018-264/2005 MOL

Številka: 018-264/05-31-1989

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter člana Francija Kodela in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izbira izvajalca fizičnega in tehničnega varovanja prostorov in zgradb MU MOL ter receptorske službe" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Stinger, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.08.2005

ODLOČILA

1. Naročnikov Sklep o ustavitvi postopka revizije, št. 4022-65/2004-70, z dne 05.08.2005, se razveljavi.

2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

3. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.02.2004 sprejel sklep, št. MOLVO.4000356, o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis "izbira izvajalca fizičnega in tehničnega varovanja prostorov in zgradb MU MOL ter receptorske službe" je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 6/2005, z dne 21.01.2005, pod številko objave Ob-1421/05, s popravki v Uradnem listu RS, št. 17-18/2005, z dne 25.02.2005, pod številko objave Ob-5134/05, Uradnem listu RS, št. 20-21/2005, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6135/05, Uradnem listu RS, št. 47/2005, z dne 13.05.2005, pod številko objave Ob-12628/05, ter v Uradnem listu RS, št. 65-67, z dne 15.07.2005, pod številko objave Ob-19767/05.

Dne 18.07.2005 je vlagatelj, po svojem pooblaščencu, na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem slednjemu očita kršitev 42. a člena, v povezavi s 7. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), ter kršitev 23. člena ZRPJN. Vlagatelj v svojem zahtevku navaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila revizijski zahtevek vložil že drug vlagatelj, in sicer dne 24.05.2005. Državna revizijska komisija je dne 01.07.2005 o revizijskem zahtevku odločila s sklepom, št. 018-186/05-31-1476, s katerim je le- temu deloma ugodila in je razveljavila razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na obvezni pogoj, določen v razpisni dokumentaciji pod točko 3.8.8., v delu, kjer naročnik zahteva, da mora "ponudnik izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem tromesečju pred oddajo ponudbe", ter v delu, ki se nanaša na obvezni pogoj, določen v razpisni dokumentaciji pod točko 3.8.10, ki se nanaša na zahtevo naročnika po predložitvi certifikata "po sistemu za zagotavljanje kakovosti v skladu s skupino standardov ISO 9001;2000 za dejavnost, ki je predmet razpisa". Državna revizijska komisija je naročniku obenem naložila, da mora vsem ponudnikom, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, brezplačno posredovati spremembe le- te, ravno tako pa mora spremembe objaviti. Naročnik je ponudnikom dne 08.07.2005 poslal spremembe, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo, vendar iz le-te ni črtal obveznega pogoja da mora "ponudnik izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem tromesečju pred oddajo ponudbe" (naročnik omenja le, da se iz razpisne dokumentacije črta pogoj pod točko 3.8.10, ki se nanaša na certifikate, ter da spreminja rok za oddajo ponudb in datum in čas odpiranja le- teh). Sporni pogoj tako še naprej ostaja v razpisni dokumentaciji, čeprav ga je Državna revizijska komisija razveljavila; takšno ravnanje naročnika je nedopustno in predstavlja tudi prekršek, v zvezi s katerim naj Državna revizijska komisija sprejme ustrezne ukrepe. Vlagatelj opozarja tudi, da bi bila pogodba, ki bi jo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom, nična, saj 130. člen ZJN-1 v 6. alineji določa, da so nične pogodbe, ki so sklenjene v nasprotju z odločitvijo organa, pristojnega za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Vlagatelj ponovno opozarja še, da naročnikov pogoj, kot je določen v točki 3.8.8 razpisne dokumentacije ("ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben to je, da ni imel v preteklih šestih mesecih, do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila, blokiran transakcijski račun oziroma, da je posloval pozitivno"), krši 42. a člen, v povezavi s 7. členom ZJN-1, in je diskriminatoren, saj ne izkazuje nujno sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila in ni povezan s predmetom javnega naročila, kot je to v svojem sklepu že odločila Državna revizijska komisija (res iudicata).
Vlagatelj zato zahteva, da se v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila, saj zatrjevane kršitve zaradi nespoštovanja odločitve Državne revizijske komisije očitno ni mogoče odpraviti na drugačen način, podrejeno pa, da naročnik odpravi za vlagatelja sporni pogoj iz točke 3.8.8 razpisne dokumentacije. Vlagatelj dalje predlaga, da Državna revizijska komisija izvede postopek o prekršku in kaznuje odgovorno osebo naročnika po 34. členu ZRPJN. Kot slednje, vlagatelj v revizijski postopek priglaša stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za takso za revizijo, v višini 200.000,00 SIT, ter za stroške zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka, v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev materialnih stroškov v pavšalnem znesku 3% od stroškov odvetniškega zastopanja.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 4022-65/2004-68, z dne 27.07.2005, s katerim je le- tega zavrnil kot neutemeljenega. V svojem sklepu naročnik navaja, da je mu je Državna revizijska komisija naložila črtanje pogoja razpisne dokumentacije pod točko 3.8.8 v delu, kjer je naročnik zahteval, da mora "ponudnik izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe". Med navedbami vlagatelja in sklepom Državne revizijske komisije pa je neskladje. Dejstvo je, da je naročnik navedeni pogoj že spremenil in spremembo objavil v Uradnem listu RS, št. 20-21/2005, na predlog enega izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije. Ker je naročnik smatral brezpredmetno ponovno objavljati popravek, ki je že bil objavljen, le- tega ni storil, temveč je objavil zgolj razveljavitev pogoja pod točko 3.8.10. Naročnik poudarja, da Državna revizijska komisija ni presojala popravljenega pogoja, temveč še nepopravljen pogoj, v katerem je naročnik zahteval, "da je ponudnik finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem tromesečju pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun". Navedeno zahtevo je naročnik že umaknil. Glede vlagateljeve zahteve, da mora naročnik odpraviti pogoj "da mora biti ponudnik finančno in poslovno sposoben, to je, da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih, do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila, blokiran transakcijski račun oziroma, da je posloval pozitivno", pa naročnik odgovarja, da je zahtevani pogoj njegova minimalna zahteva, s katero si zagotavlja, da bo razpisana storitev tudi opravljena. Navedeni pogoj je vsekakor eden izmed pokazateljev ponudnikovega poslovanja v trenutnem obdobju. Za naročnika je podatek, ali ponudnik v danem obdobju izkazuje vsaj minimalno finančno disciplino oziroma pozitivno poslovanje ali pa v danem obdobju izkazuje blokado transakcijskega računa, nedvomno pomemben. Naročnik nima možnosti analize celotnega ponudnikovega poslovanja, zato je zanj edini objektivni pokazatelj za izvedbo naročila ponudnikovo trenutno finančno stanje. Navedeni pogoj je za naročnika zato vsekakor smiseln, predvsem pa v nobenem primeru ni diskriminatoren, saj nobenega od ponudnikov ne diskriminira krajevno, predmetno, osebno niti po klasifikaciji dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik. Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je dne 05.08.2005 izdal sklep, št. 4022-65/2004-70, o ustavitvi predmetnega revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa je navedel, da mu vlagatelj v zakonskem roku ni sporočil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, zaradi česar se smatra, da je revizijski zahtevek umaknil.

Dne 16.08.2005 je vlagatelj, po svojem pooblaščencu, na Državno revizijsko komisijo naslovil Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika. V vlogi pojasnjuje, da je dne 19.07.2005 naročniku posredoval revizijski zahtevek, ki ga je slednji prejel dne 20.07.2005. Naročnik do 16.08.2005 vlagatelju ni posredoval nikakršnega odgovora na zahtevek, zaradi česar slednji, na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN, zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 17.08.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Dodatno dokumentacijo je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval dne 23.08.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 05.08.2005 izdal sklep o ustavitvi revizijskega postopka, saj naj mu vlagatelj v zakonskem roku ne bi sporočil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Z vpogledom v dokumentacijo revizijskega postopka gre ugotoviti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo podal prek svojega pooblaščenca- odvetnika, ki se je ob vložitvi zahtevka tudi izkazal z veljavnim pooblastilom za zastopanje. Skladno s prvim odstavkom 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov javnega naročanja smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, se v primeru, kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno. V konkretni zadevi je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo sicer sprejel, a iz dokumentacije o revizijskem postopku izhaja zgolj njena vročitev vlagatelju, ne pa tudi vlagateljevemu pooblaščencu. Z vročitvijo svoje odločitve (zgolj) vlagatelju, kljub izkazanem zastopanju slednjega s pooblaščencem, je naročnik prekršil zgoraj omenjeno določilo ZPP, nepravilno vročeno odločitev o zahtevku za revizijo pa gre posledično šteti za vlagatelju nevročeno.

V posledici tega dejstva gre dalje ugotoviti, da presumpcija umika zahtevka za revizijo, kot jo predvideva prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ni mogla nastopiti, naročnikov sklep, št. 4020-65/2004-70, z dne 05.08.2005, s katerim je ta predmetni revizijski postopek ustavil, pa je posledično brez pravne podlage in nezakonit.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija naročnikov sklep, št. 4020-65/2004-70, z dne 05.08.2005, o ustavitvi revizijskega postopka, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je, kot že navedeno, z vlogo, z dne 16.08.2005, na Državno revizijsko komisijo naslovil obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika. Ker je naročnik o zahtevku za revizijo že odločil, pri čemer svoje odločitve, kot argumentirano zgoraj, ni pravilno vročil, do presumpcije umika revizijskega zahtevka pa tako ni prišlo, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju revizijskega postopka preverila utemeljenost vlagateljevih revizijskih navedb.

Državna revizijska komisija se v zvezi s slednjimi uvodoma opredeljuje do naročnikovih navedb o neskladju med navedbami vlagatelja in odločitvijo Državne revizijske komisije v predhodnem revizijskem postopku istega postopka oddaje javnega naročila, zaključenem s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-186/05-31-1476, z dne 01.07.2005. Državna revizijska komisija pri svojem odločanju v revizijskem postopku izhaja iz dejanskega stanja, kot je razvidno iz predložene dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila in revizijskem postopku, kot je bil voden pri naročniku, iz navedb in dokazov, ki jih predložijo stranke v postopku, ter iz drugih pojasnil, podatkov, dejstev in dokazov, ki jih pridobi na podlagi drugega in tretjega odstavka 21. člena ZRPJN. Opozoriti velja, da mora naročnik, skladno z določili drugega odstavka 17. člena ZRPJN, po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji. V zadevi 018-186/05 je Državna revizijska komisija tako izhajala iz razpisne dokumentacije, kot ji je bila posredovana s strani naročnika, po celoviti analizi le- te pa je sprejela tudi svojo odločitev, kot izhaja iz sklepa 018-186/05-31-1476, z dne 01.07.2005.

Sledeč navedbam naročnika, kot izhajajo iz njegove odločitve o tokratnem zahtevku za revizijo, slednji Državni revizijski komisiji ob odločanju v zadevi 018-186/05 tako očitno ni posredoval veljavne razpisne dokumentacije, temveč razpisno dokumentacijo v besedilu pred njeno spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 20-21/2005, z dne 04.03.2005. Tako naj bi naročnik nezakonitost, ki jo je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku, vodenem pod številko 018-186/05, ugotovila v zvezi s pogojem, določenim v točki 3.8.8 razpisne dokumentacije, odpravil že preden mu je to naložila Državna revizijska komisija, skladno s tem pa naj ponovna sprememba razpisne dokumentacije v tem delu ne bi bila potrebna, ravno tako pa posledično tudi ne objava spremembe v Uradnem listu RS.

Državna revizijska komisija je ob preverjanju te navedbe ugotovila, da je naročnik prvotno besedilo točke 3.8.8 razpisne dokumentacije že pred odločitvijo Državne revizijske komisije, št. 018-186/05-31-1476, z dne 01.07.2005, spremenil v naslednjo zahtevo: "Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben to je, ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila, blokiran transakcijski račun oziroma, da je posloval pozitivno". V dokaz izpolnjevanja navedenega pogoja je naročnik za pravne osebe določil: "1. obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje. 2. Za podjetja, ki so bila ustanovljena v letu 2004, se kot dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti upošteva potrdilo banke, da je ponudnik v letu 2004 posloval pozitivno.".

Ker je Državna revizijska komisija s svojim sklepom, z dne 01.07.2005, razveljavila pogoj iz točke 3.8.8 razpisne dokumentacije v delu, kjer je naročnik zahteval, da mora "ponudnik izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem tromesečju pred oddajo ponudbe", gre ugotoviti, da naročniku po prejemu odločitve Državna revizijske komisije, zaradi navedenega pogoja, dejansko ni bilo potrebno spreminjati razpisne dokumentacije, saj razpisna dokumentacija, katere sprememba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 20- 21, z dne 04.03.2005, s strani Državne revizijske komisije razveljavljenega določila ne vsebuje več. V posledici te ugotovitve predlogu vlagatelja, ki zaradi dejstva, da naročnik po odločitvi Državne revizijske komisije razpisne dokumentacije v točki 3.8.8 ni spreminjal, tako pa spremembe te točke razpisne dokumentacije tudi ni posredoval ponudnikom niti je ni objavil, predlaga tudi izvedbo postopka o prekršku zoper naročnika, ni mogoče slediti (ob tem gre opozoriti, da se postopek o prekršku pri Državni revizijski komisije vselej uvede po uradni dolžnosti, zato vlagatelj uvedbe postopka tudi sicer ni upravičen predlagati).

Ob zapisanem pa gre ugotoviti, da je za vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku sporno tudi določilo razpisne dokumentacije v točki 3.8.8, kot ga je naročnik določil s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 20-21/2005, z dne 04.03.2005. Vlagatelj namreč navaja, da je naročnikov "pogoj, da mora ponudnik izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ustreznega bonitetnega obrazca", diskriminatoren, saj naj ne bi izkazoval nujno sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila in naj ne bi bil povezan s predmetom naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v nasprotju z vlagateljevimi revizijskimi navedbami v točki 3.8.8 veljavne razpisne dokumentacije od ponudnikov ne zahteva izkaza pozitivnega poslovanja v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ustreznega bonitetnega obrazca, temveč od njih zahteva, da v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila niso imeli blokiranega transakcijskega računa oziroma, da so poslovali pozitivno. Navedena vsebina pogoja ne pušča dvoma o tem, da naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjevanje pogoja finančne in poslovne sposobnosti izkažejo bodisi z izkazom neblokiranosti transakcijskega računa ali pa z izkazom pozitivnega poslovanja. Izjema od tako oblikovanega pogoja, sledeč preostalim določilom točke 3.8.8, velja za podjetja, ustanovljena v letu 2004, za katera se kot dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti upošteva potrdilo banke, da je ponudnik v letu 2004 posloval pozitivno.

Državna revizijska komisija se je do dopustnosti naročnikove zahteve, da ponudniki izkažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa, opredelila že v svojem sklepu, št. 018-186/05-31-1476, z dne 01.07.2005, kjer je med drugim navedla: "Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeni pogoj odraža plačilno sposobnost in finančno disciplino ponudnika in je tako dejanski pokazatelj ponudnikove finančne in poslovne sposobnosti. Velja poudariti, da je postavljeni pogoj tako skladen z vsebino, namenom in obsegom javnega naročila, saj zagotavlja potrebno zaupanje v ponudnika in hkrati kot eden izmed elementov naročniku tudi zagotavlja, da bo ponudnik uspešno in kvalitetno izvedel predmetno javno naročilo.". Ker je Državna revizijska komisija že v svojem predhodnem sklepu, izdanem v postopku nadzora nad zakonitostjo istega postopka oddaje javnega naročila, ugotovila dopustnost zahteve po tem, da ponudniki izkažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa, vlagatelj pa v svojem revizijskem zahtevku ni navedel dejstev ali dokazov, ki bi vzrokovali drugačno odločitev, gre ponovno zaključiti, da je omenjena naročnikova zahteva dopustna.

Ob upoštevanju zgornjih dejstev gre ugotoviti, da je naročnik dokazovanje izpolnjevanja pogoja finančne in poslovne sposobnosti, poleg z izkazovanjem neblokiranosti transakcijskega računa, kar je, kot že argumentirano, dopustno, omogočil tudi z izkazovanjem pozitivnega poslovanja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da s tem pogoja pod točko 3.8.8 razpisne dokumentacije ni v ničemer zaostril, pravni položaj ponudnikov pa se zaradi dopustitve alternativnega izkazovanja izpolnjevanja pogoja finančne in poslovne sposobnosti ni v ničemer poslabšal. Tudi če kateri od ponudnikov pogoja pozitivnega poslovanja ne izpolnjuje, lahko namreč še vedno izkaže neblokiranost svojega transakcijskega računa "v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila", s čemer bo pogoj finančne in poslovne sposobnosti kljub temu izpolnil. Ker vlagatelj obenem ne zatrjuje, da je bilo njegovo podjetje ustanovljeno v letu 2004, kar potrjuje tudi vpogled v sodni register, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN opravila Državna revizijska komisija, zanj ni zavezujoča niti izjema pri izkazovanju izpolnjevanja pogoja finančne in poslovne sposobnosti, ki jo je naročnik predvidel za podjetja, ustanovljena v letu 2004 (ki izpolnjevanje pogoja finančne in poslovne sposobnosti izkazujejo s potrdilom banke, da je ponudnik v letu 2004 posloval pozitivno).

V povzetku zgoraj navedenega gre ugotoviti, da vlagatelj ni uspel izkazati neskladja zanj spornega pogoja iz točke 3.8.8 razpisne dokumentacije s pravili s področja javnih naročil, niti s temeljnimi načeli javnega naročanja. V posledici tega dejstva je Državna revizijska komisija njegov revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 23.08.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.