018-246/2005 Mestna občina Novo mesto

Številka: 018-246/05-33-1831

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti "nabava pomivalnega stroja z vhodno in izhodno pomivalno mizo za vrtec Labod v Novem mestu" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o., Adamičeva cesta 40, Grosuplje, ki ga zastopa odvetniška družba Pirnat-Kovačič o.p.d.n.o, Meškova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Dne 04.04.2005 je naročnik sprejel sklep, št. 414-05-40/2005-1315, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo pomivalnega stroja z vhodno in izhodno pomivalno mizo za vrtec Labod v Novem mestu.

Naročnik je dne 30.05.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 414-05-40/2005-1315, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MBI, Inženiring, trgovina in svetovanje d.o.o., Ulica heroja Bračiča 3, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.06.2005, v katerem navaja, da je naročnik kršil 7. člen in 42. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter da je dodelitev predmetnega naročila izbranega ponudnika po mnenju vlagatelja nepravilna.
Vlagatelj navaja, da naročnik pri izbiri najugodnejšega ponudnika ni upošteval izpolnjevanja finančnih in drugih pogojev, in ne osnovnih tehničnih podatkov oziroma karakteristik pomivalnega stroja in pripadajoče opreme, kar neposredno vpliva na najnižjo ponudbeno ceno, ki je edini kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj trdi, da bi moral biti izbrani ponudnik izločen iz nadaljnjega obravnavanja ponudb, saj v letu 2004 ni bil registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in nima ustreznih referenc s področja, ki je predmet javnega naročila.
Vlagatelj nadalje meni, da je cena izbranega ponudnika za ponujeni komplet opreme neobičajno nizka, predmet javnega naročila pa po mnenju vlagatelja ne zadošča s strani naročnika postavljenim zahtevam v razpisni dokumentaciji. Kot navaja vlagatelj, pomivalni stroj nima kapacitete 70 košar/h, dimenzija izbranega pomivalnega stroja je manjša od zahtevanih kar posledično pomeni nižjo kapaciteto, saj je naročnik zahteval dimenzije (šxGxV) 735mm x 749 mm x 1530mm, nadalje vstopna višina pomivalnega stroja, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, naj bi bila po mnenju vlagatelja nižja od 440 mm. Vlagatelj navaja, da pomivalni stroj izbranega ponudnika nima vgrajenega sistema za doziranje pomivalnega sredstva, nima vgrajenega sistema za avtomatsko čiščenje pomivalnega stroja ter nima zunanjega mehčalca vode.
Vlagatelj zahteva, da naročnik razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti in javno naročilo ponovi. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov in sicer višino vplačane takse za vložitev zahtevka za revizijo, 500 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 200 odvetniških točk za konferenco s stranko, 2 % materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, št. 414-05-40/2005-1406, z dne 23.06.2005, vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.06.2005 naročniku posredoval kopijo potrdila o vplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je vlagatelju posredoval sklep, št. 414-05-401/2005-1313, z dne 14.07.2005, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Prav tako je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo ter navaja, da je izbrani ponudnik izpolnjevanje pogojev potrdil v dani izjavi o izpolnjevanju pogojev (OBR-2E), z dne 12.04.2005 ter na zahtevo naročnika podatke dokazal kot resnične s predložitvijo ustreznih potrdil.
Cena izbranega ponudnika po mnenju naročnika ni neobičajno nizka, saj je bila primerljiva cena postavljena s strani štirih ponudnikov, od tega eden celo z nižjo ceno, trije ponudniki pa so postavili občutno višjo ceno.
Naročnik navaja, da je zahteval kapaciteto košar do 70 košar/h, izbrani ponudnik je ponudil kapaciteto košar 65 košar/h, zunanje dimenzije stroja so odvisne od proizvajalca in zagotovo pri tem ne gre za bistveno tehnično karakteristiko stroja oziroma za enega ključnih kriterijev izbire; izbrani pomivalni stroj ima tovarniško nastavitev 410 mm in možnost +4/-4 cm pri regulaciji višine odpiranja, nadalje ima vgrajen sistem za doziranje pomivalnega sredstva, kar je po mnenju naročnika razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, ima tudi program za avtomatsko čiščenje pomivalnega stroja kot podprogram št. 2, ima pa tudi zunanji mehčalec vode, kar je po mnenju naročnika razvidno iz ponudbe, saj je ta postavka specificirana ločeno.
Naročnik nadalje navaja, da svoje izbire v primeru oddaje javnega naročila male vrednosti ni dolžan obrazložiti. Glede na to da sta bila kriterija izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev ter najnižja cena je, kot navaja naročnik, svojo izbiro utemeljil dobro, saj iz poročila o oddaji javnega naročila izhaja, da je eden od ponudnikov ponudil nižjo ceno od izbranega, vendar ta ni bil izbran, saj le-ta ni bil tehnično ustrezen.

Vlagatelj je z obvestilom, z dne 19.07.2005, naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, št. 414-05-40/2005-1406, z dne 01.08.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 9. člena ZRPJN določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z navedeno določbo mora vlagatelj zahtevka za revizijo za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. V kolikor se v revizijskem postopku oddaje javnega naročila ugotovi, da vlagatelj zaradi konkretnih okoliščin posameznega primera nima nobenih dejanskih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter bi s tem pridobil konkretno javno naročilo, mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, zato predlaga naročniku, da razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je ponudbe pravočasno predložilo sedem ponudnikov, izmed katerih je naročnik za šest ponudb ponudnikov ugotovil, da izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije. Kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, št. 414-05-40/2005-1315, z dne 30.05.2005, je naročnik ponudbe ocenil na podlagi merila najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije, pri čemer je najnižjo ceno ponudil izbrani ponudnik v višini 930.000,00 SIT brez DDV, druga najugodnejša ponudba je znašala 1.084.300,80 SIT brez DDV, tretja najugodnejša ponudba je znašala 2.024.993,00 SIT brez DDV, četrta najugodnejša ponudba je znašala 1.363.333,00 SIT brez DDV, peta najugodnejša ponudba je znašala 2.371.100,00 SIT brez DDV in najvišjo ceno za predmetno javno naročilo je ponudil vlagatelj in sicer v vrednosti 2.382.345,00 brez DDV.
V primeru, da bi se v predmetnem revizijskem postopku izkazalo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen in bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja razpisnih zahtev izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila. V primeru izločitve ponudbe izbranega ponudnika bi bil kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik, ki je na podlagi merila najnižja cena ponudil predmetno javno naročilo v vrednosti 1.084.300,80 SIT brez DDV, za katerega pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je oddal nepravilno ponudbo oziroma da ne izpolnjuje pogojev za predmetno javno naročilo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč ni zatrjeval, da bi moral naročnik izločiti tudi ponudbe drugo, tretje, četrto in peto uvrščenega ponudnika, niti ni zatrjeval, da bi moral naročnik ponudbo vlagatelja izbrati kot najugodnejšo. Ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj (v primeru, če bi se izkazalo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za nabavo pomivalnega stroja) dejansko nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu tako zaradi zatrjevanih nepravilnosti tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, zaradi česar mu posledično ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

V predmetnem revijskem postopku je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato je zahtevek za revizijo skladno z določbo prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov v zvezi z predmetnim postopkom. Državna revizijska komisija je svojo odločitev o stroških oprla na določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. 165. člen ZPP v prvem odstavku določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Državna revizijska komisija je ob upoštevanju vseh okoliščin v predmetnem postopku odločila, da vlagatelj trpi svoje stroške tega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.08.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
- Odvetniška družba Pirnat-Kovačič o.p.d.n.o, Meškova ulica 4, Ljubljana
- MBI, Inženiring, trgovina in svetovanje d.o.o., Ulica heroja Bračiča 3, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana