018-210/2005 ZZZS

Številka: 018-210/05-31-1573

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 40/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje FIT Varovanje Ljubljana, d.d., Mala ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.07.2005

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik".

Obrazložitev

Dne 06.05.2005 je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila velike vrednosti, št. OE LJ - 001/05-S in javni razpis "Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik" objavil v Uradnem listu RS, št. 47/2005, z dne 13.05.2005, pod št. objave Ob-12927/05. Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel pet pravočasnih ponudb.
Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, ki je bilo dne 31.05.2005 ob 12.00 uri, izhaja, da je vlagatelj oddal ponudbo samo za sklop A (lokacija Miklošičeva 24. Ljubljana) ter da je član komisije podal pripombo in sicer da "ponudba FIT Varovanje d.d. ni bila zapečatena".

Naročnik je dne 07.06.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 9199-5/2005, iz katere izhaja, da ponudba vlagatelja ni bila skladna z navodili naročnika (9. točka navodil) ter hkrati, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop A (lokacija Miklošičeva 24. Ljubljana), izbral podjetje SINTAL d.d., Litostrojska cesta 40, Ljubljana.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 15.06.2005, v katerem predlaga, da naj naročnik spremeni svojo odločitev o oddaji javnega naročila ter po ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb upošteva ponudbo vlagatelja kot pravilno. Prav tako vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi del postopka oddaje javnega naročila (odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika) ter naročniku naloži ponovno izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma sama izbere (določi) najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo ponudbo z obvestilom o oddaji javnega naročila v skladu s 13. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) zavrnil kot nepravilno. Vlagatelj v zvezi z zavrnitvijo njegove ponudbe kot nepravilne navaja, da je oddal ponudbo v zaprti kuverti in tako zadostil zahtevi naročnika iz 9. točke Navodil ponudnikom, kjer je naročnik navedel, da morajo ponudniki ponudbe oddati "v zapečatenih ali zaprtih ovitkih". Pr tem vlagatelj navaja, da je bila na javnem odpiranju ponudb s strani članov komisije kuverta, ki je bila predhodno zaprta, odprta. Vlagatelj navaja, da iz zapisnika o odpiranju ponudb ne izhaja, da bi naročnik preverjal zaprtost ovitka temveč samo, da ovitek ni bil zapečaten. Prav tako vlagatelj navaja, da nikjer iz navodil ponudnikov ne izhaja, da bi moral strani ponudbe oštevilčiti in ponudbo zvezati z vrvico ter poudarja, da bi moral naročnik v kolikor bi želel pridobiti oštevilčeno in vezano z vrvico ponudbo to navesti v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je bil s strani naročnika z dopisom, št. 9199-5/2005, z dne 20.06.2005, pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse, ki ga je vlagatelj z dopisom, z dne 21.06.2004, posredoval naročniku.

Naročnik je vlagatelju poslal sklep, št. 9199-5/2005, z dne 28.06.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je v navodilih ponudnikom jasno navedel na kakšen način morajo ponudniki oddati ponudbe in kako morajo biti ponudbe sestavljene.
Naročnik navaja, da je vlagatelj ponudbo predložil v nezapečateni samolepilni kuverti, ki jo je mogoče zaradi samolepilnega sistema zapiranja odpirati in zapreti, ne da bi se to opazilo, prav tako pa je ponudnik tudi samo ponudbo le vložil v mapo, ne da bi oštevilčil strani oziroma ponudbo ni spel tako, da ne bi bilo mogoče ponudbi dodajati in odstranjevati posameznih strani. Naročnik ugotavlja, da glede na navedeno ni mogel preveriti, ali je bila ponudba predana tako, kot je bila izročena, kar bi bilo po navedbah naročnika mogoče, če bi ponudnik kuverto zaprl z lepilnim trakom še bolj pa, če bi jo tudi zapečatil. Naročnik poudarja izredno formalnost postopka oddaje javnega naročila, ki omogoča enakopravno obravnavanje ponudnikov.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega sklepa, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 29.06.2005), je naročnik z dopisom, št. 9199-5/2005/23, z dne 05.07.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom v drugem odstavku 9. točke (stran 9 navodili ponudnikom) določil: "Ponudniki morajo ponudbe oddati v zapečatenih ali zaprtih ovitkih, tako da je pri odpiranju ponudb možno preveriti, če so zaprti tako, kot so bili predani. Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Ponudbe morajo biti sestavljene tako, da ni možno dodajati in odstranjevati posameznih strani, ne da bi se to opazilo.".
Iz določil razpisne dokumentacije velja zaključiti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil zgolj to, da morajo biti ponudbe oddane v ovitkih, ki so zapečateni ali zaprti ter na način, da je na javnem odpiranju ponudb mogoče preveriti, da so zaprti tako kot so bili predani. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno določil, na kakšen način morajo ponudniki zapečatiti oziroma zapreti ovitke. Prav tako naročnik ni pojasnil, kako naj ponudniki označi oziroma sestavi ponudbo.
Nadalje iz predzadnjega odstavka 9. točke navodil ponudnikom izhaja, da v primeru, ko ovitek ne bo označen po navedenih navodilih, naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne ponudbe oziroma njeno prezgodnje odpiranje ter da v tem primeru naročnik takšne ponudbe ne bo obravnaval. Državna revizijska komisija v zvezi s to določbo ugotavlja, da se nanaša na označitev ponudbe, torej na zahtevo naročnika v zvezi z napisom na ovitku v katerem ponudniki oddajajo ponudbo in ne na način pečatenja/zapiranja ovitka oziroma vezave ponudbe. Pravna posledica (neobravnavanje), ki jo je naročnik določil za nepravilno "označene" ponudbe tako ni mogoče širiti tudi na primere, ko ponudba ni ustrezno zapečatena/zaprta oziroma vezana. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni določil, da bo nezapečateno/nezaprto oziroma nepravilno vezano ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovila, da je vlagatelj oddal ponudbo v ovojnici, ki ni bila zapečatena, bila pa je zaprta (s samolepilnim sistemom). Prav tako iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb izhaja, da je komisija naročnika ugotovila, da ponudba vlagatelja ni bila zapečatena, medtem ko komisija naročnika ni ugotovila, da ponudba vlagatelja ni zaprta. Navedeni ugotovitvi pritrjuje tudi naročnik, saj je v sklepu, št. 9199-5/2005, z dne 28.06.2005 zapisal, da je vlagatelj oddal ponudbo v nezapečateni samolepilni kuverti, nikjer pa naročnik ni navedel, da ponudba vlagatelja ne bi bila zaprta. Na tem mestu velja še posebej opozoriti, da nedorečenost razpisne dokumentacije ne more biti in ne sme biti na škodo ponudniku. Kar je naročnik v razpisni dokumentaciji dopustil, da ponudniki oddajo ponudbo v zaprtih ovitkih, pri tem pa ni naročnik ni natančneje določil načina zapiranja ovitkov (kuvert), Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni možno šteti, da je vlagatelj oddal ponudbo v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije. Navedeno posledično pomeni, da naročnik ni ravnal v skladu z določili razpisne dokumentacije, ko ponudbe vlagatelja ni obravnaval iz razloga, ker je bila le - ta oddana zgolj v zaprtem ovitku.
Državna revizijska komisija ob tem poudarja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Obvezujoča so tudi avtonomna pravila, ki jih za oddajo posameznega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi s ponudbo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bila oddana v mapi (s prozorno prvo stranjo) in speta z drsno sponko. Upoštevajoč dejstvo, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil na kakšen način morajo ponudniki zagotoviti, da v njihove ponudbe ne bo mogoče dodajati oziroma iz njih odstranjevati posameznih listov, ne da bi se to opazilo (npr: zahteval, da so ponudbe vezane z vrvico in zapečatene ali da so oštevilčene vse strani ponudbe), gre šteti, da je vlagatelj s tem, ko je ponudbo oddal v mapi speto z drsno sponko, izpolnil zahteve naročnika v zvezi z načinom oddaje ponudbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili iz razpisne dokumentacije, ko je ponudbo vlagatelja izločil iz nadaljnje obravnave, ker le ta ni bila oštevilčena in vezana.
Pri tem velja še posebej opozoriti, da ima naročnik sicer pravico zahtevati, da so ponudbe zvezane, podpisane oziroma oštevilčene, vendar mora biti takšna zahteva jasno in nedvoumno zapisana v razpisni dokumentaciji. V nasprotnem primeru je namreč dolžnost naročnika (in ne vlagateljeva), da zagotovi, da se v ponudbo ne dodaja oziroma iz nje ne odstranjuje posameznih listov. Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Ur. l. RS, št. 86/01, z dne 02.11.2001) namreč v četrtem odstavku 5. člena določa: "Med odpiranjem se lahko označi vse dele ponudbe tako, da se prepreči možnost poznejše zamenjave (na primer preluknja in zveže, podpiše ali na kakšen drug način označi).". Upoštevajoč zapisano mora naročnik, v kolikor na javnem odpiranju ugotovi, da je potrebno ponudbo zaščititi pred poznejšimi menjavami dokumentov, na javnem odpiranju označiti dele ponudbe tako, da prepreči morebitne poznejše menjave.

Državna revizijska komisija upoštevajoč meje zahtevka za revizijo ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja kot nepravilno izločil iz nadaljnje obravnave, ker le ta ni bila oddana v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.07.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- FIT Varovanje Ljubljana, d.d., Mala ulica 1, Ljubljana
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana