018-245/2005 Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.

Številka: 018-245/05-33-1831

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo treh črpalk GRUNDFOS ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VENTIL TRADE, Nove Fužine 49, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Tolmin, javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, Tolmin (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 08.08.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.06.2005 sprejel sklep, št. JNMV-0010/2005-POG, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo treh črpalk GRUNDFOS. Naročnik je z dopisom, z dne 13.06.2005, pozval ponudnike k oddaji ponudbe za oddajo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 06.07.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje TEHNOUNION OPREMA d.o.o., Devova ulica 18, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.07.2005, v katerem navaja, da je v svoji ponudbi, št. PON05-000813, z dne 13.06.2005 ponudil črpalko ter zaščito. Kot navaja vlagatelj, je skupna ponudba znašala 2.341.802,40 SIT z DDV-jem s tem, da je vlagatelj glede na ponudbo na letni ravni št. 2/2005, naročniku ponudil še brezplačno dostavo ter popust v višini 5% za plačilo v zakonskem roku. Tako bi torej ponudba vlagatelja znašala 2.220.000,00 SIT, zato bi moral biti na razpisu izbran vlagatelj kot najugodnejši.

Naročnik je z dopisom, št. 174-1/2005-2, z dne 15.07.2005, vlagatelja na podlagi 12. člena ZRPJN pozval, da dostavi ponudbo št. 2/2005, na katero se sklicuje v svojem zahtevku za revizijo ter potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. 174-1/2005-4, z dne 25.07.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik ponovno pregledal ponudbo vlagatelja in ugotovil, da je sestvaljena iz ponudbe št. PON05-000813 na enem listu in priloge o tehničnih značilnostih črpalk na treh listih. Ponudba je bila speta in ni vsebovala ponudbe, št. 2/2005, zato je naročnik vlagatelja pozval, da dostavi dokument, na katerega se sklicuje v svojem zahtevku za revizijo. Kot navaja naročnik, ponudba št. PON05-000813 ni vsebovala ponudbe št. 02/2005, zato je naročnik pri izbiri dobavitelja ni mogel upoštevati. Naročnik prav tako ugotavlja, da navedenega popusta ne bi mogel upoštevati tudi, če bi ga ponudba vlagatelja vsebovala, saj je ponudba 02/2005 splošna za celoten ponudnikov program in se ponudnik v ponudbi št. PON05-000813 nanjo ne sklicuje. Kot navaja naročnik je vlagatelj v ponudbi navedel plačilo z avansom, 5% popust, po ponudbi št. 02/2005 pa le-tega priznava pri plačilih v zakonitem roku, torej pogojno.

Vlagatelj je z obvestilom, z dne 29.07.2005, naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, št. 174-2/2005-1, z dne 01.08.2005 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavani zadevi je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik pri ocenjevanju njegove ponudbe upošteval napačne vrednosti ponudbe, zaradi česar je prišlo v postopku oddaje javnega naročila do napačne izbire. Vlagatelj zatrjuje, da je skupna ponudba vlagatelja znašala 2.341.802,40 SIT z DDV-jem s tem, da je vlagatelj glede na ponudbo na letni ravni št. 2/2005, naročniku ponudil še brezplačno dostavo ter popust v višini 5% za plačilo v zakonskem roku. Po mnenju vlagatelja bi torej njegova ponudbena vrednost znašala 2.220.000,00 SIT, in bi zato moral biti izbran kot najugodnejši ponudnik. Kot izhaja iz sklepa naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo, prvotno podana ponudba vlagatelja, št. PON05-000813, ni vsebovala ponudbe št. 02/2005, zato je naročnik pri izbiri dobavitelja ni mogel upoštevati.
V zvezi z navedbo vlagatelja velja izpostaviti, da Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v 54. členu določa: "Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne". Skladno s določbo 54. člena ZJN-1 sme naročnik v postopku oddaje javnega naročila v primeru dvoma o pomenu in popolnosti vsebine posameznih dokumentov, od ponudnikov zahtevati njihovo dopolnitev oziroma pojasnila. Naročnik pa sme dopolnitve oziroma pojasnila zahtevati le glede razjasnitve v ponudbi že predloženih dokumentov in glede v dokumentih navedenih podatkov, ne sme pa zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli vsebinske spremembe ponudbe. Naročnik torej ne sme dopustiti dopolnitve ali pojasnitve ponudbe z manjkajočimi dokumenti oziroma podatki, ki se nanašajo na v ponudbi že predložene dokumente ter takšnih dopolnitev predloženih dokumentov, ki bi pomenili spremembo vsebine ponudbene dokumentacije, spremembo cene oziroma takšno spremembo, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredilo pravilno.

Kot izhaja iz predložene dokumentacije je naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da vse štiri ponudbe ponudnikov izpolnjujejo zahteve naročnika ter izmed le-teh izbral najugodnejšo ponudbo. Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vrednost ponudbe, predložene do roka za oddajo ponudb, znašala 2.341.802,40 SIT in ne 3.341.802,40 kot izhaja iz naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 06.07.2005, kar je naročnik kasneje tudi pritrdil, vendar kot je navedel v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ta napaka ni v ničemer vplivala na njegovo odločitev o dodelitvi predmetnega javnega naročila. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz ponudbe, predložene do roka za oddajo ponudb jasno razvidno, da je sestavljena iz štirih strani, da ni bila razpeta kot tudi, da ponudba ni vsebovala dokumenta "ponudba št. 2/2005", na katero se vlagatelj v zahtevku za revizijo sklicuje. Vlagatelj je namreč šele po pozivu naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo dostavil dokument "ponudba št. 2/2005", z dne 13.06.2005, ki pa ga naročnik glede na zgoraj citiran člen ni upošteval. Velja še enkrat poudariti, da naročnik ne sme upoštevati naknadnih sprememb prvotno predložene ponudbene dokumentacije, ki mu jih posreduje ponudnik, saj 54. člen ZJN-1 izrecno prepoveduje dopuščanje spremembo vrednosti cen ali kakršnekoli bistvene spremembe ponudbe. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno in skladno z določilom 54. člena ZJN-1, ko ni upošteval vlagateljev naknadno predložen dokument "ponudba, št. 2/2005", z dne 13.06.2005, ki vsebuje 5% popust in je poleg tega še splošna za celoten vlagateljev program za ogrevanje in vodovod in ki ni bil zahtevan v razpisni dokumentaciji naročnika, vsled česar Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni storil kršitve, ki mu jo očita vlagatelj v zahtevku za revizijo, je skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.08.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ek.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Komunala Tolmin, javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, Tolmin
- VENTIL TRADE, Nove Fužine 49, Ljubljana
- TEHNOUNION OPREMA d.o.o., Devova ulica 18, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana