018-259/2005 Snaga javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-259/05-33-2030

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo nakladača za odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Avtek d.o.o., Pod jelšami 10, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.8.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 58/05, z dne 17.6.2005, pod številko objave Ob-16795/05, objavil razpis za javno naročilo za dobavo nakladača za odlagališče nenevarnih odpadkov Barje.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 19.7.2005 (torej še pred potekom roka za oddajo ponudb), v katerem naročniku očita kršitev določb Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter obligacijskopravnih norm, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji in osnutku pogodbe določil zahtevo, da prodajalec soglaša, da bo kupcu priznal cassasconto pri plačilu v krajšem roku od neto pogodbenega roka v višini 2,5% za plačilo 15. dan. Vlagatelj poudarja, da je navedena zahteva nezakonit izključujoči pogoj, ki predstavlja naknadno "izsiljen in oderuški" popust na že dano in izbrano ponudbo. Vlagatelj še pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji prvotno določil, da je rok plačila najmanj 60 dni ter da bodo ponudniki, ki bodo navedli krajši rok plačila, izločeni iz postopka. Vlagatelj navaja, da je iz omenjenih dejstev mogoče sklepati na špekuliranje naročnika s ponudniki ter na njihovo prikrajšanje. Vlagatelj spričo navedenega zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti.

Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 20.7.2005, je naročnik do tega roka prejel eno ponudbo, ki pa je spričo vloženega zahtevka za revizijo ni odprl in je javno odpiranje preložil do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 20.7.2005, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse, ki mu ga je vlagatelj posredoval dne 21.7.2005.

Naročnik je dne 27.7.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da določilo razpisne dokumentacije, ki ga vlagatelj ocenjuje kot sporno, ni v ničemer v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, temveč je, nasprotno, skladno z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Naročnik tudi poudarja, da vsebina navedenega določila razpisne dokumentacije pomeni običajen finančni instrument, ne pa morebitno špekuliranje, čezmerno prikrajšanje ali oderuško pogodbo, kot to očita vlagatelj.

Vlagatelj je naročniku posredoval zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 1.8.2005, v kateri zahteva povrnitev plačane takse v višini 100.000,00 SIT skupaj z zamudnimi obrestmi.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 12.8.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma povzema določilo razpisne dokumentacije (točka 14 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), kjer je naročnik zapisal: "Rok plačila najmanj 60 dni je pogoj. Ponudnik, ki bo ponudil krajši rok plačila kot 60 dni, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Prodajalec soglaša, da bo kupcu priznal cassasconto pri plačilu v krajšem roku od neto pogodbenega roka v višini 2,5% za plačilo 15 dan.".

V zvezi z naročnikovim pogojem, da je rok plačila 60 dni, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta skladen z določbo 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03, 61/05), po kateri je plačilni rok pri plačevanju obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere 60 dni.

Glede na vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija presojala, ali je navedeno določilo razpisne dokumentacije v nasprotju s predpisi in temeljnimi načeli javnega naročanja. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnikova zahteva, kot pravilno poudarja tudi naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ni v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, temveč je z le-tem skladen, saj si naročnik prizadeva plačati manj in s tem torej porabiti manj javnih sredstev.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je trditev vlagatelja, da zapisana zahteva pomeni "naknadno izsiljen in oderuški popust na že dano in izbrano ponudbo", neresnična; zahteva naročnika je zapisana že v razpisni dokumentaciji, kar pomeni, da jo ponudnik pozna vnaprej in lahko na tej podlagi tudi oblikuje svojo ponudbo in postavi končno ceno.

Nazadnje gre ugotoviti tudi, da naročnik z navedenim določilom ponudnikov ni postavil v neenakopraven položaj, saj velja zahteva razpisne dokumentacije za vse ponudnike enako, zaradi česar tudi ni mogoče slediti vlagatelju v trditvi, da bi naročnik na ta način špekuliral s ponudniki ali jih kakorkoli prikrajšal.

Spričo navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgoraj citirano naročnikovo določilo razpisne dokumentacije v ničemer ne predstavlja kršitve predpisov s področja javnega naročanja, zaradi česar je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer znesek plačane takse. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.8.2005

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Avtek d.o.o., Pod jelšami 10, Grosuplje
- Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana