018-218/2005 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, javni zavod

Številka: 018-218/05-32-1651

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Vesni Cukrov in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja DIW SERVICE, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Puhova ulica 15, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.7.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 326/05, z dne 23.6.2005.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v postopku revizije, v znesku 254.704,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4.5.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo storitev čiščenja prostorov Psihiatrične bolnišnice Vojnik v obdobju od 1.8.2005 do 31.7.2008 in javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.5.2005, pod številko objave Ob-13487/05.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 20.6.2005, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel 3 ponudbe.

Naročnik je dne 23.6.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 326/05, s katerim je ponudnike obvestil, da je na podlagi meril iz razpisne dokumentacije kot najugodnejšega izbral ponudnika ISS Servisystem d.o.o., Ptujska 95, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 24.6.2005 na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v dokumentacijo o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, kar mu je naročnik omogočil dne 30.6.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 29.6.2005, v katerem zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer strošek plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške odvetniškega zastopanja v višini 3000 odvetniških točk, materialne stroške v višini 40 odvetniških točk ter 20% DDV. Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo navaja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določbo 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj je oddal javno naročilo ponudniku, čigar ponudba naj bi bila nepravilna. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni v celoti in pravilno izpolnil obrazca ponudbeni predračun, kot je to naročnik zahteval v 13. členu razpisne dokumentacije, saj je na strani 5 ponudbenega predračuna polji "Uprava - skupaj" in "Vse površine, ki se oddajo v čiščenje skupaj" pustil prazni. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik s tem, ko ni izločil evidentno nepravilne ponudbe, kršil 76. člen ZJN-1.

Naročnik je dne 7.7.2005 izdal odločitev o zahtevku za revizijo, št. 370/05, s katerim je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je ob pregledu in analizi ponudb ugotovil, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do neskladja med drugim odstavkom 13. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in obrazcem predračuna, v katerem sta na 5. strani manjkali vrstici za vpis davka na dodano vrednost in skupne vrednosti predračuna. Naročnik ugotavlja, da so posledično vsi trije ponudniki obrazec predračuna izpolnili različno, vendar navaja, da prav zaradi nejasnosti v razpisni dokumentaciji nobene ponudbe ni zavrnil kot nepravilne.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.7.2005, naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ter priglasil stroške revizijskega postopka v višini 150 odvetniških točk + DDV za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je z dopisom, z dne 12.7.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija preverila, ali je izbrani ponudnik v svoji ponudbi izpolnil zahteve razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, natančneje v drugem odstavku 13. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal: "Ponudnik navede cene v ponudbenem predračunu. Navesti mora tudi skupno vrednost ponudbenega predračuna, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje ter prišteje davek na dodano vrednost". Iz obrazca predračuna je razvidno, da je naročnik v njem predvidel naslednje stolpce: naziv prostora, lokacija, namembnost, vrsta tlaka, pogostost čiščenja, m², cena na enoto in skupaj, in da je po vrsticah za posamezne skupine lokacij predvidel polje skupaj, ter na koncu vrstico vse površine, ki se oddajo v najem skupaj.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da le-ta obrazca predračuna ni izpolnil v celoti, temveč je polja, kjer naj bi bili seštevki cen za posamezne lokacije ter končni seštevek, pustil prazna. Nadalje je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da je obrazec predračuna dopolnil naročnik, tako da je izvedel manjkajoče računske operacije in vpisal seštevke, kar je predstavnik naročnika Državni revizijski komisiji v postopku pridobitve dodatnih pojasnil, dne 19.7.2005, prek telefaksirane izjave tudi potrdil.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je spričo navedenih pomanjkljivosti ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj ni podana v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija pri tem opozarja, da navedeno naročnikovo ravnanje predstavlja kršitev 54. člena ZJN-1, saj izpolnjevanje manjkajočih polj predračuna ne pomeni popravljanja morebitnih računskih napak v ponudbi (ki je naročniku glede na določbe ZJN-1 edino izrecno dovoljeno dejanje), temveč pomeni nedopusten popravek ponudbe.

Skladno z navedenim gre ugotoviti, da je naročnik v nasprotju z določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot pravilno in jo izbral kot najugodnejšo, zato je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi, naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila pa razveljaviti.

Glede na naročnikove ugotovitve o nejasnosti razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija naročnika skladno z določbo tretjega odstavka 23. člena ZRPJN opozarja, da lahko, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, postopa po določilu drugega odstavka 25. člena ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka revizije. Državna revizijska komisija je v skladu s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN stroške odmerila po priglašenih stroških skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), in sicer: 100.000,00 SIT za plačano revizijsko takso, za zahtevek za revizijo 1100 odvetniških točk s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20% DDV (skupaj 147.972,00 SIT), za sestavo zahteve za revizije 50 odvetniških točk s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20% DDV (skupaj 6.732,00 SIT), kar skupaj znese 254.704,00 SIT. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.7.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. iur.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- ISS Servisystem d.o.o., Ptujska 95, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana