018-246/2005 Mestna občina Novo mesto

Številka: 018-246/05-31-1865

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/02 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti "nabava pomivalnega stroja z vhodno in izhodno pomivalno mizo za vrtec Labod v Novem mestu", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o., Adamičeva cesta 40, Grosuplje, ki ga zastopa odvetniška družba Pirnat-Kovačič o.p.d.n.o, Meškova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 08.08.2005

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Dne 04.04.2005 je naročnik sprejel sklep, št. 414-05-40/2005-1315, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo pomivalnega stroja z vhodno in izhodno pomivalno mizo za vrtec Labod v Novem mestu.

Naročnik je dne 30.05.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 414-05-40/2005-1315, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MBI, Inženiring, trgovina in svetovanje d.o.o., Ulica heroja Bračiča 3, Maribor.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.06.2005, od naročnika zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ki mu ga je naročnik omogočil dne 21.06.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.06.2005, v katerem navaja, da je naročnik kršil 7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter da je dodelitev predmetnega naročila izbranega ponudnika potekala v nasprotju z ZJN-1, saj je ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Naročnik je vlagatelju poslal sklep, št. 414-05-401/2005-1313, z dne 14.07.2005, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. Prav tako je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je z dopisom, št. 414-05-40/2005-1406, z dne 01.08.2005 Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da dovoli nadaljevanje aktivnosti pri oddaji javnega naročila v celoti, saj kot je še zapisal, lahko pomivalni stroj, ki ga trenutno uporabljajo v vrtcu Labod, Novo mesto, odpove vsak trenutek in tako po mnenju naročnika ne bi bilo možnosti priskrbeti za posodo 180 otrok in 33 zaposlenih ter hkrati za vso posodo, v kateri se pripravlja hrana za 450 otrok. Ob tem naročnik navaja razloge, zakaj je potreba po nakupu novega pomivalnega stroja nujna ter hkrati navaja, da obstaja močan javni interes. Pri tem naročnik poudarja, da v kolikor bo stroj, ki je zadnjih nekaj mesecev v kritičnem stanju, odpovedal, bo škodljive posledice postopka oddaje predmetnega javnega naročila trpela lokalna skupnost oziroma vsi otroci, njihovi starši ter vsi zaposleni v vrtcu Labod in Ciciban. Kot navaja naročnik, vlagatelj zaenkrat še ni utrpel škodljivih posledic v zvezi s predmetnim javnim naročilom in tudi vsota ob morebitnem skupnem upoštevanju posledic in koristi na strani vlagatelja, ne bo dosegala višine škodljivih posledic, ki lahko nastanejo vrtcu, občini, prizadetim občanom in lokalni skupnosti.

Po pregledu razpoložljive dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da "vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisijeâ??". V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da "Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročilaâ??".

Iz zgoraj citiranega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je torej, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi ugotavlja, da je naročnik v svojem predlogu sicer navajal razloge za ugoditev le-temu, pri čemer pa s podanimi argumenti ni uspel izkazati, da bi bilo razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila v prid ugoditvi njegovemu predlogu. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik predpostavlja, da bo v 15-ih dneh (kolikor je zakonski rok za rešitev zahtevka za revizijo) prišlo do nepopravljive napake, ki je ne bo mogoče popraviti v okviru rednega servisiranja. Četudi je možno ugotoviti, da javni interes za nakup novega pomivalnega stroja obstoji (saj je potrebno zagotoviti prehrano otrok v vrtcih), gre ob upoštevanju naročnikovih in vlagateljevih navedb ter z njune strani predloženih dokazov ugotoviti, da predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, temelji na neki hipotetični situaciji ter da naročnik ni uspel izkazati takšne stopnje nujnosti takojšnjega nadaljevanja postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki bi utemeljeval ugoditev njegovemu predlogu.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.08.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mestna občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
- Odvetniška družba Pirnat-Kovačič o.p.d.n.o, Meškova ulica 4, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana