018-213/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-213/05-34-1765

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na je na podlagi je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05 v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje rednih pregledov objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB in na podlagi vloge, z dne 05.07.2005, ki jo je vložil vlagatelj Gradis skupina G, d.d., šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.07.2005

ODLOČILA

Razveljavi se naročnikov sklep, št 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005, s katerim je odločil, da se postopek oddaje javnega naročila za izvajanje rednih pregledov objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB razveljavi in ponovi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.02.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB". Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6403/05.

Dne 21.04.2005 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 347-07-8/2005), iz katere izhaja, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila je naročnik zapisal, da je bila (izmed dveh prispelih ponudb) ponudba izbranega ponudnika ekonomsko (naj)ugodnejša.

Z vlogo, z dne 26.04.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev podal z dokumentom, z dne 05.05.2005.

Dne 13.05.2005 je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in ponovno ocenjevanje ponudb, ter povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 347-07-8/2005, z dne 19.05.2005, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil tako, da je v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila in vlagatelju priznal stroške, ki so mu nastali v zvezi z revizijo v višini 364.000,00 SIT.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 24.05.2005, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je navedel, da ni zahteval razveljavitve celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, pač pa zgolj ponovno ocenjevanje ponudb.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-167/05-34-1292, z dne 07.06.2005, naročnikovo odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila razveljavila in naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti ponovno, in sicer v mejah le- tega, skladno z 2. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04 in 69/05; v nadaljevanju: ZPP).

Naročnik je o zahtevku za revizijo ponovno odločil s sklepom, št. 347-07-8/2005, z dne 15.06.2005, s katerim je le- tega zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 17.06.2005, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-192/05-34-1437, z dne 23.06.2005, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila in odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so mu nastali z revizijo, v višini 284.800,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 07.07.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 08.07.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer sklep št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005, in vlagateljevo vlogo o nadaljevanju revizijskega postopka (dokument z dne 05.07.2005).

Državna revizijska komisija je dne 25.07.2005 od naročnika zahtevala predložitev manjkajoče dokumentacije, in sicer (še) odločitev o oddaji naročila in vlagateljev zahtevek za revizijo (skupaj s potrdilom o plačilu revizijske takse).
Naročnik je dne 26.07.2005 Državno revizijsko komisijo obvestil, da ni izdal odločitve o oddaji naročila pač pa sklep št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005.

Kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005, je naročnik z le-tem postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavil in odločil, da mu mora vlagatelj povrniti preveč plačane stroške v višini 79.200,00 SIT. Naročnik je v predmetnem sklepu navedel, da je v skladu z odločitvijo Državne revizijske komisije, št. 018-192/05-34-1437, z dne 23.06.2005, ponovno preveril razpisno dokumentacijo in ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, zato se je v skladu z drugim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju. ZJN-1) odločil, da bo predmetni javni razpis ponovil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 05.07.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik, kljub jasnemu sklepu Državne revizijske komisije, št. 018-192/05-34-1437, z dne 23.06.2005, dne 29.06.2005 sprejel sklep, s katerim je naročnik (ponovno) razveljavil celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova trditev o tem, da ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, neresnična in napačna, pri čemer se sklicuje na naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-8/2005, z dne 21.04.2005. Vlagatelj še ugotavlja, da mu je bil naročnikov sklep št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005 posredovan z navadno poštno pošiljko, s čimer je naročnik kršil pravila o vročanju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Kot izhaja iz zgoraj navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavani zadevi že dvakrat odločala. S sklepom, št. 018-167/05-34-1292, z dne 07.06.2005, je razveljavila naročnikovo odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila in naročnika skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotila, da mora ponovno odločiti o zahtevku za revizijo (in sicer v mejah le- tega, skladno z 2. členom ZPP). Nadalje je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-192/05-34-1437, z dne 23.06.2005, ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-8/2005, z dne 21.04.2005 ter naročnika skladno z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN napotila, naj pred ponovnim ocenjevanjem ponudb preveri, ali je le-te na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije (sploh) možno oceniti. V obrazložitev takratne odločitev je Državna revizijska komisija še zapisala, da mora naročnik, v primeru, da ponudb ne bo mogel oceniti, ponoviti javni razpis in ponudnikom na njihovo zahtevo povrniti stroške, za katere bodo priložili dokazila (argumentacija drugega odstavka 25. člena ZJN-1).

Državna revizijska komisija je torej s sklepom št. 018-192/05-34-1437, z dne 23.06.2005, predmetni postopek vrnila v fazo primerjave in vrednotenja ponudb oz. v fazo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik bi tako moral ravnati v skladu z napotki iz prej navedenega sklepa Državne revizijske komisije in prispeli ponudbi bodisi ponovno oceniti (in sprejeti odločitev o oddaji naročila), bodisi ob ugotovitvi, da mu obstoječa razpisna dokumentacija ocenitve ponudb ne omogoča, ravnati v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1. Kljub jasno zapisanim napotkom Državne revizijske komisije pa naročnik le-tem ni sledil in ni sprejel odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ravno tako pa tudi ni ravnal v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1, pač pa je sprejel sklep, št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005, s katerim je predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavil v celoti in vlagatelja opozoril, da lahko v roku treh dni zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik torej formalno pravno gledano sploh ni sprejel odločitve o oddaji naročila (ravno tako tudi ni ravnal v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1), zoper katero bi lahko ponudnika (izbrani ponudnik in vlagatelj) vložila zahtevek za revizijo, odločitve naročnika, kot izhaja iz njegovega sklepa št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005, pa ZJN-1 ne predvideva. Takšno odločitev bi namreč naročnik lahko sprejel (šele) v primeru, če bi katerikoli od obeh sodelujočih ponudnikov (ali oba), zoper odločitev o oddaji naročila (oz. zoper naročnikovo odločitev, ki bi jo le-ta sprejel v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1), v skladu z 12. členom ZRPJN vložil zahtevek za revizijo.

Ker je naročnik ravnal v nasprotju z zgoraj navedenimi določili ZJN-1, je potrebno ugotoviti, da je njegov sklep, št. 347-07-8/2005, z dne 29.06.2005, nezakonit, zato ga je Državna revizijska komisija razveljavila.

Državna revizijska komisija opozarja naročnika, naj v nadaljevanju postopka, upošteva ugotovitve, kot izhajajo iz obrazložitve tega sklepa.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno odločiti kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 28.07.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
Odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana,
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana