018-258/2005 MOP

Številka: 018-258/05-35-1975

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot člana senata in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za priznanje usposobljenosti za projektiranje objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij objektov, gradenj nadomestnih objektov, novogradenj objektov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12.7.2004 ter na podlagi pritožbe v sporu med podjetjem PRIMA d.o.o., Jerančičeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Blaž Mrva, Ilirska 17, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), in naročnikom Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22.08.2005

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrže kot prepozna.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.3.2005 sprejel sklep o začetku postopka in imenovanju komisije za priznanje usposobljenosti za projektiranje objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij objektov, gradenj nadomestnih objektov, novogradenj objektov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12.7.2004, ki obsega: projektiranje arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij, električnih inštalacij, komunalne opreme s priključki in zunanjo ureditvijo; vse skladno z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) in pripadajočimi tehničnimi predpisi ter pravilniki, za obdobje treh let. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 36/05, z dne 08.04.2005, pod št. objave Ob-9392/05.

Naročnik je izdal sklep o priznanju usposobljenosti, št. 351-00-408/2004, z dne 6.6.2005, iz katerega je razvidno, da vlagatelju ni priznal usposobljenosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.06.2005 (sklep o priznanju usposobljenosti je prejel dne 16.06.2005, kot izhaja iz potrjene poštne povratnice), kateremu je naročnik s sklepom, z dne 11.07.2005, delno ugodil in svoj sklep o usposobljenosti ponudnikov razveljavil v delu, ki se nanaša na priznanje usposobljenosti ponudnika GRADIS BIRO ZA PROJEKTIRANJE d.o.o. in ponudnika ABIES PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o. (vlagatelj je naveden sklep prejel dne 14.07.2005, kot izhaja iz potrjene poštne povratnice). Naročnik je v preostalem delu zahtevek za revizijo zavrnil, vlagatelju pa priznal povračilo stroškov v višini 84.427,00 SIT.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 15.07.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je izdal sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 22.07.2005. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da ga vlagatelj v treh dneh od prejema sklepa, z dne 11.07.2005, ni obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik zaradi molka vlagatelja štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen. Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku obvestil, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je na naročnika naslovil pritožbo, z dne 28.07.2005, v kateri navaja, da je naročniku posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.07.2005 ter prilaga potrjeno poštno povratnico. Vlagatelj navaja, da je zato naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije nepravilen in nezakonit ter predlaga, da ga naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi in nadaljuje revizijski postopek, vlagatelju pa naj naročnik povrne stroške postopka. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov v višini 1.500 točk za sestavo pritožbe, 20 točk za obvestilo stranki o vloženi pritožbi 25 točk za materialne stroške 2%, povečano za DDV.

Naročnik je sprejel sklep o odpravi sklepa o ustavitvi postopka revizije, z dne 10.08.2005, v katerem ugotavlja, da je po prejemu pritožbe preveril prispelo pošto in ugotovil, da je bilo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.07.2005, pomotoma knjiženo v napačen spis.

Naročnik je z dopisom, z dne 10.08.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba prepozna, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnikov sklep o odpravi sklepa o ustavitvi postopka revizije, z dne 10.08.2005, ni zakonit, zato ga Državna revizijska komisija ni mogla upoštevati. Skladno z določili ZRPJN lahko zgolj Državna revizijska komisija, na podlagi pravočasno vloženega pravnega sredstva, razveljavi sprejeto odločitev naročnika v postopku revizije. Tako je potrebno ugotoviti, da naročnikovega (domnevno napačnega) ravnanja (ustavitve postopka revizije) ne more sanirati zgolj naročnikova odločitev o razveljavitvi ali odpravi le-tega, pač pa le z zakonom predvideno pravno sredstvo, to je pritožba (arg. prvega odstavka 17. člena ZRPJN). Dosledno spoštovanje načela zakonitosti, kot izhaja iz drugega odstavka 3. člena ZRPJN, po katerem morajo sodelujoči v postopku revizije ves čas postopka ravnati skladno s predpisi, ki veljajo v času postopka oddaje javnega naročila, ne zajema vnovičnega sprejemanja odločitev v postopku revizije, zato nezakonito sprejeta odločitev o odpravi sklepa o ustavitvi postopka revizije, z dne 10.08.2005, ne more imeti pravnih učinkov. Namen 3-dnevnega roka od prejema sklepa o ustavitvi postopka revizije do njegove pravnomočnosti namreč ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev samostojno in avtonomno spremeni, razveljavi, odpravi oziroma o njej ponovno odloča, pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve pritožbe vlagatelja. Vsakršno drugačno stališče Državne revizijske komisije bi utegnilo povzročiti, da bi naročnik s svojim nezakonitim ravnanjem (odprava sklepa o ustavitvi postopka revizije) ponudnikom podelil več pravic, kot jim jih daje zakon, takšen položaj pa bi bil v nasprotju z načelom zaupanja v pravo in načelom pravne varnosti.

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku revizije odločala o pritožbi, s katero vlagatelj izpodbija zakonitost naročnikovega sklepa o ustavitvi postopka revizije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj, kljub pravilnemu pravnemu pouku v sklepu o ustavitvi postopka revizije, ki je dopustil pritožbo na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa, pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal tako, da je pritožbo, v nasprotju z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, vložil pri naročniku. Pritožba je bila torej poslana pravočasno, z dne 28.07.2005, vendar nepristojnemu organu (naročniku), rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo kot na pristojni organ pa se je iztekel dne 01.08.2005 (torej tri dni od prejema sklepa o ustavitvi postopka revizije, ki ga je vlagatelj prejel dne 28.07.2005). Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo prejela dne 10.08.2005 (z odstopom dokumentacije), torej po izteku roka, na katerega je bila pritožba vezana, se je v tem postopku revizije zastavilo vprašanje, ali je pritožba, z dne 28.07.2005, vložena pravočasno.

Državna revizijska komisija je presojala, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta (pravne) nevednosti oziroma očitne pomote vlagatelja iz šestega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. šesti odstavek 112. člena ZPP določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelja v predmetnem postopku revizije zastopa odvetnik, zato ga ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije, zaradi pravilnega pravnega pouka v sklepu o ustavitvi postopka revizije in izrecne naslovitve pritožbe na naročnika, tudi ni mogoče govoriti o očitni pomoti.

Ker je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevo pritožbo zavrgla kot prepozno, je potrebno ugotoviti, da je postala naročnikova odločitev o ustavitvi postopka pravnomočna, zato Državna revizijska komisija ni odločala o utemeljenosti zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija pritožbo zavrgla, je bilo potrebno zavrniti vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.08.2005

Predsednik senata:
Dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
- Odvetnik Blaž Mrva, Ilirska 17, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana