018-221/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-221/05-32-1811

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članov mag. Metke Cerar in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja INTEREXPORT Mednarodna trgovina d.o.o., Dunajska 139, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.8.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, v katerem je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka revizije, zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev preostalih stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predhodni razpis za dobavo blaga (dilatacijski material, laboratorijski material, obvezilni material, infuzijski in transfuzijski sistemi, RTG filmi, katetri, endoproteze - srčne, sklepne, pacemakerji, dializni material, zdravila) po omejenem postopku objavil v Uradnem listu RS, št. 38/2004, z dne 16.4.2004, pod številko objave Ob-10131/04, javni razpis za dobavo laboratorijskega materiala pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 57-58/2004, z dne 28.5.2004, pod številko objave Ob-14701/04. V Uradnem listu RS, št. 85-87/2004, z dne 06.08.2004, je naročnik objavil popravek objave javnega razpisa. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na 34 sklopov.

Naročnik je po izvedeni II. fazi izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-142, z dne 19.5.2005, s katerim je ponudnike obvestil o izbranih ponudnikih za posamezne sklope (za sklop 7: ponudnik Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana; v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, je vlagatelj dne 27.5.2005 pri naročniku opravil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 27.5.2005, prosil za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj obrazloženo obvestilo prejel dne 9.6.2005.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklope 6, 7, 16 in 20 vložil zahtevek za revizijo, z dne 17.6.2005, v katerem je zahteval razveljavitev naročnikove odločitve za navedene sklope, kot je razvidna iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 19.5.2005, oziroma podrejeno, da se za sklopa 6 in 20 postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj za sklop 7 navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj naj bi bili ponujeni artikli neustrezni in v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije, zaradi česar bi moral naročnik takšno ponudbo izločiti. Vlagatelj naročniku očita, da je s tem, ko je izbral ponudbo, ki naj ne bi bila pravilna, kršil določbe razpisne dokumentacije in temeljna načela javnega naročanja, še posebej načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Vlagatelj nazadnje še opozarja, da je ponudbo izbranega ponudnika spričo neustreznih artiklov tudi nemogoče primerjati s pravilnimi ponudbami drugih ponudnikov. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov po priloženem stroškovniku.

Naročnik je dne 14.7.2005 izdal sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil, in sicer v delu, ki se nanaša na sklopa 6 in 20, ter vlagatelju v sorazmernem delu tudi priznal stroške. Naročnik glede vlagateljevih navedb za sklop 7 navaja, da je po prejemu dodatnih pojasnil od izbranega ponudnika ugotovil, da je njegova ponudba pravilna, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 20.7.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je zahteval nadaljevanje postopka samo v delu, ki se nanaša na sklop 7, pri čemer je svoje navedbe iz zahtevka za revizijo še dodatno obrazložil, zahteval pa je tudi, da Državna revizijska komisija odloči o delu stroškov, ki mu jih naročnik ni priznal.

Naročnik je z dopisom, z dne 25.7.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka revizije zgolj v delu, ki se nanaša na sklop 7 in da torej v preostalem med strankama ni več spora, zato je obravnavala le del zahtevka za revizijo, ki se nanaša na sklop 7.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika (ponudba z dne 15.3.2005) za sklop 7, natančneje iz obrazca s specifikacijo ponudbe s cenami, ugotovila, da iz le-te ne izhaja, da bi izbrani ponudnik ponudil izdelke, ki bi bili v neskladju z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, temveč je šele iz prijave izbranega ponudnika (prijava z dne 13.9.2004) razvidno, da se ponujeno blago v nazivih ne ujema z blagom, ki ga je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji.

Pri tem gre opozoriti, da je naročnik, kot je razvidno iz obvestila izbranemu ponudniku o priznani sposobnosti, z dne 24.9.2004, na podlagi izvedene I. faze predmetnega postopka izbranemu ponudniku priznal sposobnost za sklop 7. Nadalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je naročnik dne 29.11.2004 vsem prijaviteljem posredoval dopis s "podatki o priznanju sposobnosti prijaviteljem po sklopih". Kot izkazuje poštna povratnica, je vlagatelj navedeni dopis prevzel dne 1.12.2004, kar potrjuje, da je bil vlagatelj z dejstvom, da je bila izbranemu ponudniku za sklop 7 priznana sposobnost, seznanjen.

Spričo navedenega dejanskega stanja je Državna revizijska komisija v postopku ugotavljala, ali je vlagatelj po končani II. fazi še upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku, ki se nanašajo na I. fazo omejenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v prvem odstavku 78. člena določa, da mora naročnik o svoji odločitvi o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti obvestiti vse ponudnike, v drugem odstavku istega člena pa je določeno, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, najkasneje v roku osmih dni od dneva prejetja pisnega odpravka odločitve naročnika od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Iz navedene določbe izhaja tudi, da začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, pri čemer je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Vsi roki iz prejšnjega odstavka so prekluzivni, kar pomeni, da po njihovem poteku posameznega z zakonom določenega dejanja, vezanega na ta rok, ni več mogoče opraviti ter da postane odločitev naročnika, sprejeta v postopku oddaje javnega naročila, pravnomočna. Pravnomočna odločitev pa veže vse stranke v postopku oddaje javnega naročila, saj je z zahtevkom za revizijo ni več mogoče izpodbijati.

Državna revizijska komisija skladno z navedenim opozarja, da bi moral vlagatelj zoper morebitno nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika ugovarjati in uveljavljati pravno varstvo v zakonsko določenih rokih, ki so zanj konkretno pričeli teči od prejema naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti posameznim prijaviteljem (dokument z dne 29.11.2004), v tej fazi postopka (torej po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila) pa je njegove navedbe iz zahtevka za revizijo potrebno zavrniti kot prepozne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zahteval povračilo preostalih stroškov, nastalih z revizijo, ki mu jih naročnik ni priznal. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v delu, v katerem je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka revizije, ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo preostalih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 4.8.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. iur.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana