018-240/2005 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Številka: 018-240/05-31-1878

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 40/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "čiščenje šolskih prostorov", ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Valina, d.o.o., štepanjska cesta 22/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zemljemerska 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.08.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, št. 193/2005, z dne 15.06.2005.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 205.600,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

3. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.05.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. 132/2005 ter k oddaji ponudb z vabilom povabil štiri ponudnike. Iz protokola o odpiranju ponudb z dne 31.05.2005 je razvidno, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel štiri pravočasne ponudbe.

Naročnik je izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 193/2005, z dne 15.06.2005, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12 f, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika (dopis z dne 22.06.2005). Naročnik je vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo, št. 213/2005, z dne 29.06.2005, v katerem navaja, da je izbral najugodnejšo ponudbo na podlagi najnižje cene.

Vlagatelj je naročniku, dne 11.07.2005, posredoval zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev o oddaji javnega naročila in po ponovnem pregledu ponudb izda novo odločitev o oddaji javnega naročila ter vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka.
Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik oddal nepravilno ponudbo, saj je podal ceno v SIT na mesec in ne tako kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji ceno v SIT na leto, zato je ponudbo vlagatelja šteti za nepravilno v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 in je naročnik tako ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja štel za pravilno. Prav tako vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik naročniku po roku za oddajo ponudb poslal dodatno pojasnilo, da je prišlo v njegovi ponudbi do računske napake in da je ponujeni znesek potrebno pomnožiti z 12. Vlagatelj opozarja, da je navedena napaka odpravljena v nasprotju s 54. členom ZJN-1. Vlagatelj tudi navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika, niti ni v ponudbi predloženo pooblastilo iz katerega izhaja, da je podpisnik ponudbe pooblaščen za zastopanje. Ker iz obrazcev v razpisni dokumentaciji (NMV - 3b in NMV - 4) jasno izhaja, da mora ponudbo podpisati zakoniti zastopnik ponudnika, vlagatelj zaključuje, da je tudi iz tega razloga ponudbo izbranega ponudnika šteti za nepravilno.
Vlagatelj prav tako navaja, da je nepravilna tudi ponudba Sintal Eko, d.o.o., Ljubljana, saj je ta ponudnik prav tako podal ceno v SIT na mesec in ne tako kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji ceno v SIT na leto.
Vlagatelj prav tako navaja, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabil merila, ki jih ni določil v razpisni dokumentaciji, saj je naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila navedel, da je bila ponudba izbranega ponudnika ocenjena kot najugodnejša zaradi upoštevanja merila celovite ocene predvidene kakovosti storitve, čeprav je naročnik v vabilu k oddaji ponudb navedel, da je merilo za izbor ponudnika ob enakih pogojih, kvaliteti in kapacitetah ponujena cena. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik z navedenim ravnanjem kršil 50. člen ZJN-1.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer plačane takse (v višini 100.000,00 SIT) in stroške odvetniškega zastopanja po odvetniški tarifi (v višini 1020 odvetniških točk: 900 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 odvetniških točk za konferenco s stranko, 20 odvetniških točk za pregled dokumentacije in 50 odvetniških točk za poročilo stranki) s pripadajočim DDV ter 2% materialnih stroškov.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 15.07.2005, zavrnil. V sklepu navaja, da je tako izbrani ponudnik, kot tudi Sintal Eko d.o.o., Ljubljana ponudil naročniku ceno v tolarjih in sicer na mesec ter da je naročnik nato v skladu s 54. členom ZJN-1, glede na to, da je moral ponudbe pripraviti za obravnavanje kot primerljive glede na jasni dikciji obeh ponudnikov, da ponujata ceno na mesec, le- to pomnožil z 12 in tako dobil ceno na leto. Naročnik navaja, da je bila tako ugotovljena resnična volja ponudnika tako, da je naročnik že v protokolu odpiranja ponudb ugotovil ceno pri vseh ponudnikih in s tem ni posegel v ponudbo ponudnika na način, da bi se le ta spremenila, temveč je bila tako le primerljiva z ostalimi ponudbami. Naročnik zaključuje, da ponudnik ni spreminjal cene, ampak je to storil naročnik sam v protokolu o odpiranju ponudb, pri tam pa je upošteval 54. člen ZJN-1 in opravil dopustne popravke.
Naročnik ugotavlja, da je neutemeljena tudi navedba vlagatelja, da ponudba ni podpisana s strani zakonitega zastopnika oziroma da je ponudbo podpisala oseba, ki za to ni imela pooblastila. Naročnik navaja, da je dejstvo, da je direktor vlagatelja s pooblastilom z dne 27.05.2005 pooblastil vodjo komerciale gospo V. S., da v njegovem imenu podpiše celotno ponudbo in je tako celotno ponudbo podpisala gospa V. S. Naročnik tudi navaja, da je bilo omenjeno pooblastilo sestavni del ponudbe.
Naročnik tudi navaja, da je neutemeljena tudi navedba vlagatelja, da naročnik ni izbral ponudnika, ki bi ob enakih pogojih, kvaliteti in kapacitetah, ponudil najnižjo ceno. Naročnik navaja, da je ponudnik Alteco d.o.o., Ljubljana ponudil najnižjo ceno, vendar ne ob enakih pogojih, kvaliteti in kapaciteti, saj je predstavnik tega ponudnika sam izjavil, da je ponujena cena nerealna. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelju pojasnil, da je bil najugodnejši ponudnik izbran na podlagi merila in sicer najnižja cena ob enakih pogojih, kvaliteti in kapaciteti: tako je naročnik izbral ponudnika, ki je ponudil nižjo ceno v primerjavi z vlagateljem.
Prav tako naročnik priglaša stroške, ki jih je imel z vloženim zahtevkom za revizijo in sicer 600 odvetniških točk s pripadajočim 20% DDV (v skladu z Odvetniško tarifo).
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega sklepa, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, v katerem vlagatelj prereka ugotovitve naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je naročnik z dopisom, št. 235/05, z dne 27.07.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi celotne dokumentacije o oddaji javnega naročila in navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1, sprejeti notranji predpis o oddaji tovrstnih naročil (125. člen ZJN-1). Za razmerja, ki jih naročnik ne uredi z notranjim aktom, se uporabljajo določbe ZJN-1 neposredno.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo navaja, da sta tako izbrani ponudnik kot tudi ponudnik Sintal Eko, d.o.o., Ljubljana predložila nepravilno ponudbo. ZJN-1 v 13. točki 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Upoštevajoč navedeno določilo je nepravilna ponudba tista ponudba, za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik je vabilu k oddaji ponudb zapisal: "Vljudno vas prosimo, da na predloženih obrazcih ponudite opravljanje storitev iz predhodnega odstavka tega vabila k oddaji ponudbe. Ponudbo izpolnite natančno in podrobno po posameznih postavkah kot izhaja iz predloženega obrazca (Obr. NMV - 3b).". Kot izhaja iz v vabilu k oddaji ponudb predloženega obrazca je bilo potrebno v obrazec Obr. NMV - 3b poleg podatkov o ponudniku med drugim vpisati ceno storitve v SIT brez DDV za koledarsko leto. prav tako je bilo tudi v vzorec pogodbe (predložene k vabilu k oddaji ponudbe) v VII. člen potrebno vpisati vrednost v SIT brez DDV, za eno leto opravljanja storitev.
V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija pregledala ponudbo izbranega ponudnika in ponudnika Sintal Eko, d.o.o., Ljubljana, predvsem v obrazec "PONUDBO za opravljanje storitev" (Obr. NMV - 3b) in vzorec "Pogodbe o čiščenju poslovnih prostorov.
Državna revizijska komisija je ugotovila, da je izbrani ponudnik v obrazcu Obr. NMV - 3b in v vzorcu pogodbe na predvideno mesto za vpis cene vpisal ceno 756.116,90 SIT brez DDV za eno leto opravljanja storitev, da pa je naročnik v protokolu odpiranja ponudb vpisal, da je izbrani ponudnik ponudil ceno 9.073.402,80 SIT.
Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik Sintal Eko, d.o.o., Ljubljana tako v obrazcu Obr. NMV - 3b, kot tudi v vzorcu pogodbe na predvideno mesto za vpis cene vpisal ceno 804.750,00 SIT brez DDV za eno leto opravljanja storitev, med tem ko iz protokola o odpiranju ponudb, z dne 31.05.2005 izhaja, se ponudnika Sintal Eko, d.o.o., Ljubljana "zaradi previsoke cene naročnik ne vodi več skozi postopek".
Iz posredovane dokumentacije naročnika ni razvidno, kako je naročnik izračunal ponudbeno ceno izbranega ponudnika, niti na kakšen način je naročnik ugotovil, da je ponudnik Sintal Eko d.o.o., Ljubljana ponudil previsoko ceno.
V zvezi s popravki vrednosti podanih v ponudbah velja ugotoviti, da ZJN-1 v 54. členu med drugim tudi določa: "Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne".
Iz zapisane določbe ZJN-1 izhaja, da izjemoma 54. člena ZJN-1 dopušča, da sme naročnik v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne. ZJN-1 torej dopušča popravo računske napake, če le-to v postopku pregledovanja ponudb odkrije sam naročnik in se odloči, da take ponudbe ne bo zavrnil, temveč bo dopustil popravo računske napake, ter če med naročnikom in ponudnikom obstaja soglasje glede obstoja, vrste in načina poprave računske napake.
Državna revizijska komisija na podlagi dopisa izbranega ponudnika, z dne 06.06.2005, ugotavlja, da v konkretnem primeru sicer ne gre za tipično računsko napako (pač pa za neustrezno vrednost, to je mesečno, namesto letno) ter da se naročnik očitno ni odločil, da bo takšno ponudbo zavrnil, pač pa je ponudbeno ceno popravil, sklicujoč se na 54. člen ZJN-1.
Kot izhaja iz dokumentacije ter navedb naročnika, je naročnik pri izbranem ponudniku in pri ponudniku Sintal Eko d.o.o., Ljubljana popravil izračun cene brez zakonsko določenega predhodnega soglasja obeh ponudnikov in sicer tako, da je z enostavno računsko operacijo (množenje) prišel do končne ponudbene vrednosti posamezne ponudbe. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da pojasnil izbranega ponudnika, z dne 06.06.2005, ni mogoče šteti za dopustne popravke oziroma soglasje v skladu s 54. členom ZJN-1, saj jih je izbrani ponudnik posredoval brez poziva naročnika. Prav tako pa je naročnik, kot izhaja iz protokola o odpiranju ponudb popravke opravil že dne 31.05.2005, torej še pred prejemom dodatnih pojasnil izbranega ponudnika. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila brez zakonsko določenega predhodnega soglasja obeh ponudnikov opravil preračun, za kar ni imel ustrezne pisne podlage niti v ZJN-1 niti v internem aktu o oddaji javnih naročil male vrednosti, s katerim je uredil oddajo javnih naročil malih vrednosti. Upoštevajoč zapisano je bilo potrebno ugotoviti, da je očitek vlagatelja, ki se nanaša na kršitev določbe 54. člena ZJN-1 v zvezi s spremembo ponudbene cene utemeljen. Naročnik ima sicer pravico, da odpravi računske napake v ponudbi, vendar mora postopek izpeljati pravno pravilno, česar pa v konkretnem primeru naročnik ni storil.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz predloženih obrazcev iz vabila k oddaji ponudbe izhaja, da mora ponudbo podpisati zakoniti zastopnik ponudnika.
Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zakoniti zastopnik izbranega ponudnika gospod M. S.. Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika je zakoniti zastopnik s pooblastilom, z dne 27.05.2005, za podpis celotne ponudbe za predmetno javno naročilo pooblastil gospo V. S., ki je v imenu zakonitega zastopnik (za) tudi podpisala vse obrazce v ponudbi izbranega ponudnika. Na tem mestu velja zapisati, da Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, v nadaljevanju: OZ) v 74. členu dopušča prenos upravičenosti za zastopanje na zastopnika (pooblastitev). Hkrati Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da zakon ne zahteva, da bi bilo pooblastilo potrebno overiti pri notarju. V konkretnem primeru je tako zakoniti zastopnik prenesel upravičenje za zastopanje s pooblastilom na gospo V. S. , ki je tudi podpisala vse obrazce v ponudbi. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je ponudbo podpisala pooblaščena oseba in je zato navedba vlagatelja v tem delu neutemeljena.

Vlagatelj prav tako navaja, da je naročnik kršil 50. člen ZJN-1, saj pri ocenjevanju ponudb ni uporabil merila, ki je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je v vabilu k oddaji ponudb zapisal: "Merilo za izbiro ponudnika je ob enakih pogojih, kvaliteti in kapacitetah ponujena cena.". Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotavlja, da naročnik v vabilu k oddaji ponudb ni specificiral oziroma natančno opredelil pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, prav tako pa tudi ni opredelil zahtev glede kvalitete in kapacitet, ki jih mora zagotoviti posamezni ponudnik.
Kot izhaja iz "Poročila z oceno ponudb in predlogom za izbiro najugodnejšega ponudnika", z dne 13.06.2005, je naročnik pri ocenjevanju ponudb upošteval tudi ustreznejše delo oziroma večjo kakovost čiščenja (saj je zapisal "Na osnovi pogovora in dodatnih podatkov komisija ugotavlja, da je vendarle pričakovati ustreznejše delo oziroma večjo kakovost s strani delavcev podjetja Čistoča"), plačilo za čistilko (saj je zapisal "Ponudba vsebuje zelo nizko ceno za plačilo 1 čistilke") ter celo reference (saj je zapisal "in problematično referenčno listo"). Ker je iz posredovane dokumentacije mogoče zaključiti, da naročnik nobene od ponudb ni izločil kot nepravilne, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik prejel pravilne ponudbe (ZJN-1 v 13. točki 3. člena definira pravilno ponudbo kot ponudbo, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije). Vse ponudbe je naročnik v nadaljevanju sicer vrednotil po merilu najnižja cena, a je pri tem dejansko presojal tudi kakovost čiščenja, plačilo za čistilko ter celo reference.
ZJN-1 v četrtem odstavku 50. člena določa: "Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji.". Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v skladu z četrtim odstavkom 50. člena ZJN-1 ter je tako navedba vlagatelja, ki se nanaša na uporabo meril utemeljena.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 193/2005, z dne 15.06.2005. Naročnik bo tako moral še enkrat oceniti vse prispele ponudbe ter jasno ugotoviti in zapisati, katere od njih so pravilne, ter katere sprejemljive. Pri ocenjevanju mora naročnik upoštevati le ceno, ki je glede na določila razpisne dokumentacije edino merilo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo v višini 1020 odvetniških točk (900 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 odvetniških točk za konferenco s stranko, 20 odvetniških točk za pregled dokumentacije in 50 odvetniških točk za poročilo stranki) s pripadajočim DDV ter 100.000,00 SIT za plačilo takse za revizijo. Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju prizna kot potrebne stroške postopka stroške v višini 800 točk za sestavo zahtevka za revizijo skupaj s pripadajočim DDV ter 100.000,00 SIT za plačilo takse za revizijo. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 205.600,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo njegovih stroškov, nastalih z vloženim zahtevkom za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, povrnitev stroškov revizijskega postopka pa je vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti naročnikovo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.08.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (za Valina, d.o.o., Ljubljana)
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (za Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo)
- Čistoča d.o.o., Trzin
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana