018-208/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-208/05-33-1717

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele, kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo obvezilnega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.07.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se kot prepozen zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 57-58, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14704/04, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po omejenem postopku ter po sklopih za obvezilni material, v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pod številko objave Ob-16347/04, ter v Uradnem listu RS, št 74, z dne 09.07.2004, pod številko objave Ob-18934/04, pa je objavil podaljšanje roka in obdobja ter popravek tega javnega razpisa.

Dne 21.03.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-146.

Vlagatelj je skladno z določbo drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) dne 31.03.2005 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 21.03.2005.

Naročnik je dne 25.04.2005 izdal obrazloženo obvestilo št. 5020-8/2004-146, v katerem pojasnjuje razloge, zakaj vlagateljeva ponudba ni bila izbrana za posamezne sklope, katerega je vlagatelj, kot je razvodno iz poštne povratnice prejel 26.04.2005.

Vlagatelj je dne 06.05.2005 naročniku poslal dopis, v katerem ga opozarja, da je veljavnost ponudbe potekla z dne 03.05.2005 in s tem z dne 04.05.2005 tudi veljavnost bančne garancije, zato naročnik nima pravice sklepati pogodbe s ponudniki, katerim je bila priznana sposobnost po poteku veljavnosti ponudbe in bančne garancije.

Vlagatelj je dne 15.06.2005 vložil dopis, v katerem ponovno opozarja naročnika, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne razpolaga z veljavnimi ponudbami, zato je naročnik dolžan, skladno z določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ponudbo ki ne izpolnjuje pogojev zavrniti.

Vlagatelj je dne 17.06.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v 14. členu Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo "Vrsta finančnih zavarovanj" določil, da morajo ponudniki svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1.000.000,00 SIT, katere trajanje je 1 dan več od datuma določenega za veljavnost ponudb, to je 04.05.2005. V nadaljevanju vlagatelj navaja primere za vnovčitev bančne garancije za resnost ponudbe, kot jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj navaja, da je naročnik v 3. točki 6. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo določil, da je pravilna ponudba tista, kateri bodo kandidati priložili zahtevane dokumente, med drugim "finančno zavarovanje iz prvega odstavka 14. člena te razpisne dokumentacije". Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik v 16. členu Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo za veljavnost ponudbe določil do dne 03.05.2005. Vlagatelj dodaja, da je vlagatelj dne 21.03.2005 zahteval dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila ter da dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila še ni prejel. Vlagatelj predlaga, da se predmetni javni razpis razveljavi in izvede nov postopek ter zahteva povračilo stroškov, nastalih z revizijo, priglašenih v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 21.06.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Naročnik navaja, da je dne 20.06.2005 prejel zahtevek za revizijo vlagatelja vloženega po pooblaščenem zastopniku. Naročnik pojasnjuje, da je dne 25.03.2005 izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, katerega je vlagatelj prejel dne 26.03.2005. Vlagatelj je dne 31.03.2005 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, ki ga je naročnik izdal 25.04.2005, vlagatelj pa prejel 26.04.2005. Naročnik navaja, da vlagatelj ni zahteval dodatnih obrazložitev na prejeto obrazloženo obvestilo, z dne 25.04.2005, niti ni vložil revizijskega zahtevka v zakonsko določenem 10 dnevnem roku, ki je potekla z dnem 06.05.2005, zato je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 23.06.2005), je naročnik z dopisom, z dne 01.07.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 07.07.2005 vlagatelju poslala dopis, v katerem ga je pozvala, da se opredeli do zahteve za dodatno obrazložitev, z dne 31.03.2005, obrazloženega obvestila št. 5020-8/2004-146, z dne 25.04.2005 in povratnice obrazloženega obvestila, z dne 26.04.2005 ter dopisa vlagatelja naročniku, z dne 06.05.2005. Odgovor na dopis je vlagatelj posredoval dne 13.07.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj je skladno z določbo drugega odstavka 78. člena ZJN-1 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila. Določba navedenega člena določa, da od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z določili ZRPJN. Zahtevek za revizijo se skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Skladno z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN se zahtevek za revizijo, ki je vložen prepozno, zavrže s sklepom.
Navedeni desetdnevni rok predstavlja subjektivni rok, saj se le-ta prične teči od dneva prejema ali seznanitve o odločitvi o dodelitvi naročila, priznanju sposobnosti oziroma od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila . Po preteku desetih dni od prejema ali seznanitve z odločitvijo o dodelitvi naročila oziroma dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, oziroma priznanju sposobnosti ugasne pravica vložitve zahtevka za revizijo (prekluzivni rok).
Po vpogledu v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dne 26.04.2005 prejel obrazloženo obvestilo št. 5020-8/2004-146, z dne 25.04.2005. Skladno z določbo 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, se v rok, če je rok določen v dnevih, ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan, je v predmetnem postopku oddaje naročila pričel rok za vložitev zahtevka teči z dne 27.04.2005 in se je iztekel na dan 06.05.2005. Glede na to, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil dne 17.06.2005, že po preteku desetdnevnega roka od prejema obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, je Državna revizijska komisija sledila ugotovitvam naročnika, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno in ga je skladno 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 27.07.2005

Predsednik senata:
FranciKodela,univ.dipl.prav. član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije,
Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana