018-233/2005 Psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-233/05-35-1751

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo potrošnega sanitarnega materiala in čistil za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja EUROPAP d.o.o., Cesta v šmartno 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 5/05, z dne 22.04.2005, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po odprtem postopku, po sklopih. Naročnik je dne 29.04.25005 v Uradnem listu RS, št. 43/05, pod št. objave Ob-11650/05 objavil javni razpis za dobavo potrošnega sanitarnega materiala in čistil za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem glasilu EU, z dne 22.04.2005. Naročnik je posredoval več dodatnih pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila vsem tistim ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

Naročnik je dne 28.06.2005 izdal delno obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da je oddal artikle pod zaporednimi številkami 1, 2, 6 in 7 najugodnejšim ponudnikom in sicer za artikla št. 1 in št. 2 ponudniku Kotorna d.o.o., Ljubljana, za artikel št. 6 ponudniku Inter Koop d.o.o., Maribor, artikel št. 7 pa je naročnik oddal ponudniku MBS d.o.o., Piran. V obrazložitvi navedenega dokumenta še izhaja, da je naročnik tri ponudbe izločil kot nepravilne, saj ponudniki niso predložili ponudbe v originalu in eni kopiji, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji ter objavi javnega razpisa. Iz navedenega razloga je naročnik izločil kot nepravilno tudi ponudbo vlagatelja.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 06.07.2005, skladno s drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 28.06.2005, ki jo je le-ta vlagatelju posredoval istega dne po telefaksu.

Naročnik je dne 19.07.2005 izdal delno obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da oddaja tiste artikle predmetnega javnega naročila, ki niso bili oddani z delnima obvestiloma o oddaji javnega naročila, z dne 28.06.2005 in z dne 08.07.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.07.2005, v katerem navaja, da bi moral naročnik izločiti vse ponudbe ponudnikov, saj nobena ponudba ni bila v delu, kjer je bilo potrebno priložiti vzorce, ustrezno opremljena. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji izrecno navedel, da mora biti ponudba zvezana tako, da posameznih listov oziroma dokumentov ni možno odstraniti brez poškodbe pečata. Vlagatelj navaja, da vzorci artiklov niso bili predloženi in opremljeni tako, da jih ne bi bilo možno brez vidnih poškodb odstraniti ali zamenjati.
Vlagatelj nadalje navaja, da naročnik ni upošteval svoje dodatno obrazložene zahteve, ki jo je navedel v dodatnih pojasnilih ponudnikom, z dne 19.05.2005, kjer je ponudnikom pojasnil, kdo lahko izda oziroma izdela tehnično specifikacijo za ponujene artikle.
Vlagatelj prav tako naročniku očita, da je kršil zakonske določbe, saj bi moral ponudbo vlagatelja glede na to, da jo je zavrnil kot nepravilno, vrniti neodprto nazaj vlagatelju. Hkrati dodaja, da je naročnik nedopustno fotokopiral vlagateljev cenik in ga kot prilogo zapisniku posredoval vsem ponudnikom.
Vlagatelj naročniku še očita, da bi moral naročnik oddati predmetno javno naročilo za največ tri leta in ne pet, saj je tako obdobje po mnenju vlagatelja skrajno neracionalno, poleg tega pa vlagatelj še dodaja, da je naročnik ravnal negospodarno, ker je npr. pri brisačah izbral ponudnika, ki je 50% dražji od ponudnika, ki ga je naročnik izločil zaradi vprašljive formalnosti.
Vlagatelj od naročnika zahteva, da se naročilo razveljavi ter ponovi postopek izbora ter priglaša povračilo stroškov v višini plačane takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.07.2005, vlagatelja pozval k predložitvi potrdila o vplačilu takse. Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.07.2005, naročniku predložil potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 21.07.2005 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da za vzorce nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da so zvezani z vrvico in zapečateni. Kot navaja naročnik, so ostali ponudniki vzorce zvezali z ostalimi dokumenti v plastificirani mapi, poleg tega pa naročnik še dodaja, da zahtevanih vzorcev po mnenju naročnika ne gre šteti kot dokumente ter da naročnik ne more naknadno širiti zahtev razpisne dokumentacije, ki določa vezanje z vrvico za dokumente.
V zvezi z drugo navedbo naročnik odgovarja, da je izbrani ponudnik Kotorna d.o.o. za artikle št. 1 in 2 priložil originalne tehnične specifikacije proizvajalca Kimberly Clark v angleškem jeziku in ponudbo opremil z ustreznimi slovenskimi prevodi.
Glede navedbe vlagatelja, da bi moral naročnik njegovo ponudbo neodprto vrniti naročnik poudarja, da ZJN-1 določa, da se ponudba neodprta vrne ponudniku zgolj v primerih, ko ponudba ni pravočasna. Ponudba vlagatelja je bila sicer pravočasna, ni pa imela zahtevane kopije, kar je naročnik ugotovil šele po odprtju kuverte
Glede zadnje navedbe vlagatelja, da bi moral naročnik predmetno javno naročilo oddati za tri in ne pet let naročnik odgovarja, da vlagatelj skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, tega dela postopka ne more več izpodbijati z zahtevkom za revizijo, saj mu je bil ta podatek znan še pred javnim odpiranjem ponudb.
Glede očitkov vlagatelja o izbiri domnevno dražjega ponudnika naročnik navaja, da je skladno z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 22.07.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 25.07.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Na podlagi poziva Državne revizijske komisije, št. 018-233/05-35-1705, z dne 26.07.2005, je vlagatelj skladno s prvim odstavkom 21 člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, pri čemer kot prvi revizijski razlog zatrjuje, da noben od ponudnikov, ki so sodelovali v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ni predložil svoje ponudbe skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da nobena od prejetih ponudb ponudnikov ni bila ustrezno opremljena, saj vzorci ki so jih predložili vsi ponudniki, niso bili predloženi tako, da jih ne bi bilo mogoče brez vidnih poškodb odstraniti ali zamenjati. Naročnik v svojem sklepu o zahtevku za revizijo poudarja, da za vzorce v razpisni dokumentaciji ni posebej določil, da morajo biti zvezani z vrvico in zapečateni. Kot navaja naročnik, so vsi ponudniki vzorce zvezali z ostalimi dokumenti v plastificirani mapi, poleg tega pa še dodaja, da zahtevani vzorci niso dokumenti ter da ne more naknadno širiti zahtev razpisne dokumentacije glede vezave z vrvico le za dokumente.
Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila določi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je potrebno upoštevati, da so ti postopki formalni in strogi z namenom zagotoviti enakopravni položaj vsem zainteresiranim ponudnikom in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika pri izbiri najugodnejšega ponudnika.
Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo naročnika in pri tem ugotovila, da je na strani 13, točka XVI. navedel: "Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, morajo biti povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče odvzemati ali dodajati.". Posebnega načina glede vpenjanja vzorcev v ponudbeno dokumentacijo naročnik ni določil. Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov, ki jih je naročnik ocenil kot pravilne Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vsi ponudniki predložili vzorce toaletnega papirja ter papirnih brisač v plastificirani mapi z ostalimi dokumenti, le-ti pa so ločeni z pregradnimi kartoni oziroma podani v ločenih plastificiranih mapah, ki so med seboj povezani z vrvico. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je dokument listina z uradno veljavnostjo oziroma vsako pisanje, nosilec podatkov, ki je primeren in namenjen za dokaz kakšnega dejstva, to pa vsekakor ne more biti vzorec oziroma predmet določenega artikla, saj le-tega ne gre subsumirati po pojem dokumenta. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, glede na določilo razpisne dokumentacije, da morajo biti vsi dokumenti povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče odvzemati ali dodajati in ob dejstvu, da za vzorce ni določil načina njihove predložitve, ravnal pravilno, ko je označil ponudbe ponudnikov, ki so predložili vzorce skladno z razpisno dokumentacijo ter hkrati izpolnjevali ostale zahteve razpisne dokumentacije, kot pravilne. Iz navedenega sledi, da naročniku ni mogoče očitati kršitve, ki jo navaja vlagatelj zahtevka za revizijo, saj je naročnik ravnal skladno s 13. točko 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, vsled česar Državna revizijska komisija obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila izhaja, da je naročnik po pregledu vseh prispelih ponudb ponudnikov ugotovil, da je osem ponudb ponudnikov v celoti ustrezalo formalnim zahtevam razpisne dokumentacije, medtem ko je vlagateljevo ponudbo iz predmetnega postopka naročnik izločil kot nepravilno iz razloga, ker vlagatelj ni poleg originala ponudbe predložil še kopije ponudbe, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji in objavi javnega razpisa.
Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da med strankama v revizijskem postopku ni spora o tem, da je vlagateljeva ponudba zaradi nepredložitve kopije ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, nepravilna, saj vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne izpodbija ugotovitev naročnika glede nepravilnosti njegove ponudbe in se s tako ugotovitvijo naročnika strinja. Glede na dejstvo, da je vlagatelj zahtevka za revizijo vložil nepravilno ponudbo in glede na zgoraj navedeno ugotovitev Državne revizijske komisije o neutemeljenosti prve revizijske navedbe vlagatelja glede nepravilnosti ponudb ter ob upoštevanju vlagateljevega revizijskega predloga, naj se naročilo razveljavi ter ponovi postopek izbora, iz katerega gre razumeti, da vlagatelj zahteva razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niti morebitna utemeljenost drugih revizijskih navedb vlagatelja ne bi mogla privesti do ugoditve vlagateljevem revizijskem predlogu, iz česar gre ugotoviti, da vlagatelj nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu tako zaradi zatrjevanih nepravilnosti tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda.

V zvezi z zgoraj navedenimi ugotovitvami Državna revizijska komisija zaključuje, da tudi ostale navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo ne bi mogle pripeljati do drugačne odločitve Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01.08.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana
- EUROPAP d.o.o., Cesta v šmartno 5, Ljubljana
- SAVA TRADE, Cesta v Mestni log 90, Ljubljana
- SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, Trzin
- KOTORNA d.o.o., Brnčičeva 19, Ljubljana
- ACOLAB d.o.o., Vajngerlova 4, Ljubljana
- DENTACOM Inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Velenje
- INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranovičeva 34, Maribor
- MBS d.o.o., Razgled 31, Piran
- VAFRA COMMERCE d.o.o., Griže 125, Griže
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana