018-247/2005 MDDSZ

Številka: 018-(234)247/05-34-1874

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitev "vzdrževanja vojnih grobišč NOV na Žalah", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.04.2005 sprejel sklep št. 66304-38/2005-1 o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitev "vzdrževanja vojnih grobišč NOV na Žalah". Naročnik je s Povabilom k oddaji ponudbe, št. 66304-38/2005-2, z dne 17.05.2005, povabil k oddaji ponudbe pet potencialnih ponudnikov. Naročnik je z dokumentom št. 66304-38/2005-3, z dne 21.06.2005, potencialnim ponudnikom posredoval uradni popravek povabila k oddaji ponudbe.

Vlagatelj je dne 06.06.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu je skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101, z dne 06.11.2000, v nadaljevanju: Odlok o gospodarskih javnih službah) za vzdrževanje grobišč NOV na Žalah podeljena izključna pravica. Vlagatelj navaja, da ima izključno pravico za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč, ki je skladno z 9. alinejo prvega odstavka 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah določena kot obvezna gospodarska javna služba. Po vlagateljevem mnenju iz tega izhaja, da je vlagatelj edini, ki lahko vzdržuje grobišča NOV na Žalah. Vlagatelj navaja, da Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, z dne 04.07.2005), v 15. členu določa, kaj predstavlja urejanje vojnih grobišč ter, da vojna grobišča urejajo lokalne skupnosti, ki ležijo na območju upravne enote in sicer v medsebojnem sodelovanju na podlagi sklenjene pogodbe s pristojnim ministrstvom. Vlagatelj navaja, da je RS, Protokol dne 19.12.2003 v zapisniku pod opr. štev. 6-KB/AAL ugotovila, da v skladu z veljavno zakonodajo protokol nima več plačilnih obveznosti ter, da je za vse obveznosti, ki so povezane z vzdrževanjem spomenika padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941 do 1945 plačnik storitev naročnik, naročnik pa je bil napoten na to, da s 01.01.2004 z vlagateljem uredi vse obveznosti in formalnosti v zvezi z vzdrževanjem grobišč, ki se nahajajo na območju javnega podjetja Žale d.o.o.. Po vlagateljevem navajanju, navedeno izhaja iz tudi iz dopisa vlagatelja, z dne 29.04.2005, ki je o problematiki obvestil Protokol RS, saj je naročnik vlagatelja obvestil, da ni uspel z gospodarskimi javnimi službami Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) podpisati pogodbe za vzdrževanje grobišča na Žalah. Vlagatelj navaja, da naročnik glede na prvi odstavek 2. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) nima pravne podlage, da razpisuje storitve, kot jih je razpisal na podlagi svojega povabila k oddaji ponudbe, z dne 17.05.2005. Po vlagateljevem mnenju sta kumulativno izpolnjena oba pogoja za uporabo 1. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-1, saj sta tako naročnik kot vlagatelj oba naročnika, naročnik pa je tudi MOL, vlagatelj pa ima na podlagi občinskega odloka izključno pravico opravljati storitve, ki so predmet javnega razpisa. Vlagatelj še navaja, da morebitna nesklenitev pogodbe z lokalno skupnostjo ne more biti razlog, da se odda naročilo na način in po postopku, kot ga je predvidel naročnik. Vlagatelj še opozarja, da mora naročnik ravnati skladno z določilom 11. člena ZRPJN. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za vzdrževanje vojnih grobišč NOV na Žalah pod št. 66304-38/2005-1 in priglaša povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, v višini 500 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, povečanih za 20% DDV ter stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 19.07.2005 sprejel sklep št. 66304-38/2005-10, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da Odlok o gospodarskih javnih službah, v katerem je vlagatelju podeljena izključna pravica za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje grobišč, ne določa, da je vlagatelj edini, ki lahko vzdržuje grobišča NOV na Žalah. Nadalje naročnik navaja, da določilo 15. člena Zakona o vojnih grobiščih ne prejudicira trditev vlagatelja, da mora urejanje vojnih grobišč izvajati koncesionar, ki upravlja z dotičnim pokopališčem. Naročnik zavrača tudi vlagateljevo trditev, da ima zakonsko pravno podlago, da sklene tripartitno pogodbo z MOL in vlagateljem brez predhodno, skladno z določili ZJN-1, izvedenega postopka.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 28.07.2005), je naročnik z dopisom, št. 66304-38/2005-14, z dne 02.08.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je predmetno javno naročilo male vrednosti oddal po pravilih javnega naročanja. Na tem mestu, Državna revizijska komisija izpostavlja določilo prve točke 2. člena ZJN-1 (Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja), ki med drugim določa, da se ta zakon ne uporablja za naročila storitev, ki so dodeljene osebi, ki je naročnik po tem zakonu in jih opravlja na podlagi podeljene izključne pravice, ki temelji na zakonu ali podzakonskem aktu, skladnim s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Iz navedenega določila izhaja, da posamezni posel ni moč podrediti pravilom javnega naročanja, če le-ta kumulativno izpolnjuje pogoja: (1) obe pogodbeni stranki sta naročnika in (2) izvajalec storitve ima na podlagi predpisa izključno pravico opravljanja storitve. Državna revizijska komisija ugotavlja, da sodijo v ta okvir tisti posli, ki so po vsebini sicer javno-naročniški, vendar za izvajanje skrbi javno podjetje, katerega je država oziroma občina ustanovila za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb. Državna revizijska komisija pa poudarja, da mora biti temelj za uporabo izjeme, določene v prvi točki 2. člena ZJN-1, zakon ali podzakonski akt (npr. odlok občine). Državna revizijska komisija ugotavlja, da Odlok o gospodarskih javnih službah v 9. alineji 2. člena določa, da je obvezna gospodarska javna služba pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč. Na tem mestu Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevo sklicevanje v zahtevku za revizijo na odlok o gospodarskih javnih službah, po katerem mu je podeljena izključna pravica za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč kot obvezna gospodarska javna služba, ne predstavlja zadostno podlago, za uporabo določila prve točke 2. člena ZJN-1 v obravnavanem primeru, saj omenjeni Odlok o gospodarskih javnih službah ne vsebuje določb, po katerem bi bil vlagatelj edini, ki lahko vzdržuje vojna grobišča NOV. Tudi Akt o ustanovitvi družbe Žale d.o.o., eksplicitno ne vsebuje dejavnosti " vzdrževanje grobišč " temveč le " urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin ter pogrebno dejavnost ", kar pa ni enako vzdrževanju vojnih grobišč NOV. Vlagatelj prav tako ni predložil akta MOL, s katerim bi dokazal, da mu je bila njemu edinemu podeljena gospodarska javna služba za vzdrževanje vojaških grobišč. Samo sklicevanje na to, da je po Odloku o gospodarskih javnih službah, opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča obvezna gospodarska služba, je premalo, če z omenjenim odlokom ni določen tudi nosilec izvajanja gospodarske javne službe za vzdrževanje grobišč NOV. Državna revizijska komisija, tudi ugotavlja, da določilo 15. člena Zakona o vojnih grobiščih ne predstavlja akta, s katerim bi bila vlagatelju dodeljena izključna pravica vzdrževanja vojnih grobišč NOV na Žalah.
Državna revizijska komisija, glede na ugotovljeno dejstvo, da vlagatelj, na podlagi zakona ali podzakonskega akta, ni pridobil izključne pravice vzdrževanja vojnih grobišč NOV na Žalah, zaključuje, da je zahtevek za revizijo neutemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih zatrjuje vlagatelj, je v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člen ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.08.2005
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije,
Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana