018-256/2005 Mestna občina Murska Sobota

Številka: 018-256/05-33-1965

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Komunalna infrastruktura severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti - 1. faza", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.08.2005

ODLOČILA

Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, z dne 05.04.2005, začel postopek oddaje javnega naročila za komunalno infrastrukturo severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti - 1. faza, v Uradnem listu, št. 38, z dne 15.04.2005, pa je objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku, in sicer razdeljeno v dva sklopa.

Iz naročnikovega dokumenta "Poročilo o izvedbi javnega naročila, sklop 2 - električne naprave in oprema", z dne 06.06.2005, izhaja, da sta do razpisanega roka za oddajo ponudb do dne 26.05.2005 prispeli dve ponudbi, in sicer ponudba podjetja ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, ter ponudba podjetja Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Naročnik je sklep o oddaji javnega naročila, št. 35201-0004/2005-2, z dne 07.06.2005, za sklop 2 posredoval naslovniku Elektro Maribor d.d. SE Elektro gradnje Ljutomer, Postružnikova 3, Ljutomer, ki ga je prejel 09.06.2005, ter ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, ki ga je prejel 08.06.2005. Ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, je zahteval z dopisom, z dne 14.06.2005, dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila. Naročnik je z dopisom, št. 35201-0004/2005-2, z dne 21.06.2005, ki ga je ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, prejel 22.06.2005, obrazložil sklep o oddaji javnega naročila.

Ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, je z dopisom, z dne 30.06.2005, ki ga je naročnik prejel 04.07.2005, vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom o zahtevku za revizijo, z dne 05.07.2005, ki sta ga ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, in naslovnik Elektro Maribor d.d. SE Elektro gradnje Ljutomer, Postružnikova 3, Ljutomer, prejela 08.07.2005, delno razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 2 - električne naprave in oprema, in sicer je razveljavil "sklep št. 35201-0004/2005-2, z dne 07.06.2005 in z dne 21.06.2005". Naročnik je v pravnem pouku sklepa o zahtevku za revizijo zapisal, da je zoper sklep možna pritožba na Državno revizijsko komisijo v roku 3 dni od prejema sklepa.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 11.07.2005, zoper sklep naročnika, št. 35201-0004/2005-2 (z dne 05.07.2005), ki jo je le-ta prejela 12.07.2005. Državna revizijska komisija je predmetno pritožbo (iz vsebine pritožbe namreč ni bilo mogoče razbrati, da gre za pritožbo v smislu ZRPJN, saj je le-ta predvidena zgolj v primeru procesnih aktov naročnika) istega dne odstopila naročniku z dopisom, št. NVD-922/05-1564, ki ga je naročnik prejel 13.07.2005, v pristojno odločanje kot o zahtevku za revizijo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 13.07.2005, ki ga je le-ta prejel 14.07.2005, pozval k vplačilu takse v višini 200.000,00 SIT ter posredovanju dokaza o plačilu le-te. Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.07.2005, ki ga je naročnik prejel 18.07.2005, le-temu posredoval potrdilo o vplačilu takse za vložitev zahtevka.

Naročnik je s sklepom o zahtevku za revizijo, z dne 29.07.2005, ki ga je naslovnik Elektro Maribor OE Murska Sobota, Lendavska 31a, Murska Sobota, prejel dne 02.08.2005, zahtevek vlagatelja zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.08.2005, ki ga je naročnik prejel 08.08.2005, le-tega obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 08.08.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 10.08.2005, odstopil Državni revizijski komisiji dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, saj je zahtevek za revizijo zavrnil brez obrazložitve oziroma brez da bi se opredelil do katerekoli od navedb iz le-tega.

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer Državna revizijska komisija poudarja, da je obrazložitev odločitve nujna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve tako izhaja iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, po subsidiarni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšno zahtevo postavlja 324. člen ZPP, za sklep pa 331. člen ZPP). Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena ZRPJN, v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno odločitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.

Ker naročnik svoje odločitve o zahtevku za revizijo ni utemeljil oziroma obrazložil, ravno tako pa se ni opredelil do nobene od revizijskih navedb, je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Naročnik je, v skladu s 16. členom ZRPJN, dolžan meritorno odločiti o zahtevku za revizijo, pri čemer se mora opredeliti do vseh vlagateljevih revizijskih navedb in navesti razloge za svojo odločitev o revizijskem zahtevku. šele po naročnikovi meritorni odločitvi o zahtevku se bo lahko vlagatelj, v skladu z določili 17. člena ZRPJN, odločil za morebitno nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 22.08.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
- ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.