018-172/2005 Javni zavod RTV

Številka: 018-172/05-33-1303

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, člana Francija Kodela in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za organizacijo letalskih prevozov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.06.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v Odločitvi o oddaji javnega naročila RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 13.04.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.02.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6146/05, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za organizacijo letalskih prevozov. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 13.04.2005, ponudnike obvestil, da je oddal izvedbo naročila naslednjim ponudnikom: podjetju Avrigo d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica, podjetju Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana in podjetju Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudniki) in da bodo okvirne pogodbe z njimi sklenjene v višini razpoložljivih sredstev. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da je prejel sedem pravočasnih ponudb, od katerih so bile štiri nepravilne, in sicer ponudba Ilirika Turizem d.o.o., Ljubljana, ponudba Globtour d.o.o., Ljubljana, ponudba tango Corporation d.o.o., Ljubljana (za slednje tri je bila nepravilnost ugotovljena že na odpiranju ponudb) in vlagateljeva ponudba, za katero je bila nepravilnost ugotovljena po odpiranju ponudb pri vsebinskem pregledu le-te.
Zoper zgoraj navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik kršil 5., 7. in 23. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter da naročnik ni upošteval določila 54. člena ZJN-1.
Vlagatelj navaja, da ga je naročnik pozval k pojasnilu predložene ponudbe v segmentu priloge potrdila IATA. Naročnik je navedel, navaja vlagatelj, da je med vsebinskim pregledom njegove ponudbe ugotovil, da je vlagatelj predložil fotokopijo potrdila IATA, manjkala pa naj bi navedba kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve. V pisnem odgovoru, z dne 08.04.2005, je vlagatelj pojasnil, da je kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve naveden v prilogi "Obrazec ponudbe" (pod točko III) in v "Vzorcu pogodbe" (pod točko 4.4). Vlagatelj še navaja, da je naročniku tudi pojasnil, da je pogoj za pridobitev IATA registracije tudi najmanj dve stalno zaposleni osebi z veljavno IATA licenco. Naročnik je, navaja vlagatelj, v svojem odgovoru na vlagateljeva pojasnila zapisal, da prejetih pojasnil ne more sprejeti, ker naj bi s tem dovolil spremembo ponudbe iz nepravilne v pravilno.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik z izpodbijano odločitvijo njegovo ponudbo izločil kot nepravilno, in sicer iz razloga, ker vlagatelj na fotokopiji potrdila IATA (niti na prilogi k tej fotokopiji) ni navedel kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve. Nadalje je naročnik ugotovil, da vlagatelj "sploh ni navedel" kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve ter ponovno ugotovil, da vlagateljevega pojasnila ne more sprejeti na podlagi 54. člena ZJN-1, ker naj bi s tem dovolil takšno spremembo ponudbe, ki bi iz nepravilne ponudbe naredila pravilno.
Vlagatelj navaja, da mu je naročnik omogočil vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov, pri čemer je ugotovil, da je vsak izmed njih določilo iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije, v delu, ki se je nanašal na kader, razumel drugače, in sicer bodisi kot zahtevo po predložitvi fotokopij licenc za posamezen kader, bodisi kot zahtevo po posredovanju seznama kadrov oz. celo kot zahtevo po ročnem vpisu kadrov na fotokopijo priloge potrdila IATA.
Vlagatelj nadalje navaja, da je pri vsebinskem pregledu ponudb izbranih ponudnikov ugotovil, da nobena izmed njih ni popolnoma ustrezala zahtevam iz točke 4.2.9 razpisne dokumentacije, in sicer:
Ponudnik Avrigo d.d., Nova Gorica je namesto zahtevanega potrdila IATA predložil fotokopijo pogodbe z organizacijo IATA iz leta 1996, na katero je ročno pripisal imeni dveh oseb (od katerih ima licenco IATA le ena).
Ponudnik Adria Airways d.d., Ljubljana je priložil le izpis iz spletnih strani IATA, da je kot letalska družba vključen v organizacijo IATA.
Podjetje Airpass d.o.o., Ljubljana je namesto zahtevanega potrdila IATA za tekoče leto predložil potrdilo iz leta 2001.

Vlagatelj zahteva, da naročnik ponovno ovrednoti vse ponudbe v segmentu "potrdilo IATA" ter sprejme ustrezno odločitev. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov plačila takse in sestave zahtevka za revizijo v višini 300.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 27.05.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik najprej ugotavlja, da od ponudnikov ni prejel nobenega zahtevka za pojasnilo razpisne dokumentacije, kar nakazuje na dejstvo, da so bila vlagatelju določila razpisne dokumentacije jasna. Dejstvo je, navaja naročnik, da je v točki 4.2 (Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji) zapisal: "Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente, ki morajo biti razvrščeni po naslednjem vrstnem redu". Nadalje je naročnik v točki 4.2.9 razpisne dokumentacije zahteval potrdilo IATA in kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve. Vlagatelj je v svojo ponudbo za "Obrazec izjave za ponudnika" in pred "vzorcem pogodbe", navaja naročnik, vložil le fotokopijo potrdila IATA, zato je bila njegova ponudba izločena kot nepravilna. Naročnik zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji ni določil, za katero leto morajo ponudniki predložiti potrdilo IATA, temveč je zahteval, da je ponudnik v času oddaje ponudbe IATA agent. Glede neustreznosti prilog izbranih ponudnikov tako naročnik ugotavlja:
1. Po navedbah vodje IATA Podružnice Ljubljana, IATA sklene z IATA agentom pogodbo - "Passinger sales agency agreement", katera je že dokaz, da je določeno podjetje postalo IATA agent. IATA agentje lahko zaprosijo še za izdajo "Certificate of accreditation", ki pa ga je potrebno posebej naročiti in plačati. Ponudnik Avrigo d.d., Nova Gorica je s fotokopijo pogodbe z organizacijo IATA dokazal, da je IATA agent (časovnega okvira naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, zato naknadno le-ta ni mogel biti izločilni pogoj). Navedba kadra ni bila pogojena s tem, da mora imeti le-ta tudi IATA licenco, temveč je naročnik zahteval le navedbo kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve.
2. Ponudnik Airpass d.o.o., Ljubljana je predložil potrdilo IATA, s katerim je dokazal, da je IATA agent (časovnega okvira naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, zato naknadno le-ta ni mogel biti izločilni pogoj).
3. Ponudnik Adria Airways d.d., Ljubljana ni turistična agencija, ampak je letalski prevoznik. Po navedbah vodje IATA Podružnice Ljubljana letalski prevoznik zato ne more pridobiti potrdila, da je IATA agent, saj je IATA član, kar pa je predmetni ponudnik s svojo izjavo, kjer je navedel tudi kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve, tudi potrdil.

Naročnik še opozarja, da bi moral vlagatelj, v kolikor se z zgoraj navedenimi pogoji iz razpisne dokumentacije ni strinjal, revizijski zahtevek vložiti pred prejemom izpodbijane odločitve (peti odstavek 12. člena).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.06.2005, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Vlagatelj v celoti vztraja pri vseh navedbah iz revizijskega zahtevka ter zahteva od naročnika, da ponovno ovrednoti vse ponudbe v segmentu "potrdilo IATA" ter sprejme ustrezno odločitev ali v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj še ugotavlja, da iz naročnikove odločitve lahko povzame, da naročnik sploh ni zahteval ali potreboval, kar je zapisal v razpisno dokumentacijo, temveč je želel nekaj povsem drugega. Naročnik je namreč navedel, da ni želel potrdila IATA za kader, temveč je želel od ponudnikov, da navedejo kader (in sicer na potrdilo IATA ali na ločen dokument), pri tem pa spregledal, da nikjer v točki 4.2.9 ni dejansko napisal, da želi imeti kader naveden.
Vlagatelj nadalje ugotavlja, da je naročnik v predmetni točki razpisne dokumentacije zapisal, da ponudnik s potrdilom IATA dokazuje, da je IATA agent, kar pomeni, da naročnik ni zahteval dokaza, da je bil ponudnik IATA agent leta 1996 ali leta 2001.
Vlagatelj še navaja, da je pravilna naročnikova trditev o tem, da je ponudnik Adria Airways d.d., Ljubljana prevoznik in ne agent. Vlagatelj poudarja razliko med vsebino izvajanja storitev organizacije letalskih prevozov in posredovanjem posamezne natančno določene in naročene letalske karte. Navedene storitve in tudi razpisana storitev, navaja vlagatelj, so glavna dejavnost agencij, ki za izvajanje tovrstne dejavnosti v skladu s področno zakonodajo potrebujejo predpisane obvezne licence.
Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je razpisna dokumentacija nejasna in dvoumna ter da jo (dokazano) vsak ponudnik tolmači po svoje.

Naročnik je z dopisom, z dne 06.06.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela še istega dne, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor med drugim tudi v tem, ali je vlagatelj oddal (ne)pravilno ponudbo oz. ali je vlagatelj v celoti ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije (potrdilo IATA - International Air Transport Association).

Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik v točki 4.2.9 - Potrdilo IATA (International Air Transport Association) zapisal:
"Ponudnik mora predložiti potrdilo IATA (International Air Transport Association) o mednarodni registraciji za ponudnika in kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve.
Ponudnik s tem dokazuje, da je IATA agent (IATA sales agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo vseh IATA prevoznikov).
Potrdilo je lahko tudi fotokopija, vendar pa bo moral ponudnik v primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, le-tega prinesti v vpogled."

Vlagatelj je v ponudbo priložil fotokopijo potrdila IATA - Certificate of accreditation za leto 2005, v "Obrazec ponudbe" in v "Vzorec pogodbe" pa je vpisal osebo, ki naj bi skrbela za izvajanje razpisane storitve, to je za izvajanje organiziranja letalskih prevozov.
Glede na zgoraj opisano dejansko stanje si stranki v tem postopku nista edini v tem, ali je vlagatelj z navedenimi dokumenti oz. z vpisanimi podatki izpolnil zahtevo iz zgoraj citirane točke razpisne dokumentacije. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da je z opisanim v celoti sledil naročnikovi sporni zahtevi in posledično oddal pravilno ponudbo (s čimer je, kot navaja, seznanil naročnika že v fazi pojasnjevanja ponudb, hkrati pa ga je seznanil tudi z dejstvom, da je potrebno za pridobitev IATA registracije imeti najmanj dve stalno zaposleni osebi z veljavno IATA licenco). Naročnik pa nasprotno zatrjuje, da je vlagatelj za priloženim "Obrazcem izjave za ponudnika" in pred prilogo "Vzorec pogodbe" predložil le fotokopijo potrdila IATA, zaradi česar je bila njegova ponudba zavrnjena kot nepravilna.

Državna revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi ugotavljala, ali je naročnik ravnal v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno in jo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Z gramatikalno razlago relevantne zahteve iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da le-ta "govori" le o enem samem dokumentu (to je o potrdilu IATA), za katerega je tudi izrecno zapisano, kaj bo ponudnik z njim dokazoval (kot namreč izhaja iz razpisne dokumentacije naj bi ponudnik s predmetnim potrdilom dokazal, da je "IATA sales agent", pooblaščen s strani IATA za prodajo vseh IATA prevoznikov). Tudi naslov sporne točke govori le o potrdilu IATA (International Air Transport Association), ki naj bi ga ponudniki v skladu s 4.2. točko razpisne dokumentacije predložili za (predloženim) "Obrazcem izjave ponudnika" (oz. za "Obrazcem izjave partnerja oz. podizvajalca) ter pred (predloženim) "Vzorcem pogodbe".
V prvem odstavku predmetne zahteve pa je naročnik zapisal, da morajo ponudniki "predložiti potrdilo IATA (International Air Transport Association) o mednarodni registraciji za ponudnika in kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve". Le iz teksta predhodno citiranega odstavka torej izhaja naročnikova zahteva, ki se nanaša (tudi) na kader.
Ob upoštevanju dejstva, da je naročnik pri vseh ostalih dokumentih, ki so jih morali ponudniki predložiti po točno naštetem vrstnem redu predvidel in v razpisno dokumentacijo predložil vnaprej izdelane obrazce in dokumente (ki so jih morali ponudniki bodisi izpolniti in podpisati ter žigosati bodisi zgolj parafirati in žigosati), pa "za kader, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisane storitve" v razpisno dokumentacijo ni vključil posebnega obrazca, predmetne zahteve pa tudi sicer ni v ničemer opisal oz. zamejil (naročnik npr. ni navedel koliko kadra naj ponudi posamezen ponudnikâ??.). Ponudniki niso bili seznanjeni niti s tem, ali morajo v zvezi s kadrom podati posebno izjavo in/ali mora biti podatek o kadrih (glede na obvezen vrstni red ponudbene dokumentacije) zapisan na potrdilo IATA ali priložen na posebnem dokumentu). še več. Gramatikalna interpretacija citirane zahteve nadalje pokaže, da sta možni (vsaj) dve razlagi le-te, in sicer bodisi, da je naročnik z le-to zahteval potrdilo IATA za ponudnika in za kader, bodisi, da je naročnik zahteval potrdilo IATA le za ponudnika in ne tudi za kader (le-tega naj bi ponudniki v opisanem, hipotetičnem primeru morali navesti po prostem poudarku"). Iz tretjega odstavka pa izhaja, da ponudnik s tem potrdilom (torej z enim samim dokumentom) izrecno dokazuje, da je pooblaščen s strani IATA za prodajo vseh IATA prevoznikov, kar je zopet možno razumeti edino tako, da se zahteva nanaša le na en dokument in zgolj na ponudnika (in ne tudi na kader).

Naročnik je z zgoraj opisanim povzročil (kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj), da so se udeleženi ponudniki različno odzivali na obravnavano zahtevo. V zvezi s tem Državna revizijska komisija omejuje svoje ugotovitve le na (tri) izbrane ponudnike in na vlagatelja ter ugotavlja:
1. Vlagatelj je (kot že zgoraj zapisano) v svojo ponudbo priložil fotokopijo potrdila IATA - Certificate of accreditation za leto 2005, v "Obrazec ponudbe" in "Vzorec pogodbe" pa je vpisal osebo, ki naj bi skrbela za izvajanje razpisane storitve.
2. Ponudnik Avrigo d.d., Nova Gorica je predložil fotokopijo pogodbe, ki jo je sklenil z organizacijo IATA leta 1996 (Passenger sales agency agreement), na katero je ročno pripisal imeni dveh oseb, ki bosta sodelovali pri izvedbi razpisane storitve.
3. Ponudnik Adria Airways d.d., Ljubljana je priložil izpis iz spletnih strani IATA, da je kot letalska družba vključen v organizacijo IATA (Airline Members) in poseben dokument, v katerega je vpisal dve osebi, ki bosta sodelovali pri izvedbi razpisane storitve.
4. Podjetje Airpass d.o.o., Ljubljana je predložilo potrdilo IATA (Certificate of accreditation) iz leta 2001 in večje število potrdil (38) o opravljenih izobraževanjih za svoje zaposlene.

Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno ugotoviti, da naročnik ni navedel zadostnih argumentov iz katerih bi bilo mogoče z gotovostjo zaključiti, da je vlagatelj oddal nepravilno ponudbo. Državna revizijska komisija na tem mestu še poudarja, da nejasnih, nedorečenih in dvoumnih navodil ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov in hkrati opozarja naročnika, da ni pomembno, kakšne dokumente in/ali podatke je želel pridobiti od ponudnikov, temveč je edino merodajna določitev pogoja kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Res je, da so ponudniki tisti, ki so odgovorni za skrbno pripravo ponudbe, vendar pa to lahko drži le ob predpostavki, da je tudi razpisna dokumentacija takšna, da jim to omogoča. ZJN-1 namreč v prvem odstavku 23. člena določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Navedeno določilo med drugim usmerja in zavezuje naročnika k pripravi takšne razpisne dokumentacije, katere vsebina ne bo le jasna in nedvoumna, temveč bo hkrati omogočala tudi primerljivost med ponudbami. Samo takšna razpisna dokumentacija omogoča pridobitev pravilnih in medsebojno primerljivih ponudb ter hkrati enakopravno obravnavo le-teh.

Glede na ugotovljeno, in ob upoštevanju nadaljnje obrazložitve tega sklepa so vse ostale zatrjevane kršitve, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudb izbranih (treh) ponudnikov brezpredmetne, saj na odločitev ne morejo vplivati, zato se Državna revizijska komisija o njih ni izrekala.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj obrazloženega ugodila postavljenemu zahtevku in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v Odločitvi o oddaji javnega naročila RTV 002/2005-1L-ODP/S, z dne 13.04.2005.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročnik ni dovolj natančno raziskal dejanskega stanja v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz 4.2.9. točke razpisne dokumentacije. Naročnik bo zato moral v spornem delu ponovno pregledati vsebino vlagateljeve ponudbe in ugotoviti, ali je na osnovi predloženih potrdil in podatkov mogoče zaključiti, da je vlagateljeva ponudba pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Tozadevno naj pregleda tudi vse tri ponudbe izbranih ponudnikov, pri čemer mora biti odločitev o (ne)pravilnosti posameznih ponudb objektivno artikulirana in medsebojno primerljiva.
Če bo naročnik ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti ponudb, naj javni razpis ponovi in ponudnikom na njihovo zahtevo povrne stroške, za katera bodo predložili dokazila (argumentacija drugega odstavka 25. člena ZJN-1).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo stroškov plačane takse (100.000,00 SIT), 200.000,00 SIT za sestavo zahtevka za revizijo in 100.000,00 SIT za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, to so stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Višja stroškovna zahteva se zavrne, saj na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in drugega odstavka 151. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ni najti zakonske podlage za ugoditev takšni zahtevi (vlagatelja namreč ni zastopal odvetnik ali druga oseba, ki ima po zakonu pravico do nagrade).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.06.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana
- Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana
- Avrigo d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica
- Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana
- Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana