018-205/2005 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Številka: 018-205/05-31-1625

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo čistil in higienske konfekcije, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Harper d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.7.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Vlagatelj je dolžan naročniku povrniti stroške, nastale v postopku revizije, v znesku 66.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je ponudnike z dopisom, z dne 12.5.2005, povabil k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti: čistila in higienska konfekcija.

Naročnik je dne 30.5.2005 izdal obvestilo o oddaji naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega izbral ponudnika EGO TEAM d.o.o., Parmova 41, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 1.6.2005, prosil za posredovanje internega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti. Naročnik je vlagatelju z dopisom, z dne 6.6.2005, posredoval spletna naslova, na katerih si lahko ogleda Pravila FF in Računovodska pravila FF ter kontaktno osebo, v primeru da bi vlagatelj želel vpogledati v interne akte pri naročniku.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 8.6.2005, v katerem zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila male vrednosti in povrnitev plačane revizijske takse, saj meni, da je bil postopek oddaje naročila izveden nezakonito. Vlagatelj navaja, da je po vpogledu v Pravila FF in Računovodska pravila FF ugotovil, da ne prvi ne drugi ne predstavljata notranjega pravila naročnika za oddajo naročil male vrednosti, kot ga opredeljuje 125. člen Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), niti ne vsebujeta določb, ki bi temeljile na Uredbi o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/2004; v nadaljevanju: Uredba). Vlagatelj izraža prepričanje, da naročnik predmetnega postopka oddaje naročila male vrednosti ni izpeljal v skladu z zakonskimi, podzakonskimi ter internimi pravili, saj naj slednjega naročnik sploh ne bi imel. Vlagatelj navaja kot sporna tudi merila, in sicer, da naročnik za merilo "kvaliteta izdelka" ni določil nikakršnih kriterijev, ki bi uporabo navedenega merila objektivizirali, zaradi česar le-to omogoča povsem subjektivno oceno naročnika.

Naročnik je dne 23.6.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da je interni akt naročnika za oddajo javnih naročil male vrednosti, skladen s 125. členom ZJN-1 in z določili Uredbe, izdal upravni odbor Univerze v Ljubljani in da le-tega naročnik uporablja v postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti. Naročnik poudarja, da je bil vlagatelj v dopisu pozvan, da si lahko interne akte naročnika ogleda tudi v njegovih prostorih, pa tega ni storil. Naročnik ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe, povezane z merili za ocenjevanje v konkretnem postopku, prepozne v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN, saj bi moral vlagatelj takšne pomisleke uveljavljati že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.
Naročnik zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini 500 odvetniških točk za sklep o reviziji ter 100 odvetniških točk za sestanek in konferenco s stranko, z 20% DDV, v skupnem znesku 79.200,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.6.2005, naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 4.7.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, temveč po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1, sprejeti notranji predpis o oddaji tovrstnih naročil (125. člen ZJN-1).

Glede na navedbo vlagatelja, da naročnik konkretnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti ni izpeljal skladno z zakonskimi in na njih temelječimi predpisi, je Državna revizijska komisija ugotavljala obstoj naročnikovega notranjega predpisa o oddaji javnih naročil male vrednosti. Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je Upravni odbor Univerze v Ljubljani (t.j. naročnik) dne 2.6.2004, na podlagi 125. člena ZJN-1 ter v skladu z Uredbo, sprejel Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: Navodilo). Državna revizijska komisija glede na ugotovljeno dejstvo opozarja, da iz spisovne dokumentacije ni razvidno, da naročnik v konkretnem postopku ne bi ravnal v skladu z določili 125. člena ZJN-1. Ker hkrati vlagatelj ni konkretiziral drugih morebitnih naročnikovih nezakonitosti oziroma kršitev (pač pa je le pavšalno zapisal, "da naročnik zadevnega postopka ni izpeljal skladno z obvezujočimi predpisi"), kot bi to moral storiti na podlagi pravil o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. št. 26/1999, 96/2002; 7., 212. člen in naslednji, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), gre njegove navedbe s tem v zvezi zavrniti kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na merilo "kvaliteta izdelka", ugotavlja, da so v smislu določil ZRPJN formalno prepozne in jih iz tega razloga vsebinsko ni več mogoče obravnavati. V skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN namreč vlagatelj po prejemu odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Navedeno zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, ko se z njo seznani, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša obenem preprečiti tudi morebitne pravne situacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel v postopku korist.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval povrnitev stroškov, ki jih je imel zaradi vloženega zahtevka za revizijo, v višini 79.200,00 SIT. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, ima naročnik kot uspešna stranka v postopku pravico do povračila stroškov, ki jih je imel v predmetnem postopku revizije (smiselno po tretjem in četrtem odstavku 22. člena ZRPJN), in sicer v višini 500 odvetniških točk z 20% DDV, kar skupaj znese 66.000,00 SIT. Stroške za sestavo sklepa o zahtevku za revizijo je Državna revizijska komisija naročniku priznala skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03). Višja stroškovna zahteva naročnika se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.7.2005

mag. Metka Cerar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- EGO TEAM d.o.o., Parmova 41, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana