018-263/2005 MNZ

Številka: 018-263/05-35-1984

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice Vesne Cukrov, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za najem s postopnim odkupom - finančni leasing opreme za policijsko postajo Moste v Ljubljani in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili podjetji ATLAS OPREMA d.o.o., Samova 12 A, Ljubljana in ALEASING d.o.o., Pod gradom 1, Slovenj Gradec, ki ju zastopa odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelja), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v sklepu o oddaji naročila, št. 1714-03-430-11/2005, z dne 15.06.2005, in sicer v delu, ki se nanaša na sklop 1.

2. Naročnik je vlagateljema dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 464.000,00 SIT, v roku 15-dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.04.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila blaga po odprtem postopku za najem s postopnim odkupom - finančni leasing opreme za policijsko postajo Moste v Ljubljani. Predhodni razpis za predmetno javno naročilo v dveh sklopih (sklop 1: oprema, sklop 2: strelišče) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.38/2005, pod številko objave Ob - 10409/05, z dne 15.04.2005, in v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 2005/S 74-071226, z dne 15.04.2005, javni razpis pa je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 2005/S 78-075447, z dne 21.04.2005 ter v Uradnem listu RS, št. 43/2005, pod številko objave Ob-11545/05, z dne 29.04.2005. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument z dne 27.05.2005) je razvidno, da je naročnik prejel za sklop 1 tri pravočasne ponudbe (vlagatelja sta oddala skupno ponudbo za sklop 1) ter dve pravočasni ponudbi za sklop 2.

Dne 15.06.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji naročila, št. 1714-03-430-11/2005, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se javno naročilo za sklop 1 in sklop 2 odda ponudniku LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj ATLAS OPREMA d.o.o., Ljubljana je z dopisom, z dne 27.06.2005, na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev naročnikovega sklepa o oddaji naročila, št. 1714-03-430-11/2005, ter zahteval kopijo obrazca Priloga št. VIII/2 (struktura cene za sklop 1) in kopijo vzorca pogodbe za sklop 1 za izbranega ponudnika. Dodatno obrazložitev je naročnik posredoval z dokumentom, št. 1714-03-430-11/2005/17, z dne 12.07.2005, zavrnil pa je zahtevo za podajo kopije obrazca struktura cene in vzorca pogodbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj ATLAS OPREMA d.o.o., Ljubljana je dne 20.07.2005 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, na podlagi naročnikove zahteve po dopolnitvi zahtevka za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, z dne 22.07.2005, pa sta vlagatelja:ATLAS OPREMA d.o.o., Ljubljana in ALEASING d.o.o.Slovenj Gradec, dne 27.07.2005, vložila dopolnitev zahtevka za revizijo. Vlagatelja v zahtevku za revizijo navajata, da je naročnik pri oddaji javnega naročila kršil 74. in 76. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list Rs, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter 2. člen Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Kot dejstva in dokaze za svoje revizijske navedbe vlagatelja navajata, da ZJN-1 v 5. točki 74. člena določa, da naročnik v zapisnik o javnem odpiranju ponudb vnese tudi pomanjkljivosti ponudb, ki jih ugotovi pri odpiranju. Naročnik je v zapisnik o odpiranju ponudb za izbranega ponudnika zapisal naslednjo pomanjkljivost: "V ponudbi niso fizično prisotni vsi zahtevani dokumenti.". Zapisnik so podpisali tako člani komisije naročnika kot pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki na zapisnik niso imeli pripomb. Naročnik pri izbranem ponudniku v zapisnik o odpiranju ponudb tudi ni vpisal skupne vrednosti opreme z DDV, pri čemer je iz obrazloženega sklepa o oddaji javnega naročila mogoče sklepati, da izbrani ponudnik ali ni izpolnil ponudbenega predračuna (obrazec VII/1) ali pa ni izpolnil obrazca "struktura cene" (obrazec VII/2). Trditev naročnika v dodatni obrazložitvi, da gre v zapisniku o javnem odpiranju ponudb zgolj za pomoto pri zapisu, da v ponudbi niso fizično prisotni vsi zahtevani dokumenti, ne vzdrži nobene presoje. Dvom vlagateljev v pravilnost ponudbe izbranega ponudnika je tudi zaradi dejstva, da je naročnik zavrnil zahtevo vlagatelja po razkritju obrazca "struktura cene" izbranega ponudnika.
Vlagatelja nadaljujeta, da je po njunem mnenju, glede na zgoraj navedene razloge, naročnik pri odločitvi o oddaji javnega naročila kršil 76. člen ZJN-1 in določila Pravilnika. Pravilna ponudba mora kumulativno izpolnjevati naslednje pogoje: sestavljena mora biti po predpisih, ki urejajo javna naročila; ponudbena cena mora biti sestavljena na način, ki je skladen s pravili poštene konkurence; v celoti mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelja utemeljeno sumita, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna. Vlagatelja predlagata, da naročnik razveljavi sklep o oddaji naročila, št. 1714-03-430-11/2005, z dne 15.06.2005, in izvedbo postopka ocenjevanja pravilnih ponudb.
Vlagatelja sta priglasila tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer 200.000,00 SIT za takso revizijskega postopka ter odvetniške stroške svetovanja in priprave zahtevka v protivrednosti 2000 odvetniških točk, povečane za 20 % DDV.

Naročnik je dne 09.08.2005 dal odgovor na zahtevek za revizijo, v katerem je navedel odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik uvodoma ugotavlja, da se glede na dejstvo, da sta vlagatelja dala ponudbo in zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa o oddaji naročila le za sklop1, zahtevek za revizijo nanaša le na sklop 1. Naročnik navaja, da se je na javnem odpiranju ponudb, dne 27.05.2005, vodil zapisnik, ki pa je sestavljen iz tekstualnega dela in priloženih tabel, ki prikazujejo fizično prisotnost vseh zahtevanih dokumentov. Zaradi specifike obeh delov zapisnika se s strani vseh prisotnih podpisuje vsak del posebej. Glede na dejstvo, da je bila pri izbranem ponudniku ugotovljena prisotnost vseh dokumentov (glej prilogo zapisnika), je evidentno, da bi se prvi stavek v tekstualnem delu zapisnika moral glasiti: "V ponudbi so fizično prisotni vsi zahtevani dokumenti", ne pa "V ponudbi niso fizično prisotni vsi zahtevani dokumenti". Pri vodenju zapisnika je prišlo do napake, pri čemer zapisničarka pomotoma ni razveljavila natipkane besedice "ni", zato je v besedilu ostala beseda "niso" namesto besede "so". V ponudbi izbranega ponudnika so prisotni vsi zahtevani dokumenti, kar bi lahko potrdil tudi na odpiranju ponudb prisotni predstavnik vlagateljev, v primeru fizične neprisotnosti vseh dokumentov pa bi naročnik v zapisniku navedel, kateri dokumenti manjkajo v ponudbi. Naročnik je po odpiranju ponudb preveril ustreznost priloženih dokumentov in ugotovil, da so v ponudbah vlagateljev in izbranega ponudnika vsi zahtevani dokumenti v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter da sta obe ponudbi primerni, sprejemljivi in pravilni.
Zahtevo vlagatelja za izročitev kopije obrazca Priloga št. VIII/2 (struktura cene za sklop 1) in kopije vzorca pogodbe za sklop 1, ki jo je poslal skupaj z zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, je naročnik zavrnil skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-1, saj bi na ta način razkril poslovno skrivnost ponudnika, kar je v nasprotju z navedenim členom. Naročnik poudarja, da mora, skladno z 8. členom ZJN-1, varovati kot zaupne vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis ter da se skladno z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Naročnik zatrjuje, da je v tem postopku ravnal zakonito, pravilno in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen.

Vlagatelja sta z dopisom, z dne 11.08.2005, naročnika obvestila, da želita revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne16.08.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Med vlagateljema in naročnikom je spor glede pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, saj je po mnenju vlagateljev iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb razvidno, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna. Uvodoma je treba ugotoviti, da je skladno z ZJN-1 pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena). Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika, ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik mora skladno s 74. členom ZJN-1 voditi zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega vpisuje podatke, med katerimi 5. točka prvega odstavka določa pomanjkljivosti ponudb, ki jih naročnik ugotovi pri odpiranju. Glede na revizijsko navedbo vlagateljev, da je naročnik v zapisniku o javnem odpiranju ponudb pri ponudbi izbranega ponudnika navedel: "V ponudbi niso fizično prisotni vsi zahtevani dokumenti", je Državna revizijska komisija preverila tako zapisnik o odpiranju ponudb kot ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je v zapisniku o odpiranju ponudb pod točko IX.2. pri izbranem ponudniku navedel: "V ponudbi niso fizično prisotni vsi zahtevani dokumenti.". Hkrati je naročnik v tabeli, prilogi k zapisniku, pri vseh v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokumentih z navedbo besede "DA" ugotovil, da je izbrani ponudnik predložil vse zahtevane dokumente. Naročnik je tudi pri podatku "Fizična prisotnost dokumentov" pri izbranem ponudniku obkrožil besedo "DA". Iz zgoraj navedenega je razvidno, da obstoja neskladnost med tekstualnim in tabelarnim delom zapisnika o javnem odpiranju ponudb. Naročnik je to neskladje utemeljeval s pomoto pri pisanju tekstualnega dela zapisnika in v odločitvi o zahtevku za revizijo zavrnil vlagateljeve revizijske navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna. Državna revizijska komisija je zato pri preveritvi vlagateljevih navedb glede ne/prisotnosti vseh zahtevanih dokumentov v ponudbi izbranega ponudnika vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija primerjala prisotnost v ponudbi predloženih dokumentov z dokumenti, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji ter ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil vse zahtevane dokumente, kot je tudi navedeno v tabelarnem delu zapisnika o odpiranju ponudb. Iz navedene ugotovitve sledi, da je ponudba izbranega ponudnika z vidika predložitve zahtevanih dokumentov pravilna, zato je v tem delu treba zavrniti revizijsko navedbo vlagateljev kot neutemeljeno. Hkrati Državna revizijska komisija v zvezi z vodenjem zapisnika o odpiranju ponudb ugotavlja, da naročnik tega postopka ni vodil dovolj skrbno, saj je z neskladjem v zapisu med tekstualnim in tabelarnim delom zapisnika ustvaril dvom pri vlagateljih glede pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, vendar ta nepravilnost ne pomeni takšne kršitve zakona, ki bi zahtevala razveljavitev sklepa o oddaji naročila.

V zvezi z revizijsko navedbo vlagateljev, da naročnik pri izbranem ponudniku v zapisnik o odpiranju ponudb ni vpisal skupne vrednosti opreme z DDV, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da ZJN-1 v 4. točki prvega odstavka 74. člena določa, da mora naročnik v zapisnik o odpiranju ponudb vpisati ponudbeno ceno in morebitne popuste. Državna revizijska komisija je zato preverila ravnanje naročnika ali je glede navedenega določila pravilno izvedel postopek odpiranja ponudb in v zapisniku navedel skupno vrednost javnega naročila z vključenim DDV. Pri preveritvi te revizijske navedbe je Državna revizijska komisija pregledala vpise v zapisniku o javnem odpiranju ponudb in ugotovila, da je naročnik v zapisniku pod točko IX. 2. za izbranega ponudnika navedel: "Ponudnik ponuja sklop 1 v skupni vrednosti s stroški financiranja 455.885,05 EUR z DDV.". Ker se sklop 1 nanaša na dobavo opreme, je očitno, da je naročnik v zapisnik o odpiranju ponudb vpisal skupno vrednost opreme z DDV, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, pri čemer je treba opozoriti, da naročnik strukture cene ni preverjal, ker se ta postopek izvaja v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Iz navedene ugotovitve sledi, da naročnik ni kršil citiranega določila 74. člena ZJN-1, zato je očitek vlagateljev v tem delu neutemeljen.

Državna revizijska komisija je preverila navedbo vlagateljev, ki po njunem mnenju izhaja iz obrazloženega sklepa o oddaji javnega naročila, da izbrani ponudnik ali ni izpolnil "ponudbenega predračuna" ali pa ni izpolnil obrazca "struktura cene". Pri presoji te revizijske navedbe je Državna revizijska komisija najprej preverila naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji glede citiranih obrazcev. Naročnikova razpisna dokumentacija vsebuje obrazca "ponudbeni predračun" (priloga št. VIII/1) in "struktura cene" (priloga št. VIII/2). V razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb je naročnik v točki 4.3. CENA določil izpolnjevanje navedenih obrazcev naslednje: "Cene morajo biti izražene v valuti EUR in morajo vključevati vse elemente (npr. vrednost blaga, stroške prevoza, stroške financiranja, stroške zavarovanja, stroške vzdrževanja v garancijski dobi, ostale nepredvidene stroške in morebitni popust ter davek na dodano vrednost), iz katerih so sestavljene. Cene morajo biti oblikovane DDP lokacija izvedbe iz 3. točke teh navodil. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna iz priloge št. VIII/1â??. Ponudnik mora na obrazcu iz priloge št. VIII/2 iz VIII. dela razpisne dokumentacije pod imenom: Obrazec struktura cene, podati strukturo cene. Struktura cene mora dokazovati, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik - najemodajalec z realizacijo naročila..â??". Ker se vlagatelja v zahtevku za revizijo kot dokazilo za svojo navedbo sklicujeta na obrazložitev sklepa o oddaji javnega naročila, je Državna revizijska komisija preverila tudi to obrazložitev. Naročnik je v obrazložitvi sklepa o oddaji naročila med drugim zapisal, da mu je izbrani ponudnik poslal dopis, v katerem navaja, da je v njihovi ponudbi prišlo do napačne interpretacije pogodbene vrednosti ter da v njej niso vključeni stroški financiranja, zato je v dopisu navedel novo ponudbeno oziroma pogodbeno ceno. Naročnik nove ponudbene vrednosti ni upošteval, ker bi to pomenilo spremembo vsebine ponudbe in s tem kršitev 54. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija je pri presoji navedenega očitka vlagateljev vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, iz katere je razvidno, da je le-ta izpolnil oba zahtevana obrazca, tj. "ponudbeni predračun" (priloga št. VIII/1) in "struktura cene" (priloga št. VIII/2). Skupna ponudbena vrednost z DDV, ki jo je za sklop 1 ponudil izbrani ponudnik, je navedena tako v obrazcu "ponudbeni predračun" kot v obrazcu "struktura cene" in je enaka skupni vrednosti z DDV za sklop 1, zapisani v zapisniku o odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik pa v obrazcu "struktura cene" ni ločeno izkazal stroškov financiranja, izkazal pa je nekatere druge, zahtevane elemente cene. Naročnik je pri odpiranju ponudb ponudbeno vrednost izbranega ponudnika interpretiral tako, kot da so v ponudbeni vrednosti vključeni tudi stroški financiranja, saj je v zapisnik o odpiranju ponudb zapisal: "Ponudnik ponuja sklop 1 v skupni vrednosti s stroški financiranja â??". Pri tem je treba poudariti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb (točka 4.3 CENA) izrecno navedel, da mora obrazec "struktura cene" dokazovati, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik - najemodajalec z realizacijo naročila.

Glede na naravo predmetnega javnega naročila so stroški financiranja zagotovo pomembna postavka v strukturi cene, zato bi, glede na določilo razpisne dokumentacije, da mora struktura cene dokazovati, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, torej tudi stroške financiranja, morali biti navedeni kot element cene. Naročnik je poleg neto cene za predmetno javno naročilo med ostalimi stroški posebej izpostavil stroške financiranja, saj je podatek, da ponudbena vrednost vsebuje tudi stroške financiranja, navedel v zapisniku o odpiranju ponudb. Državna revizijska komisija je zato pri presoji očitkov vlagateljev glede izpolnitve zahtevanih obrazcev, ki izkazujeta ponudbeno vrednost in njeno strukturo, preverila tudi vsebino dopisa izbranega ponudnika naročniku, ki ga je naročnik povzel v obrazložitvi sklepa o oddaji naročila. Izbrani ponudnik je v dopisu, z dne 31.05.2005, navedel naslednje: "â??.. V rubriki skupna ponudbena cena zato niso zajeti stroški financiranja 3,5 % letno. Stroški financiranja so izkazani v amortizacijskem načrtu, ki je bil priložen naši ponudbeni dokumentaciji. Na osnovi ugotovljenega je naša ponudba pravilna kot slediâ??..". Izbrani ponudnik je v nadaljevanju dopisa navedel novo ponudbeno vrednost z vključenimi stroški financiranja in s tem povečal skupno ponudbeno ceno. Izbrani ponudnik pa je s spremembo ponudbene cene spremenil svojo ponudbo. Naročnik je sicer ravnal pravilno, ko pri vrednotenju ponudb ni upošteval spremembe ponudbene cene, ker mu tega ne dovoljuje 54. člen ZJN-1. Hkrati je treba poudariti, da naročnik pri vrednotenju ponudb in oddaji javnega naročila ni ravnal skladno z zahtevami lastne razpisne dokumentacije in s pravili zakona, ko je navedel, da je po odpiranju ponudb preveril ustreznost priloženih dokumentov in ugotovil, da so v ponudbah vlagateljev in izbranega ponudnika vsi zahtevani dokumenti v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter da sta obe ponudbi primerni, sprejemljivi in pravilni. Naročnik je torej ponudbo izbranega ponudnika tretiral kot pravilno, čeprav je bila oblikovana v nasprotju z njegovo razpisno dokumentacijo, ker ponudbena vrednost ni vsebovala enega izmed zahtevanih elementov strukture cene, tj. stroškov financiranja. Naročnikovi trditvi, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna, ni mogoče slediti, saj je iz dopisa izbranega ponudnika jasno razvidno, da v njegovi ponudbeni vrednosti niso bili vključeni stroški financiranja oziroma da ponudba ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato ni bila pravilna (13.točka 3. člena ZJN-1). Prav tako ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče šteti kot pravilne z vidika Pravilnika, ki določa, da mora biti ponudbena cena sestavljena na način, ki je skladen s pravili poštene konkurence ter mora v celoti izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika štel kot pravilno in jo izbral kot najugodnejšo, kršil tudi temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov, ki v prvem odstavku 7. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Naročnik bi zato moral na podlagi določila prvega odstavka 76. člena ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno zavrniti, saj le-ta določa obvezno ravnanje naročnika, da mora po opravljenem pregledu zavrniti vse neprimerne, nesprejemljive ali nepravilne ponudbe.

Glede navedbe vlagateljev, da zaradi naročnikove zavrnitve zahteve po razkritju obrazca "struktura cene" izbranega ponudnika dvomita v pravilnost njegove ponudbe, Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da ZJN-1 sicer uveljavlja načelo javnosti, vendar je naročnik skladno s konkretnimi pravili zakona dolžan varovati poslovno skrivnost ponudnika. Naročnika obvezuje 8. člen ZJN-1, da mora kot zaupne varovati vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Ponudbene dokumentacije ni mogoče v celoti obravnavati kot javen dokument, zato mora naročnik odkloniti dajanje takšnih podatkov, ki bi pomenili kršitev zaupnosti podatkov. Naročnik je namreč ves čas vodenja postopka oddaje javnega naročila dolžan paziti, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih skrivnosti, zato mora varovati kot zaupne vse podatke iz ponudb, razen tistih podatkov, ki so navedeni v zapisniku o odpiranju ponudb, če je odpiranje javno. Hkrati je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ne morejo veljati za zaupne podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje omejitev in pogojev za izbiro najugodnejše ponudbe, ter podatki, ki so na osnovi meril za izbiro najugodnejše ponudbe potrebni za vrednotenje ponudb, ki so javni, saj jih je naročnik ob odpiranju ponudb dolžan javno oznaniti in vnesti v zapisnik. Državna revizijska komisija je zato že večkrat odločila, da mora naročnik dopustiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v tistem delu, ki je na podlagi pravil zakona javna. S tem so mišljeni glavni podatki iz ponudbe, ki so bili, ali bi morali biti predstavljeni že ob javnem odpiranju ponudb in na podlagi katerih naročnik ocenjuje in med seboj primerja ponudbe ter izbere najugodnejšo ponudbo skladno z merili iz razpisne dokumentacije. Ker je bilo eno izmed meril za izbiro najugodnejše ponudbe ponudbena cena, ki je bila prebrana na javnem odpiranju ponudb in zapisana v zapisniku o odpiranju ponudb in s tem torej javno izražena, posamezni elementi cene za ocenjevanje in primerjanje ponudb niso bili relevantni.

Državna revizijska komisija se pridružuje mnenju naročnika, vsebovanem v odgovoru na zahtevek za revizijo, da bi s pošiljanjem kopije obrazca "struktura cene" razkril poslovno skrivnost ponudnika, ki jo je dolžan varovati na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 215/99, 45/01, 59/01; v nadaljevanju: ZGD). Prvi odstavek 39. ZGD določa: "Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepomâ??.". Izbrani ponudnik sicer obrazca "struktura cene" ni označil z oznako "zaupno", vendar je te podatke smiselno mogoče tretirati kot poslovno skrivnost na podlagi drugega odstavka 39. člena ZGD, ki določa: "Ne glede na to, ali so določeni sklepi iz prejšnjega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena osebaâ??.". Zakon s tem določilom nalaga naročnikom, da skrbno presodijo, kdaj in katere podatke lahko javno prezentirajo, bodisi z dovolitvijo vpogleda posameznega ponudnika v ponudbo drugega ponudnika ali s kopijo posameznega dokumenta, kot sta zahtevala vlagatelja v tem primeru. Struktura ponudbene cene lahko sodi med podatke, ki jih je mogoče varovati kot poslovno skrivnost, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko vlagateljema ni poslal kopije obrazca "struktura cene" kot dela ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj navedene obrazložitve ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu o oddaji naročila, št. 1714-03-430-11/2005, z dne 15.06.2005, in sicer v delu, na katerega se nanaša revizijski zahtevek, to je na sklop 1, za katerega sta vlagatelja dala skupno ponudbo.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija napotke naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral pri ponovnem pregledu ugotavljati pravilnost ponudb in nepravilne ponudbe zavrniti, oziroma zaključiti postopek oddaje javnega naročila na drug ustrezen način, ki ga določa ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo. Vlagatelja sta v postopek priglasila naslednje stroške: takso za revizijo v višini 200.000,00 SIT in odvetniške stroške svetovanja in priprave zahtevka za revizijo v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečane za 20 % DDV. Naročnik je vlagateljema dolžan povrniti priglašene stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 464.000,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.08. 2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana
- LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana