018-215/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-215/05-33-1598

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004 in 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo farmacevtskih surovin in radifarmakov in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje BIOMEDIS M.B.d.o.o., Slokanova 12, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.07.2005

ODLOČILA

Pritožba se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.09.2005 sprejel sklep, št. 09/DS-3/04, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). V Uradnem listu RS, št. 116-117/2004, z dne 29.10.2004, je naročnik, pod številko objave Ob-28911/04, objavil javni razpis za 1. fazo omejenega postopka oddaje javnega naročila za: "farmacevtske surovine in radiofarmaki".

Naročnik je dne 20.12.2004 izdal obvestilo, št. 598-DS/04, o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za dobavo farmacevtskih surovin in radiofarmakov, iz katerega je razvidno, da je usposobljenost in sposobnost priznal tudi vlagatelju in ga povabil k oddaji ponudbe za II. fazo omejenega postopka.

Naročnik je dne 07.06.2005 izdal obvestilo, št. 865-DS-21/05, o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega med drugim izhaja, da naročnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe z vlagateljem, ker za nobeno ponujeno vrsto blaga nima priznanega statusa kandidata, zato je naročnik le-to označil kot nepravilno.

Vlagatelj je dne 20.06.2005 na naročnika naslovil dokument "Pritožba na javno naročilo" iz razloga, ker je bila priznana sposobnost ponudniku IASON Labormedizin GesmbH.&CoKG, Feldkirchner Strasse 4, GrazSeiersberg. Kot navaja vlagatelj, izbrani ponudnik v času I. faze omejenega postopka ni imel ustreznega dovoljenja Agencije RS za zdravila, ki je nujno potrebno za prodajo zdravil, farmacevtskih surovin na območju RS.
Vlagatelj nadaljuje, da je iz obvestila naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da naročnik vlagatelju ni priznal statusa kandidata za nobeno ponujeno vrsto blaga. Navaja, da je naročnika pisno obvestil o zamenjavi dobavitelja v času oddaje predmetnega javnega naročila zaradi kakovosti blaga. Ponujeno blago v obdobju priznavanja statusa, kljub temu, da je bil vlagatelju priznan status kandidata, ni zadovoljevalo normam kakovosti strokovnjakov na Oddelku za nuklearno medicino in je sprožalo pri le-teh vrsto negodovanj in pritožb, zato se je vlagatelj odločil, da v II. fazi ponudi kvalitetnejše blago svetovno znanega proizvajalca.

Naročnik je s sklepom, št. NK-2/7-05, z dne 04.07.2005, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik obvestilo, št. 598-DS/04, o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za dobavo farmacevtskih surovin in radiofarmakov, izdal dne 20.12.2004. Kot navaja naročnik, je vlagatelj citirano obvestilo sprejel dne 23.12.2004, kar po mnenju naročnika pomeni, da bi moral vlagatelj zoper citirano obvestilo ugovarjati v roku desetih dni od njegovega prejema.
V zvezi z drugim delom navedb vlagatelja pa naročnik ugotavlja, da vlagatelj nima izkazane aktivne legitimacije, saj je vlagatelj v drugi fazi omejenega postopka za drugo obdobje predmetnega javnega naročila ponudil proizvode proizvajalca Amerscham, katere pa v prvi fazi predmetnega javnega naročila ni prijavil, zato je naročnik ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 07.07.2005, v kateri ponovno navaja navedbe iz dokumenta "Pritožba na javno naročilo", ki ga je dne 20.06.2005, naslovil na naročnika.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.07.2005, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu dokumentacije iz spisa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba vlagatelja neutemeljena in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj navaja, da naj bi eden izmed izbranih ponudnikov v času I. faze omejenega postopka ne imel ustreznega dovoljenja Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru med strankama predvsem sporno, ali je vlagatelj po končani II. fazi še upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku, ki se nanašajo na I. fazo omejenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.
ZJN-1 v prvem odstavku 78. člena določa, da mora naročnik o svoji odločitvi o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti obvestiti vse ponudnike. V drugem odstavku 78. člena ZJN-1 je določeno, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, najkasneje v roku osmih dni od dneva prejetja pisnega odpravka odločitve naročnika od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Iz navedene določbe izhaja tudi, da začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja. ZRPJN pa v prvem odstavku 12. člena določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, pri čemer je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.
Vsi roki iz prejšnjega odstavka so prekluzivni, kar pomeni, da po njihovem poteku, posameznega z zakonom določenega dejanja (vezanega na ta rok) ni več mogoče opraviti ter da postane odločitev naročnika, sprejeta v postopku oddaje javnega naročila, pravnomočna. Pravnomočna odločitev pa veže vse stranke v postopku oddaje javnega naročila, saj je z zahtevkom za revizijo ni več mogoče izpodbijati.
Iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila izhaja, da je vlagatelj obvestilo naročnika, št. 598-DS/04, o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za dobavo farmacevtskih surovin in radiofarmakov, prejel dne 23.12.2004. Navedeno dejstvo med strankama v tem postopku ni sporno. Iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila nadalje izhaja, da po prejemu obvestila naročnika, št. 598-DS/04, o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata, nihče od sodelujočih ponudnikov v okviru zakonsko določenih rokov ni zahteval obrazložitve naročnikove odločitve (s čimer bi bila pravnomočnost navedenega obvestila naročnika odložena), niti ni bil zoper navedeno obvestilo v zakonsko določenem roku vložen zahtevek za revizijo.
Državna revizijska komisija navaja, da je skrajni možni rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno računati od dneva, ko je izvod naročnikovega obvestila o priznanju statusa kandidata za I. fazo omejenega postopka vročen tistemu od sodelujočih ponudnikov, kateremu je vročen nazadnje, za vlagatelja pa deset dni od vročitve njemu. V obravnavanem primeru pa je iz povratnic v predloženi dokumentaciji o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da je bilo obvestilo naročnika, št. 598-DS/04, o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za dobavo farmacevtskih surovin in radiofarmakov za I. fazo predmetnega postopka, vročeno vsem sodelujočim prijaviteljem dne 23.12.2005. Pravnomočnost navedenega obvestila je tako nastopila dne 02.01.2005 (oziroma 03.01.2005), to je z dnem, ko je v skladu s pravili iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN pretekel deset-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo. Glede na to, da se vlagateljeva navedba o tem, da naj eden izmed izbranih ponudnikov ne bi imel dovoljenja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, nanaša na I. fazo pravnomočno zaključenega omejenega postopka, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je navedbo vlagatelja zavrgel kot prepozno.

V nadaljevanju revizijske presoje je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da je naročnik ponudbo vlagatelja neupravičeno izločil kot nepravilno, ker je vlagatelj v II. fazi predmetnega postopka ponudil proizvode, katerih pa v I. fazi predmetnega postopka ni prijavil. Iz sklepa naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo namreč izhaja, da je naročnik po pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja ugotovil, da je vlagatelj v II. fazi predmetnega postopka ponudil proizvode proizvajalca Amerscham, katerih v I. fazi omejenega postopka ni prijavil, zato je naročnik te vrste blaga označil s simbolom XVII, saj je priznanje statusa usposobljenosti kandidata izključno vezano na dejanje I. faze omejenega postopka. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnika pisno obvestil o zamenjavi dobavitelja v času oddaje predmetnega javnega naročila zaradi kakovosti blaga ter hkrati navaja, da ponujeno blago, ki ga je ponudil v I. fazi predmetnega postopka, ni zadovoljevalo normam kakovosti strokovnjakov na Oddelku za nuklearno medicino in je sprožalo pri le-teh vrsto negodovanj in pritožb, zato je v II. fazi postopka ponudil kvalitetnejše blago svetovno znanega proizvajalca.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik usposobljenost oziroma sposobnost za I. fazo predmetnega postopka priznal tistim kandidatom, ki so v svojih ponudbah ponudili blago, ki je ustrezalo tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljenimi v specifikaciji zahtev naročnika. Upoštevajoč navedeno je potrebno ugotoviti, da je naročnik usposobljenost kandidatom v I. fazi podelil glede na ustreznost predloženih izdelkov oziroma artiklov, ponudniki pa so morali v II. fazi omejenega postopka zaradi zadostitve tehničnim karakteristikam v svojih ponudbah ponuditi blago, kot so ga navedli v prijavi v I. fazi omejenega postopka.
Državna revizijska komisija poudarja, da naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Glede na to, da med strankama ni spora o tem, da je vlagatelj v II. fazi predmetnega postopka ponudil drugo vrsto blaga oziroma izdelke drugega dobavitelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, saj le-ta ni izpolnil vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je bilo potrebno navedbe vlagatelja v tem delu zavrniti kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija ob tem še ugotavlja, da sicer nobenega od obeh vlagateljevih očitkov ni mogoče šteti za utemeljenega, da pa naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljevo pritožbo zavrgel. Institut pritožbe je namreč možen v primeru neizpolnjevanja procesnih predpostavk ponudnikov za vložitev zahtevka za revizijo, ki sta aktivna legitimacija in pravočasnost vloženega zahtevka za revizijo (13. člen ZRPJN). Glede na to, da je vlagatelj za II. fazo omejenega postopka pravočasno uveljavljal pravno varstvo ter mu ni mogoče odreči aktivne legitimacije, bi naročnik ob dejstvu, da je prva revizijska navedba formalno prepozna, druga pa neutemeljena, moral zavrniti vlagateljev zahtevek za revizijo in ne zavreči pritožbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.07.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- BIOMEDIS M.B.d.o.o., Slokanova 12, Maribor
- Mikro+Polo d.o.o.,Lackova 78, Maribor
- Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, Maribor
- Kemofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana
- IASON Labormedizin GesmbH.&CoKG, Feldkirchner Strasse 4, Graz-Seiersberg
- Genos d.o.o., Trg OF 14, Ljubljana
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana