018-235/2005 Holding Slovenske železnice d.o.o.

Številka: 018-235/05-31-1869

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Vesne Cukrov in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju treh let, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Eurailscout Inspection & Analysis b.v., Markgrafendamm 24, Berlin, Nemčija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.8.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za izvedbo geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju treh let objavil v Uradnem listu RS, št. 47, z dne 13.5.2005, pod št. objave Ob-12902/05, ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2005/S 90-088777, z dne 11.5.2005.

Vlagatelj je dne 15.7.2005, po roku za oddajo ponudb in še pred odločitvijo naročnika o izbiri, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se mu dodeli naročilo, oziroma podredno, da se razpis ukine. Vlagatelj navaja, da do trenutka vložitve zahtevka za revizijo od naročnika ni prejel nikakršne informacije o stanju postopka oddaje javnega naročila, niti mu naročilo ni bilo dodeljeno, čeprav je po vlagateljevem mnenju njegova ponudba daleč najugodnejša. Vlagatelj ugotavlja, da naročnik s predmetnim javnim razpisom eklatantno krši pravo Evropske unije, saj je v objavi razpisa v Uradnem glasilu EU navedel, da dogovarjanja o javnih naročilih (GPA) niso uporabna, kar je po vlagateljevem mnenju povzročilo, da se številni potencialni ponudniki na javni razpis niso prijavili. Vlagatelj opozarja, da je naročniku po Uredbi EU VO 881/2004 z dne 29.4.2004 prepovedano prevzemati storitve, ki so predmet razpisa, ali jih predajati kot javno naročilo, temveč sta do tega upravičena zgolj AŽP Maribor in pristojno ministrstvo.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 20.7.2005, po vsebinskem presojanju posameznih vlagateljevih navedb zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 26.7.2005, obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 26.7.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami iz zahtevka za revizijo, da ni prejel nikakršne informacije o stanju postopka oddaje javnega naročila, niti mu naročilo ni bilo dodeljeno, čeprav je daleč najugodnejši, Državna revizijska komisija iz posredovane spisovne dokumentacije ugotavlja, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila še ni sprejel odločitve o oddaji javnega naročila skladno z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), zato so vlagateljevi očitki neutemeljeni oziroma so, v kolikor bi bili po oddaji javnega naročila utemeljeni, v tej fazi postopka preuranjeni. Opozoriti gre namreč, da ima vlagatelj, skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila, možnost uveljavljati pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev šele po prejemu le-te.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik kršil pravo EU, ker v objavi razpisa ni navedel, da je javno naročilo vključeno v Sporazum o javnih naročilih, s čimer naj bi povzročil, da se številni potencialni ponudniki na razpis niso prijavili. Pri tem Državna revizijska komisija opozarja na prvi odstavek 9. člena ZRPJN, ki določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Ugotoviti gre, da vlagatelju zaradi takšnega naročnikovega ravnanja ni oziroma ni mogla nastati škoda, saj je na razpis oddal ponudbo, iz česar je evidentno, da v postopku oddaje javnega naročila sodeluje in iz njega ni izključen. Opozoriti velja tudi, da gre citirano določilo interpretirati tako, da lahko vsak ponudnik v postopku revizije ščiti le lastni interes, ne pa tudi interese drugih (dejanskih ali potencialnih) ponudnikov; v primeru ogroženosti javnega interesa lahko zahtevek za revizijo vložijo le Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za finance ali urad, pristojen za varstvo konkurence (drugi odstavek 9. člena ZRPJN). Spričo navedenega je bilo potrebno zavrniti tudi to vlagateljevo navedbo.

Državna revizijska komisija glede na zadnjo vlagateljevo navedbo ugotavlja, da iz Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji) nikjer ne izhaja, da bi bilo naročniku prepovedano prevzemati storitve, ki so predmet razpisa, ali jih predajati kot javno naročilo. Člen 16 Uredbe o Agenciji, ki ga navaja vlagatelj, pa govori o certificiranju vzdrževalnih delavnic, kar ni v nikakršni povezavi z vlagateljevimi trditvami.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 9.8.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana
- Eurailscout Inspection & Analysis b.v., Markgrafendamm 24, Berlin, Nemčija
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana