018-207/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-207/05-33-1586

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 40/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice Vesne Cukrov in predsednika dr. Aleksija Mužine, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "modernizacija ceste in sanacija usada na R3-704/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju", ter na podlagi pritožbe vlagatelja Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.07.2005

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.03.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 347-07-88/99 ter javni razpis "modernizacija ceste in sanacija usada na R3-704/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju" objavil v Uradnem listu RS, št. 30-31/2005, z dne 25.03.2005, pod št. objave Ob-8260/05. Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel tri pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 06.06.2005 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-88/99 iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, Maribor - vodilni partner in IPI d.o.o., Zgornje Negorje 35 d, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-88/99, prejel dne 09.06.2005 (razvidno iz priložene povratnice).
Vlagatelj je naročniku posredoval dopis "Ugovor zoper odločitev naročnika in vpogled v razpisno dokumentacijo", z dne 15.06.2005, iz katerega izhaja, da želi vlagatelj vpogledati v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, saj se ne strinja z odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila.

Kot izhaja iz zapisnika o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, št. 347-07-88/99, z dne 20.06.2005, je vlagatelj dne 20.06.2005 vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelju posredoval dopis, št. 347-07-88/99, z dne 20.06.2005, v katerem je navedel, da je dne 16.06.2005 prejel ugovor zoper odločitev naročnika ter ga hkrati pozval, da dopolni zahtevek za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je naročniku posredoval zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, z dne 20.06.2005, ki ga je naročnik prejel dne 21.06.2005. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja odstopanja ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika od zahtev razpisne dokumentacije ter ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ni bila popolna in jo je kot takšno šteti za nepravilno. Vlagatelj prav tako opozarja, da odločitev naročnika ni bila opremljena s pravnim poukom.

Vlagatelj je naročniku dne 29.06.2005 po faksu posredoval potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 347-07-88/99, z dne 29.06.2005 zavrgel. Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 16.06.2005 zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil ugovor ter da je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 20.06.2005 pozval, da dopolni zahtevek za revizijo v roku treh dni po prejemu poziva. Naročnik navaja, da je dne 21.06.2005 prejel dopolnjen zahtevek za revizijo, ki pa mu ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse, ki ga je vlagatelj predložil šele dne 29.06.2005. Naročnik zaključuje, da je na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgel, ker ga vlagatelj ni dopolnil v postavljenem roku. Naročnik je podal pravni pouk, kjer je navedel, da lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku treh dni po prejemu tega dopisa na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo z dne 04.07.2005. Vlagatelj navaja, da je dne 20.06.2005 naročniku posredoval zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila in dne 21.06.2005 tudi plačal takso za revizijo postopka. Vlagatelj navaja, da se nikakor ne more strinjati z ugotovitvijo naročnika, da zahtevka za revizijo ni dopolnil pravočasno, kljub naročnikovemu pozivu ter hkrati navaja, da naročnik sklepu s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel ni predložil nobenih dokazov s katerimi bi izkazoval resničnost svojih trditev. Vlagatelj poudarja, da ga naročnik v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN ni pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je vložil zahtevek za revizijo pravočasno in da se razveljavi sklep naročnika, št. 347-07-88/99, z dne 29.06.2005.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-207/05-33-1518, z dne 05.07.2005 od naročnika zahtevala vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila, ki jo je prejela dne 08.07.2005.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi celotne dokumentacije o oddaji javnega naročila in navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s drugo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena določa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prejela pritožbo, z dne 04.07.2005, v okviru tri dnevnega zakonskega roka za vložitev pritožbe, zato je pritožbo šteti za pravočasno.

Državna revizijska komisija je tako v nadaljevanju presojala ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v določenem roku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj na naročnika naslovil dopis "Ugovor zoper odločitev naročnika in vpogled v razpisno dokumentacijo", z dne 15.06.2005 ter da je naročnik na podlagi tega dopisa vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika (dne 20.06.20005) in ga hkrati dne 20.06.2005 z dopisom, št. 347-07-88/99 pozval, da dopolni zahtevek za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN. Upoštevajoč dejstvo, da je (edino) pravno sredstvo v postopku oddaje javnega naročila zahtevek za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljev dopis "Ugovor zoper odločitev naročnika in vpogled v razpisno dokumentacijo", z dne 15.06.2005, v skladu z ZRPJN (pravilno) obravnaval kot zahtevek za revizijo. Z navedenim dejstvom je bil seznanjen tudi vlagatelj, saj ga je naročnik z dopisom, v katerem je jasno navedel, da mu je vlagatelj dne 16.06.2005 poslal ugovor zoper odločitev, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj je bil tako seznanjen z dejstvom, da naročnik njegov "Ugovor zoper odločitev naročnika in vpogled v razpisno dokumentacijo", z dne 15.06.2005 obravnava kot zahtevek za revizijo in bi tako na podlagi naročnikovega poziva, k dopolnitvi zahtevka za revizijo, št. 347-07-88/99, z dne 20.06.2005, moral dopolniti "Ugovor zoper odločitev naročnika in vpogled v razpisno dokumentacijo" (ki ga je šteti za zahtevek za revizijo) v roku treh dni po prejemu naročnikovega poziva.

Kot izhaja iz priloženih povratnic je vlagatelj naročnikov poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel dne 21.06.2005, kar pomeni, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo vlagatelju iztekel dne 24.06.2005.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj naročniku posredoval dopis "Zahteva za revizijo postopka oddaje javnega naročila", z dne 20.06.2005, ki ga je (po vsebini) šteti za dopolnitev zahtevka za revizijo, vendar pa vlagatelj naročniku hkrati ni posredoval tudi potrdila o plačilu takse. Prav tako velja ugotoviti, da je vlagatelj dne 29.06.2005 naročniku po faksu posredoval potrdilo o plačilu takse.
V tretjem odstavku 12. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.".
V skladu z navedeno določbo je obvezna sestavina zahtevka za revizijo tudi potrdilo o plačilu takse. Kot je bilo že zgoraj ugotovljeno je vlagatelju zahtevek za revizijo dopolnil (z dopisom z dne 20.06.2005), vendar pa v roku za dopolnitev zahtevka za revizijo (ki je iztekel dne 24.06.2005), vlagatelj naročniku ni posredoval potrdilo o plačilu takse, ki je ena od obveznih sestavin zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je naročnik ravnal v skladu z ZRPJN, ko je na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN v zakonsko določenem roku. Glede na zapisano je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.07.2005

Jožef Kocuvan
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor
- Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljan