018-202/2005 DARS d.d.

Številka: 018-202/05-33-1591

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d., Koper, ki jih zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.07.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v sklepu o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, z dne 19.05.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 807.880,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.03.2005 sprejel sklep, št. 2005/00109, o začetku postopka oddaje javnega naročila za AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 26-28/05, z dne 18.03.2005, pod številko objave Ob-7711/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 55/2005, z dne 18.03.2005, pod št. objave 52826-2005.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 402-26/05-RPP-ŽP-109, z dne 03.05.2005, je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 19.05.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 27.05.2005, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Na naveden dopis mu je naročnik odgovoril z dopisom: Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v postopku oddaja javnega naročila AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10, z dne 03.06.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.06.2005, v katerem navaja, da v ponudbi Primorje d.d. Ajdovščina (ki je partner izbranega ponudnika) revizorjevo poročilo o poravnanih obveznostih, v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, Navodili za pripravo revizorjevega poročila, Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99 in 64/01; v nadaljevanju: Odredba) ter Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/2001; v nadaljevanju: ZRev-1), ni bilo podpisano.
Vlagatelj predlaga, naj se razveljavi odločitev o izbiri, vsebovana v sklepu o oddaji javnega naročila, z dne 19.05.2005 in se za najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja ter zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini 400.000,00 SIT (taksa), 3000 točk (sestava zahtevka za revizijo), 20% DDV ter materialne stroške v višini 3%, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je s sklepom, št. 402-30/05, z dne 23.06.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil njegovo zahtevo po povračilu stroškov. V zapisniku seje strokovne komisije z dne 17.06.2005, ki ga je naročnik posredoval vlagatelju kot obrazložitev sklepa o zavrnitvi, strokovna komisija navaja, da Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) med pogoji za priznanje sposobnosti mnenja pooblaščenega revizorja ne določa, prav tako pa določila Odredbe zavezujejo zgolj naročnika. Komisija dodaja, da je pri oceni nepodpisanega poročila revizorja izhajal iz dejstva, da je ponudnik Primorje d.d. Ajdovščina predložil dne 19.04.2005 podpisano originalno poročilo iste revizorske hiše in iste pooblaščene revizorke kot sestavni del ponudbe za nek drug javni razpis. Komisija ugotavlja, da je naročnik izbral ponudbo, ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, sicer z nepodpisanim mnenjem pooblaščene revizorke v ponudbi partnerja Primorje d.d. Ajdovščina, ki pa je bila za več kot 100 mio SIT cenejša od ponudbe vlagatelja.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 27.06.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov v višini 50 točk (za sestavo predmetnega dopisa) ter 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 01.07.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval pripravljalno vlogo, z dne 06.07.2005, katero je le-ta z dopisom, št. 018-202/05-33-1532, z dne 07.07.2005, posredovala naročniku.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-202/05-33-1531, z dne 07.07.2005, vlagatelja pozvala, naj dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o doplačilu takse v znesku 200.000 SIT ter naj posreduje originalna potrdila o plačilu takse v celotnem znesku, kar je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval dne 13.07.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik je v Navodilih ponudnikom (točka 5.1 (n)) kot enega izmed pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki ter za katerega morajo dostaviti dokazilo, s katerim dokažejo sposobnost za uspešno izvedbo del po pogodbi, zahteval mnenje pooblaščenega revizorja, katero mora izkazovati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik navedenega mnenja ne bo predložil pri ponudbah, katerih vrednost znaša več kot 50 mio SIT, bo njegova ponudba izločena kot nepravilna. Naročnik je razpisni dokumentaciji (5.1n - priloga 2) priložil Navodilo za pripravo revizorjevega poročila po 6. členu Odredbe, po katerem mora Poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi vsebovati tudi datum, naslov ter naziv revizorja, skladno z določilom 5.2 točke Navodil ponudnikom pa mora skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, za vsakega izmed njih vsebovati (tudi) dokazila glede sposobnosti iz točk 5.1 (a) do vključno (n).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na določilo točke 5.1 (n) Navodil ponudnikom, po kateri se (pod pogoji iz iste točke) zahteva predložitev poročila pooblaščenega revizorja, njegov obvezni sestavni del tudi podpis pooblaščenega revizorja kot osebe, ki je poročilo sestavila. Izhajajoč iz namena predložitve poročila pooblaščenega revizorja namreč samo tisto poročilo, ki ga je sestavil pooblaščeni revizor, potrjuje, da ima izvajalec pravočasno poravnane zapadle obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov oziroma poenostavljeno, da je sposoben izvesti javno naročilo. Odsotnost podpisa poročila pooblaščenega revizorja torej vzpostavlja dvom že v samo pravilnost oblike tega poročila, iz katerega ne more (nujno) izhajati, da ga je resnično sestavil pooblaščeni revizor kot oseba, ki ga je v smislu določila 6. člena Odredbe edina pristojna sestaviti, zato Državna revizijska komisija ne more presojati resničnosti njegove vsebine, ki naj se s podpisom potrjuje. Na enako stališče se je potrebno postaviti tudi v primeru, da bi bilo poročilo pooblaščenega revizorja podpisano, vendar s strani osebe, ki ni pridobila dovoljenja inštituta za opravljanje storitev revidiranja. Pravilnost stališča Državne revizijske komisije o navedenem vprašanju smiselno izhaja tudi iz določila prvega odstavka 24. člena ZRev-1, po katerem mora poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem sestaviti in podpisati pooblaščeni revizor.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da mnenje pooblaščenega revizorja, podano na podlagi poročila o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, v ponudbi ponudnika Primorje d.d., Ajdovščina, kot partnerja izbranega ponudnika, ni bilo podpisano. Navedeno je ugotovila tudi Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo tega ponudnika, iz katerega izhaja, da je mnenje pooblaščenega revizorja, z dne 26.04.2005, opremljeno z datumom, naslovom ter žigom družbe za revizijo, Revizijskega centra d.o.o., s strani pooblaščene revizorke T.M. pa ni podpisano. Glede na navedeno ter upoštevaje zgornje ugotovitve Državne revizijske komisije glede sestave in podpisa poročila pooblaščenega revizorja, Državna revizijska komisija povzema, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika (v delu, ki se nanaša na partnerja Primorje d.d., Ajdovščina) označil kot pravilno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 400.000,00 SIT. Za sestavo revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija kot potrebne stroške vlagatelju, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), priznala 3000 odvetniških točk, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife in za zahtevo za nadaljevanje postopka 50 točk ter 20% davek na dodano vrednost. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 807.880,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.07.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana
- Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
- GIZ Gradis, šmartinska 134a, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana