018-208/2005 Ministrstvo za zdravje - umik

Številka: 018-208/05-33-1713

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele, kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo obvezilnega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.07.2005

ODLOČILA

Postopek revizije postopka javnega razpisa za dobavo za obvezilnega materiala, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 57-58, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14704/04, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po omejenem postopku ter po sklopih za obvezilni material, v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pod številko objave Ob-16347/04, ter v Uradnem listu RS, št 74, z dne 09.07.2004, pod številko objave Ob-18934/04, pa je objavil podaljšanje roka in obdobja ter popravek tega javnega razpisa.

Vlagatelj je dne 27.06.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga naročniku, da ponovno ovrednoti in oceni ponudbe vseh preostalih ponudnikov, ki so bile ocenjene kot pravilne ter v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 17 in odpravi oziroma spremeni Spremembo obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo obvezilnega materiala za sklop 17 in sklop 19, številka 5020-8/2004-146, z dne 02.06.2005.

Vlagatelj je dne 15.07.2005 na Državno revizijsko komisijo vložil obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika. V obvestilu vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik dne 27.06.2005 prejel zahtevek za revizijo, o katerem mora skladno z določbo 16. člena ZRPJN odločiti v roku 15 dni. V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zaključuje, da je zadnji dan, ko bi moral naročnik odločiti o zahtevku 12. 07.2005, da je 17.07.2005 zadnji dan, ko bi moral vlagatelj prejeti naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo ter, da odločitve o zahtevku za revizijo do navedenega roka zagotovo ne bo prejel, saj je ni prejel na dan 15.07.2005. Vlagatelj še navaja, da je dne 15.07.2005 od naročnika prejel elektronsko sporočilo, da bo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 19.07.2005, vendar je iz previdnosti vložil obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 19.07.2005 naročniku in Državni revizijski komisiji posredoval obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, v katerem sporoča, da revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo ne bo nadaljeval in v ta namen preklicuje obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika, z dne 15.07.2005. Vlagatelj pojasnjuje, da je dne 19.07.2005 po pošti prejel sklep naročnika številka 5020-8/2004-146, s katerim je naročnik vlagateljevemu zahtevka za revizijo v celoti ugodil.

Določba 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija na podlagi pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek revizije ustavi.

Državna revizijska komisija je dne 20.07.2005 prejela vlagateljevo obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, zato je skladno z določbo 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN predmetni revizijski postopek ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27.07.2005
Predsednik senata:
FranciKodela,univ.dipl.prav. član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije,
Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana