018-194/2005 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Številka: 018-194/05-31-1460

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga - "Dentalna pohištvena in strojna oprema ter aparature ter razni medicinski aparati in oprema" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SEDENT - JOŽEF SEVER s.p., Župančičeva 7, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odvetnik Andrej Kirbiš, Cankarjeva 8/I, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 29.06.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.02.2005 sprejel sklep o začetku oddaje predmetnega javnega naročila v dveh sklopih (I. sklop - dentalna pohištvena in strojna oprema ter aparature, II. sklop - razni medicinski aparati in oprema). Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 20-21/2005, z dne 04.03.2005, pod št. objave Ob-6158/05, objavil javni razpis po odprtem postopku za dobavo blaga - "Dentalna pohištvena in strojna oprema ter aparature ter razni medicinski aparati in oprema".
Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. JN2-B/III-1/05, z dne 05.04.2005, izhaja, da je naročnik, v delu, ki se nanaša na I. sklop predmetnega javnega naročila, prejel tri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 13.05.2005 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. JN2-B/III-1/05, iz katere je razvidno, da je v I. sklopu, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje DENTALIA d.o.o., Celovška 197, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).
Naročnik je zaradi spremenjene razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na II. sklop predmetnega javnega naročila, preložil rok odpiranja ponudb (v II. sklopu) na dan 18.07.2005. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. JN 2-B/III -20/05, z dne 25.05.2005 izbral ponudnike tudi v II. sklopu predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je dne 27.05.2005 vložil zahtevek za revizijo, in sicer zoper odločitev naročnika v sklopu I predmetnega javnega naročila (za katerega je tudi oddal ponudbo). Vlagatelj uvodoma ugotavlja, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb po merilu B ("Kompatibilnost z obstoječo opremo in servis"), napačno ocenil prispele ponudbe. Vlagatelj navaja, da je bila njegova ponudba (in ponudba izbranega ponudnika) po merilu B ovrednotena s skupno 25 točkami, medtem ko je ponudba podjetja 3D Stražišar d.o.o., Ljubljana, po predmetnem merilu prejela (le) 18,25 točke. Vlagatelj ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika po merilu B tako ocenjena z maksimalnim številom točk kljub temu, da je izbrani ponudnik ponudil daljši odzivni čas in servis od preostalih dveh ponudnikov (vlagatelja in ponudnika 3D Stražišar d.o.o., Ljubljana). Vlagatelj meni, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika po kriteriju B-b (Zagotovitev hitrega odzivnega časa in servisa ter dobave rezervnih delov) ocenjena zgolj z 0,75 točke.
Vlagatelj še navaja, da mu ni znano, da bi imel izbrani ponudnik kakršnokoli podružnico, poslovno enoto, servis ali skladišče rezervnih delov izven svojega sedeža oziroma v neposredni bližini naročnikovega sedeža (do 20 km iz Maribora), vsled česar bi moral naročnik, ponudbo izbranega ponudnika po kriteriju B-c (Sedež servisa in skladišče rezervnih delov) ovrednotiti z nižjim številom točk (to je z 0,75 točke).

Naročnik je s sklepom, št. JN2-B/III-53/05, z dne 13.06.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da pri merilih ni posebej ocenjeval najhitrejšega odzivnega časa, to je posebej servisa in posebej dobave rezervnih delov, ampak je oceno združil. Kot navaja naročnik, se pri navedbi meril ni opredelil glede razmejitev najhitrejšega možnega časa. Zato je vlagatelja in izbranega ponudnika ocenil z enakim številom točk, to je s 3,75 točke. Naročnik navaja, da mu je pri servisu izjemnega pomena bližina skladišča rezervnih delov, zato je bližino le-tega ocenjeval z merilom B-c. Kot navaja naročnik, je vlagatelja in izbranega ponudnika, po predmetnem merilu ocenil z enakim številom točk. Podjetje 3D Stražišar d.o.o., Ljubljana ima servis in skladišče rezervnih delov, ki je oddaljen več kot 20 km od sedeža naročnika, zato je bil ocenjen z nižjim številom točk. Poleg tega je izbrani ponudnik, kot navaja naročnik, predložil pisno dokazilo o poslovnem sodelovanju s podjetjem ELEKTRO SERVIS Danilo Potočnik, s.p., Celestrina, kakor izhaja iz Izjave ponudnikov o servisiranju in vzdrževanju blaga, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.06.2005, naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj opozarja, da je združitev kriterijev pod točkama B-b in B-c nedopustno ter da so kriteriji pod točko B-c izrazito diskriminatorni. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, in sicer 100.000,00 SIT za plačilo takse, 1200 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 1200 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 24.06.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.
Naročnik je dne 28.06.2005 Državni revizijski komisiji odstopil še dodatno dokumentacijo (sklep o začetku postopka, vlagateljevo pooblastilo odvetniku, potrdilo o vplačilu revizijske takse ter ponudbi izbranega ponudnika in vlagatelja).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Kot je razbrati iz zahtevka za revizijo se vlagatelj v obravnavanem primeru ne strinja z ocenitvijo po dveh podmerilih (to je po podmerilu b - "Zagotovitev hitrega odzivnega časa in servisa ter dobave rezervnih delov" in po podmerilu c - "Sedež servisa in skladišče rezervnih delov"), ki ju je naročnik določil v okviru merila B - "Kompatibilnost z obstoječo opremo in servis" in mu pripisal (skupno) težo 25 točk.

V razpisni dokumentaciji je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer v X. točki (Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe) zapisal, da so merila, ki bodo uporabljena pri izbiri najugodnejšega ponudnika v I. sklopu predmetnega javnega naročila naslednja:

A. Cena 60%
B. Kompatibilnost z obstoječo opremo in servis 25%
C. Tehnične prednosti 10%
D. Plačilni pogoji 5%

Naročnik je merilo B - "Kompatibilnost z obstoječo opremo in servis" razdelil na štiri podmerila. Način uporabe le-teh je opisal na naslednji način:

a) Kompatibilnost ponujene opreme z že obstoječo v smislu dopuščanja možnosti nemotenega prehoda terapevta iz enega delovnega mesta na drugega (možnost okvare, nadomeščanja) ter poenostavitev servisiranja z enakimi rezervnimi deli:
(60) - oprema je kompatibilna z obstoječo, privajanje na opremo ni potrebno, terapevti nemoteno prehajajo z ene enote na drugo, servisiranje je poenostavljeno
(10) - oprema je delno kompatibilna, potrebno je privajanje na opremo, servisiranje je zahtevnejše

b) Zagotovitev hitrega odzivnega časa in servisa dobave rezervnih delov:
(15) - odzivni čas in servis ter dobava v najhitrejšem možnem času
(3) - daljši odzivni čas in servis ter dobava rezervnih delov izven kraja naročnika

c) Sedež servisa in skladišče rezervnih delov:
(15) - servis in skladišče rezervnih delov v kraju naročnika oz. v neposredni bližini - oddaljenost do 20 km od sedeža naročnika
(3) - servis in skladišče rezervnih delov izven kraja naročnika - oddaljenost več kot 20 km od sedeža naročnika

d) Pogarancijsko vzdrževanje:
(10) - zagotovitev rezervnih delov, servisa in vzdrževanja po poteku garancijske dobe - do 20 let
(7) - zagotovitev rezervnih delov, servisa in vzdrževanja po poteku garancijske dobe - do 15 let
(3) - zagotovitev rezervnih delov, servisa in vzdrževanja po poteku garancijske dobe -
do 10 let

Dobljeno število točk se ponderira s faktorjem 0,25.

Vrednotenje po merilih "Cena", "Tehnične prednosti" in "Plačilni pogoji" ter po podmerilih B - a ("Kompatibilnost ponujene opreme z že obstoječo v smislu dopuščanja možnosti nemotenega prehoda terapevta iz enega delovnega mesta na drugega (možnost okvare, nadomeščanja) ter poenostavitev servisiranja z enakimi rezervnimi deli") in B - d ("Pogarancijsko vzdrževanje") med strankama v tem postopku ni sporno, zato ga Državna revizijska komisija ni presojala oz. neposredno preverjala.

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa je naročnik izbranega ponudnika in vlagatelja po obeh spornih podmerilih ocenil z najvišjim možnim številom točk (vsak od njiju je prejel po vsakem izmed predmetnih podmeril po 15 točk oz. po 3,75 ponderirane točke), medtem ko je tretji ponudnik (podjetje 3D Stražišar d.o.o., Ljubljana) prejel po vsakemu izmed njiju po 3 točke oz. po 0,75 ponderirane točke).

Kot izhaja iz zgoraj navedenega opisa načina uporabe obeh izpodbijanih podmeril je naročnik pri vsakem izmed njiju predvidel po dva ocenjevalna razreda, od katerih je uvrstitev v "boljši" ocenjevalni razred prinesla 15 točk (oz. 3,75 ponderiranih točk), uvrstitev v "slabši" ocenjevalni razred pa je prinesla zgolj 3 točke (oz. 0,75 ponderirane točke). Vlagatelj se v obravnavanem primeru ne strinja z uvrstitvijo izbranega ponudnika v ocenjevalna razreda, ki sta mu po obeh spornih merilih prinesla po 15 točk (oz. 3,75 ponderirane točke), z utemeljitvijo, da je le-ta pri podmerilu b ponudil daljši (torej slabši) odzivni čas in servis od obeh (pre)ostalih sodelujočih ponudnikov, pri podmerilu c pa vlagatelj navaja, da naj izbrani ponudnik ne bi imel podružnice, poslovne enote, servisa ali skladišča rezervnih delov v neposredni bližini naročnikovega sedeža (to je do 20 km iz Maribora). Vlagatelj tako meni, da bi moral izbrani ponudnik po obeh predmetnih podmerilih prejeti (po vsakemu izmed njiju) le po 3 točke (oz. 0,75 ponderirane točke, oziroma, da bi moral biti uvrščen v razred, ki je bil utežen zgolj s 3 točkami.

Zgoraj navedenim očitkom vlagatelja ni mogoče pritrditi.

Kar se tiče ocenjevanja po podmerilu b ("Zagotovitev hitrega odzivnega časa in servisa ter dobave rezervnih delov") je zlasti pomembno, da naročnik pri le-tem ni zapisal kaj pomeni "daljši odzivni čas" oz. kaj pomeni "zagotovitev hitrega servisa" (npr. z zamejitvijo odzivnega časa in servisa v okvir točno določenih ur oz. dniâ??). Naročnik tudi ni navedel, da bo ponudnik, ki bo ponudil daljši odzivni čas (in daljši čas servisiranja) od tistega, ki je (bo) v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponujen kot najugodnejši (torej najkrajši), uvrščen v nižji ocenjevalni razred (torej v razred, ki je prinesel zgolj 3 točke oz. 0,75 ponderiranih točk). Naročnik ravno tako ni zapisal, da bo ponudnik, ki bo ponudil najugodnejši (torej najkrajši) odzivni čas in čas servisiranja edini uvrščen v višji ocenjevalni razred (torej v tistega, ki prinaša 15 točk oz. 3,75 ponderirane točke). Iz opisa predmetnega podmerila tudi ni razvidno, kaj bi storil naročnik v primeru, če bi npr. eden od ponudnikov ponudil najkrajši odzivni čas, drugi ponudnik pa najkrajši čas servisiranjaâ?? Od vseh treh okoliščin, ki so zapisane v predmetnem podmerilu je tako nedvomno in jasno določena le ena, to je dobava rezervnih delov v (oziroma izven) kraja sedeža naročnika. Glede na vse zgoraj opisano in ob upoštevanju načela enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), je lahko naročnik pri ocenjevanju ponudb po predmetnem podmerilu ravnal le tako, da je od vseh treh ponudnikov sprejel njihove ponujene odzivne čase in čase, v katerih so zagotovili servis, na ocenitev po tem merilu pa je tako lahko vplivala edina vnaprej točno definirana okoliščina, to je dobava rezervnih delov v kraju sedeža naročnika (oz. izven tega kraja).
Ponudnik 3D Stražišar d.o.o., Ljubljana je bil po obravnavanem podmerilu uvrščen v nižji ocenjevalni razred zato, ker je (za razliko od preostalih dveh ponudnikov) ponudil "dobavo rezervnih delov izven kraja naročnika" (in ne zaradi ponujenega daljšega odzivnega časa in servisiranja kot napačno trdi vlagatelj). Sicer pa je potrebno v zvezi s tem še ugotoviti, da četudi bi ponudnik 3D Stražišar d.o.o., Ljubljana, po obeh predmetnih podmerilih prejel najvišje možno število točk, v skupnem seštevku točk po vseh merilih še vedno ne bi prehitel (oz. dohitel) niti vlagatelja niti izbranega ponudnika. Tudi v tem (hipotetičnem) primeru bi bil namreč še vedno uvrščen na zadnje (tretje) mesto. Glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija ocenjevanja tretje uvrščenega ponudnika v nadaljevanju ni (več) presojala.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju ugotavljala, ali je naročnik izbranega ponudnika po podmerilu c - "Sedež servisa in skladišče rezervnih delov), ocenil v skladu z zgoraj navedenim načinom uporabe. Naročnik je namreč s predmetnim podmerilom napovedal ocenitev s 15 točkami (s 3,75 ponderiranimi točkami) v primeru, če bo ponudnik ponudi servis in skladišče rezervnih delov v kraju sedeža naročnika (oz. v neposredni bližini - do največ 20 km od sedeža naročnika) oz. ocenitev s 3 točkami (oz. z 0,75 ponderirane točke) v primeru, če bo ponudnik ponudil sedež servisa in skladišča rezervnih delov v kraju, ki je oddaljen več kot 20 km od kraja sedeža naročnika. Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je slednji v svojo ponudbo, in sicer v obrazec priloge 12 k ponudbeni dokumentaciji, v skladu z naročnikovimi navodili, vpisal dva serviserja, med njima tudi enega s sedežem v Mariboru, torej v kraju sedeža naročnika (kjer naj bi bilo tudi skladišče rezervnih delov). Čeprav naročnik tega ni bil dolžan storiti, je v fazi ocenjevanja ponudb, pozval izbranega ponudnika, "da naj izstavi pisno dokazilo o lokaciji in poslovnem sodelovanju s pooblaščenim servisom in skladiščem rezervnih delov" za ponujenega serviserja iz Maribora, kar je izbrani ponudnik storil dne 08.06.2005 (izbrani ponudnik je naročniku posredoval Pogodbo o prevzemu servisne dejavnosti s ponujenim serviserjem iz Maribora, iz katere med drugim izhaja tudi serviserjeva obveznost, da bo za izbranega ponudnika skladiščil potrebne rezervne dele).

Ob upoštevanju zgoraj opisanega dejanskega stanja Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika po obeh spornih podmerilih slednjemu podelil najvišje možno število točk, ravnal v skladu s pravili, določenimi v razpisni dokumentaciji, kot tudi z določilom četrtega odstavka 50. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in ovrednotena.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi, pa Državna revizijska komisija glede na vse zgoraj navedeno in (tudi) iz razloga, ker je vlagatelj (sicer šele v Obvestilu o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.06.2005) oporekal tudi samemu oblikovanju podmerila pod točko c ("Sedež servisa in skladišče rezervnih delov), opozarja vlagatelja na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN. V skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN (ki je izjema od siceršnje možnosti vložitve revizijskega zahtevka v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, določene v prvem odstavku 12. člena ZRPJN), vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Prej citirana zakonska določba uveljavlja načeli hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, kar naj bi omogočilo sprotno odpravljaje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. S tem pravilom skuša zakon tudi preprečiti morebitno taktiziranje ponudnika, ko le-ta ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo imel od nje korist. Vlagatelj je bil z merili seznanjen že na samem začetku postopka, to je od dne prejema izvoda razpisne dokumentacije ter je bil v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN dolžan eventualne očitke zoper njeno vsebino uveljavljati čim prej, oziroma najkasneje do prejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. Če je torej vlagatelj imel namen oporekati določitvi (oblikovanju) podmerila "Sedež servisa in skladišče rezervnih delov" (in drugim merilom oz. podmerilom), bi moral zahtevati revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila še v času, ko bi revizijska odločitev še lahko privedla do odprave očitanih nepravilnosti (v primeru, da bi bilo ugotovljeno, da so očitki vlagatelja v zvezi s tem utemeljeni).

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.06.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor
- odvetnik Andrej Kirbiš, Cankarjeva 8/I, Maribor
- DENTALIA d.o.o., Celovška 197, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana