018-206/2005 Občina Kobarid

Številka: 018-206/05-33-1514

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Vzdrževanje krajevnih cest (obsekavanje, košnja, pometanje, asfaltacija)", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Ivan Leban s.p., Volče 94, Tolmin, ki ga zastopa odvetnik Ivan Makuc, Rutarjeva 4, Tolmin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.07.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek za oddajo javnega naročila male vrednosti "Vzdrževanje krajevnih cest (obsekavanje, košnja, pometanje, asfaltacija)".

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 152.800,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.05.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, s povabilom k oddaji ponudbe, z dne 11.05.2005, pa povabil k oddaji ponudbe štiri ponudnike, med njimi tudi vlagatelja. Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe zapisal, da bo obravnaval ponudbe, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele na naslov naročnika do 23.05.2005 oziroma bodo tega dne oddane priporočeno na pošti.

Z vlogo, datirano z datumom 20.05.2005, ki jo je naročnik prejel dne 23.05.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja več kršitev, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, in predlaga naročniku, da pozove Ministrstvo za finance, da imenuje revizijskega izvedenca in po pridobitvi mnenja le-tega v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila ter povrne vlagatelju njegove stroške v zvezi z revizijskim postopkom.

Vlagatelj v obrazložitvi predmetnega zahtevka navaja naslednje:
"1. Povabilo in priloge dejansko ne vsebujejo podatkov na podlagi katerih bi ponudnik sploh pripravil ponudbo (23. čl. zakona). Iz samega povabila in prilog namreč sploh ne izhaja kakšna dela naj bi se konkretno na cestah v upravljanju naročnika sploh opravljala: vsa navedena dela (torej obsekavanje, košnja, pometanje in asfaltacija) na celotni trasi cest (torej približno 45 km) ali le nekatera, oziroma vsa, vendar le na določenih delih cest. Iz priloge "tehnični podatki za povabilo k oddaji ponudbe za vzdrževanje krajevnih cest" je mogoče sicer sklepati, da naj bi se opravljala le storitev obsekavanje, pa še ta ne na povsem celotni trasi cest. V kolikor je temu tako, potem se seveda postavi vprašanje zakaj so v ponudbi navedene tudi ostale storitve ter v kolikor se bodo vendarle opravljale tudi ostale storitve na kolikšni razdalji oziroma površini naj bi se opravljale. Glede na opisane pomanjkljive navedbe naročnika, ponudnik seveda ne more pripraviti ponudbe, ki bi bila ekonomsko utemeljena ter sprejemljiva zanj in za naročnika, saj za oblikovanje ponudbe nima na voljo praktično nobenih podatkov o tem kakšne konkretne storitve bi moral opravljati in kolikšen (vsaj približno) bo njihov obseg.
2. Povabilo vsebuje diskriminatorna merila, ker:
- od ponudnika zahteva, da je lastnik npr. tovornega vozila 15t, finišerja za polaganje asfalta, termokesona za asfalt in podobno,
- da mora imeti ponudnik zaposlene vsaj tri delavce, od katerih mora biti eden gradbeni inženir.
Glede na to, da iz ponudbe ni jasno kakšna dela asfaltacije naj bi se opravljala na cestah, ki jih ima naročnik v upravljanju je povabilo glede opremljenosti in kadrovskih zahtev zagotovo najmanj pretirano, vendar v vsakem primeru diskriminatorno. Ni namreč jasno kakšna dela "asfaltacije" naj bi se opravljala, zelo verjetno pa je, da ne gre za celotno preplastitev vseh 45 km cest, temveč morda kvečjemu za "krpanje" le - teh. V vsakem pa so zgoraj navedena merila diskriminatorna, saj jih na goriškem oziroma severnoprimorskem (tehnična in kadrovska) izpolnjuje verjetno le ena družba.
3. Glede na zgoraj navedeno so merila glede tehničnih in kadrovskih pogojev, ki naj bi jih izpolnjeval ponudnik nesorazmerna z vsebino, namenom in obsegom del, ki naj bi se opravljala. To velja še zlasti v primeru, da bi se opravljala le dela obsekovanja, košnje in pometanja, pa tudi v primeru, da bi se na cestah opravljala manjša vzdrževalna dela. Glede na to, da se ponudba nanaša le na vzdrževanje cest, je jasno, da v konkretnem primeru ne more iti za večja investicijska dela in so ob upoštevanju tega dejstva in glede na skupno dolžino cest zahteve glede opremljenosti in kadrov iz povabila v popolnem nesorazmerju s samo vsebino in obsegom del, saj je očitno, da so zahteve glede tehničnih in kadrovskih pogojev glede na vsebino del pretirane.".

Vlagatelj priglaša v revizijskem postopku naslednje stroške:
- taksa za revizijo (po pozivu naročnika),
- sestava predloga za revizijo 250 točk po odvetniški tarifi, povišano za 20% DDV.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 24.05.23005, ki ga je le-ta prejel 25.05.2005, pozval na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, da v roku treh dni od prejema poziva zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, datiranim 25.05.2005, ki ga je naročnik prejel 26.05.2005, naročnika opozoril, da je taksa v višini 200.000,00 SIT po njegovem mnenju neutemeljena, saj znaša taksa v primeru blaga oziroma storitev (kar je po njegovem mnenju predmet naročila v predmetnem postopku) 100.000,00 SIT. Vlagatelj je s predmetnim dopisom naročnika pozval, da mu nemudoma sporoči, ali še vztraja na plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.
Naročnik je vlagatelju z dopisom, datiranim 24.05.2005, ki ga je odpravil 26.05.2005, sporočil, da poziv za plačilo takse, z dne 24.05.2005, popravlja, in sicer je pravilen znesek takse 100.000,00 SIT.

Vlagatelj je z vlogo, datirano 27.05.2005, ki jo je naročnik prejel po faksu istega dne, po pošti pa 30.05.2005, poslal zahtevano potrdilo o vplačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je sprejel dne 09.06.2005 Sklep o zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj prejel 10.06.2005. Naročnik je s predmetnim sklepom zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, prav tako pa tudi zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka. Naročnik je v obrazložitvi predmetnega sklepa zapisal zgolj, da je mnenja, da bi kljub navedbam v zahtevku za revizijo, razpis oblikoval na enak način, zato zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo, datirano 11.06.2005, ki jo je naročnik prejel po faksu 13.06.2005, po pošti pa 14.06.2005 (datum oddaje na pošto na kuverti je 13.05.2005), sporočil naročniku, da njegova stranka vztraja pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo predvsem iz razloga, ker meni, da naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo sploh ni obrazložen, tako da niso jasni razlogi za zavrnitev in iz tega razloga sklepa ni mogoče preizkusiti. Vlagatelj v predmetni vlogi navaja tudi, da bi se moral naročnik v sklepu izjasniti o kršitvah postopka, ki mu jih očita v zahtevku za revizijo. Vlagatelj v predmetni vlogi v nadaljevanju predlaga naročniku, da vso dokumentacijo odstopi Državni revizijski komisiji, ter prijavlja natančne (višje) stroške, ki jih je sicer deloma že navedel v zahtevi za revizijo, in sicer:
- konference s stranko in pregled listin 150 točk po odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- zahteva za revizijo 300 točk po odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- dopisa 06. in 11.06.2005 50 točk po odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- taksa za revizijo 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, datiranim 16.06.2005, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je predmetni dopis s prilogami (spis številka 40205-1/05-ceste in neodprti ponudbi ponudnikov Cestno podjetje Kranj, d.d., in Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.) prejela 17.06.2005.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-188/05-33-1404, dne 21.06.2005 sklenila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti naročnik v skladu s 16. členom ZRPJN, ker naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, saj je zahtevek za revizijo zavrnil brez obrazložitve oziroma brez da bi se opredelil do katerekoli od navedb iz le-tega.

Naročnik je na osnovi citiranega sklepa Državne revizijske komisije, s sklepom, št. 40205-1/05, datiranim z datumom 24.06.2005, odločil, da se zahtevek za revizijo postopka v celoti zavrne, prav tako pa tudi zahtevek za povračilo stroškov revizijskega postopka.
Naročnik v obrazložitvi zavrnitve zahtevka navaja, da je v povabilu o oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo zapisano, da je predmet javnega naročila male vrednosti vzdrževanje krajevnih cest (obsekavanje, košnja, pometanje, asfaltacija), v prilogi - Tehnični podatki za povabilo k oddaji ponudbe pa je definirana dolžina posameznih krajevnih cest in na koncu prikazana skupna dolžina krajevnih cest, kjer naj bi se vzdrževalna dela opravljala. Naročnik se v nadaljevanju sklicuje na Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98), ki po naročnikovem mnenju v delu, ki obravnava redno vzdrževanje cest, natančno določa, katera so vzdrževalna dela, način izvedbe teh del in njihov obseg. Naročnik nadalje pojasnjuje, da se, upoštevajoč navedeno (citirani pravilnik), stanje posameznih cest ugotavlja s pregledniško službo, ki se izvaja tudi v okviru rednega vzdrževanja, ter da so ugotovitve le-te med drugim tudi izhodišče za odločitev, kakšen bo obseg in način vzdrževanja posamezne ceste. Naročnik navaja, da se mu zaradi tega ni zdelo potrebno, da v povabilu k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo našteva vsa, po pravilniku zahtevana dela, ampak je v oklepaju naštel nekatera samo primeroma, ter da bi vlagatelj omenjeni pravilnik moral poznati, glede na to, da je nameraval oblikovati ponudbo. Naročnik v nadaljevanju še pojasnjuje, da je glede na navedeno jasno, da je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe in njegovih prilogah predstavil, da se bodo vsa dela vzdrževanja izvajala na celotni dolžini krajevnih cest (45,335 km), z izjemo obsekavanja, ki je v prilogi prikazano v posebni tabeli, ker naj bi se opravljalo v nekoliko manjšem obsegu (44,011 km). Po naročnikovem mnenju je logično, da se bodo, ob poznavanju navedenega pravilnika, opravljala posamezna vzdrževalna dela le na tistih delih cest, kjer bodo potrebna in ne kar na celotni površini. Naročnik trdi, da bi bilo nemogoče že v povabilu k oddaji ponudbe specificirati, kje se nahaja posamezna udarna jama, ki jo bo potrebno zakrpati in koliko jih je na posamezni cesti, kje so zamašene naprave za odvodnjavanje ceste ipd. Naročnik meni, da je s tem, ko je bila dolžina cest v prilogi povabila označena z zapisom vseh tras, dovolj natančno določena, da je bilo mogoče oblikovati ponudbo.
Prav tako se naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, vezano na očitek glede tehničnih in kadrovskih pogojev, ki naj bi jih izpolnjeval ponudnik, sklicuje na citirani pravilnik, ki v npr. 15. členu določa, kaj obsega redno vzdrževanje prometnih površin. Naročnik nadalje navaja, da ga je navedeno in poznavanje stanja krajevnih cest, ki so predmet vzdrževanja, vodilo, da morajo ponudniki izpolnjevati postavljene tehnične pogoje. Naročnik pojasnjuje, da je podobno tudi glede kadrovskih pogojev, ki jih je določil. Naročnik trdi, da je izvajanje pregledniške službe v obdobju neugodnih vremenskih razmer in drugih primerih, ko je ogrožena cesta ali promet na njej, potrebno izvajati tudi z dežurstvom, prav tako pa je potrebno v okviru rednega vzdrževanja organizirati skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izredni dogodkov na cesti.
Naročnik zaključuje, da meni, glede na vse obrazloženo, da bi, kljub navedbam v zahtevku za revizijo, razpis oblikoval na enak način, zato zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen.
Naročnik je vlagatelja pozval v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, da pisno izjavi, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Naročnik je predmetni sklep 28.06.2005 odpravil priporočeno s povratnico.

Vlagatelj je z dopisom, datiranim z datumom 01.07.2005, ki ga je naročnik prejel istega dne, izjavil, da v celoti vztraja na nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj med drugim navaja, da je navedba, da je bilo povabilo pripravljeno na podlagi Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in naj bi zato zajemalo vsa dela, ki jih navaja omenjeni pravilnik, v nasprotju z vsebino postopka, ker v postopku ni na nobenem mestu naveden omenjeni pravilnik, ter da so nasprotno večkrat eksplicitno (in ne le primeroma) navedena dela obsekavanje, košnja, pometanje, asfaltacija in sicer tako v povabilu, kot v vzorcu pogodbe, kar pomeni, da se je postopek nanašal le na opravljanje navedenih del. Vlagatelj nadalje še pojasnjuje, da navedbe, da ni mogoče vnaprej predvideti vseh del, niso utemeljene, saj bi razpis moral vsebovati vsaj približno oceno del, ki naj bi se opravljala, sicer ponudnik ne more pripraviti ponudbe. Vlagatelj tudi navaja, da ni jasno, zakaj bi moral imeti ponudnik npr. finišer za polaganje asfalta in tovornjak nosilnosti 15 ton, če se bo izvajalo le krpanje udarnih jam in podobno kot izhaja iz sklepa.

Vlagatelj še priglaša stroške kot jih je navedel v svoji zadnji vlogi, z dne 11.06.2005, ter nadaljnje stroške v zvezi z vlogo za nadaljevanje postopka, ki znašajo 50 točk po odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, datiranim z datumom 04.07.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 05.07.2005, odstopil dokumentacijo v predmetni zadevi.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevim predlogom naročniku, da pozove Ministrstvo za finance, da imenuje revizijskega izvedenca, opozarja vlagatelja, da je bil institut revizijskega izvedenca z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 110/02) črtan oziroma odpravljen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik vse tri očitke vlagatelja v zahtevku za revizijo izpodbija s sklicevanjem na Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98) z argumentacijo, da iz citiranega pravilnika izhaja obseg del, ki ga je potrebno opraviti, ter da so, izhajajoč iz obsega del iz tega pravilnika določeni tudi tehnični in kadrovski pogoji (vlagatelj v zahtevku sicer navaja, da gre za "diskriminatorna merila" oziroma "merila glede tehničnih in kadrovskih pogojev, ki naj bi jih izpopolnjeval ponudnik" - Državna revizijska komisija poudarja, da gre v predmetni zadevi za pogoje in ne merila, pri čemer pa je v danem primeru s strani vlagatelja uporabljen termin za pogoj, irelevanten za vsebinsko odločitev v zadevi).

Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v Povabilo k oddaji ponudbe s prilogami v predmetni zadevi, v nadaljevanju ugotavlja, da naročnik niti v navedenem povabilu, niti v prilogah k povabilu ni določil, da za predmetna dela velja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. V kolikor bi naročnik to možnost predvidel, pa gre ugotoviti, da obseg in pogostost izvajanja predmetnih razpisanih del iz citiranega pravilnika nista razvidni. Državna revizijska komisija poudarja, da bi moral naročnik v povabilu k oddaji ponudbe čimbolj natančno oceniti dela po obsegu in pogostosti izvajanja (v ta namen so naročniku lahko v veliko pomoč podatki npr. o tovrstnih delih iz analiz za pretekla obdobja; opomba Državne revizijske komisije) in na ta način omogočiti primerljivost ponudb med seboj. S tem bi naročnik med drugim tudi zadostil načelu enakopravnosti ponudnikov in transparentnosti porabe javnih sredstev. Naročnik je dolžan oceniti vrednost del, tako po obsegu kot pogostosti izvajanja, kar je osnova oziroma podlaga za začetek postopka oddaje javnega naročila in s tem posledično osnova za sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Ocenitev vrednosti del je med drugim tudi osnova za izbiro ustreznega postopka oddaje javnega naročila in določitev ustreznih aktivnosti, ki jih je potrebno, vezano na ocenjeno vrednost javnega naročila, izvajati. Državna revizijska komisija se ne strinja s trditvijo naročnika v obrazložitvi sklepa oziroma zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo, da je v povabilu k oddaji ponudbe naštel dela, ki naj bi se izvajala, le primeroma. Naročnik jih je v povabilu naštel eksplicitno, prav tako v tehničnih podatkih k povabilu k oddaji ponudbe in vzorcu pogodbe, ki sta prilogi k povabilu k oddaji ponudbe, ni pa opredelil njihove pogostosti izvajanja in obsega, kar je pogoj za enakopravno obravnavo ponudnikov in primerjavo njihovih ponudb.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala navedbo vlagatelja glede diskriminatornih meril (pravilno pogojev) glede tehničnih (tovorno vozilo 15 ton, finišer za polaganje asfalta, termokeson za asfalt) in kadrovskih (vsaj trije zaposleni delavci, od katerih mora biti eden gradbeni inženir) pogojev, kot jih je določil naročnik, in ugotovila, da je zahtevek tudi v tem delu utemeljen. Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v 10. točki prvega odstavka 3. člena opredeljuje pogoj kot element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Vendar pa pri določitvi pogojev naročnik ni v celoti avtonomen, pač pa je omejen s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti z načelom enakopravnosti ponudnikov oziroma prepovedi diskriminacije. Zakon namreč naročniku nalaga obveznost, da zagotovi, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja ter, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov (7. člen ZJN-1). Slednje je na temelju vloženega zahtevka za revizijo predmet odločanja v konkretnem postopku oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik lahko v razpisni dokumentaciji postavi tehnične in kadrovske pogoje za izvedbo javnega naročila ob upoštevanju zahtevnosti in obsega javnega naročila, vendar pa mora pri tem ravnati na način, da neupravičeno ne omejuje konkurence med ponudniki. Državna revizijska komisija zato poudarja, da mora naročnik določiti take pogoje, ki zagotavljajo konkurenco med ponudniki (5. člen ZJN-1) in ki ne omogočajo neupravičenega razlikovanja med ponudniki (7. člen ZJN-1). Naročnik je pri postavitvi pogojev v Povabilu k oddaji ponudbe s prilogami te postavil nesorazmerno glede na predmet in obseg predmetnega javnega naročila. Zahteva po finišerju za polaganje asfalta, tovornem vozilu 15 ton in termokesonu za asfalt je nesorazmerna oziroma pretirana glede na predmet javnega naročila. Prav tako so, glede na razpisano vrsto del (obsekavanje, košnja, pometanje, asflatacija), diskriminatorni oziroma pretirani tudi postavljeni pogoji glede zahtevanih kadrov.

Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo in jih pripoznala kot utemeljene.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroške zastopanja po odvetniku v zahtevanem znesku 44.000,00 SIT (odvetniški stroški v višini 400 odvetniških točk, skladno s tarifno številko 18 Odvetniške tarife - Ur.l. RS, št. 67/03 in 70/03) ter 20% DDV. Naročnik mora vlagatelju tako povrniti 152.800,00 SIT v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se posledično zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN v zvezi z merili za izbiro najugodnejše ponudbe, kot so določena v predmetnem Povabilu k oddaji ponudbe, poudarja, da morajo biti le-ta navedena, opisana in ovrednotena, ter da morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila (arg. 50. člen ZJN-1) - v tem kontekstu Državna revizijska komisija še posebej opozarja naročnika na določitev merila, ki ga je določil v predmetnem povabilu, to je "druge ugodnosti (30%)", in ki bi lahko pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila povzročilo subjektivno ocenjevanje ponudb in s tem posledično neenakopravno obravnavo ponudb.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 08.07.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
- Odvetnik Ivan Makuc, Rutarjeva 4, Tolmin,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.