018-203/2005 DARS d.d., Celje

Številka: 018-203/05-34-1521

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika dr. Aleksija Mužine, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Lendava - Pince z odcepom HC na Dolgo vas, sklop "A" od km 4+480 so 13+679" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.07.2005

ODLOČILA

Postopek revizije postopka javnega razpisa za "AC Lendava - Pince z odcepom HC na Dolgo vas, sklop "A" od km 4+480 so 13+679", se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 10/05, z dne 04.02.2005, pod št. objave Ob-3215/05 objavil predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo in predhodno informativno obvestilo objavil tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (2005/S 20-019412). Dne 26.04.2005 je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 2005/00220 ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 43/05, z dne 29.04.2005, pod št. objave Ob-11857/04.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 13.06.2005, v katerem navaja, da je naročnik v navodilih ponudnikom, v točki 5.3. a) postavil diskriminatorni pogoj za priznanje sposobnosti, ki je po navedbi vlagatelja diskriminatoren in brez vsakršne strokovne podlage, objektivno neopravičljiv in v nasprotju z načelom enakopravnosti med ponudniki in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. Vlagatelj zahteva, da se sporno določilo, zaradi njegove diskriminatorne narave črta iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je vlagatelju poslal dopis, št. 402-30/04-2004/00422-BD, z dne 12.01.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN tudi pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom naročnika obvestil, da bo v skladu z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 402-11/05 2005/00220, z dne 01.07.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z dopisom, ki ga je naročnik prejel 06.07.2005 naročnika obvestil, da umika zahtevek za revizijo. Naročnik je z dopisom, št. 402-11/05 2005/00220/V, z dne 06.07.2005, Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev dopis, s katerim zahtevek za revizijo umika.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.07.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana