnal v nasprotju z 8. členom ZJN-1 oziroma ni kršil določila drugega odstavka 78. člena ZJN-1.

Vlagatelja navajata, da je naročnik kršil 50. člen ZJN-1, ki določa merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točki 6. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil merila za izbiro najugodnejše ponudbe in sicer: cena - 92 točk, garancija za izvedena dela - 8 točk. Iz obvestila ponudnikom o oddaji javnega naročila je razvidno, da je naročnik pri vrednotenju ponudb oziroma izbiri najugodnejše ponudbe upošteval merila, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji in ponudbe ocenjeval na način, kot je bil določen. Naročnik pri ocenjevanju ponudb ni upošteval obrazcev iz razpisne dokumentacije št. 9a, 10, 12 in 13, saj je vsebina teh obrazcev (podatki o podizvajalcih) za ocenjevanje ponudb irelevantna. Pojasnila, ki jih je naročnik podal v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila glede citiranih obrazcev v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, pa ne sodijo v domeno meril za ocenjevanje ponudb. Iz navedenega sledi, da naročnik ni kršil določila 50. člena ZJN-1.

V zvezi z navedbo vlagateljev, da v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika ni priloženih obrazcev - 9a, 10, 12, in 13, ki bi morali biti skladno s točko 2.6. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podpisani in žigosani, je Državna revizijska komisija najprej preverila zahteve razpisne dokumentacije glede izpolnitve navedenih obrazcev.

Naročnik je v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 2. "izdelava ponudbe" med drugimi zahtevami določil tudi naslednje:
"2.2. Ponudbena dokumentacija mora biti napisana oz. natipkana z neizbrisnim črnilom in podpisana s strani osebe, ki je nedvoumno pooblaščena s strani ponudnika.
2.5. Vsi listi ponudbene dokumentacije morajo biti oštevilčeni, originalni in zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tej razpisni dokumentaciji (glej točko 2.9.).
2.6. Razpisno dokumentacijo, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika, ponudnik vrne s predložitvijo ponudbe.
2.9. Ponudba je popolna v kolikor vsebuje vse dokumente iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne ponudbe bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka preden bo pristopil k ocenjevanju ponudb."

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil obrazec-9 "Izjava o načinu izvedbe javnega naročila", v katerem je moral ponudnik dati izjavo ali bo javno naročilo izvedel samostojno ali s podizvajalci. V opombi citiranega obrazca je naročnik navedel: "V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, morajo le-ti izpolniti obrazec 8a (pravilno: 9a!) in na zahtevo naročnika dokazati izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a členu ZJN-1-UPB1.".

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti navedb vlagateljev glede manjkajočih dokumentov v ponudbi izbranega ponudnika vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je le-ta izpolnil obrazec-9 z izjavo, da bo javno naročilo izvedel samostojno; obrazec je tudi podpisal in žigosal. Izbrani ponudnik pa je ponudbeni dokumentaciji priložil tudi obrazce-9a, 10, 12 in 13 ter jih oštevilčil, vendar je le-te prečrtal in jih ni niti podpisal niti žigosal. Očitek vlagateljev glede pomanjkljivosti citiranih obrazcev v ponudbi izbranega ponudnika je torej zgolj delno utemeljen in sicer glede neizpolnitve zahteve v smislu točke 2.6. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, na podlagi katere bi morali biti obrazci podpisani in žigosani. Izbrani ponudnik pa zaradi izjave, navedene v obrazcu-9, da bo javno naročilo izvedel samostojno, ni bil dolžan oziroma niti ni mogel izpolniti teh obrazcev s podatki za podizvajalce. Naročnika pa je vendar treba opozoriti, da se njegova opomba glede izpolnitve citiranih obrazcev v obrazcu-9 nanaša le na obrazec-9a (napačno je v opombi naveden obrazec- 8a), kar pomeni nejasnost razpisne dokumentacije.

Pri presoji utemeljenosti vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o usposobljenosti, ker je namesto nekaterih, eksplicitno zahtevanih dokumentov, v ponudbeni dokumentaciji predložil potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, je uvodoma treba ugotoviti, da možnost predložitve takšnih potrdil določa 42.c člen ZJN-1. Prvi odstavek tega člena določa, da zbornice pripravijo uradni seznam zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 3. točke prvega odstavka in 1. in 2. točke drugega odstavka 42. člena ter drugega odstavka 42.a člena tega zakona. Drugi odstavek 42.c člena ZJN-1 določa, da lahko dobavitelj, izvajalec gradnje ali storitev, ki je vpisan v seznam iz prejšnjega odstavka, za vsako naročilo, v katerem sodeluje, naročniku predloži potrdilo o vpisu, ki ga izda zbornica. Tretji odstavek 42.c člena ZJN-1 pa določa, da potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka velja eno leto in je javna listina.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je izbrani ponudnik smel kot dokazilo o izpolnjevanju usposobljenosti iz 42. člena ZJN-1 namesto zahtevanih dokazil predložiti potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, naročnik pa je to potrdilo moral sprejeti kot dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vendar le za izpolnjevanje pogojev, kot to določa 42.c člen ZJN-1. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta kot dokazilo o usposobljenosti podal "potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj", ki ga je z vpisom v seznam, dne 20.12.2004, izdala Obrtna zbornica Slovenije, overjeno dne 18.05.2005, da izpolnjuje naslednje pogoje, zahtevane v poglavju III. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe:
"1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež;
2. da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
3. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug soroden postopek (po ZFPP od);
4. da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.".
Izbrani ponudnik je citiranemu potrdilu pod točko 4. priložil kopijo potrdila Ministrstva za pravosodje, z dne 16.05.2005, da iz kazenske evidence izhaja, da (direktor) ni bil obsojen za kazniva dejanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na pravila zakona in razpisno dokumentacijo naročnika izbrani ponudnik s predložitvijo potrdila o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj dokazal, da izpolnjuje pogoje iz točk 1., 2. in 4., zahtevanih v poglavju III. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ni pa dokazal, da izpolnjuje pogoj, zahtevan pod točko 3. (da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek â??). ZJN-1 v prvem odstavku 42.c člena namreč ne določa, da potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj vključuje tudi dokazilo o izpolnjevanju pogoja, navedenega v 1. točki četrtega odstavka 42. člena ZJN-1, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Ker izbrani ponudnik za izpolnjevanje pogoja pod točko 3. "da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug soroden postopek (po ZFPP od)" ni predložil ustreznega dokazila, ni izpolnil te obvezne zahteve iz razpisne dokumentacije, zato njegova ponudba ni bila pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Pravilna je namreč tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik bi zato moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila revizijske navedbe vlagateljev, da posamezni dokumenti ne izpolnjujejo v celoti zahtev razpisne dokumentacije, določenih v točkah 2.2., 2.5. in 2.6. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in je zato ponudba izbranega ponudnika nepravilna ter ugotovila naslednje:
- list 3 - izjava izbranega ponudnika, da izpolnjuje obveznosti iz kolektivne pogodbe: ni žigosana;
- list 4 in 11 - potrdili o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj: sta overjeni;
- list 23, 24, 25, 26 - potrdila naročnika o izvedenih projektih gradnje: podpisana in žigosana s strani naročnika;
- list 40, 41 - predstavitveni listini: nista žigosani;
- list 42, 43 - podatki o podizvajalcih: nista podpisana in žigosana;
- list 45, 46 - referenčna lista: podpisana in žigosana le na zadnji strani - list 47;
- list 48, 49 - podatki o podizvajalcih: nista podpisana in žigosana;
- obrazec-14 - vzorec garancije za resnost ponudbe: manjka;
- list 53 - vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ni podpisan in žigosan;
- list 55 - vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku: ni podpisan in žigosan;
- list 57 - vzorec garancije za izpolnitev pogodbenih obveznosti: ni podpisan in žigosan;
- list 103, 104, 105, 106, 107 - vzorec pogodbe: listi so parafirani, podpis in žig je na zadnji strani - list 108;
- list 109, 110, 111, 112, 113 - navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe: niso podpisana in žigosana, podpisana je zadnja stran - list 114;
- list 115 - dokazila o usposobljenosti: ni podpisan in žigosan, podpisana in žigosana je zadnja stran - list 116;
- obrazec-7 - izjava o kadrih: ni priloženih potrdil, vendar naročnik te zahteve na obrazcu ni navedel, zato zaradi nejasne razpisne dokumentacije ta pomanjkljivost ne more bremeniti izbranega ponudnika.
Obrazec-27 "predračun - rekapitulacija" je v ponudbi izbranega ponudnika podpisan in žigosan. Popis del je izpolnjen, listi so oštevilčeni, razen lista med listoma 86 in 87, listi pa niso podpisani in žigosani. V popisu del manjka prva stran popisa del za elektro priključek do črpališča. Iz listinske dokumentacije je razvidno, da je na pisno zahtevo naročnika, z dne 15.06.2005, izbrani ponudnik svojo ponudbo, dne 17.06.2005, dopolnil z manjkajočimi podatki oziroma s prvo stranjo popisa del za elektro priključek do črpališča.

Iz pregleda posameznih ponudbenih dokumentov izbranega ponudnika je razvidno, da le-ti niso v celoti izpolnjeni in predloženi tako, kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Ob zgoraj navedenem ni mogoče slediti naročnikovi trditvi, da je izbrani ponudnik uspel dokazati usposobljenost za izvedbo razpisanih del. Naročnik je sicer navedel, da je pri pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika (kakor tudi pri ponudbeni dokumentaciji vlagateljev) ugotovil majhne nepravilnosti, vendar je z oddajo javnega naročila ravnal kot dober gospodar. Ugotoviti pa je treba, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije, zato je ni mogoče šteti kot pravilne (13. točka 3. člena ZJN-1). Naročnik bi zato moral na podlagi določila prvega odstavka 76. člena ZJN-1 ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno zavrniti. Naročnik namreč ne sme svojevoljno odločati o tem, katere nepravilnosti v ponudbi ne bo upošteval pri preveritvi ali ponudba izpolnjuje vse njegove zahteve, določene v razpisni dokumentaciji, oziroma v katerih primerih bo nepravilno ponudbo štel kot pravilno in jo celo izbral kot najugodnejšo, saj 76. člen ZJN-1 določa obvezno ravnanje naročnika, da mora po opravljenem pregledu zavrniti vse neprimerne, nesprejemljive ali nepravilne ponudbe.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj navedene obrazložitve ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu ponudnikom o oddaji javnega naročila "izgradnja pločnika, kolesarske poti in infrastrukture Črešnjevci", št. 34404-4/2005-104/DB, z dne 20.06.2005.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija napotke naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral pri ponovnem pregledu ugotavljati pravilnost vseh ponudb in nepravilne ponudbe zavrniti, oziroma zaključiti postopek oddaje javnega naročila na drug ustrezen način, ki ga določa ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo. Vlagatelja sta v postopek priglasila naslednje stroške: takso v višini 200.000,00 SIT v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo, z dne 30.06.2005 (pravilno: 11. in 15. 07.2005), in takso v višini 200.000,00 SIT v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo, z dne 01.08.2005.

Peti odstavek 22. člena ZRPJN določa, da je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je pri vpogledu v listinsko dokumentacijo predmetnega postopka ugotovila, da sta vlagatelja, skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN, v zahtevkih za revizijo, z dne 11.07.2005 in 15.07.2005, zahtevala povrnitev stroškov plačane takse za revizijo v višini 200.000,00 SIT. Naročnik je dne 18.07.2005 izdal sklep št. 240/2005, v katerem je pod točko 3. navedel: "Vlagatelju zahtevka za revizijo se povrnejo stroški plačane takse v višini 200.000,00 SIT.". Iz citiranega sklepa je torej razvidno, da je naročnik že odločil o povračilu stroškov plačane takse za prejšnji revizijski postopek, zato Državna revizijska komisija ne more odločati o povračilu teh stroškov; zahteva za povračilo stroškov v tem delu se zato zavrže. Naročnik pa je dolžan vlagateljema povrniti priglašene stroške za predmetni revizijski postopek v višini 200.000,00 SIT za povračilo plačane takse za revizijo v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.08.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska c. 13, Gornja Radgona
- ELSA GORNJA RADGONA d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona
- LIPA z.o.o., Kraigherjeva ulica 19/b, Lenart
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana