018-230/2005 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-230/05-34-1725

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitve zbiranja in posredovanja informacij - preverjanje potnih stroškov in poti zaposlenih ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil detektiv Franc Strle, Tržaška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.07.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.04.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitve zbiranja in posredovanja informacij - preverjanje potnih stroškov in poti zaposlenih, št. NAB 009/05 E, ter povabilo k oddaji ponudb po elektronski pošti posredoval štirim ponudnikom. Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel štiri ponudbe.

Naročnik je dne 10.05.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. 009/05 E, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika DETEKTIV Josip Aleksej Požru, Herbersteinova 16, 1113 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročniku posredoval dopis pritožba, z dne 20.05.2005 v kateri navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti ter hkrati zahteva, da naročnik spremeni svojo odločitev o oddaji javnega naročila.
Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 03.06.2005 obvestil, da ima izbrani ponudnik veljavno licenco Detektivske zbornice republike Slovenije in da tako ni razlogov, da z njim naročnik ne bi sklenil pogodbe.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis "odgovor na dopis za javno naročilo", z dne 08.06.2005, v katerem ponovno navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti, saj nima registrirane dejavnosti po Zakonu o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/94, z dne 10. 6. 1994 in 96/2002, z dne 14. 11. 2002 ; v nadaljevanju: ZDD), nima registrirane dejavnosti na Davčnem uradu ter nima odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 09.06.2005, pozval, da dopolni svoj zahtevek za revizijo ter mu dopolnitve posreduje v roku treh dni po prejemu tega dopisa.

Vlagatelj je naročniku posredoval dopis "revizija postopka za javno naročilo", z dne 14.06.2005, v katerem navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh zakonskih obveznosti, saj nima registrirane dejavnosti za opravljanje svobodnega poklica v skladu z 2. členom ZDD v povezavi z 17. do 21. členom ZDD oziroma v detektivski družbi "družbi z neomejeno odgovornostjo". Vlagatelj navaja, da bi moral imeti izbrani ponudnik v skladu z ZDD registrirano pridobitno dejavnost pri Davčni upravi, kot svoboden poklic. Vlagatelj prav tako poudarja, da izbrani ponudnik nima odprtega transakcijskega računa in tako ne more brezgotovinsko poslovati. Vlagatelj zaključuje, da izbrani ponudnik tako ne sme opravljati detektivskega dela kot pridobitne dejavnosti in so bile tako kršene določbe prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) in 45. člen ZJN-1. Vlagatelj zahteva povrnitev vseh stroškov skupaj z obrestmi po končanem postopku.

Naročnik je s sklepom, z dne 28.063.2005, zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik je prav tako zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti podla izjavo in v postopku preverjanja pritožbe poslal vsa dokazila, ki dokazujejo neresničnost navedb vlagatelja. Ob tem naročnik navaja, da je podatke o izbranem ponudniku preveril tudi na internetnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Poslovnega registra Slovenije in pri Detektivski zbornici Republike Slovenije. Naročnik navaja, da izbrani ponudnik opravlja detektivsko dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in ima med drugim registrirano dejavnost "74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje" pri Davčni upravi Republike Slovenije, Izpostava Bežigrad, ima odprt transakcijski račun pri NLB ter je v letu 2003 pridobil Licenco Detektivske zbornice Republike Slovenije.
Naročnik je skladno s 17. členom ZRPJN, vlagatelja pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.06.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 22.07.2005 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po presoji navedb vlagatelja in naročnika ter pregledu in preučitvi dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku revizije) določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z navedeno določbo mora vlagatelj zahtevka za revizijo za to, da bi se mu priznalo procesno upravičenje za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. Obstoj aktivne legitimacije se presoja na podlagi konkretnih okoliščin posameznega primera, kar pomeni, da je treba status vlagatelja v procesnem smislu presojati na podlagi vrste spremenljivk, kot so vrsta postopka oddaje javnega naročila, faza, v kateri se nahaja postopek v trenutku vložitve zahtevka za revizijo, konkretne navedbe in/ali očitki v zahtevku za revizijo itd. Če se pri tem ugotovi, da vlagatelj zaradi konkretnih okoliščin posameznega primera nima nobenih dejanskih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik in da bi s tem pridobil konkretno javno naročilo, mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o oddaji naročila, pri čemer je zatrjeval, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh zakonskih obveznosti, saj nima registrirane dejavnosti za opravljanje svobodnega poklica. Vendar vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal, da bi moralo biti predmetno javno naročilo v primeru, če bi se izkazalo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti, dodeljeno njemu.
V postopku oddaje predmetnega javnega naročila so namreč ponudbe pravočasno predložili štirje ponudniki, izmed katerih je naročnik za vse ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve razpisne dokumentacije. Naročnik je ponudbe ocenil na podlagi merila najnižje cene, pri čemer je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno in sicer 90.000,00 SIT, ponudnik Detektivska agencija RaF, Razdrih & Co., d.n.o., škofja Loka je ponudil ceno 151.200,00 SIT, ponudnik 1A Agent, Mrak in Jovič, d.n.o., šenčur je ponudil ceno 252.000,00 SIT in vlagatelj ceno 450.000,00 SIT. V primeru, če bi se v predmetnem revizijskem postopku izkazalo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen in bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz nadaljnje obravnava (ker izbrani ponudnik, kot navaja vlagatelj, ne bi izpolnjeval pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti), vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila. V tem primeru bi bil namreč kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik, ki je ponudil drugo najnižjo ceno, za katerega pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je oddal nepravilno ponudbo oziroma da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč ni zatrjeval, da bi moral naročnik izločiti tudi ponudbo drugo in tretje uvrščenega ponudnika, niti ni zatrjeval, da bi moral naročnik njegovo ponudbo izbrati kot najugodnejšo. Ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj (celo v primeru, če bi se izkazalo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti) dejansko nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu tako zaradi zatrjevanih nepravilnosti tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, zaradi česar mu posledično ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN, je zahtevek za revizijo v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka, skladno z 22. členom ZRPJN, potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.07.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- detektiv Franc Strle, Tržaška cesta 2, Ljubljana
- Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana
- detektiv Josip Aleksej Požru, Herbersteinova 16, 1113 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana