018-241/2005 RTV, javni zavod

Številka: 018-241/05-33-1845

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, člana Francija Kodela in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za organizacijo letalskih prevozov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Rihtar, Resljeva 23, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za organizacijo letalskih prevozov, ki je bil objavljan v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6146/05.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 373.600,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.02.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6146/05, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za organizacijo letalskih prevozov. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 13.04.2005, ponudnike obvestil, da je oddal izvedbo naročila naslednjim ponudnikom: podjetju Avrigo d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica, podjetju Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana in podjetju Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudniki) in da bodo okvirne pogodbe z njimi sklenjene v višini razpoložljivih sredstev. V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je prejel sedem pravočasnih ponudb, od katerih so bile štiri nepravilne, med njimi tudi vlagateljeva.

Zoper zgoraj navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je predlagal, da naročnik ponovno ovrednoti vse ponudbe v segmentu "potrdilo IATA" ter sprejme ustrezno odločitev. Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov plačila takse in sestave zahtevka za revizijo v višini 300.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 27.05.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen

Vlagatelj je z vlogo, z dne 02.06.2005, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, z oznako RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 13.04.2005 ter odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 27.06.2005 sprejel "Novo Odločitev o oddaji javnega naročila RTV 002/2005-1L-ODP/S", s katero je ponudnike obvestil, da je izvedbo predmetnega javnega naročila (ponovno) oddal izbranim ponudnikom.

Zoper zgoraj navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma ugotavlja, da naročnik z (novo) odločitvijo o oddaji javnega naročila ni upošteval napotkov Države revizijske komisije. Vlagatelj navaja, da naročnik ni ponovno pregledal ponudb izbranih ponudnikov in da svoje odločitve o (ne)pravilnosti posameznih ponudb ni objektivno artikuliral predvsem pa tudi ni ugotovil medsebojne primerljivosti le-teh. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik slednjega, upoštevaje zahtevo iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije (Potrdilo IATA - International Air Transport Association) tudi ni mogel storiti. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v (novi) odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila (le) ponovno navedel argumente, s katerimi že predhodno ni uspel prepričati niti vlagatelja, niti Državne revizijske komisije.
Vlagatelj v nadaljevanju v celoti povzema potek predhodno končanega revizijskega postopka ter ga podrobno povzema (z vsemi navedbami tako iz predhodno vloženega zahtevka za revizijo, kot tudi iz sklepa, s katerim je naročnik le-tega zavrnil kot neutemeljenega) in navaja, da vztraja pri vseh navedbah, ki jih je podal v predhodno vloženem zahtevku za revizijo.
Vlagatelj zatrjuje, da je v delu, ki se nanaša na sporno 4.2.9. točko razpisne dokumentacije, za razliko od izbranih ponudnikov (edini) oddal pravilno ponudbo.
Vlagatelj v nadaljevanju podaja izvleček iz obrazložitve sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005 in opozarja naročnika, da je potrebno sklepe Državne revizijske komisije brati in tolmačiti v celotnem besedilu.
Vlagatelj predlaga ponovno ovrednotenje ponudb, in sicer posebej v segmentu "Potrdilo IATA (International Air Transport Association)", ter predlaga, da naročnik bodisi sprejme ustrezno odločitev o tem, da njegova ponudba edina pravilna, bodisi v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za sestavo zahtevka za revizijo 1800 točk, za pregled listin 100 točk, za posvet s stranko 100 točk, za poročilo stranki 50 točk, vse povečano za 20% DDV ter povrnitev plačila revizijske takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 20.07.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik najprej v celoti povzema vse vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo in navaja, da je po prejemu sklepa Državne revizijske komisije ponovno pregledal ponudbe izbranih ponudnikov in vlagateljevo ponudbo (kar je zapisal tudi v novo odločitev o oddaji naročila) in ugotovil naslednje:
- Ponudbe vseh treh izbranih ponudnikov so pravilne, saj skladno z določili 13. točke 3. člena ZJN-1 v celoti izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
- Vlagateljeva ponudba je nepravilna. Pri vsebinskem pregledu le-te je naročnik ugotovil, da je vlagatelj predložil fotokopijo potrdila IATA, ni pa niti na fotokopiji niti kot prilogo k fotokopiji navedel kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve. S tem vlagatelj ni izpolnil zahteve iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije.
Naročnik še navaja, da je tekom ponovnega pregleda ponudb ugotovil, da so se udeleženi ponudniki sicer različno odzvali na zahtevo iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije, vendar pa so jo vsi izbrani ponudniki izpolnili (vsak na svoj način), za razliko od vlagatelja, ki je ni izpolnil. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj na za to določenem mestu v ponudbi, ni navedel kadra, pač pa je predložil zgolj potrdilo IATA.
Naročnik zatrjuje, da ne drži vlagateljeva trditev o tem, da ni upošteval napotkov Državne revizijske komisije iz sklepa št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005.
Naročnik v nadaljevanje obrazložitve sklepa odgovarja na vlagateljeve očitke, s katerim je slednji v celoti povzel potek predhodno končanega revizijskega postopka.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da vlagatelj govori o nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije, sam pa je priznal svojo napako in želel dopolniti svojo ponudbo z navedbo kadra. Naročnik ugotavlja, da problemov z nejasno 4.2.9. točko razpisne dokumentacije ni imel noben od izbranih ponudnikov. Vsak izmed njih, navaja naročnik, si je predmetno zahtevo sicer razlagal po svoje, vendar pa so vsi priložili tako potrdilo IATA kot tudi navedbo kadra. Naročnik (ponovno) opozarja vlagatelja tudi na peti odstavek 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 25.07.2005, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je iz naročnikovega sklepa nedvoumno le to, da se skuša pritožiti na odločitev in sklep Državne revizijske komisije ter skuša dokazati, da je besedilo razpisne dokumentacije v delu, ki je sporno, jasno in nedvoumno. Vlagatelj še navaja, da so vse navedbe v izreku in v obrazložitvi sklepa Državne revizijske komisije povsem razumljive, zato meni, da naročnik zlorablja postopek oddaje javnega naročila in skuša obiti sklep in pristojnosti, ki jih ima Državna revizijska komisija.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.07.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.07.2005, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi že enkrat odločala, in sicer je s sklepom, št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005, ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo ter razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, z oznako RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 13.04.2005, naročniku pa dala napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. V obrazložitvi svoje takratne odločitve je Državna revizijska komisija navedla tekom revizijskega postopka ugotovljeno dejansko stanje ter opisala dejanske in pravne podlage, ki so narekovale razveljavitev izpodbijane odločitve naročnika.

Kot je razvidno iz navedb obeh strank v tem postopku je med njima spor (še vedno) v tem, ali so vlagatelj in izbrani ponudniki ravnali v skladu s 4.2.9. točko razpisne dokumentacije (Potrdilo IATA - International Air Transport Association) in posledično oddali pravilne ponudbe v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Vlagatelj je namreč v tem (in predhodno vloženem) zahtevku za revizijo navedel, da je za razliko od izbranih (treh) ponudnikov edini oddal pravilno ponudbo. Naročnik pa trdi ravno nasprotno in navaja, da je vlagatelj (za razliko od ostalih treh izbranih ponudnikov) oddal nepravilno ponudbo, ker je ravnal v nasprotju z 4.2.9. točko razpisne dokumentacije, v kateri je naročnik zapisal:
"Ponudnik mora predložiti potrdilo IATA (International Air Transport Association) o mednarodni registraciji za ponudnika in kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve.
Ponudnik s tem dokazuje, da je IATA agent (IATA sales agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo vseh IATA prevoznikov)".

V zvezi s spornim vprašanjem, ki je naveden v predhodnem odstavku, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku, ki ga je vodila pod opravilno številko št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005, po pregledu vseh treh ponudb izbranih ponudnikov in vlagateljeve ponudbe ugotovila, da je naročnik s sporno 4.2.9. točko razpisne dokumentacije povzročil, da so se ponudniki različno odzivali na le-to. S tem v zvezi je Državna revizijska komisija v obrazložitev svoje takratne odločitve zapisala, da je z gramatikalno razlago relevantne zahteve iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije mogoče ugotoviti, da le-ta "govori" le o enem samem dokumentu (to je o potrdilu IATA), za katerega je tudi izrecno zapisano, kaj bo ponudnik z njim dokazoval. Ponudnik naj bi s predmetnim potrdilom dokazal, da je "IATA sales agent", pooblaščen s strani IATA za prodajo vseh IATA prevoznikov (kot je ugotovila Državna revizijska komisija je naveden tekst zopet možno razumeti edino tako, da se zahteva nanaša le na en dokument ter zgolj na ponudnika in ne tudi na kader). Državna revizijska komisija je hkrati navedla, da tudi naslov sporne točke govori le o potrdilu IATA (International Air Transport Association), ki naj bi ga ponudniki v skladu s 4.2. točko razpisne dokumentacije predložili za (predloženim) "Obrazcem izjave ponudnika" ter pred (predloženim) "Vzorcem pogodbe" in navedla, da je le iz teksta prvega odstavka predmetne zahteve razvidno, da se le-ta nanaša tudi na kader. Dalje je Državna revizijska komisija v obrazložitev svoje predhodne odločitve zapisala, da je naročnik pri vseh ostalih dokumentih, ki so jih morali ponudniki predložiti po točno naštetem vrstnem redu, predvidel in v razpisno dokumentacijo predložil vnaprej izdelane obrazce in dokumente (ki so jih morali ponudniki bodisi izpolniti in podpisati ter žigosati bodisi zgolj parafirati in žigosati), "za kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve" pa vanjo ni vključil posebnega obrazca, predmetne zahteve pa tudi sicer ni v ničemer opisal oziroma zamejil (kot je ugotovila Državna revizijska komisija, ponudniki niso bili seznanjeni niti s tem, ali morajo v zvezi s kadrom podati posebno izjavo in ali mora biti podatek o kadrih, glede na obvezen vrstni red ponudbene dokumentacije, zapisan na potrdilo IATA ali priložen na posebnem dokumentu). Državna revizijska komisija je v svoji obrazložitvi iz predhodne odločitve tudi navedla, da gramatikalna interpretacija sporne zahteve pokaže, da sta možni (vsaj) dve razlagi le-te, in sicer, da je naročnik z le-to zahteval potrdilo IATA za ponudnika in za kader bodisi, da je naročnik zahteval potrdilo IATA (le) za ponudnika in ne tudi za kader.

V predhodnem revizijskem postopku, ki ga je vodila pod opravilno številko št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005, je Državna revizijska komisija vpogledala tako v ponudbo vlagatelja kot tudi v ponudbe vseh treh izbranih ponudnikov. Po natančnem pregledu navedene ponudbene dokumentacije je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju zahteve iz sporne 4.2.9. točke razpisne dokumentacije, ugotovila:
1. Vlagatelj je v svojo ponudbo priložil fotokopijo potrdila IATA - Certificate of accreditation za leto 2005, v "Obrazec ponudbe" in "Vzorec pogodbe" pa je vpisal osebo, ki naj bi skrbela za izvajanje razpisane storitve.
2. Ponudnik Avrigo d.d., Nova Gorica je predložil fotokopijo pogodbe, ki jo je sklenil z organizacijo IATA leta 1996 (Passenger sales agency agreement), na katero je ročno pripisal imeni dveh oseb, ki bosta sodelovali pri izvedbi razpisane storitve.
3. Ponudnik Adria Airways d.d., Ljubljana je priložil izpis iz spletnih strani IATA, da je kot letalska družba vključen v organizacijo IATA (Airline Members) in poseben dokument, v katerega je vpisal dve osebi, ki bosta sodelovali pri izvedbi razpisane storitve.
4. Podjetje Airpass d.o.o., Ljubljana je predložilo potrdilo IATA (Certificate of accreditation) iz leta 2001 in večje število potrdil (38) o opravljenih izobraževanjih za svoje zaposlene.

Državna revizijska komisija je v predhodnem revizijskem postopku, ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega dejanskega stanja, napotila naročnika naj ugotovi, ali je na osnovi predloženih potrdil in podatkov, ki jih je predložil vlagatelj mogoče zaključiti, da je njegova ponudba pravilna. Hkrati je Državna revizijska komisija napotila naročnika naj tozadevno pregleda tudi vse tri ponudbe izbranih ponudnikov, pri čemer je izrecno zapisala, da mora biti odločitev o (ne)pravilnosti posameznih ponudb objektivno artikulirana in medsebojno primerljiva.

Kot je razvidno iz izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila (Nova odločitev o oddaji javnega naročila RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 27.06.2005), iz le-te izhajajo popolnoma enaki razlogi, ki jih je naročnik, v zvezi z nepravilnostjo vlagateljeve ponudbe in pravilnostjo ponudb izbranih ponudnikov, zapisal (že) v obrazložitev prvotne odločitve o zahtevku za revizijo (identični razlogi, ki se nanašajo na nepravilnost vlagateljeve ponudbe pa izhajajo tudi iz prvotne odločitve o oddaji naročila - torej tiste, katero je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-172/05-33-1303, z dne 13.06.2005, razveljavila iz zgoraj navedenih razlogov).

Presoja (ne)pravilnosti posameznih ponudb ne more biti prepuščena arbitrarni presoji naročnika, temveč mora temeljiti na popolno ugotovljenem dejanskem stanju kot je razvidno iz ponudbene dokumentacije. Presoja (ne)pravilnosti posameznih ponudb mora biti tako objektivizirana, artikulirana in preverljiva. Iz naročnikove presoje nepravilnosti vseh štirih ponudb pa slednje ne izhaja. Iz naročnikove dokumentacije ni jasno razvidno, ali je bila vlagateljeva ponudba izločena kot nepravilna zgolj iz razloga, ker na "določenem" mestu ni navedel kadra oziroma ni razvidno, zakaj naročnik ni upošteval "kadra", ki ga je vlagatelj vpisal v obrazec ponudbe in v vzorec pogodbe (vlagatelj je namreč v oba obrazca vpisal osebo J.K., ki naj bi skrbela "za izvajanje potovalnih storitev").
Naročnik je tako, ob upoštevanju zgoraj citirane zahteve iz razpisne dokumentacije, izločil ponudnika (vlagatelja), ker se je na njegovo zahtevo odzval na napačnem mestu v ponudbi, po drugi strani pa je kot pravilne obravnaval ponudbe vseh (treh) izbranih ponudnikov z argumentacijo, da so vsi trije izbrani ponudniki predmetno zahtevo izpolnili "vsak na svoj način", čeprav:
- Je ponudnik Avrigo d.d., Nova Gorica, namesto potrdila IATA, ki ga je naročnik izrecno zahteval v sporni točki, v ponudbo priložil fotokopijo pogodbe, ki jo je sklenil z organizacijo IATA leta 1996 (Passenger sales agency agreement).
- Je ponudnik Adria Airways d.d., Ljubljana, namesto potrdila IATA, ki ga je naročnik izrecno zahteval v sporni točki, v ponudbo priložil izpis iz spletnih strani IATA, da je kot letalska družba vključen v organizacijo IATA (Airline Members), kar hkrati pomeni tudi, da ni izkazal, da je IATA sales agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo vseh IATA prevoznikov (kar je naročnik, kot zahtevo, izrecno zapisal v predmetno točko razpisno dokumentacije).
- Je ponudnik Airpass d.o.o., Ljubljana, kljub naročnikovi zahtevi po predložitvi "kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve", priložil 38 potrdil o opravljenih izobraževanjih za svoje zaposlene, pri čemer pa ni navedel, katera (katere) od navedenih oseb bo (bodo) sodelovala (sodelovale) pri izvedbi razpisane storitve.

Na podlagi zgoraj navedenega dejanskega stanja, je potrebno ugotoviti, da je naročnik pri presoji (ne)pravilnosti vlagateljeve ponudbe in ponudb vseh treh izbranih ponudnikov ravnal arbitrarno, pri čemer je sporno zahtevo iz razpisne dokumentacije pri izbranih ponudnikih interpretiral v njihovo korist, pri vlagatelju pa je ravnal ravno obratno in ga (ponovno) izločil iz obravnavanega postopka. Z opisanim ravnanjem je naročnik posegel v načelo enakopravnosti ponudnikov, ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1 in katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Nastalo situacijo je potrebno pripisati nerodnemu, nejasnemu in dvoumnemu formuliranju obravnavane zahteve v iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije in posledično ugotoviti, da naročnik na podlagi le-te presoje (ne)pravilnosti ponudb na medsebojno primerljiv način ne more objektivno prikazati.

Ker je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenila, da so ugotovljene nepravilnosti takšne narave, da jih ni mogoče naknadno odpraviti, je na podlagi tretjega odstavka 23. člena ugodila (podredno) navedenemu vlagateljevemu zahtevku in v celoti razveljavila predmetni postopek oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer za sestavo zahtevka za revizijo 1800 točk, za pregled listin 100 točk, za posvet s stranko 100 točk, za poročilo stranki 50 točk, vse povečano za 20% DDV in povrnitev plačila revizijske takse v višini 100.000,00 SIT.
Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, in sicer 1800 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV (skupaj tako 237.600,00 SIT) in stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Skupno Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške v višini 373.600,00 SIT, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 05.08.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana
- odvetnik Matjaž Rihtar, Resljeva 23, Ljubljana
- Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana
- Avrigo d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica
- Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana
- Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana