018-261/2005 Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

Številka: 018-261/05-34-2024

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sukcesivna dobava živil, kurilnega olja, pisarniškega, šolskega in potrošnega materiala, medicinskega materiala, mil in razkužil", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Valtex & Co. d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Draga 1, Ig (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.08.2005

ODLOČILA

1. Naročnikova odločitev o razveljavitvi postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklop 18 - Potrošni material, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47/05, z dne 13.05.2005, Ob-13137/05, kot je vsebovana v njegovem dokumentu, z dne 05.08.2005, z naslovom "Zadeva: zahtevek za revizijo", se razveljavi.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti ponovno, in sicer v mejah le-tega, skladno z 2. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05).

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu, št. 47, z dne 13.05.2005, številka objave Ob-13137/05, objavil javni razpis za javno naročilo "Sukcesivna dobava živil, kurilnega olja, pisarniškega, šolskega in potrošnega materiala, medicinskega materiala, mil in razkužil" po odprtem postopku, in sicer razdeljeno v 18 sklopov.

Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o dodelitvi javnega naročila", št. JR/2005-003, z dne 30.06.2005, kot najugodnejšega ponudnika za sklop 18 (Potrošni material) izbral ponudnika Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.07.2005, ki ga je naročnik prejel 11.07.2005, zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila.

Naročnik je izdal sklep, št. JR/2005-008 (datum 30.06.2005), o ustavitvi postopka javnega naročila za sklop 18 - potrošni material. Naročnik v obrazložitvi navedenega sklepa zapiše, da je že izdal dne 30.06.2005 obvestilo o dodelitvi javnega naročila, da je pred dokončnostjo in pravnomočnostjo obvestila bilo ugotovljeno, da je bila v predračunu izbranega ponudnika Sava Trade d.d. spregledana napaka za ceno artikla, ki je bistveno vplivala na končno ponudbeno ceno in bi vplivala tudi na izbiro najugodnejšega ponudnika, ter da je zato za sklop 18 ustavil postopek in ga bo ponovno izvedel.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 02.08.2005, v katerem naročniku očita, da je kršil drugi odstavek 78. člena ZJN-1 s tem, ko ni odgovoril na Zahtevo za obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila vlagatelja, ampak je postopek s Sklepom št. JR/2005-008 ustavil v delu, ki se nanaša na sklop 18. Prav tako vlagatelj izpodbija Obvestilo o oddaji javnega naročila št. JR/2005-003, s katerim je naročnik izbral kot najugodnejšega ponudnika za sklop 18 podjetje Sava Trade d.d. Vlagatelj naročniku predlaga, da sprejme sklep, s katerim v celoti razveljavi Sklep št. JR/2005-008, da poda odgovor na vlagateljevo Zahtevo za obrazložitev oddaje javnega naročila, ter da ponovi postopek izbire prejetih ponudb, v katerem naj v skladu s 54. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) izloči ponudbo ponudnika Sava Trade d.d. kot nepravilno, in v skladu z določili ZJN-1 med prispelimi pravilnimi ponudbami izbere kot najugodnejšega ponudnika za sklop 18 predmetnega javnega naročila vlagatelja. Vlagatelj v zahtevku za revizijo priglaša stroške plačane takse v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 05.08.2005 izdal dokument z naslovom "Zadeva: zahtevek za revizijo", ki ga je vlagatelj prejel 08.08.2005. V navedenem dokumentu naročnik zapiše (sklep): "Postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklop 18 - Potrošni material, objavljen v Ur.l. RS šT. 47/05, Z DNE 13.05.2005, Ob.-13137/05 SE RAZVELJAVI.".
V obrazložitvi navedenega dokumenta naročnik med drugim navaja, da je vlagatelj dne 11.07.2005 vložil Zahtevo za obrazloženo obvestilo, na podlagi katere je naročnik od izbranega ponudnika Sava Trade d.d. zahteval, naj pisno pojasni oziroma potrdi cene iz ponudbe. Naročnik nadalje navaja še, da je bilo ugotovljeno, da je bila spregledana napaka za ceno artikla, ki je bistveno vplivala na izbiro najugodnejšega ponudnika, ter da je bilo hkrati ugotovljeno, da "je ponudnik Sava Trade v nasprotju z navodili v razpisni dokumentaciji ni pravilno označil, katere podatke v ponudbi smatra za zaupne, zato so bili ti podatki pomotoma dani na vpogled ponudniku Valtex&Co d.o.o.". Naročnik v obrazložiti zaključuje, da je zaradi ugotovljenih napak v nadaljevanju postopka izdal sklep o ustavitvi postopka javnega naročila, zaradi česar tudi ni bil poslan odgovor na zahtevo za obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila.
Naročnik je z navedenim dokumentom vlagatelja hkrati pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali pa zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 11.08.2005 (preko odvetnice Brede Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana; kopija pooblastila, z dne 10.08.2005, priložena dopisu).

Državna revizijska komisija je dne 16.08.2005 od naročnika prejela dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-261/05-33-1958, z dne 18.08.2005, vlagatelja pozvala k predložitvi potrdila o plačilu takse za revizijo v višini dodatnih 100.000,00 SIT, saj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik zavezan k objavi javnega razpisa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, in zato znaša taksa za revizijski postopek 200.000,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 22.08.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 23.08.2005, le-tej posredoval zahtevano potrdilo o dodatnem plačilu takse.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljev zahtevek za revizijo ugotavlja, da je slednji podal zahtevo po tem, da naročnik sprejme sklep, s katerim v celoti razveljavi Sklep št. JR/2005-008, poda odgovor na vlagateljevo Zahtevo za obrazložitev oddaje javnega naročila, ter ponovi postopek izbire prejetih ponudb, v katerem naj v skladu s 54. členom ZJN-1 izloči ponudbo ponudnika Sava Trade d.d. kot nepravilno, in v skladu z določili ZJN-1 med prispelimi pravilnimi ponudbami izbere kot najugodnejšega ponudnika za sklop 18 predmetnega javnega naročila vlagatelja.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je naročnik z dokumentom, z dne 05.08.2005, z naslovom "Zadeva: zahtevek za revizijo", na osnovi vlagateljevega revizijskega zahtevka odločil, da se predmetni postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklop 18 razveljavi.

Iz določil 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati v mejah zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage ugotavlja, da naročnik v postopku presoje utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka ni odločal v mejah le-tega, saj je navkljub vlagateljevi zahtevi po razveljavitvi Sklepa št. JR/2005-008, podaji odgovora na vlagateljevo Zahtevo za obrazložitev oddaje javnega naročila, ter ponovitvi postopka izbire prejetih ponudb, v katerem naj v skladu s 54. členom ZJN-1 izloči ponudbo ponudnika Sava Trade d.d. kot nepravilno, in v skladu z določili ZJN-1 med prispelimi pravilnimi ponudbami izbere kot najugodnejšega ponudnika za sklop 18 predmetnega javnega naročila vlagatelja, v okviru odločanja o zahtevku za revizijo, razveljavil postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklop 18. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila "Sukcesivna dobava živil, kurilnega olja, pisarniškega, šolskega in potrošnega materiala, medicinskega materiala, mil in razkužil" za sklop 18, kot je vsebovana v njegovem dokumentu, z dne 05.08.2005, z naslovom "Zadeva: zahtevek za revizijo", razveljavila.
Državna revizijska komisija naročniku, na temelju tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, nalaga, da ponovno odloči o vlagateljevem zahtevku za revizijo, in sicer v mejah le-tega, skladno z 2. členom ZPP.

Državna revizijska komisija v odločanje naročnika o vlagateljevem zahtevku za revizijo prepušča tudi odločitev o stroških revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 25.08.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Draga 1, Ig,
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana,
- Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.