018-210/2005 ZZZS popravni sklep

Številka: 018-210/05-31- 1615 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega in drugega odstavka 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 2/04) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik", v zvezi s sklepom, št. 018-210/05-31-1573, dne 14.07.2005

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-210/05-31-1573, z dne 12.07.2005, se spremeni tako, da se v izreku sklepa, za besedilom izreka doda vejica in besedilo: "za sklop A (fizično in tehnično varovanje na lokaciji Ljubljana)", tako da se po novem glasi:

"Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik", za sklop A (fizično in tehnično varovanje na lokaciji Ljubljana)."

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje FIT Varovanje Ljubljana, d.d., Mala ulica 1, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana dne 12.07.2005 sprejela sklep št. 018-210/05-31-1573.

V izreku sklepa Državne revizijske komisije št. 018-210/05-31-1573, z dne 12.07.2005, s katerim je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila je prišlo do očitne pisne napake, saj je bilo pomotoma izpuščeno besedilo "za sklop A (fizično in tehnično varovanje na lokaciji Ljubljana)".

Celoten izrek se tako po novem (pravilno) glasi:

"Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik", za sklop A (fizično in tehnično varovanje na lokaciji Ljubljana).".

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.07.2005
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- FIT Varovanje Ljubljana, d.d., Mala ulica 1, Ljubljana
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana