018-204/2005 Občina Sodražica

Številka: 018-204/05-34-1549

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oprema Zdravstvene postaje Sodražica" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.07.2005

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu primarnemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "oprema Zdravstvene postaje Sodražica", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 29.04.2005, pod številko objave Ob-11643/05, kot je vsebovana v naročnikovem obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 01.06.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 265.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.04.2005 sprejel sklep, št. 35203-3/05, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 29.04.2005, pod številko objave Ob-11643/05.

Dne 01.06.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se le-to odda ponudniku Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila, ob upoštevanju meril iz razpisne dokumentacije, najugodnejša.

Dne 08.06.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Dodatno obrazložitev je naročnik podal z dokumentom, z dne 13.06.2005.
Z vlogo, z dne 16.06.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku primarno predlaga, da ponovno pregleda ponudbo izbranega ponudnika, nato pa deloma razveljavi postopek oddaje javnega naročila na način, da ponudbo izbranega ponudnika oceni kot nepravilno, neprimerno in nesprejemljivo, razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila in opravi nov izbor najugodnejšega ponudnika, podrejeno pa predlaga, da se mu dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v delu, ki ne predstavlja poslovne skrivnosti, in sicer najkasneje v roku 10 dni po ugoditvi zahtevku za revizijo, obenem pa se razveljavi vsa dejanja, ki so tej kršitvi (nedovolitvi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika) sledila.
V obrazložitvi svojega zahtevka je vlagatelj navedel, da je v zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila od naročnika zahteval pojasnilo o tem, ali je izbrani ponudnik v okviru svoje ponudbe predložil potrdilo Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Urada Republike Slovenije za zdravila, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov- promet na debelo. Vlagatelj je ravno tako zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik mu je v svoji dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila pojasnil, da je izbrani ponudnik predložil odločbo Mesta Ljubljana, Mestne uprave za inšpekcijske službe, Tržne inšpekcije, z dne 12.03.1990, vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika pa mu ni omogočil. Vlagatelj dalje navaja, da naročnik svojo odločitev o tem, da je s strani izbranega ponudnika predložena odločba ustrezna zahtevam razpisne dokumentacije, utemeljuje z argumentom, da v razpisni dokumentaciji ni bilo eksplicitne zahteve po predložitvi dovoljenja Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Agencija za zdravila in medicinske pripomočke), o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov- promet na debelo. Vlagatelj opozarja, da s strani izbranega ponudnika predloženo potrdilo ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije in pozitivni zakonodaji nasploh. Vlagatelj izpostavlja, da se s strani izbranega ponudnika predložena odločba nanaša zgolj na dejstvo, da poslovni prostori, oprema in naprave na sedežu izbranega ponudnika (pa tudi njegove poslovne enote in prodajna mesta) ustrezajo tehničnim, higienskim in sanitarno- tehničnim pogojem, pogojem varstva pri delu, strokovne izobrazbe delavcev in drugim pogojem za opravljanje predmeta poslovanja, ki je v odločbi naveden. Ta odločba torej ne dovoljuje opravljanja dejavnosti, temveč le potrjuje, da poslovni prostori, oprema in naprave izbranega ponudnika ustrezajo zakonskim zahtevam. Predložena odločba je ena od predhodnic odločb, ki jih je sicer izdajala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, in jo je morala pravna oseba pridobiti v skladu s šestim odstavkom 4. člena prej veljavnega Zakona o gospodarskih družbah. Vendar pa slednja odločba ni več potrebna, saj 2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/2001 (59/2001 - popr.)) določa, da lahko začne družba opravljati svojo dejavnost, ko je vpisana v register. Odločba za opravljanje dejavnosti torej ni več potrebna, razen če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti, poleg izpostavljenega pogoja, določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti. V kolikor je temu tako, lahko družba namreč začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z zakonom, pristojni državni organ oziroma organizacija z javnimi pooblastili pa mu izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti. Družba lahko začne opravljati v sodnem registru sicer registrirano dejavnost šele, ko pristojni organ izda takšno odločbo. Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/1999, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 67/2002, 47/2004; v nadaljevanju: ZZMP) v 83. členu podaja opredelitev pojma medicinski pripomoček, v zvezi s čemer vlagatelj ugotavlja, da se vsaj dva zahtevana proizvoda, to je pregledna miza M ter pregledna luč- "examination lamp" uvrščata med medicinske pripomočke. ZZMP v 101. členu dalje določa, da se mora pravna oseba, ki opravlja dejavnost prometa na debelo z medicinskimi pripomočki, poleg izpolnjevanja splošnih pogojev dejavnosti prometa na debelo z medicinskimi pripomočki, predhodno registrirati pri pristojnem organu, to je Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Podobno določbo vsebuje tudi 14. člen Pravilnika o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/2003, 51/2004; v nadaljevanju: Pravilnik o medicinskih pripomočkih), ki določa, da se morajo pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z medicinskimi pripomočki, pri pristojnem organu priglasiti za vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Pravna oseba lahko prične z opravljanjem dejavnosti, ko s strani pristojnega organa (Agencije za zdravila in medicinske pripomočke) pridobi potrdilo o vpisu v register. Vlagatelj glede na navedeno ugotavlja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti niti v skladu zakonodajo niti v skladu z razpisno dokumentacijo. Tudi naročnikova dokumentacija je bila namreč izdelana v skladu s pozitivno zakonodajo, brez dvoma pa jo je tudi razlagati v tem smislu. Poleg tega je naročnik na strani 7, pod točko 10.2, jasno zapisal, da mora ponudba vsebovati dokaz o tem, da ima ponudnik "potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila". Navedeno dovoljenje je gotovo dovoljenje Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, saj so predmet javnega naročila tudi medicinski pripomočki, izbrani ponudnik pa dovoljenja za opravljanje dejavnosti v svoji ponudbi ni predložil.
V nadaljevanju svojega zahtevka vlagatelj podaja argumente v prid ugoditvi njegovemu podrednemu zahtevku.
Vlagatelj v povzetku primarno predlaga, da se še enkrat pregleda, ovrednoti in oceni ponudba izbranega ponudnika, nato pa deloma razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila na način, da se ponudba izbranega ponudnika oceni kot nepravilna, neprimerna in nesprejemljiva, razveljavi obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila in opravi nov izbor najugodnejšega ponudnika. Podrejeno vlagatelj predlaga, da se mu dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v delu, ki ne predstavlja poslovne skrivnosti, obenem pa razveljavi vsa dejanja, ki so tej kršitvi (nedovolitvi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika) sledila.
Vlagatelj v postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za takso za revizijo, v višini 100.000,00 SIT, za sestavo zahtevka za revizijo, v protivrednosti 1200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestanek s stranko dne 15.06.2005 (35 minut), v protivrednosti 200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, ter za pregled razpisne dokumentacije in z njo povezanih dokumentov, v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, vse navedeno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila. V nadaljevanju svojega zahtevka pa je vlagatelj v neskladju z zapisanim navedel: "Vlagatelj s tem zahtevkom za revizijo torej uveljavlja povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo predmetnega zahtevka za revizijo, v skupni višini 191.400,00 SIT, skupaj s prisojenimi z zakonitimi obrestmi od izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila.".

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 35203-3/05, z dne 24.06.2005, s katerim je le- tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa ni ugodil niti vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je v tretjem poglavju razpisne dokumentacije, 2. točka, od ponudnikov zahteval tri različne dokumente, ki izkazujejo, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti za izdelavo razpisanih del. Za popolnost ponudbe je za naročnika zadostoval en izmed zahtevanih dokumentov, ki so bili predloženi v obeh ponudbah, ki so bile predmet javnega odpiranja. Naročnik poudarja, da potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ni bilo izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ne glede na to, pa je naročnik za svoje potrebe na spletni strani Urada RS za zdravila in medicinske pripomočke (pravilno (sedaj): Agencija za zdravila in medicinske pripomočke- opomba Državne revizijske komisije) preveril vpis izbranega ponudnika v register, ob dejstvu, da gre v približno 3% ponudbene cene za medicinski pripomoček, ostalo pa je "kuhinjska oprema".
V nadaljevanju svojega sklepa se je naročnik opredelil tudi do naročnikovega podrednega zahtevka.
Naročnik je s svojim sklepom vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, slednjemu pa ni priznal niti stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo, z dne 24.06.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil "popravek zahtevka za revizijo", v katerem pojasnjuje, da je prišlo pri seštevanju stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, do pomote, saj naj bi skupni stroški znašali 291.400,00 SIT, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila, ne pa 191.400,00 SIT, kot je vlagatelj pomotoma navedel v svojem zahtevku.

Z vlogo, z dne 28.06.2005, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno pojasnil svoja stališča do obravnavane zadeve, v revizijski postopek pa je priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje prvostopnega sklepa Državne revizijske komisije do plačila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama v zadevi ni sporno, da vsaj del artiklov, ki sestavljajo predmet javnega naročila, sodi med medicinske pripomočke; vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo tako pojasnjuje, da med medicinske pripomočke sodita "pregledna miza M" ter "pregledna luč -eksamination lamp", naročnik pa v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, navaja, da "gre približno v višini 3% ponudbene cene za medicinski pripomoček".

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila dalje ugotavlja, da je naročnik v tretjem poglavju le- te, pod naslovom "Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika", v 2. alineji podal zahtevo po tem, da mora ponudnik predložiti: "Izpisek iz sodne upravne, upravne ali druge ustrezne evidence, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila". Naročnik je pri postavitvi takšne zahteve sledil določilu 2. alineje prvega odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), iz katerega izhaja, da mora ponudnik izpolnjevati pogoj, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Iz določil 2. alineje drugega odstavka 42. člena ZJN-1 dalje izhaja, da je za izpolnjevanje omenjenega pogoja ponudnik dolžan ponudbi priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da v primeru dobave medicinske opreme oz. pripomočkov vsakdo, ki tovrsten proizvod ponuja, podleže določilom ZZMP. Na tem zakonu temelječ Pravilnik o medicinskih pripomočkih v prvem in drugem odstavku 14. člena določa: "Pravne ali fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti izdelave ali sterilizacije medicinskih pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, se morajo pri pristojnem organu priglasiti za vpis v register izdelovalcev oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Pravna ali fizična oseba lahko začne z opravljanjem dejavnosti, ko s strani pristojnega organa pridobi potrdilo o vpisu v register.".

Iz zgoraj citiranega dejanskega stanja in pravne podlage nedvomno izhaja, da so bili ponudniki v konkretnem postopku oddaje javnega naročila dolžni predložiti potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, takšna zahteva pa je, ne glede na v revizijskem postopku izraženo drugačno stališče naročnika, izhajala tudi iz besedila razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je namreč že večkrat ugotovila, da gre v primerih, ko so predmet (ali njegov del) javnega naročila medicinski pripomočki, iz 2. alineje prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-1 izpeljati tudi zahtevo po tem, da morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, zato zahteva po predložitvi takšnega potrdila nedvomno izhaja tudi iz razpisne dokumentacije, ki besedilo 2. alineje drugega odstavka 42. člena ZJN-1 povzema skoraj dobesedno.

Iz določil 13. alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-1 izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da le-ta v njej ni predložil potrdila o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi sicer predložil odločbo Republike Slovenije, Mesta Ljubljana, Mestne uprave za inšpekcijske službe, Tržne inšpekcije, št. 3331-0236/90, z dne 12.03.1990, ki pa zahtevanega potrdila o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ne more nadomestiti.

Ker ponudba izbranega ponudnika tako ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (tako, kot že argumentirano, ne izpolnjuje zahteve po predložitvi potrdila o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov), jo gre šteti za nepravilno, takšno ponudbo pa je, skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, naročnik dolžan zavrniti. Ker tega ni storil, temveč je ponudbo izbranega ponudnika celo izbral za najugodnejšo, je s tem ravnal v neskladju z omenjenim členom ZJN-1. V posledici tega dejstva je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "oprema Zdravstvene postaje Sodražica", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 29.04.2005, pod številko objave Ob-11643/05, kot je vsebovana v naročnikovem obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 01.06.2005.

Ker je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku, o njegovem podrednem zahtevku ni odločala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Skladno z določili drugega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za takso za revizijo, v višini 100.000,00 SIT,
- za sestavo zahtevka za revizijo, v protivrednosti 1200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV,
- za sestanek s stranko dne 15.06.2005 (35 minut), v protivrednosti 200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- za pregled razpisne dokumentacije in z njo povezanih dokumentov, v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, ter
- za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 50 točk po veljavni odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
vse navedeno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila.

Državna revizijska komisija vlagatelju, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za takso za revizijo, v višini 100.000,00 SIT,
- za sestavo zahtevka za revizijo, v protivrednosti 1200 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 158.400,00 SIT,
- za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 50 točk po veljavni odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov sestanka s stranko in stroškov pregleda razpisne dokumentacije, saj slednji ni uspel izkazati potrebnosti teh stroškov za revizijski postopek. Državna revizijska komisija ravno tako ni sledila s strani vlagatelja predlaganemu pričetku teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške, nastale v zvezi z revizijo, od dne "izdaje prvostopenjske odločbe", saj za ugoditev takšnemu predlogu pravne podlage ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 265.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 07.07.2005

Franci Kodela, univ.dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana,
- Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.