018-201/2005 JVI in VVZ Oš Sveta Ana

Številka: 018-201/05-32-1574

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za odvoz kuhinjskih organskih odpadkov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Letnik-Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4/a, Lenart v Slov. Goricah (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JVI in VVZ Oš Sveta Ana, Sveta Ana 14, Sveta Ana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.07.2005

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 7/2005, z dne 24.03.2005.

Obrazložitev

Dne 08.03.2005 je naročnik izdal zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti za odvoz kuhinjskih organskih odpadkov (cca. 10 l/dan). Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 7/2005, z dne 24.03.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje BIOTERA d.o.o., Cesta talcev 8, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 31.03.2005, v katerem navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev za opravljanje javnega naročila, saj mu veljavnost dovoljenja preteče prej, kot se izteče rok za dokončanje javnega naročila, zato bo izbrani ponudnik, če si novega dovoljenja ne pridobi, dejavnost opravljal v nasprotju z določili 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj se sklicuje na Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01) ter navaja, da ima izbrani ponudnik dovoljenje za zbiranje odpadkov z veljavnostjo do 15.10.2008, ker pa sam ni predelovalec, ima za predelavo sklenjeno pogodbo s Komunalnim podjetjem Vrhnika d.d., ki ima veljavno dovoljenje do 26.06.2005, t.j. dovoljenje izbranemu ponudniku poteče pred rokom, ki je bil razpisan za realizacijo javnega naročila.
Vlagatelj nadalje navaja, da iz dovoljenja, s katerim razpolaga Komunalno podjetje Vrhnika d.d., ni razvidno, ali si je le-to pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje kompostarne v skladu z 82. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004) ter ali izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 28/2004) in 15. člena Uredbe ES 1774/2004 za kompostiranje organskih kuhinjskih odpadkov - živalskih proizvodov kategorije 3. Vlagatelj dodaja, da izbrani ponudnik nima dovoljenja za celotno razpisano obdobje, t.j. 12 mesecev od dneva sklenitve in veljavnosti pogodbe.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je z dopisom: "Obvestilo", z dne 18.04.2005, Državno revizijsko komisijo, vlagatelja in izbranega ponudnika obvestil, da bo kljub vloženemu zahtevku za revizijo odvoz organskih odpadkov do končanega revizijskega postopka izvajal izbrani ponudnik z naročilnico, na podlagi česar so določila pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom v začasnem suspenzu. Navedenemu dopisu je naročnik priložil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in zahtevek za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji ter z dopisom: "Izjava", z dne 15.06.2005, Državno revizijsko komisijo obvestil, da o zahtevku za revizijo ni odločal.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-179/05-32-1371, z dne 17.06.2005, odločila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti naročnik.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.06.2005, vlagatelja pozval, naj ga obvesti o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma o umiku postopka za revizijo (pravilno: zahtevka za revizijo).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.06.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 29.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je Veterinarsko upravo RS, Veterinarsko inšpekcijo, Območni urad Postojna, z dopisom, št. 018-201/05-32-1525, z dne 06.07.2005, zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredovala z dopisom, št. 323-02-70/2004-10, z dne 07.07.2005.

Državna revizijska komisija je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, z dopisom, št. 018-201/05-32-1529, z dne 06.07.2005, zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-to posredovalo z dopisom, 354000-171/2005, z dne 08.07.2005.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik v času opravljanja predmetnega javnega naročila ne bo imel veljavnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti (kolikor si novega dovoljenja ne pridobi), Državna revizijska komisija ugotavlja, da morajo ponudniki, v skladu z določilom 41. člena ZJN-1, že v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v razpisni dokumentaciji, da lahko sodelujejo v postopku. Glede na določilo prvega odstavka 45. člena ZJN-1 mora naročnik pred oddajo javnega naročila preveriti, če ponudnik, katerega ponudba je najugodnejša, izpolnjuje pogoje glede sposobnosti, opredeljene v 42. členu ZJN-1. Izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije se torej praviloma ugotavlja ex ante, v času predložitve ponudbe (pri čemer lahko naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva tudi določen čas trajanja izpolnjevanja pogojev), izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1 pa mora naročnik še pred oddajo naročila preveriti.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila so ponudniki z ustrezno izpolnitvijo Izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (sicer ne gre za pogoje iz 41. člena pač pa za pogoje iz 42. člena ZJN-1) potrdili, da izpolnjujejo pogoje, ki jih je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila določil naročnik. Pod točko 5 Izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 je naročnik kot pogoj določil, da ima ponudnik dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Kot izhaja iz dokumentacije predmetnega postopka, je Agencija RS za okolje dne 15.10.2004 izbranemu ponudniku izdala dovoljenje, št. 35469-59/2003, za zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 08. Kot izhaja iz 6. točke navedenega dovoljenja, le-to velja do dne 15.10.2008, v kolikor pa Komunalnemu podjetju Vrhnika d.d., ki izbranemu ponudniku zagotavlja predelavo, poteče dovoljenje za predelavo predmetnih odpadkov prej, mora le-ta ponovno pridobiti dovoljenje. Državna revizijska komisija je od Agencije RS za okolje pridobila dovoljenje, št. 35428-63/2003 z dne 04.06.2003, ki ga je le-ta izdala Komunalnemu podjetju Vrhnika d.d. in iz katerega je razvidno, da se Komunalnemu podjetju Vrhnika d.d. dovoljuje predelava organskih kuhinjskih odpadkov, dovoljenje pa je veljalo do dne 26.06.2005.

Iz dovoljenj Agencije RS za okolje torej izhaja, da je lahko izbrani ponudnik do dne 26.06.2005 (ko je preteklo dovoljenje za predelavo odpadkov Komunalnemu podjetju Vrhnika d.d.) veljavno opravljal dejavnost zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov. Ker je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila dne 24.03.2005, t.j. še pred potekom dovoljenja za opravljanje dejavnosti izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika (v tem delu) označil kot pravilno, upoštevaje dejstvo, da naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe ni zahteval, da mora izbrani ponudnik izpolnjevati pogoje tudi v času izvajanja predmetnega javnega naročila. V tej zvezi Državna revizijska komisija še pripominja, da sama pravilnost ponudbe, ugotovljena v postopku oddaje javnega naročila, še ne pomeni, da lahko izbrani ponudnik javno naročilo tudi veljavno izvaja; vendarle pa navedeno vprašanje presega predmet revizijskega varstva, kot je opredeljen po ZRPJN.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila vlagateljeve navedbe, da naj Komunalno podjetje Vrhnika d.d. ne bi razpolagalo z veljavnim dovoljenjem za obratovanje kompostarne ter da ne izpolnjuje pogojev iz Pravilnika o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi in iz Uredbe ES 1774/2004. Državna revizijska komisija je Veterinarsko upravo RS, Veterinarsko inšpekcijo, Območni urad Postojna zaprosila za pojasnilo, ali je za opravljanje odvoza kuhinjskih organskih odpadkov potrebno izpolnjevati tudi pogoje, predpisane v Pravilniku o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi in v Uredbi ES 1774/2002 ter ali Komunalno podjetje Vrhnika d.d. navedene pogoje izpolnjuje.

Iz pojasnila Veterinarske uprave RS izhaja, da se morajo prevozniki stranskih živalskih proizvodov kategorije 3, med katere sodijo tudi kuhinjski organski odpadki oziroma odpadki iz gostinskih dejavnosti (1. točka 1. odstavka 6. člena Uredbe ES 1774/2002), v skladu z določili drugega odstavka 8. člena Zakona o veterinarstvu registrirati z odločbo v upravnem postopku, ob upoštevanju določil prvega in tretjega odstavka 3. člena ter 7., 8., in 9. člena Uredbe ES 1774/2002. V skladu z določili 4. člena Pravilnika o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, morajo biti pri Veterinarski upravi RS odobreni, v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, med drugimi tudi obrati za kompostiranje v skladu s 15. členom Uredbe ES 1774/2002. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. je na Območni urad Postojna Veterinarske uprave RS dne 21.09.2004 vložilo vlogo za pridobitev dovoljenja za predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3 na kompostarni Vrhnika, vendar pa je komisija, imenovana s sklepom predstojnika Območnega urada Postojna Veterinarske uprave RS, ki je dne 21.10.2004 opravila pregled prijavljenega obrata, ugotovila, da obrat do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih ob pregledu, še ne izpolnjuje predpisanih pogojev. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. je 10.01.2005 Območnemu uradu Postojna Veterinarske uprave RS posredovalo poročilo o delni odpravi pomanjkljivosti, dne 26.04.2005 pa ponovno vlogo za pridobitev dovoljenja za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, iz katere je razvidno, da se postopek registracije in odobritve obrata za kompostiranje (predelave stranskih živalskih proizvodov) pri Veterinarski upravi RS vodi naprej za nosilca dejavnosti Center za ravnanje z odpadki Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika, kateremu je bila izdana odločba, št. 323-02-70/2004-10, z dne 01.07.2005, o registraciji obrata za kompostiranje in odobritvi predelave stranskih živalskih proizvodov.

Iz navedenega izhaja, da Komunalno podjetje Vrhnika d.d., na katerega je vezano dovoljenje Agencije RS za okolje izbranemu ponudniku za zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov, v času oddaje ponudbe izbranega ponudnika oziroma do dne 24.03.2005, ko je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, ni imelo veljavnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da naročnik ni ravnal v skladu z določilom 76. člena ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, zato je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 7/2005, z dne 24.03.2005.

Državna revizijska komisija naročnika še opozarja, da opustitev sprejema odločitve naročnika v roku iz 16. člena ZRPJN predstavlja prekršek glede na določilo 4. točke prvega odstavka 34. člena ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.07.2005

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- JVI in VVZ Oš Sveta Ana, Sveta Ana 14, Sveta Ana
- Letnik-Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4/a, Lenart v Slov. Goricah
- BIOTERA d.o.o., Cesta talcev 8, Domžale
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana