018-252/2005 Komunala Novo mesto

Številka: 018-252/05-32-1890

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22 in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za: "smetarsko vozilo za pobiranje odpadkov" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ATRIK, družba za proizvodnjo komunalne opreme d.o.o., Litijska cesta 261, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.05.2005 sprejel sklep, št. 60-GS-1584/05, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V Uradnem listu RS, št. 54/2005, z dne 03.06.2005, je naročnik pod št. objave Ob-15252/05, objavil javni razpis za: "smetarsko vozilo za pobiranje odpadkov".

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 27.06.2005 izhaja, da je naročnik prejel šest pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 11.07.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 60-GS-2352/05, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje AC-INTERCAR d.o.o., Seidlova 16, Novo mesto.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.07.2005, vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je neopravičeno zavrnil ponudbo vlagatelja kot nepravilno. Vlagatelj navaja, da je naročnik v postopku ocenjevanja ponudb spremenil svoje zahteve iz razpisne dokumentacije, saj v razpisni dokumentaciji ni nikjer eksplicitno zapisana zahteva, da mora biti cilinder za pomik drsne plošče zunaj vsipnega korita (kot to navaja naročnik v svoji odločitvi o dodelitvi predmetnega javnega naročila, z dne 11.07.2005). Po mnenju vlagatelja je naročnik s tem, ko je v prej navedenem sklepu zapisal, da ponudba vlagatelja ne ustreza naročnikovim zahtevam in tehničnim pogojem iz razpisne dokumentacije, ker ima montirane cilindre za pomik drsne plošče v notranjosti vozila (vsipnega korita), kar ne ustreza zunanji izvedbi, vlagatelja diskriminiral, saj kot navaja vlagatelj, nikjer ni zasledil naročnikove zahteve po cilindrih za pomik drsne plošče v zunanji strani vsipnega korita, ampak je naročnik zahteval, da so cilindri za pomik drsne plošče montirani z zunanje strani. Tej zahtevi pa je, kot navaja vlagatelj, ugodil, saj vsakdo lahko ugotovi, da so cilindri za pomik drsne plošče na zunanji strani (torej vidni od zunaj). Vlagatelj trdi, da predmetne razpisne dokumentacije v fazi ocenjevanja ni mogoče interpretirati v njegovo škodo, kot je to storil naročnik, saj nikjer ni bilo izrecno zapisano, da morajo biti cilindri za pomik drsne plošče montirani zunaj vsipnega korita, ampak zgolj, da morajo biti na zunanji strani. Glede na navedeno gre po mnenju vlagatelja naročniku očitati, da pri pregledu in ocenjevanju ponudb ni upošteval lastnih zahtev razpisne dokumentacije in je vlagateljevo ponudbo neopravičeno zavrnil kot nepravilno. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov in sicer višino vplačane takse za vložitev zahtevka za revizijo, 1500 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, št. 60-GS-2564/05, z dne 27.07.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je bila zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji jasna in nedvoumna. Glede na to, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je zahteva naročnika po cilindrih za pomik drsne plošče, ki morajo biti montirani z zunanje strani, dvoumna, pa obenem le-ta ne pojasni, kako je razumel domnevno dvoumno navedbo "zunanje strani". Naročnik navaja, da v primeru, da bi bil vlagatelj v dvomu glede pomena sporne zahteve, bi lahko pred oddajo ponudbe zahteval dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije, česar pa ni storil. Naročnik se med drugim sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-115/05-32-864, z dne 23.04.2005, kjer je vlagatelj izpodbijal ravno določbo, da morajo biti cilindri za premik drsne plošče montirani z zunanje strani, ker naj bi bila diskriminatorna do ponudnikov. Kot navaja naročnik, je vlagatelj torej v navedenem zahtevku za revizijo izpodbijal dejstvo, katere vsebine (vsebina je ostala enaka) več ne razume in je zanj postala dvoumna. Kot navaja naročnik, je v takratnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila podrobno odgovoril na navedbe vlagatelja in podrobno pojasnil sedaj, po mnenju vlagatelja sporno zahtevo. Iz navedenega naročnik zaključuje, da vlagatelj popolnoma jasno razume zahtevo razpisne dokumentacije in sicer, da morajo biti cilindri za pomik drsne plošče montirani z zunanje strani, vendar jo po mnenju naročnika ne izpolnjuje in želi zato razveljaviti predmetni postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z obvestilom, z dne 03.08.2005, naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, št. 60-GS-2681/05, z dne 04.08.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila je razvidno, da je naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb za ponudbo vlagatelja ugotovil, da le-ta ne ustreza zahtevanim tehničnim pogojem iz razpisne dokumentacije. Kot izhaja iz naročnikovega sklepa o oddaji javnega naročila, št. 60-GS-2352/05, z dne 11.07.2005, je vlagatelj ponudil nadgradnjo vozila R3 PL AU, ki ima montirane cilindre za pomik drsne plošče v notranjosti vozila (vsipnega korita), kar pa ne ustreza zahtevani zunanji izvedbi. Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji nikjer ni zasledil naročnikove zahteve po cilindrih za pomik drsne plošče zunaj vsipnega korita, temveč je naročnik v razpisni dokumentaciji le zahteval, da so cilindri za pomik drsne plošče montirani z zunanje strani, le-tej zahtevi pa je vlagatelj ugodil, saj vsakdo lahko ugotovi, da so cilindri za pomik drsne plošče na zunanji strani (torej vidni od zunaj). S tem je po mnenju vlagatelja, naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, ko je iz zgoraj navedenega razloga vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno. Naročnik se z navedenim ne strinja ter navaja, da je bila zahteva razpisne dokumentacije, stran 17, 7. alinea: "cilindri za pomik drsne plošče morajo biti montirani z zunanje strani", jasna in nedvoumna ter da je ni mogoče razlagati na drugačen način, ob tem pa tudi vlagatelj zahtevka za revizijo ne pojasni, kako je razumel zanj domnevno dvoumno navedbo "zunanje strani". Poleg tega bi lahko vlagatelj v primeru, da je bil v dvomu glede pomena sporne zahteve, zahteval pred oddajo svoje ponudbe dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije, česar pa ni storil.
Državna revizijska komisija izpostavlja, da je v obravnavanem primeru, skladno s 7. in 212. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Državna revizijska komisija v zvezi z navedbami vlagatelja iz zahtevka za revizijo ugotavlja, da vlagatelj naročniku očita domnevno kršitev v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb s tem, ko naj bi le-ta ponudbo vlagatelja neopravičeno zavrnil iz razloga, ker le-ta v svoji nadgradnji vozila ponuja montirane cilindre za pomik drsne plošče v notranjosti vozila (vsipnega korita), kar ne ustreza zahtevani zunanji izvedbi, vendar pa gre hkrati ugotoviti, da iz zahtevka za revizijo nikjer izrecno ne izhaja, kako je vlagatelj razumel zahtevo razpisne dokumentacije "montirani z zunanje strani", omenjeno pa je ključno za presojo, na kakšen način naj bi bilo določilo razpisne dokumentacije moč razumeti različno ter naj bi jo bil naročnik pri presoji pravilnosti ponudb uporabil v škodo vlagatelja, kot le-ta navaja v zahtevku za revizijo. Nadalje gre tudi ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da iz njegove ponudbe izhaja, da so cilindri za premik drsne plošče montirani z zunanje strani, temveč zgolj navaja, da je predmetni zahtevi naročnika ugodil, ".. saj lahko vsakdo ugotovi, da so cilindri za pomik drsne plošče na zunanji strani (torej vidni od zunaj).". Vlagatelj bi moral v svojih izvajanjih jasno navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njegovih predlogov, kršitve ter le-te tudi dokazati. Glede na navedeno ni mogoče ob upoštevanju pravil o trditvenem in dokaznem bremenu, ki so na strani vlagatelja, zaključiti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1, vsled česar je Državna revizijska komisija, skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.08.2005

VesnaCukrov,univ.dipl.prav. članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- AC-INTERCAR d.o.o., Seidlova 16, Novo mesto
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.