018-200/2005 ZPIZ

Številka: 018-200/05-31-1579

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Vesne Cukrov in Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje varovanja (fizičnega, tehničnega in kombiniranega) in opravljanje receptorskih storitev v objektih in prostorih ZPIZ in ZZZS (po sklopih), ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.7.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za izvajanje varovanja (fizičnega, tehničnega in kombiniranega) in opravljanje receptorskih storitev v objektih in prostorih ZPIZ in ZZZS (po sklopih) objavil v Uradnem listu RS, št. 20-21/2005, z dne 4.3.2005, pod številko objave Ob-6376/05, ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. S44-042514, z dne 3.3.2005.

Naročnik je spričo prejetih zahtev za dodatna pojasnila vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije posredoval 5 dopisov z dodatnimi pojasnili, dopolnitvami ali spremembami razpisne dokumentacije. Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 7.4.2005, je naročnik na podlagi javnega razpisa prejel 7 ponudb.

Naročnik je dne 18.4.2005 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. 961-02/05, s katero je javno naročilo za sklope I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X in XIII oddal vlagatelju, za sklope V, VI, XI in XII pa je sklenil javni razpis ponoviti.

Ponudnik G-7 Družba za varovanje d.o.o., špruha 33, Trzin, je dne 12.5.2005, po prejemu obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval nepravilnost vlagateljeve ponudbe in zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je zahtevku za revizijo s sklepom, št. 961-02/05-7021, z dne 24.5.2005, ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep vložil zahtevek za revizijo, z dne 2.6.2005, v katerem zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno ocenil kot nepravilno. Vlagatelj poudarja, da je bila njegova ponudba izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo ter z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), sporna izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pa je bila izdelana na osnovi priloge št. F/2 in je v skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04 in 87/04; v nadaljevanju: Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj), zaradi česar je vlagateljeva ponudba primerna, pravilna in sprejemljiva. Vlagatelj spričo navedenega smatra, da je naročnikov sklep o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, z dne 24.5.2005, nepravilen, zato bi ga le-ta moral preklicati in postopek vrniti v stanje pred izdajo sklepa. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške, ki jih je imel v postopku revizije, in sicer strošek priprave zahtevka za revizijo v višini 220.000,00 SIT, materialne stroške 3.500,00 SIT, 20% DDV na stroške odvetnika v višini 44.700,00 SIT ter znesek plačane takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 9.6.2005, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, kar je vlagatelj storil z dopisom, z dne 13.6.2005.

Naročnik je dne 20.6.2005 izdal sklep, št. 961-02/05-7021, s katerim je vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da vlagateljeva ponudba ni pravilna, ker ni predložena skladno s 6. alinejo 4.6. točke Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, v kateri je naročnik zahteval predložitev izpolnjene, podpisane in žigosane izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik še navaja, da je vzorec vsebine navedene izjave pripravil kot prilogo št. F/2 in jo v 4. pojasnilu razpisne dokumentacije z dne 1.4.2005 spremenil. Naročnik poudarja, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil izjavo, ki ni pravilna, saj ni upošteval naročnikovih pojasnil z dne 1.4.2005, prav tako pa je besedilo izjave spremenil. Naročnik navaja, da je spričo ugotovljenega ob upoštevanju načela strogega formalizma v postopku oddaje javnega naročila ponudbo moral oceniti kot nepravilno in v celoti razveljaviti postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.6.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 30.6.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotavljala, ali vlagateljeva ponudba izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije, oziroma konkretno, ali je izjava banke, kot jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, vsebinsko ustrezna vzorcu izjave banke, kot ga je v prilogi št. F/2 razpisne dokumentacije določil naročnik.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (poglavje B. "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb", točka 4. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)", podtočka 4.6. "Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave") med drugim zahteval izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kot vzorec le-te priložil prilogo št. F/2, na kateri je zahtevana izjava banke, "da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 4% od pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe".

Nadalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je naročnik vlagatelju in ostalim prevzemnikom razpisne dokumentacije dne 1.4.2005 posredoval 4. pojasnilo razpisne dokumentacije, v katerem je opozoril, da je v razpisni dokumentaciji pomotoma navedeno "4% od pogodbene vrednosti" namesto "4% od ponudbene vrednosti", kar je pravilno, ter pojasnilu priložil popravljeno izjavo - prilogo št. F/2.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj namesto izpolnjene, podpisane in žigosane izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu priloge št. F/2 priložil podpisano in žigosano izjavo banke, "da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili, in sicer na osnovi predložitve pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke, v višini 4% pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil neustrezno izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj le-ta, v nasprotju z vzorcem, ki ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, in v nasprotju z določilom četrtega odstavka 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, vsebuje tudi pogoje, ki jih vzorec izjave ne vsebuje, in sicer: predložitev pogodbe ter skladnost s pogodbenimi določili in s poslovno politiko banke. Državna revizijska komisija opozarja, da že zapis pogoja "v skladu s poslovno politiko banke" pomeni vsebinsko spremembo vzorca izjave, kot ga je predvidel naročnik, ter s tem neustreznost predložene izjave in posledično nepravilnost ponudbe, katere del je le-ta. Iz navedene izjave gre ugotoviti tudi, da vlagatelj ni upošteval spremembe razpisne dokumentacije, kot jo je ponudnikom posredoval naročnik s 4. pojasnilom razpisne dokumentacije z dne 1.4.2005 in ki je spreminjala vzorec izjave - prilogo št. F/2, čeprav je bil o spremembi, kot je razvidno iz poštne povratnice, o njej pravočasno (dne 4.4.2005) obveščen. Izjava, ki jo je predložil vlagatelj, se namreč nanaša na pogodbeno namesto na ponudbeno vrednost, in je zato tudi iz tega razloga neskladna z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V povzetku zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevana izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ponudba vlagatelja pa je, skladno z določili 3. alineje 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), posledično nepravilna. Spričo navedenega gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljevo ponudbo utemeljeno zavrnil kot nepravilno, vlagateljev zahtevek za revizijo pa gre zato zavrniti kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.7.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana