018-195/2005 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-195/05-32-1488

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbor dobavitelja zimskih službenih čevljev za leto 2005 ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Čevljarstvo, rokavičarstvo in zaščita DOLENC JANEZ s.p., Dragonja vas 1/a, Cirkovce (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 4.7.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.2.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 11-13/2005 pod št. objave Ob-3863/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 1.4.2005 je razvidno, da je naročnik prejel osem pravočasnih ponudb. Naročnik je ponudnike z obvestilom z dne 5.5.2005 obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje FRANK-I-E d.o.o., Ivana Suliča 9, šempeter pri Gorici. Vlagatelj je z dopisom z dne 13.5.2005 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je naročnik izdal dne 20.5.2005.

Vlagatelj je z dopisom z dne 26.5.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je bila napaka storjena že v razpisni dokumentaciji. Zahtevka za standard, kateremu mora ustrezati čevelj, ni mogoče izvesti, saj standarda EN-347-1 ni možno izvesti v izvedbi WR - nepropustnost vode, kot je to bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji in dodatnih pojasnilih. Vlagatelj meni, da ne gre le za napako, temveč za nepoznavanje zahtev standardizacije osebne varovalne opreme. Pri pregledu čevljev izbranega ponudnika je vlagatelj tudi ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil točno tak čevelj, kot ga je zahteval naročnik, kar pomeni, da je ponudil čevelj, katerega s temi zahtevami ni mogoče izvesti. Na čevlju je prišita oznaka EN-347-1 WRU, WR, CI, E in znak CE, pri čemer oznaka WR ni možna. Pri natančnem pregledu dokumentacije se zadeva ponovi. Prav tako pa ni dokazila, da čevelj izpolnjuje standard EN-347-2, kar bi potrjevalo WR zahtevo. Omenjen je sicer standard EN-345/2, kar ustreza čevlju z jekleno kapico, ki pa to ni. Vlagatelj tako meni, da obstaja možnost napake, možnost favoriziranja izbranega ponudnika ali možnost zavajanja s strani izbranega ponudnika. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik na vprašanje enega od ponudnikov odgovoril, da je način zavezovanja razviden tudi na aktualnem modelu zimskega čevlja, ki je na vpogled v dobavni službi. Če je naročnik napisal, da je aktualni vzorec na vpogled in ta čevelj vsem zainteresiranim ponudnikom tudi pokazal, to po mnenju vlagatelja pomeni, da mora ponujeni čevelj vsaj v veliki meri, če že ne v celoti, popolnoma ustrezati pokazanemu. Vlagatelj navaja, da izbrani čevelj ne ustreza vzorcu in zahtevani kvaliteti.

Naročnik je dne 14.6.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da tehnični del razpisne dokumentacije temelji na določilih Pravilnika o službeni obleki v Pošti Slovenije in določilih Navodil za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu. Naročnik je na vprašanja ponudnikov obrazložil posamezne standarde, ki jih je zahteval v razpisni dokumentaciji, nihče od ponudnikov pa v času do oddaje ponudb tudi ni oporekal, da zahtevanega standarda in dodatnih značilnosti ni mogoče izvesti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji definiral tudi druge karakteristike službenega čevlja, nikjer v razpisni dokumentaciji pa ni kot vzorca za izdelavo zimskega čevlja 2005 navajal obstoječega, razen ko je odgovarjal na vprašanja ponudnikov. Naročnik je ponudnikom pojasnil, da je način zavezovanja čevlja razviden tudi na aktualnem modelu zimskega čevlja, ki je na vpogled v nabavni službi, nikjer v razpisni dokumentaciji pa ni določena točna višina zimskega čevlja, material za obrobo, jezik in steljko čevlja itd. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi ponudil dve varianti zimskega službenega čevlja, kar je razpisna dokumentacija tudi dopuščala.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom z dne 23.6.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po presoji navedb vlagatelja in naročnika ter pregledu in preučitvi dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku revizije) določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z navedeno določbo mora vlagatelj zahtevka za revizijo za to, da bi se mu priznalo procesno upravičenje za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. Obstoj aktivne legitimacije se presoja na podlagi konkretnih okoliščin posameznega primera, kar pomeni, da je treba status vlagatelja v procesnem smislu presojati na podlagi vrste spremenljivk, kot so vrsta postopka oddaje javnega naročila, faza, v kateri se nahaja postopek v trenutku vložitve zahtevka za revizijo, konkretne navedbe in/ali očitki v zahtevku za revizijo itd. Če se pri tem ugotovi, da vlagatelj zaradi konkretnih okoliščin posameznega primera nima nobenih dejanskih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik in da bi s tem pridobil konkretno javno naročilo, mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o oddaji naročila, pri čemer je zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev, ki naj bi jih naročnik po mnenju vlagatelja določil v razpisni dokumentaciji in dodatnih pojasnilih ponudnikom. Vendar vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal, da bi moralo biti predmetno javno naročilo v primeru, če bi se ponudba izbranega ponudnika dejansko izkazala za nepravilno, dodeljeno njemu. V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je namreč ponudbe pravočasno predložilo osem ponudnikov, izmed katerih je naročnik za štiri ponudbe ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve razpisne dokumentacije. Naročnik je te ponudbe ocenil na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, pri čemer je ponudba izbranega ponudnika prejela 87,68 točk za model OW 53/2 in 77,67 točk za model OW 53/1, ponudba ponudnika Zavas d.o.o., Ljubljana 82 točk za model Jolly 2000/G (in 72,9 točk za model Jolly laser 6000/GA), ponudba vlagatelja 77,21 točk, ponudba ponudnika Unidel d.o.o., Slovenska Bistrica pa 75,25 točk. V primeru torej, če bi se v predmetnem revizijskem postopku izkazalo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen in da bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika v tistem delu, v katerem vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika (model OW 53/2), izločiti kot nepravilno, vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila. V tem primeru bi bil namreč kot najugodnejši ponudnik ponovno izbran izbrani ponudnik z modelom OW 53/1 (za katerega vlagatelj v zahtevku za revizijo ni zatrjeval, da ne ustreza naročnikovim zahtevam), drugi najugodnejši ponudnik pa bi bil Zavas d.o.o., Ljubljana (za model Jolly 2000/G). Vlagatelj pa v zahtevku za revizijo tudi ni zatrjeval ne nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na model OW 53/1, ne nepravilnosti ponudbe ponudnika Zavas d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj torej ni zatrjeval, da bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika tudi v delu, ki se nanaša na model OW 53/1, oz. da bi moral izločiti tudi ponudbo ponudnika Zavas d.o.o., Ljubljana, niti ni zatrjeval, da bi moral naročnik njegovo ponudbo izbrati kot najugodnejšo. To ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih navedb pomeni, da vlagatelj (celo v primeru, če bi se ponudba izbranega ponudnika v celoti izkazala za nepravilno) dejansko nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu tako zaradi zatrjevanih nepravilnosti tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, zaradi česar mu posledično ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

Glede vlagateljevih navedb, da je bila napaka storjena že v razpisni dokumentaciji, saj naj bi se zahtevek za standard ne dal izvesti, pa gre ugotoviti, da so z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozne. Vlagatelj je bil namreč z vsebino razpisne dokumentacije seznanjen že ob dvigu in pregledu le-te, zato bi moral v primeru, če je menil, da posamezne zahteve razpisne dokumentacije niso sestavljene v skladu s pravili javnega naročanja, vložiti zahtevek za revizijo najkasneje do prejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. V tej fazi postopka pa vsebinska presoja vlagateljevih navedb v delu, kolikor jih gre šteti kot očitke zoper vsebino razpisne dokumentacije, ni več mogoča.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN, je zahtevek za revizijo v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 4.7.2005

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Čevljarstvo, rokavičarstvo in zaščita Dolenc Janez s.p., Dragonja vas 1/a, Cirkovce
- FRANK-I-E d.o.o., Ivana Suliča 9, šempeter pri Gorici
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana