018-217/2005 JKP Žalec d.o.o.

Številka: 018-217/05-34-1806

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga za vzdrževanje in gradnjo javnih vodovodnih sistemov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Zagožen d.o.o., Proizvodno in trgovsko podjetje za zunanji vodovod in kanalizacijo, Cesta ob železnici 3, Žalec (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.08.2005

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v sklepu, št. JN BL 01/2004, o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 23.11 2004.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.08.2004 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, v Uradnem listu RS, št.95/2004, z dne 27.08.2004, pod številko objave Ob - 22634/04, pa objavil javni razpis za dobavo blaga za vzdrževanje in gradnjo javnih vodovodnih sistemov. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument z dne 05.10.2004), je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Dne 23.11.2004 je naročnik izdal sklep, št. JN BL 01/2004, o izbiri najugodnejšega ponudnika, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, datiranim dne 01.11.2004 (pravilno: 01.12.2004), na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev naročnikovega sklepa, št. JN BL 01/2004, o izbiri najugodnejšega ponudnika. Dodatno obrazložitev je naročnik posredoval z dokumentom, št. JN BL 01/2004, z dne 10.12.2004.

Z vlogo, datirano z datumom 16.12.2004, ki jo je naročnik prejel dne 20.12.2004, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja več kršitev, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj tako navaja, da je izbrani ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, saj so cene ponujenih izdelkov nižje od nabavne vrednosti le-teh; izbrani ponudnik naj bi ponudil dumpinške cene, s čimer je bil kršen 53. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj dalje opozarja, da nekateri od izdelkov, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, niso v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, kar bi naročnik moral preveriti (kršitev 34. člena ZJN-1). Kot naslednjo kršitev vlagatelj navaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika po merilu "dežurna služba" ocenjena z desetimi točkami, čeprav izbrani ponudnik ob obisku naročnika ni imel na zalogi zahtevanega materiala. Vlagatelj dalje izpostavlja, da ni prejel zapisnika o odpiranju ponudb, čeprav bi mu ga naročnik moral posredovati (kršitev 75. člena ZJN-1). Kot slednje vlagatelj navaja še, da je izbrani ponudnik predložil zavajajoče podatke glede izpolnjevanja zahtev iz obveznih pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, saj izbrani ponudnik nima poravnanih obveznosti do dobaviteljev, kar vlagatelj dokazuje z izjavo svojega poslovnega partnerja.

Naročnik je z dopisom, št. JN BL 01/2004, z dne 23.12.2004, zahtevek za revizijo odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-328/04-35-2409, z dne 27.12.2004, odločila, da mora o zahtevku za revizijo, skladno s16. členom ZRPJN, odločiti naročnik.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil z dokumentom, z dne 07.01.2005, poimenovanim kot "Zahtevek za revizijo postopka", iz katerega izhaja, da zahtevku za revizijo ni ugodil.

Ker naročnik tudi z navedenim sklepom še vedno ni meritorno odločil o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-21/05-34-140, z dne 17.01.2005, ponovno odločila, da mora o zahtevku za revizijo, skladno s 16. členom ZRPJN, odločiti naročnik.

Naročnik je dne 11.02.2005 izdal sklep, št. JN BL 01/2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Iz obrazložitve naročnikovega sklepa izhaja, da je slednji meritorno odločil o štirih od očitanih petih kršitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Glede očitane kršitve, da je izbrani ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, je naročnik navedel, da je izdelal primerjalno analizo med ponudbenimi cenami vseh ponudnikov ter da meni, da je izbrani ponudnik v okviru priprave celotne ponudbe sprejel z določitvijo cen za posamezne artikle poslovno odločitev. Glede vsebine tehnične dokumentacije je naročnik navedel, da noben ponudnik ni v ponudbeni dokumentaciji predložil dokazil o ustreznosti blaga (atesti, certifikati, prospekti) za vse skupine blaga, ki je predmet razpisa. Naročnik bo od izbranega ponudnika pred podpisom pogodbe zahteval predložitev dokazil o ustreznosti za vse skupine blaga ter v kolikor bo ugotovil, da dokazila ne ustrezajo vsem njegovim zahtevam, bo zaradi predložitve zavajajočih podatkov razveljavil sklep o izbiri. Glede kršitve pri preverjanju izvajanja dežurne službe je naročnik navedel, da so se vsi ponudniki v času, ki ga je naročnik opredelil za dežurno službo, odzvali na telefonski poziv ter so imeli zahtevani material na razpolago v času dežurne službe. Rok dobave materiala 2 uri, ki je bil naveden v zapisniku za preverjanje dežurne službe, v razpisni dokumentaciji ni bil posebej določen, zaradi česar lahko pri vrednotenju ponudb uporablja le tista merila, ki so bila vnaprej javno objavljena in določena v razpisni dokumentaciji. Zapisnik o odpiranju ponudb pa je naročnik že poslal vlagatelju (v prilogi obrazložitve sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika).
Glede revizijske navedbe o zavajajočih podatkih, ki naj bi jih predložil izbrani ponudnik, pa je naročnik navedel: "V prilogi dopisa ste nam posredovali izjavo podjetja GRATEL d.o.o., z dne 16.12.2004, o neporavnanih obveznostih s strani izbranega ponudnika. Pri tem niste navedli podatka o višini zapadlih obveznosti. Za mnenje smo zaprosili Ministrstvo za finance - Urad za javna naročila. V telefonskem pogovoru so nam pojasnili, da se lahko navedeni podatek preverja samo v okviru postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ponudnik je v razpisni dokumentaciji podal pisno izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, ki jo po mnenju Urada naše podjetje, kot naročnik, ne more ovreči, ampak se lahko preveri v ustreznem dokaznem postopku.".

Vlagatelj je z vlogo, z dne 14.02.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V zahtevi za nadaljevanje postopka je vlagatelj podal tudi revizijski predlog tako, da je predlagal razveljavitev odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ter dodelitev javnega naročila njemu, ki bi moral na osnovi meril dobiti največje število točk in biti izbran kot najugodnejši ponudnik.

Državna revizijska komisija je ponovno ugotovila, da naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, saj se do dela revizijskega zahtevka, ki se nanaša na zatrjevano predložitev zavajajočih podatkov s strani izbranega ponudnika, ni meritorno opredelil. Državna revizijska komisija je zato s sklepom, št. 018-69/05-34-580, z dne 17.03.2005, odločila, da mora naročnik v skladu s 16. členom ZRPJN odločiti tudi o delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na zatrjevano predložitev zavajajočih podatkov s strani izbranega ponudnika.

Naročnik je pri podjetju PLUS REVIZIJA, d.o.o. dne 29.03.2005 naročil revizijo izjave izbranega ponudnika glede poravnanih obveznosti z dne 29.09.2004, ki je bila predložena kot sestavni del ponudbene dokumentacije v smislu točke 4.2., podtočka 15 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.05.2005, obvestil Državno revizijsko komisijo, da je od naročnika dne 16.05.2005 prejel poročilo o izvedbi revizije pri izbranem ponudniku ter navedel vsebino tega poročila. Vlagatelj je ponovno zahteval razveljavitev sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ker najugodnejši ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, saj na dan 30.09.2004 ni imel poravnanih vseh zapadlih obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov, kar je razvidno iz poročila o izvedbi revizije pri izbranem ponudniku. Vlagatelj je ponovil revizijski zahtevek, da se kot dobavitelja za predmetno javno naročilo izbere naslednji najugodnejši ponudnik na razpisu JN BL 01/2004.

Naročnik je z dopisom, št. JN BL 01/2004, z dne 10.06.2005, posredoval Državni revizijski komisiji na njeno zahtevo na podlagi 34. člena ZRPJN podatke o odgovorni osebi naročnika in naročniku. Hkrati je Državno revizijsko komisijo obvestil, da je dne 29.03.2005 pri podjetju PLUS REVIZIJA d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana, naročil izvedbo revizije poslovanja pri izbranem ponudniku v zvezi s priloženo izjavo ponudnika (poglavje 19) v okviru razpisne dokumentacije, ki ga je prejel dne 08.04.2005 in ga že posredoval izbranemu ponudniku in vlagatelju; poročilo je priložil dopisu. Naročnik je podal kratek pregled dosedanjih aktivnosti pri oddaji predmetnega javnega naročila in predlagal,da v skladu s 16. členom ZRPJN v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

Ker naročnik ni odločil o zahtevku za revizijo skladno s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-69/05-34-580, z dne 17.03.2005, je vlagatelj z dopisom, z dne 07.07.2005, ponovno zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo in o tem obvestil tudi naročnika.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. NVD - 896/2005-1556, z dne 08.07.2005, pozvala naročnika k odstopu celotne dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, št. JN BL 01/2004, z dne 12.07.2004, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Ker naročnik Državni revizijski komisiji ni posredoval razpisne dokumentacije, ga je le-ta z dopisom, št. 018-217/05-1704, z dne 25.07.2005, zaprosila za dostavo le-te, ki jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 27.07.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim odstavkom 16. člena in tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v tem revizijskem postopku presojala vse vlagateljeve navedbe.
Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil nenormalno nizke, dumpinške cene ter da bi bilo potrebno ugotoviti, ali je namerno znižal cene nekaterim izdelkom, za katere je vedel, da jih naročnik do sedaj ni potreboval in jih tudi v prihodnje ne bo potreboval; s tem je bil kršen 53. člen ZJN-1. Državna revizijska komisija ugotavlja, da 53. člen ZJN-1 v prvem odstavku določa: "Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno ali v elektronski obliki zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumne rok, ki ni daljši od 20 dni.". Iz citiranega besedila zakona je razvidno, da zakon obvezuje naročnika, da mora od ponudnika, ki ponudi nizko ponudbeno ceno, zahtevati obrazložitev te cene, pri čemer morata biti izpolnjena dva pogoja: 1)ponudbena cena mora biti neobičajno nizka, 2)naročnik mora biti odločen zavrniti ponudbo zaradi neobičajno nizke cene. Določba zakona se torej nanaša na primere, ko želi naročnik ponudbo zaradi nizke cene zavrniti, ker ocenjuje, da je ponudbena cena nerealna in ne omogoča kakovostne izvedbe javnega naročila, ali cena ni bila v celoti oblikovana z zahtevami razpisne dokumentacije. V tem primeru mora naročnik v fazi ocenjevanja ponudb preveriti ustreznost ponudbene cene in od ponudnika zahtevati obrazložitev elementov cen, za katere ocenjuje, da so neobičajno nizke. Iz tega sledi, da citirana določba zakona ščiti ponudnika, ki zaradi izvirnosti, racionalnosti in ekonomičnosti poslovanja ali drugih objektivnih razlogov nudi konkurenčno ponudbeno ceno. Nizka cena je namreč eden najbolj bistvenih kriterijev za konkurenčnost ponudbe v postopkih oddaje javnih naročil. Pravo načelno ne prepoveduje neobičajno nizkih cen in odločitev prepušča gospodarskim zakonitostim ter poslovnim odločitvam naročnikov v cilju izbire konkurenčne ponudbe. Zakon tudi ne določa, katere cene je treba šteti za neobičajno nizke in odločitev o tem prav tako prepušča naročnikom ter njihovi presoji pri analiziranju ponudbenih cen. V zvezi z revizijsko navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik ponudil neobičajno nizko ponudbeno ceno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik te cene ni štel kot neobičajno nizke in ni nameraval zavrniti njegove ponudbe iz tega razloga, zato od izbranega ponudnika ni zahteval obrazložitve njegove cene oziroma ni izvedel postopka, kot ga določa 53. člen ZJN-1.
Hkrati je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ni navedel, za katere izdelke je izbrani ponudnik znižal cene tako, da je po njegovem mnenju ponudil neobičajno nizko ponudbeno ceno, zato Državna revizijska komisija njegove revizijske navedbe ni mogla preverit. ZRPJN namreč v 4. točki tretjega odstavka 12. člena določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti kršitve, v 5. točki pa določa, da mora navesti dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Vlagatelj ni izpolnil citiranega zakonskega določila, saj ni konkretno navedel, za katere izdelke je izbrani ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, oziroma kateri so tisti izdelki, ki jih naročnik ni ali ne bo potreboval, torej svoje revizijske navedbe ni dokazal.
Glede vlagateljevega očitka o kršitvi 34. člena ZJN-1, ker nekateri izdelki izbranega ponudnika (npr. vodomerni termo jašek, termo jašek za reducirni ventil, â??) niso v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije oziroma opisom v popisu blaga in je vlagatelj nudil drugačne izdelke slabše kvalitete, kar bi moral naročnik preveriti (katalogi proizvajalcev s tehničnimi opisi), je Državna revizijska komisija najprej preverila, kakšna dokazila oziroma dokumentacijo je zahteval naročnik od ponudnikov. V razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik v točki 4.2., kjer je opredelil, katero dokumentacijo mora vsebovati ponudbena dokumentacija, da bo ponudba pravilna, v podtočki 23. navedel: "ostalo (dokazila, dopolnila, katalogi, prospekti, â??..)". Naročnik je torej v citirani zahtevi le okvirno navedel, da morajo ponudniki predložiti tudi kataloge in prospekte, svoje zahteve pa ni konkretiziral. Pri presoji vlagateljeve revizijske navedbe je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbeno dokumentacijo in ugotovila, da je izbrani ponudnik priložil v ponudbo prodajni katalog za vrsto ponujenega blaga (ventili, zasuni, spojke, hidrantiâ??.). Državna revizijska komisija pa se v zvezi s to revizijsko navedbo pridružuje mnenju naročnika v sklepu, št. JN BL 01/2004, z dne 11.02.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, kjer je navedel, da noben ponudnik ni v ponudbeni dokumentaciji predložil dokazil o ustreznosti blaga (atesti, certifikati, prospekti) za vse skupine blaga, ki je predmet razpisa (vlagatelj katalogov ali prospektov za ponujene izdelke v ponudbi ni predložil).

Ugotoviti je potrebno, da ima citirana zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 4.2., podtočki 23. značaj pogoja v skladu z 10. točko 3. člena ZJN-1. Pogoj pa je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, da se ponudba šteje za pravilno (13. točka 3. člena ZJN-1). Hkrati je treba ugotoviti, da navedena zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji ni bila dovolj jasno in koncizno določena, zato so jo ponudniki nedvomno razumeli različno. Izbrani ponudnik je za izpolnitev navedene naročnikove zahteve priložil ponudbi katalog za nekatere razpisane proizvode. Da je naročnik ta pogoj oblikoval nejasno, dokazuje tudi njegovo mnenje glede citirane revizijske navedbe v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da bo namreč pred podpisom pogodbe zahteval predložitev dokazil o ustreznosti za vse skupine blaga, med drugim ateste in certifikate, ki jih v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno zahteval. ZJN-1 v prvem odstavku 23. člena določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Zaradi pomanjkljivosti ponudbene dokumentacije, ki so posledica nejasne, ne dovolj natančne razpisne dokumentacije, pa ponudbe ni mogoče šteti za nepravilno.

Državna revizijska komisija je nadalje preverila navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik pri preverjanju dežurne službe ni imel zahtevanega blaga na zalogi, saj ga ni dostavil v roku 2 ur in je zato po tem merilu neupravičeno dobil 10 točk.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v toki 8. določil naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
1. ponudbena cena 60 %
2. rok plačila-izjava 10 %
3. rok dobave-izjava 5 %
4. dežurna služba-izjava se preveri 10 %
5. reference 5 %
6. certifikat sistema kakovosti 10 %
Način ocenjevanja ponudb po merilu "dežurna služba" je naročnik določil v točki 8.1.4. naslednje:
"Dežurna služba ima 10 % utež pri ocenjevanju ponudb. Merila za ocenjevanje so naslednja:
Dežurna služba (DA) R1 = 10 točk
Dežurna služba (NE) R1 = 0 točk
Naročnik bo v času od odpiranja do odločitve o izboru preverjal izvajanje dežurne službe!".

Izvajanje dežurne službe je naročnik izvedel dne 10.10.2004 in 13.10.2004. Iz zapisnikov o kontroli izvajanja dežurne službe je razvidno, da je naročnik določil vrste materiala, ki so mu ga morali ponudniki dostaviti v roku 2 ur. Kot sledi iz citiranih zapisnikov, je izbrani ponudnik imel vzpostavljeno dežurno službo, ni pa v določenem času 2 ur imel na zalogi vsega zahtevanega materiala, ampak je material dostavil naknadno, v času trajanja dežurne službe.
Državna revizijska komisija se glede revizijske navedbe, da je naročnik nepravilno ocenil ponudbo izbranega ponudnika po merilu "dežurna služba", pridružuje mnenju naročnika v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, dne 11.02 2005, da je pri vrednotenju ponudb lahko uporabil le merila, določena v razpisni dokumentaciji. Četrti odstavek 50. člena ZJN-1 namreč določa, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena.ter ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji za merilo "dežurna služba" določil, da bo ponudbe po tem merilu ocenjeval tako, da jim bo dodelil 10 točk, če bodo ponudniki imeli v določenem času organizirano dežurno službo in 0 točk v primeru, če dežurne službe ne bodo imeli, je bil dolžan ta način uporabiti pri vrednotenju ponudb. Naročnik je sicer imel pravico, da je preveril, ali imajo ponudniki v določenem času na razpolago zahtevani material, ponudbe pa je smel oceniti le na osnovi dejstva, ali ima posamezni ponudnik organizirano dežurno službo ali ne. Ker je imel izbrani ponudnik organizirano dežurno službo, je naročnik po merilu "dežurna služba" njegovo ponudbo pravilno ocenil, ko mu je dodelil 10 točk.

Državna revizijska komisija je pri presoji vlagateljeve revizijske navedbe, da je naročnik kršil 75. člen ZJN-1, ker mu ni dostavil zapisnika o odpiranju ponudb, ugotovila, da naročnik zapisnika ni pravočasno dostavil vlagatelju, ampak mu ga je poslal šele dne 10.12.2004, kot prilogo obrazložitve sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. ZJN-1 v 75. členu določa, da mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb najkasneje v treh dneh poslati zapisnik ponudnikom, ki so oddali ponudbe. V predmetnem postopku je bilo odpiranje ponudb dne 05.10.2004, naročnik pa je zapisnik o odpiranju ponudb posredoval vlagatelju šele na njegovo zahtevo, dne 10.12.2004. Vlagateljeva revizijska navedba o kršitvi zakona je zato v tem delu utemeljena, saj je naročnik s svojim ravnanjem evidentno kršil 75. člen ZJN-
1.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni imel poravnanih obveznosti do dobaviteljev in je v ponudbi predložil zavajajoče podatke glede izpolnjevanja zahtev iz obveznih pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Navedeni očitek vlagatelja se nanaša na naročnikov obvezni pogoj, da se šteje ponudba za pravilno, določen v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točki 4.2., podtočki 15. "izjava ponudnika glede poravnave zapadlih obveznosti". Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil obrazec citirane izjave z opombo "obvezna priloga", ki jo je izbrani ponudnik izpolnil z naslednjim besedilom: "Izjavljamo, da imamo na dan odpiranja ponudbe 05.10.2004 poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: DOBAVO BLAGA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO VODOVODNIH SISITEMOV objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2004, z dne 27.08.2004, pod št. Ob-22634/04.".
Izbrani ponudnik je citirano izjavo datiral dne 29.09.2004.
Kot dokaz o zavajajoči izjavi je vlagatelj predložil izjavo podjetja GRATEL d.o.o., Ptuj, z dne 16.12.2004, s katero navedeno podjetje izjavlja, da izbrani ponudnik podjetje VODOTEHNIK KM d.o.o. do njega nima poravnanih zapadlih obveznosti.

Naročnik o očitku vlagatelja, da izbrani ponudnik ni imel poravnanih obveznosti do dobaviteljev, ni odločil, dostavil pa je tako vlagatelju kot Državni revizijski komisiji "poročilo o izvedbi revizije pri izbranem ponudniku", ki ga je na njegovo zahtevo dne 08.04.2005 izdelalo Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance PLUS REVIZIJA d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana. V citiranem poročilu je sicer napačno navedeno, da je revidirana izjava izbranega ponudnika o izpolnjevanju preteklih obveznosti (točka 4.2., podtočka 19. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki se nanaša na izpolnjevanje preteklih obveznosti do naročnika), vendar se poročilo vsebinsko pravilno nanaša na izjavo izbranega ponudnika glede poravnave zapadlih obveznosti (točka 4.2., podtočka 15. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).
PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana v poročilu uvodoma navaja, da je opravila vse postopke preveritve poravnave knjigovodsko izkazanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov izbranega ponudnika. Preveritev je bila opravljena na podlagi naročila naročnika za potrebe izdaje mnenja pooblaščenega revizorja po 6. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list, RS št.71/99). Preveritev je opravila v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 920, ki se nanaša na posle opravljanja dogovorjenih postopkov z namenom ugotoviti, ali so v poslovnih knjigah izkazane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov na datum 30.09.2004, poravnane. V poročilu je podana zlasti naslednja ugotovitev:
"a) V povezavi s točko 1 smo ugotovili, da je seznam vseh obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov v znesku 191.484.210,35 SIT pravilen in da je celoten znesek usklajen z ustreznimi konti v glavni knjigi.
b)V povezavi s točko 2 smo ugotovili, da je seznam vseh zapadlih obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov v znesku 39.617.198,66 SIT pravilen in da je celoten znesek usklajen z ustreznimi konti v glavni knjigi. Potrebno je poudariti, da je v znesku obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu zajeta obveznost do podjetja Gratel d.o.o., Ptuj v znesku 61.524.070,82 SIT in da ni obravnavana kot zapadla obveznost. Navedena obveznost je v postopku tožbe (VODOTEHNIK d.o.o. izkazuje do podjetja Gratel d.o.o., Ptuj na kontu terjatev 44.819.170,40 SIT na dan 30.9.2004).
c) V povezavi s točko 4 smo ugotovili, da so vse obveznosti iz seznama pod točko 2 evidentirane v poslovnih knjigah in da so do 5.10.2004 poravnane oziroma so v začetku postopka kompenzacije.
d) V povezavi s točko 5 smo za preizkušene obveznosti ugotovili, da so usklajene s terjatvami dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov (izjava odvetnika o medsebojnem sporu VODOTEHNIK d.o.o. - GRATEL d.o.o.).".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da "poročilo o izvedbi revizije pri izbranem ponudniku" nesporno dokazuje, da izbrani ponudnik na dan 30.09.2004 ni imel poravnanih vseh zapadlih obveznosti; neporavnane obveznosti so znašale 39.617.198,66 SIT . Poleg tega je imel izbrani ponudnik na dan 30.09.2004 neporavnane obveznosti do podjetja Gratel d.o.o., Ptuj v vrednosti 61.524.070,82 SIT in hkrati terjatev do tega podjetja v višini 44.819.170,40 SIT, torej presežek obveznosti v vrednosti 16.704.900,42 SIT, med subjektoma pa je bila v teku medsebojna tožba. Izbrani ponudnik je sicer v "izjavi ponudnika glede poravnave zapadlih obveznosti" navedel, da ima na dan odpiranja ponudb, dne 05.10.2004, poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev, česar pa "poročilo o izvedbi revizije pri izbranem ponudniku" ne dokazuje. Obratno. V poročilu so navedeni konkretni podatki glede obveznosti izbranega ponudnika le na dan 30.09.2004, medtem ko je za stanje obveznosti na dan 05.10.2004 zgolj navedba, da so te obveznosti poravnane oziroma so v začetku postopka kompenzacije. Navedena ugotovitev poročila, da so zapadle obveznosti "v začetku postopka kompenzacije", pa celo dokazuje, da te obveznosti niso v celoti poravnane. Iz citirane dikcije poročila zato ni mogoče zaključiti, da bi imel izbrani ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 05. 10.2004, ne glede na dejstvo, da poročilo celotne obveznosti do podjetja Gratel d.o.o., Ptuj izvzema iz obsega zapadlih obveznosti zaradi medsebojne tožbe. Iz opisanega stanja pa sledi, da je izbrani ponudnik v svoji izjavi glede poravnave zapadlih obveznosti dejansko dal zavajajoče podatke, zato je v tem delu zahtevek za revizijo utemeljen.

Ob zgoraj zapisanem je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik ni izpolnil enega izmed pogojev za ugotavljanje pravilnosti ponudbe, določenega v razpisni dokumentaciji, in sicer da ima ponudnik poravnane zapadle obveznosti. Pogoj pa je v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Ker ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje navedenega pogoja, določenega v razpisni dokumentaciji, je nepravilna (13.točka 3. člena ZJN-1). Naročnik bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno na podlagi 15. točke razpisne dokumentacije, kjer je eksplicitno zapisal, da bo kot nepravilne zavrnil vse ponudbe, pri katerih bo na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije, kot razlog za zavrnitev ponudbe pa je izrecno navedel tudi predložitev zavajajočih podatkov. V zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa določa ZJN-1 obvezno ravnanje naročnika v prvem odstavku 76. člena, na podlagi katerega mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse neprimerne, nesprejemljive ali nepravilne ponudbe.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj navedene obrazložitve ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu, št. JN BL 01/2004, o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 23.11 2004.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija napotke naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral pri ponovnem pregledu ugotavljati pravilnost ponudb in nepravilne ponudbe zavrniti.

Državna revizijska komisija o stroških ni odločala, ker jih vlagatelj ni priglasil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03.08.2005
Predsedniksenata: Franci Kodela, univ.dipl.prav.
ČlanDržavnerevizijskekomisijeVročiti:
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec
- Zagožen d.o.o., Proizvodno in trgovsko podjetje za zunanji vodovod in kanalizacijo, Cesta ob železnici 3, Žalec
- Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob železnici 1, Žalec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.