018-214/2005 Občina Sevnica

Številka: 018-214/05-33-1582

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata ter članice mag. Metke Cerar ko članice senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje WTE Wassertechnik Austria GmbH, EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf, ki ga zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.07.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se kot preuranjen zavrže.

2. Zahteva za povračilo stroškov se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, z dne 23.04.2004, pod številko objave Ob-10308/04 objavil mednarodni javni razpis za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija". Naročnik je predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 58-049237, z dne 23.03.2004 ter javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 80-068000, z dne 23.04.2004.

Naročnik je z dopisom, št. 35300-0043/1999, z dne 06.06.2005, ponudnike obvestil o (ponovni) razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila ter razveljavitev razpisa za izbor gradbenih del - Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija objavil v Uradnem listu RS, št. 56/2005, z dne 10.06.2005, pod številko objave Ob-16482/05.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 16.06.2005, v katerem navaja, da je naročnik nezakonito razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da v tem postopku 90 dnevni rok za mirno sporazumno rešitev spora, določen v PRAG ne pride (več) v poštev, ker je ta rok potekel že pred postopkom št. 018-107/05-33-743, ki se je vodil pred Državno revizijsko komisijo.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve naročnika, št. 35300-0043/1999, z dne 06.06.2005, o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija". Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov postopka, in sicer 2000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov ter takse v višini 400.000,00 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije do plačila.

Naročnik je z odločbo, št. 35300-0043/1999, z dne 27.06.2005, zahtevek za revizijo v celoti zavrnil ter zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov postopka. Naročnik navaja, da je pri odločitvi, da razveljavi postopek sledil določilom PRAG, ki v splošnem delu (točka 2.4.12. "Razveljavitev postopka izbire ponudnika") določa, da se razpis lahko razveljavi, med drugim (odstavek (e)), če so bile v postopku ugotovljene nepravilnosti, še posebej take, ki bi lahko omejevale pošteno konkurenco. Razlog razveljavitve postopka so bili članki v dveh časopisih, ki so namigovali, med drugim tudi na to, da je bil na podlagi komisije za ocenjevanje ponudb zaradi nepopolne ponudbe izločen najugodnejši ponudnik. Zato je Ministrstvo za finance, Centralno-finančna in pogodbena enota, kot institucija, odgovorna za pravilnost izvedbe postopkov javnega naročanja za projekte, sofinancirane s sredstvi Evropske unije, na naročnika poslala zahtevo, da se mora postopek javnega naročila zaključiti, kar pomeni razveljavitev postopka. V Navodilih ponudnikom (zvezek 1, sklop 1.1, poglavje E "Odpiranje in ocenjevanje ponudb", točka 25.6) je določeno, da po javnem odpiranju ponudb in pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom v nobenem primeru ne smejo biti razkriti kakršnikoli podatki bodisi o pregledovanju, pojasnjevanju, ocenjevanju, primerjanju ponudb ali odločitvah o izbiri najboljšega ponudnika. Z objavo člankov so bila ta pravila kršena, v primeru, da naročnik pri svojih odločitvah ne upošteva priporočil oziroma zahtev Ministrstva za finance, Centralno-finančne in pogodbene enote, lahko v končni fazi izgubi možnost dostopa do sredstev Evropske komisije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.04.2005 (datum ni pravilen, naročnik je dopis prejel dne 06.07.2005), naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj poudarja, da naročnik ni utemeljil, zakaj naj bi bilo kršeno načelo poštene konkurence ter ocenjuje ravnanje Ministrstva za finance, Centralno-finančne in pogodbene enote za arbitrarno, posledično pa je arbitrarno tudi ravnanje naročnika. Naročnik priglaša povračilo stroškov, in sicer 1500 točk za sestavo vloge ter 2% materialnih stroškov.

Naročnik je z dopisom, z dne 08.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo preuranjen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem postopku niso podane okoliščine, na podlagi katerih bi bilo potrebno zavzeti drugačno odločitev, kot jo je Državna revizijska komisija sprejela v zadevi, št. 018-33/05-33-312, z dne 10.02.2005, v kateri je zahtevek za revizijo, ker predhodno ni bil opravljen postopek mirnega reševanja spora (v skladu s pravilom iz 3. odstavka točke 2.4.12 v poglavju 2.4. Postopkovnika PRAG), zavrgla kot preuranjen.

Postopkovnik PRAG (glede na Finančni memorandum, s katerim sta se Komisija Evropske skupnosti in Republika Slovenija dogovorili o (so)financiranju omenjenega projekta, je v Aneksu III.1 določeno, da se postopek razpisa in izbire izvajalca omenjenega projekta izvede po pravilih, določenih v postopkovniku "Practical Guide to Phare ISPA and Sapard contract procedures") v poglavju 2.4. (Contract award procedures) pod točko 2.4.12 (Appeals) določa, da se lahko ponudnik, ki meni, da je bil zaradi napake ali nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila oškodovan, pritoži pri naročniku ter da mora naročnik na pritožbo odgovoriti v roku 90 dni od prejema zahtevka. šele v primeru, če je opisani postopek mirnega reševanja spora neuspešen, lahko ponudnik zahteva pravno varstvo v skladu s pravili nacionalne zakonodaje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni bil izpeljan poskus izvedbe postopka mirnega reševanja spora (v smislu točke 2.4.12. Postopkovnika "Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget in the context of external actions"), zato v obravnavanem primeru niso nastopile vse procesne predpostavke, ki omogočajo meritorno odločanje Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo. V skladu s procesnimi pravili, na podlagi katerih se vodi predmetni postopek oddaje javnega naročila, je za uveljavljenje pravice ponudnika do pravnega varstva skladno z nacionalnimi pravili (torej za vložitev zahtevka za revizijo na podlagi ZRPJN) potrebno, da naročnik in vlagatelj predhodno opravita postopek mirnega reševanja spora. Pravno varstvo po postopku, ki ga ureja ZRPJN, je torej predvideno (šele) v primeru, če naročnik in ponudnik nista uspela doseči sporazumne rešitve spora oziroma če naročnik v roku 90 dni ni odgovoril na vlagateljevo pritožbo. Procesna predpostavka za reševanje zahtevka za revizijo po ZRPJN v tem postopku je torej neuspešno izveden postopek mirnega reševanja med strankama oziroma potek 90 dnevnega roka, ki ga ima na voljo naročnik, da odgovori na vlagateljeve navedbe.

Državna revizijska komisija se ne strinja z vlagateljem, da je v tem postopku 90 dnevni rok za mirno sporazumno rešitev spora, določen v PRAG že potekel, saj je Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-107/05-33-743 zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila odločitev naročnika o razveljavitvi razpisa za izbor gradbenih del "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija", kot izhaja iz objave v Uradnem listu RS, št. 126-127/04 pod št. objave Ob-32360/04 in Ob-32361/04 oziroma dopisa naročnika št. 35300-0043/99, z dne 01.12.2004. Za meritorno odločanje Državne revizijske komisije o novem vlagateljevem zahtevku za revizijo je torej (znova) potrebno, da se izvede postopek mirnega reševanja spora, hkrati pa velja ugotoviti, da 90 dnevni rok od vlagateljeve vložitve zahtevka za revizijo, z dne 16.06.2005, tudi še ni potekel. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se zahtevek za revizijo kot preuranjen zavrže.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija pa je zahtevek za revizijo zavrgla, je bilo potrebno o stroških odločiti, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.07.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.